İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Online Testler Çöz

Türk Tarihi Testleri Online Çöz

Türk Tarihi Testleri 1

1. Çinlilerin İşbara Kağan’dan Türk töresinden vazgeçmesini istemesi üzerine İşbara’nın Çin İmparatorluğu’na verdiği cevap: “Türklerin adet” ve geleneklerini değiştirmeye benim gücüm yetmez. Bizim kuzey bölgelerimizde idare edilenlerle idare edenler arasında kurulmuş olan kaideleri yaralamaya ben cesaret edemem.”
Bu bilgilerden hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
A) Hükümdarın töreye bağlı olduğuna
B) Yönetimde kut anlayışının etkili olduğuna
C) İşbara Kağan’ın Türk töresinden vazgeçtiğine
D) Kadınların da yönetimde etkili olduğuna
E) Çin İmparatoru’nun istediğini elde ettiğine

2. Uygurların diğer Türk devletlerinden, daha gelişmiş bir uygarlık düzeyine ulaşmalarında;
I. Yerleşik yaşam tarzını benimsemeleri,
II. Matbaayı kullanmaları,
III. Federasyon tarzında örgütlenmeleri,
IV. “Kut” geleneğini korumaları
özelliklerinden hangileri daha etkili olmuştur?
A) l ve II       B) I ve III        C) II ve III        D) II ve IV        E) III ve IV

3.
• Uygurlar, Manihaizm ve Budizm’i benimsemiştir.
• Hazarlar Museviliği benimsemiştir.
• Macar ve Bulgarlar Hristiyanlığı benimsemiştir.
• Karluk ve Oğuzlar ise İslamiyet’i benimsemişlerdir.

Bu bilgilere dayanarak Türklerin dini inançları konusunda aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Dünyaya değişik dinleri yaymışlardır.
B) Din ve devlet işlerini bir arada yürütmüşlerdir.
C) Değişik yerleşim yerlerinde farklı dinlere inanmışlardır.
D) Çok tanrılı bir inanç sistemi benimsemişlerdir.
E) Hukuk kurallarını dine dayandırmışlardır.

4. Bir antlaşma konusu komenton meclisinde tartışılıyorsa o meclis hangi Türk topluluğuna aittir?
A) Kırgız        B) Kıpçak        C) Oğuz        D) Bulgar        E) Peçenek

5. İslam öncesi Türk devletlerinde hükümdar en yetkili kişi olmasına rağmen, hükümdarın yetkileri “Kurultay meclisince” ve yazısız hukuk kurallarından oluşan “Töre” tarafından sınırlandırılmaktaydı.
Bu duruma bakılarak, İslam öncesi Türk devletlerinin yönetimi hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Kağanın yetkileri sınırsızdır.
B) Göçebe bir hayat yaşamışlardır.
C) Yönetim şekli meşruti sisteme yakındır.
D) Ordu teşkilatı gelişmiştir.
E) Merkezî otorite güçlüdür.

6. Orta Asya Türk devletlerinde hükümdarlar, devlet yönetiminde danışma kuruluna yer vermişler ve kendilerine yol gösteren ve fikir veren âlimleri daima yanlarında tutmuşlardır.
Bu durum, ilk Türk devletlerinde aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?
A) Teokratik yönetimin        B) Demokratik anlayışın        C) Federal sistemin
D) Laik yönetimin        E) Bilimsel çalışmaların azlığının

7. Orta Asya Türk topluluklarına ait kurganlarda, at eyeri, süngü, kılıç gibi çeşitli eşyalara, bu eşyaların üzerinde ağırlıklı olarak hayvan ve doğadan seçilmiş motiflere rastlanmıştır.
Bu durum Türklerdeki sanat anlayışının daha çok aşağıdakilerden hangisine bağlı olarak geliştiğinin kanıtıdır?
A) Egemenlik anlayışına        B) Yaşam tarzına        C) Dinsel inançlara
D) Askerî yapılanmaya        E) Bilimsel gelişmelere

8. Anatolia Barışı’nın;
I. Tuna’nın güneyinde beş günlük mesafedeki yerler askerden arındırılacak.
II. Niş’de ortak bir pazar kurulacak.
III. Bizans’ın ödediği yıllık vergi üç katına çıkacak.
maddelerinden hangilerinde Avrupa Hunları siyasi üstünlüklerini Bizans’a kabul ettirmiştir?
A) Yalnız I        B) Yalnız II        C) Yalnız III        D) I ve II        E) II ve III

9. Orta Asya’da demir madeninin işlendiği ilk kültür bölgesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tagar        B) Anav        C) Karasuk        D) Andronova        E) Afanasyevo

10.
– Türk askerî yönetiminin Çinliler, Romalılar ve Bizanslılar tarafından taklit edilmesi
– Romanya ve Rusya’da Türkçe yer adlarının kullanılması
– Türk gelenek ve göreneklerinin Moğollar tarafından benimsenmesi
gibi durumlar aşağıdakilerden hangisini kanıtlar niteliktedir?
A) Kültürün ulusal düzeyde kaldığını
B) Farklı ulusların Türk kültüründen etkilendiğini
C) Türklerin farklı kültürlerden etkilenmediğini
D) Türk kültürünün sadece Orta Asya’yı etkilediğini
E) Kültürün yaratıcı bir unsur olduğunu

11. Orta Asya Türk Devletleri’nde bir devleti oluşturan en küçük siyasi topluluk aşağıdakilerden hangisidir?
A) Aile        B) Soy        C) Boy        D) Millet        E) Kabile

12. Siyasi başarılarından ziyade medeni faaliyetleriyle tanınan Uygur devletinin, kültürleri kendilerinden sonra da uzun süre yaşamıştır.
Aşağıdakilerden hangisi kültürel anlamda Uygurların özelliklerinden biri değildir?
A) Veraset sistemini devam ettirmeleri
B) Yerleşik yaşama geçmeleri
C) Kâğıdı ve matbaayı kullanmaları
D) Tapınak mimarisinde gelişmeleri
E) Ortaoyunu ve müzikte ilerlemeleri

13. Türkçe’de buğday, arpa, darı gibi tahıl adları altın, gümüş, bakır, tunç gibi maden adlarının bulunmasıyla ilgili olarak;
I. Tarım ürünlerini tanıdıkları,
II. Hayvancılığa dayalı ekonomiyi terk ettikleri,
III. Yer altı kaynaklarının zengin olduğu
yorumlarından hangilerine kesin olarak ulaşılmasını sağlar?
A) Yalnız I        B) Yalnız II        C) Yalnız III       D) I ve III        E) I, II ve III

Test 1’in Cevapları: 1-A 2-A 3-C 4-E 5-C 6-B 7-B 8-C 9-C 10-B 11-C 12-A 13-A

Türk Tarihi Test 2

1. Aşağıdaki Türk devletlerinden hangisinin İpek Yolu ticareti üzerinde etkili olduğu söylenemez?
A) İtil Bulgarları        B) Ak hunlar        C) Uygurlar        D) Göktürkler        E) Asya Hunları

2. Anatolios Antlaşması’nın Maddeleri
• Tuna’nın güneyinde beş günlük mesafedeki yerler Bizans askerlerinden arındırılacak.
• Bizans İmparatorluğu’nun önce ödediği vergi üç katına çıkarılacak.
• Bizans, Hun ülkesinden kaçanları kabul etmeyecek.
• Bizans İmparatorluğu, Hunlara savaş tazminatı ödeyecek.

Buna göre Anatolios Anlaşması ile Bizans’a karşı;
I. Askerî,
II. Siyasi,
III. Ekonomik
alanlarının hangilerinde üstünlük kurulduğunu söylenebilir?
A) Yalnız I        B) Yalnız II        C) I ve II        D) I ve III        E) I, II ve III

3. Köktürk Devleti’nin yıkılmasının ardından Karadeniz’in kuzeyi ve Kafkaslar Bölgesi’nde kurulan ve yönetici zümresi Musevi olan Türk devleti, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Avarlar        B) Hazarlar        C) Bulgarlar        D) Macarlar        E) Türgişler

4. MÖ 201 yılında başta Mete Han olmak üzere Orta Asya’da kurulan Türk devletleri Çin’i ele geçirmekten ziyade bu devleti vergiye bağlamayı tercih etmişlerdir.
Türk devletlerinin bu siyaseti benimsemesinde;
I. Türklerin kalabalık Çin nüfusu içerisinde asimile olacağı düşüncesi,
II. Ulusçu politikaların takip edilmesi,
III. Çin ile ticari ilişkilerin sekteye uğrayacağı korkusu
durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?
A) Yalnız I        B) Yalnız II        C) Yalnız III        D) I ve II        E) I, II ve III

5. İslam öncesi Türk devletlerinde görülen;
I. Sanat eserlerinin taşınabilir malzemeler olması,
II. Çin İmparatorluğu’ndan tahıl kumaşların ithal edilmesi,
III. Büyükbaş hayvan barınaklarının inşa edilmesi
özelliklerinden hangileri göçebe hayatın göstergesi sayılabilir?
A) Yalnız I        B) I ve II        C) I ve III        D) II ve III        E) I, II ve III

6. MÖ 2500-1700 yıllarına ait Afanasyevo kültür havzasında yapılan kazılarda koşum takımlarına, süngü, mızrak, olta ve ok uçlarına ayrıca koyun, keçi ve at gibi hayvanların kemiklerine rastlanılmıştır.
Buna göre bölge halkıyla ilgili;
I. Atı evcilleştirmeyi başardıkları,
II. Balıkçılığa dair uğraş verdikleri,
III. Ahiret inancına sahip oldukları
yorumlarından hangileri yapılabilir?
A) Yalnız I        B) I ve II        C) I ve III        D) II ve III        E) I, II ve III

7.
• Egemenlikleri altında yaşayan Kök Türklerin 552 yılında bağımsızlıklarını kazanmasından sonra siyasi varlıklarını kaybetmişlerdir.
• Müslüman tüccarlarla kurdukları ticari ilişkiler sırasında İslamiyet ile tanışmış ve 922 yılında İslamiyet’i kabul etmişlerdir.
• Hakanın ve saray halkının Museviliği kabul ettiği tek Türk devletidir.
• Hükümdarları adına madeni para bastıran ilk Türk devletidir.
Yukarıdaki özellikler ile aşağıdaki ilk Türk devletleri eşleştirildiğinde hangi devlet açıkta kalır?
A) Hazarlar        B) Türgişler        C) Macarlar        D) İtil Bulgarları        E) Avarlar

8. İslamlıktan önce Türklerde görülen;
I. Ülkenin doğu-batı şeklinde taksim edilmesi,
II. Ölülerin eşyaları ile birlikte gömülmesi,
III Hapis cezalarının uzun süreli olmaması
durumlarından hangilerinde dini inanışların etkisinden söz edilebilir?
A) Yalnız I        B) Yalnız II        C) I ve III        D) II ve III        E) I, II ve III

9. İslamiyet öncesi Türk devletlerinde görülen aşağıdaki özelliklerden hangisi geleneklere bağlı kalındığına kanıt olarak gösterilemez?
A) Kurultay kararlarının hakanı bağlamaması
B) Askeri alanda onlu sistemin kullanılması
C) Boylar halinde teşkilatlanmaları
D) Hukuk kurallarının töreye dayanması
E) Yönetimde ülüş sisteminin benimsenmesi

10. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi Türklerin Orta Asya’dan göçlerinin siyasi nedeni olarak söylenebilir?
A) Kuraklık ve nüfus artışının olması
B) Salgın hayvan hastalıklarının baş göstermesi
C) Orduda onluk sisteme geçilmesi
D) Boylar arasında hâkimiyet mücadelelerinin olması
E) Türk kültürünü yayma düşüncesi

Test 2’nin Cevapları: 1-A 2-E 3-B 4-D 5-B 6-B 7-C 8-B 9-A  10-D

Türk Tarihi Testleri Türk Dünyası KPSS Online Test Soruları PDF indir

Düşüncelerinizi Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir