Kategori: Edebiyat

Kitap Özetleri (Roman Özeti)

Kitap Özeti Değerli ziyaretçilerimiz, uzun yıllardır sizler için derleyip düzenlediğimiz Türk Edebiyatı ve Batı Edebiyatı Kitap Özetlerini bu sayfamızda birleştirdik. Eğer siz de incelediğiniz ya da özetini çıkardığınız herhangi bir roman, kitap, tiyatro ya da hikayenin burada adınız ile birlikte yayımlanmasını istiyorsanız turkdiliedebiyati @ hotmail.com adresine belge olarak gönderebilir ve katkıda bulunabilirsiniz; ancak başka sitelerden […]...

Mülakat

Mülakat Nedir Hakkında Detaylı Bilgi Röportaj türünün özel bir biçimine “mülakat” ismi verilir. Ünlü kişilerin tanıtılması ya da toplumu ilgilendiren bir konu hakkında bilgi toplanması amacıyla ünlü kişilerle ya da çeşitli uzman kişilerle yapılan görüşmelerdir. Mülakat, sanat, bilim, siyaset, spor, edebiyat gibi çeşitli alanlarda tanınmış kişileri okuyuculara tanıtmak veya onların düşüncelerini öğrenmek amacıyla gerçekleştirilen bir […]...

Gözlemci Bakış Açısı

Gözlemci Bakış Açısı Nedir Ne Demektir Bu bakış açısı, anlatıcı yönünden kahraman bakış açısı ile yapılan anlatıma benzer. Aralarındaki temel fark, gözlemci anlatıcının, olayların oluşması ve akışında belirleyici rolü olmayan biri olmasıdır. Gözlemci bakış açısı, etrafında olup bitenleri bir kamera gibi izler, tarafsız bir tutumla gözlemlerini okura aktarır. Gözlemci anlatıcı, hakim bakış açısı anlatıcısı gibi […]...

Kahraman Bakış Açısı

Kahraman Bakış Açısı Nedir Ne Demektir Kahraman Bakış Açısı, hikayedeki karakterlerden birini temsil edebilir. Aynı zamanda, anlatının tamamını omuzlayan ve merkezinde yer alan baş kahraman olma olasılığı bulunurken, hikayenin daha arka planda kalmış unsurlarından biri olarak da karşımıza çıkabilir. Kahraman bakış açısının erişebildiği ve ulaşabileceği bilgi, algı, deneyim, normal bir insanın yaşantısı ile sınırlıdır. “Birinci […]...

Hakim (İlahi – Tanrısal) Bakış Açısı

Hakim (İlahi – Tanrısal) Bakış Açısı Nedir Hâkim bakış açısında anlatıcı, kendisinden “ben” diye söz etmez, hep III. tekil kişi “o”yu kullanır. Hâkim bakış açısı ile yazılan eserlerde anlatıcı her şeyi bilir, her zamanda ve her yerdedir. Olaylara ve kişilere tümüyle hâkimdir. Kahramanların duygularını, düşüncelerini, kafalarından neler geçirebileceğini anlar ve anlatır. Her ne kadar yaşanmış, […]...

Üçüncü Kişi Anlatıcı

3. Kişi (Üçüncü Şahıs, O) Anlatıcı Üçüncü Şahıs Anlatıcı, edebiyatın çeşitli dallarında, özellikle de roman ve hikaye yazımında sıkça rastlanan anlatıcı çeşitlerinden biridir. Bu özel anlatım biçiminde, yazar, hikayeyi “üçüncü şahıs” perspektifiyle, yani “O” kişi zamiri aracılığıyla sunar. Bu anlatım tarzı, kendi içerisinde farklı alt kategorilere ayrılarak çeşitlenme gösterir. Bu nedenle, 3. Kişi Anlatıcı’yı daha […]...

Birinci Kişi (Ben – I. Tekil Şahıs) Anlatıcı

I. Kişi (Birinci Şahıs, Ben) Anlatıcı Birinci Şahıs Anlatıcı, adının da işaret ettiği üzere, genellikle hikayenin içerisinde yer alan bir karakterin, çoğunlukla ana karakterin perspektifinden olayların doğrudan aktarıldığı bir anlatım tekniğidir. Bu özel anlatım tarzı, “yazar” ile “anlatıcı” karakterlerini birbirinden kolaylıkla ayırt etme imkanı sağlar. Bunun nedeni, “anlatıcı“nın hikayedeki olaylara müdahil olan karakterlerden biri haline […]...

Roman ve Hikayede Anlatıcı

Anlatıcı Nedir Ne Demektir Anlatıcı, edebiyat eserlerinde, okuyucuya hikayeyi aktaran öznedir;. Fakat burada dikkat çekilmesi gereken önemli bir ayrım vardır: eseri kaleme alan gerçek kişi yani yazar ile hikayeyi anlatan, bu soyut varlık birbirinden farklıdır. Yani, anlatıcı, yazarın kendi eseri içerisine yerleştirdiği ve aracılığıyla hikayeyi okura ulaştırdığı kurgusal bir varlıktır. Anlatıcı, eserin içsel evreninde meydana […]...

Yunus Emre

Yunus Emre Kimdir Hayatı Kişiliği Şiirleri Yunus Emre, Türk edebiyatının en önemli şairlerinden biridir. Doğum yeri hakkında kesin bir bilgi bulunmamakla birlikte, tahminlere göre bugünkü Eskişehir sınırları içindeki bir köyde doğduğu düşünülmektedir. Annesinin adı Emine’dir. Yunus Emre’nin hayatı ile ilgili en önemli bilgileri, 13. yüzyılın ortalarına doğru yaşadığı ve bu dönemde Moğol istilası ve Selçuklu […]...

Hisarcılar

Hisarcılar Topluluğu Dergisi 1949 senesinin sonlarına doğru başlayan hazırlıklarla, “Hisarcılar tarafından eski edebiyatımızın ve milli kültürümüzün izinden gitmeyi sürdürerek yeni ve etkileyici bir şiir ortaya koymak, dönemin şiir anlayışını eleştirmek ve duruş sergilemek” amacıyla çıkarılan Hisar dergisi, ilk baskısını 16 Mart 1950 tarihinde okurlarıyla buluşturdu. Hisar dergisi, iki ayrı dönemde yayın hayatını sürdürdü. İlk dönemi, […]...

Edebiyat ve Toplum İlişkisi

Edebiyat ve Toplum İlişkisi Hakkında Kısaca Özet Bilgi Edebiyat, sözlü ve yazılı ürünler aracılığıyla toplumun kültürel birikimini oluşturur. Toplumun duygu, düşünce ve hayalleri; sosyal yaşamı, inançları ve değerleri onun aracılığıyla dile getirilir. Edebiyat toplum ilişkisi açısından bakıldığında; sanat, siyaset, bilim, felsefe, ekonomi, din, tarih gibi her alan; sevgi, nefret, korku, öfke, üzüntü, sevinç, arzu, aşk, […]...

Edebiyat Tarih Din İlişkisi

Edebiyat ve Tarih Arasındaki İlişki Edebiyat; duygu, düşünce ve hayallerin, olayların ve diğer unsurların, estetik haz uyandıracak tarzda ve özgün bir biçimde kelimelerle ifade edilmesidir. Edebiyat ile tarih din ilişkisi hakkında daha doğru bilgi edinebilmemiz için din ve tarihin tanımını bilmemiz gerekmektedir. Tarih; insanların, toplumları etkileyen faaliyetlerinden doğan olayları yer ve zaman göstererek anlatan, olaylar […]...

Tasavvuf (Tekke) Edebiyatı

Türklerin İslamiyet’i kabulünden sonra 12. yüzyılda Türkistan’da Ahmet Yesevi ile başlayan halk edebiyatı kolu “Tasavvuf Edebiyatı” olarak kabul edilmektedir.. 13. yüzyılda Moğol istilasından sonra Yesevi erenleri Anadolu’ya gelmiş, Anadolu’nun Türkleşmesinde ve İslamlaşmasında önemli rol oynamışlardır. Bu dönemde şeyhler tekkelerini kurmuş, Mevlevilik ve Bektaşilik gibi tarikat çevreleri oluşmuştur. Önemli tasavvuf şairlerinin tekkeler çevresinde oluşturduğu bu edebiyata […]...

Türk Edebiyatının Dönemleri Sınıflandırılması Tarihi Gelişimi ve Oluşumu

İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı, tarih öncesi devirlerden başlar, Türklerin İslamiyet’i kabul ettikleri 9. ve 10. asırlara kadar sürer. Bu devrede sözlü Türk edebiyatı ve yazılı Türk edebiyatı olmak üzere iki grupta incelenen edebiyatımız, şu alt başlıklara göre değerlendirilir: Sözlü edebiyat: Edebiyatın kökenlerine dair bir bakış açısıyla ele alındığında, yazılı edebiyatın öncesi olarak sözlü edebiyatın varlığı […]...

Hikemi Tarz Şiir Akımı

Hikemi Tarz Şiir Nedir Kısaca Özet Hikemi tarz şiir, daha çok didaktik üslubu benimseyerek, derin düşünceleri yansıtan ve öğretici bir yaklaşımla dizelerin aracılığıyla anlatan bir edebi türdür. Hikemi Tarz‘da, “düşüncelerin hikmetli bir biçimde ifade edilmesi” esastır. İslami düşünce yapısında, özellikle felsefi bağlamda kullanılan “hikmet” terimi, birçok anlam taşır. Gizli düşünceleri ifade etme, bilinmeyen nedenlerin anlamını […]...

Sebk-i Hindi Akımı

Sebk-i Hindî Akımının Tanımı Nedir Türk edebiyatının zengin ve renkli geçmişi içerisinde özel bir yere sahip olan “Sebk-i Hindî” terimi, kelime anlamıyla “Hint tarzı” veya “Hint üslubu” demektir. Türk edebiyatındaki önemli edebi akımlardan biri olan bu hareket, 17. yüzyıldan itibaren ülkemizde etkisini göstermeye başlamıştır. Ancak sadece bir üslup ya da tarzın ötesinde, Sebk-i Hindi, İranlı […]...

Mahallileşme Akımı

Mahallileşme Akımı Nedir Ne Demektir Divan edebiyatındaki “Mahallileşme Akımı“, edebî anlamda bir yenilik ve zenginlik getiren bir akımdır. Bu akım, genel olarak yaşanılan coğrafyanın, sosyal hayatın ve gerçek olayların şiirsel eserlere yansıtılmasını temel alır. Aynı zamanda, dilde sadeleşme ve yerli nazım biçimlerine yönelme gibi özellikleri bünyesinde barındırır. Divan şiirinde Mahallileşme hareketinin ortaya çıkışı, geleneksel ve […]...

Türkî-i Basit Akımı

Türki-i Basit Nedir Ne Demektir Sözlük anlamı olarak sade Türkçe anlamına gelir. Türkî-i Basit Akımı, yalnızca Türkçe kelimeleri kullanarak veya nadir yabancı kelimelere başvurarak şiir yazma amacıyla doğmuştur. Sadece Türkçe kelimeleri kullanarak şiirler meydana getirme çabası, 16. yüzyılda divan şiiri alanında yabancı kelimelerin ağırlık kazandığı bir dönemde Aydınlı Visali, Edirneli Nazmî ve Tatavlalı Mahremî tarafından […]...

Edebiyat ve Psikoloji Arasındaki İlişki

Edebiyat ile Psikoloji İlişkisi Edebiyat biliminin hedefi, edebi eserlerin dünyasını çözümlemek; psikoloji ve psikanalizin ise insanın iç dünyasını anlamak olduğu düşünülür. Bu bağlamda, edebiyat ve psikoloji birbirini tamamlayan iki alan olarak ortaya çıkar. Edebiyat eserleri, sadece gerçek dünyayı yansıtmakla kalmaz, aynı zamanda yazarlarının iç dünyasının ve düşgücünün ürünü olarak da şekillenir. Özellikle 20. yüzyıldan itibaren […]...

Milli Edebiyat Döneminin Özellikleri

Milli Edebiyatın Başlamasının Zemini Millî Edebiyat Dönemi’nin karakteristiği; muhteva ve şekil olarak asırlardan beri devam eden millî kültürden faydalanma düşüncesidir. Yirminci asra taşınabilecek kültür değerlerinin mümkün olduğu kadar yabancı unsurlardan temizlenmesi amacına dayanan bu hareketin 16. asırdaki Türk-i Basit‘ten tutunuz da 19. asrın son çeyreğinde eser veren Türkçüler’e, başta Mehmet Emin Yurdakul olmak üzere, millî […]...