Etiket: Batı Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı

İkinci Yeni Hareketi Akımı

İkinci Yeni Hareketi Akımı Nedir İkinci Yeni, Garip akımı şiirine bir tepki olarak ortaya çıkan, 1960'lı yılların ortalarına kadar güçlü bir şekilde devam eden, etkileri günümüzde de hissedilen şiir hareketidir. Bu hareket İlhan Berk, Edip Cansever, Cemal Süreya, Ece Ayhan, Turgut Uyar, Sezai Karakoç gibi şairlerin şiirlerini 1956’dan itibaren Pazar Postası’nda yayımlamaya başlamasıyla belirginleşmeye başlar. İkinci Yeni Doğuşu ve Gelişimi 1950'lerde, başlangıçta farklı bir arayışla ve çoğunlukla Garip şiirini eleştirerek kaleme alan Ece Ayhan, İlhan Berk, Turgut Uyar, Sezai Karakoç, Cemal Süreya ve ......

Toplumcu Gerçekçiler

Toplumcu Gerçekçilik Nedir Hakkında Kısaca Bilgi Toplumcu gerçekçilik (sosyal realizm), toplumcu dünya görüşü üzerine temellendirilmiş bir edebiyat akımıdır. Bu akım, toplumu sosyal sınıflar arasında gerçekleşen çatışma alanı olarak değerlendirir. Amacı, söz konusu sınıfsal çatışmayı ve bu çatışmanın toplumda yol açtığı etkileri ve sorunları yansıtmanın yanında bu sorunlara toplumcu çizgide çözüm yolunu da göstermektir. Bu açıdan toplumcu gerçekçilik, toplum için sanat ilkesine bağlı olarak edebiyata eğitici bir işlev yükler. Rus edebiyatında Maksim Gorki, Mihail Şolohov; Amerikan edebiyatında Jack London, John Steinbeck (Con ......

Nev Yunaniler ve Nayiler

1907 senesinde Fransa'da Victor Hugo, Charles Baudelaire, Theophile Gautier, de Banville, Paul Verlaine gibi şairlerin şiirlerinin bilinmesine rağmen o döneme göre geri olarak kabul edilen klasik sanat şairi olan Jose Maria de Heredia’nın sonelerini okuyup Latin edebiyatı ve Yunan edebiyatının şiirinin tadını alan, aradığı yeni Türkçenin güzelliğin bu yöntemle farkına varan, “Konuştuğumuz Türk dili, Latin ve eski Yunan şairlerindeki beyaz tertemiz dil gibi bir şeydi… Yeni Türk dilini, Heredia’nın aracılığıyla, Yunan ve eski Latin şiirinin yanı başında algılamaya başlamıştım. Gerçek Türk ......

Türk Edebiyatının Sınıflandırılması Tarihi Gelişimi ve Oluşumu

İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı, tarih öncesi devirlerden başlar, Türklerin İslamiyet’i kabul ettikleri 9. ve 10. asırlara kadar sürer. Bu devrede sözlü Türk edebiyatı ve yazılı Türk edebiyatı olmak üzere iki grupta incelenen edebiyatımız, şu alt başlıklara göre değerlendirilir: Sözlü edebiyat, destan, koşuk, sagu, sav adı verilen mahsullere dayanır. Destanlar; savaşları, göçleri, tabiat olaylarını geniş bir şekilde anlatan eserlerdir. Koşuklar, zamanımızdaki lirik şiirlerin, (koşmaların, aşk ve tabiat şiirlerinin) ilk şeklidir. Sagular için, şimdilik, ağıt-mersiye türündeki eserler, diyebiliriz. Savlar ise atalar sözü (durub-ı emsal, atasözleri) olarak ......

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Tenkit (Eleştiri)

Türk Edebiyatında Eleştiri (Tenkit) Eleştiri veya tenkit kelimesi, kökeni Yunanca'ya dayanan bir kavramdır ve "hüküm vermek" anlamına gelen "krites" kelimesinden türemiştir. Fransızca'da ise "critique" olarak kullanılır. Eleştirinin tarihi, Pierre Bayle'nin 1695'te yayımlanan "Dictionnaire historique et critique" adlı eseri ile başlar. Eski dönemlerde eleştirmen, gramerci ve ilolog terimleri neredeyse birbirinin yerine kullanılırken, hümanistler sonraları "critic" terimini, eski metinlerin baskıya hazırlanması ve düzeltilmesi olarak sınırlandırmışlardır. yüzyılda eleştiri kavramı, Avrupa dillerine nüfuz etmeye başlamıştır. Eleştiri, sanat, edebiyat, felsefe, sosyal bilimler ve diğer birçok alanda yaygın ......

Radyo Tiyatrosu

Radyo Tiyatrosu Nedir Bir tiyatro oyununun radyo yayını için uyarlanmasına "radyo tiyatrosu" denir. Bu format, seyircilerin bir sahne ya da görsel efekt olmadan karakterlerin sadece seslerini duyarak hikayeleri takip etmelerine izin verir. Özellikle 1930'lar ve 1940'larda radyo yayınlarının popülerliği arttıkça ABD'de yaygın hale geldi. Radyo tiyatrosu oyunları, birçok farklı türde yazılabildiği gibi, genellikle polisiye, macera, dram ve komedi türlerinde yazılır. Bugün bile, radyo tiyatrosu hala birçok ülkede popülerdir ve dünya çapında birçok radyo istasyonu tarafından haftalık ya da aylık programlar olarak ......

Eleştiri (Edebi Tenkit)

Eleştiri (Tenkit) Hakkında Geniş Detaylı Bilgi Türk edebiyatı, dünya edebiyatı gibi tenkit konusuna büyük önem vermektedir. Bilge Ercilasun, Türk edebiyatında tenkit konusuyla ilgili ilk çalışmaları yapan kişidir ve kitapları ile makaleleri önemli bir boşluğu doldurmuştur. Ancak, ne yazık ki bu alanda yeterince çalışma yapılmamıştır. Tarihin derinliklerinde, insanlar birbirlerini eleştirmiş, tenkit etmiş ve hatta hicvetmişlerdir. Bu nedenle, tenkit yapmak veya eleştiri yapmak, insanların hayatlarında önemli bir rol oynamaktadır. Türk edebiyatı, tarihi boyunca tenkit konusuna özellikle büyük bir önem vermiştir. Bilge Ercilasun'un Türk edebiyatında ......

Fıkra

Fıkra Nedir? Fıkra Hakkında Kısaca Özet Bilgi Halk edebiyatında Fıkralar, kıssadan hisse anlayışına göre söylenmiş, genellikle gerçek olaylardan hareket ederek ders vermeyi amaçlayan kısa mizahi hikayelerdir. Fıkralardaki amaç okuyucuyu düşündürmek ona ders vermektir. Nasreddin Hoca, İncili Çavuş, Bekri Mustafa gibi belli isimler dışında fıkraların kahramanları molla, imam, derviş, Bektaşi, muhtar, bakkal gibi toplumun her kesiminden insanlardır. Politika, ekonomi, spor, sanat-edebiyat gibi alanlarda yazılabilir. Gazete ve dergilerin belli sütunlarında "güncel" siyasal ve toplumsal olaylar yorumlanır. Fıkrada yazar, nesnel olmak zorunda değildir. Düşünce­sinde kanıtlama ......

Maviciler Akımı

“Attila İlhan, Ferit Edgü, Ahmet Oktay, Yılmaz Gruda” gibi şairler de Maviciler adında bir grup oluşturarak 1940’larda gelişen yeni şiir anlayışına uygun eserler vermişlerdir. Öyleyse şimdi de Maviciler üzerinde duralım. Maviciler Akımı (Mavi Akımı) Temsilcileri Kimlerdir Kodlaması Attila İlhan'ın 1952-1956 yıllarında çıkardığı “Mavi” dergisinin etrafında toplanan “Yılmaz Gruda, Ferit Edgü, Ahmet Oktay, Özdemir Nutku, Demirtaş Ceyhun, Demir Özlü, Tahsin Yücel, Orhan Duru gibi sanatçıların oluşturduğu guruptur. Bu sanatçılardan “Atilla İlhan, Ferit Edgü, Ahmet Oktay ve Yılmaz Gruda” şairlikleriyle öne çıkmış; diğerleri ise daha ......

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Hikaye

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Hikaye (1923-1940) Millî Edebiyat sanatçılarının da eser vermeye devam ettiği Cumhuriyet Dönemi'nin ilk yıllarında daha çok, gözlemci gerçekçiliğe dayalı hikâyeler yazılmıştır. Bu dönemde bazı sanatçılar hikâyelerinde toplumsal konuları, Cumhuriyet devrimlerini, yeni kurum ve değerleri ele alırken bazıları da bireyin iç dünyasını esas alan hikâyeler yazmıştır. Bu yıllarda Reşat Nuri Güntekin’in Leyla ile Mecnun; Fahri Celalettin Göktulga’nın Telak-ı Selase; Ercüment Ekrem Talu’nun Teravihten Sahura; Nahid Sırrı Örik’in Eski Resimler; Sadri Ertem’in Bacayı İndir Bacayı Kaldır; Memduh Şevket Esendal’ın ......

Sohbet

Sohbet (söyleşi) Nedir? Çoğunlukla gazete ve dergilerde yayımlanan, güncel olayların, edebiyat kültür ve sanat hayatındaki gelişmelerin fazla derine inilmeden, içten bir dille, okuyucuyla karşılıklı konuşma havasında işlendiği yazı türüne sohbet denir.. Sohbet türünde yazar, kişisel düşüncelerini kanıtlama ihtiyacı duymaz. Mizahi fıkralardan, atasözlerinden yararlanabilir; anekdotlara ve şiirlere yer verebilir. Kendine ya da okuruna yönelttiği sorulara cevaplar vererek canlı ve akıcı bir üslup yakalayabilir: “Biri yer, biri bakar, kıyamet ondan kopar.” derlerse inanın. Bize hayır ve mürüvvet hususunda eksiklik geldiği günden beri açlığı hatırımızdan ......

Yeni Lisan Makalesi

Genç Kalemler Dergisi Genç Kalemler dergisi, 1910-1912 yılları arasında Selanik'te yayınlanan milliyetçi bir fikir dergisidir. Döneminde önemli bir yer edinen dergi, 8 sayı boyunca "Hüsün ve Şiir" adı altında yayınlanmıştır. Ancak 9. sayısından itibaren ismi "Genç Kalemler" olarak değiştirilerek, yayın hayatına bu isimle devam etmiştir. Nesimi Sarım Bey'in imtiyaz sahibi ve sorumlu müdürü, Ali Canip Bey'in ise başyazarı olduğu dergi, Türk edebiyatında bir devrim niteliği taşımıştır. Dergi, İttihat ve Terakki desteğiyle ikinci cildinden itibaren yayınlanmaya başlamış ve Milli Edebiyat akımının öncüsü olmuştur. ......

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Roman

Cumhuriyet Dönemi Roman 1923'ten günümüze kadar süren bir dönemde yazılan romanları ifade eder. Bu dönem, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuyla başlayarak, Türk edebiyatında birçok değişikliğin yaşandığı bir süreçtir. Bu değişiklikler, edebiyatta yeni bir anlayışın oluşmasına yol açmıştır. Cumhuriyet Dönemi romanı, edebiyatın tarihsel, kültürel, sosyal ve politik değişimlerin yansımalarını taşıyan bir edebiyat türüdür. Toplumsal sorunları ele alır. Bu dönemde Türkiye, siyasi, ekonomik ve sosyal açıdan birçok sorunla karşı karşıyaydı. Bu sorunların edebiyata yansıması da kaçınılmazdı. Romanlar, toplumdaki eşitsizlikleri, yoksulluğu, ahlaki çöküntüyü ve siyasi sorunları ......

Şair Evlenmesi

Şair Evlenmesi Hakkında Kısaca Özet Bilgi "Şair Evlenmesi", Türk edebiyatının en önemli tiyatro eserlerinden biridir. Şinasi'nin kaleme aldığı bu töre komedisi tarzındaki tek perdelik piyes, ilk olarak 1860 yılında Tercüman-ı Ahvâl gazetesinde tefrika edilmiş (parça parça yayımlanmış) ve daha sonra kitap olarak basılmıştır. Bu eser, Batılı tarzda yazılmış ilk tiyatro eseri olarak kabul edilir. Türk edebiyatının Batılı anlamda ilk tiyatro örne­ğidir. Bu tek perdelik komedi olan Şair Evlenmesi'nde İbrahim Şinasi, geleneksel Türk tiyatrosu ile Batı tiyatro tekniğini kaynaştırmıştır. Önceden var olan tiyatro ......

Modern Türk Tiyatrosu

Modern Türk Tiyatrosu Tarihsel Gelişimi Modern Tiyatronun Kökeni, Doğuşu ve Başlangıcı Modern Türk tiyatrosu, diğer Modern Dönem tiyatroları gibi büyük ölçüde Batı tiyatrosunun etkisinde şekillenmiştir. Batı edebiyatı tiyatrosunun özellikleri ve teknikleri, Türk tiyatrosunun gelişmesinde önemli bir rol oynamıştır. Günümüzde Türkiye'de ve dünyada tiyatro ve drama dediğimizde, Batı tiyatrosundan esinlenilerek oluşturulan ya da Batı tiyatrosundan tamamen alınan sahne sanatı akla gelmektedir. Bu sahne sanatı; metin, sahne, dekor, bina, dramatik örgünün nitelikleri, eserin sahnelenmesi vb. bakımlardan Batı tiyatrosunun etkisinde şekillenmiştir ve gelişmiştir. Türk modern ......

Milli Edebiyat Döneminde Roman

Milli Edebiyat Döneminde Roman Anlayışı Bu dönemde roman, edebiyatın önemli bir türü olarak kabul edilir ve birçok eser bu alanda yazılır. Milli Edebiyat Dönemi'nin başlangıcı, 1911 yılında, dönemin önde gelen edebiyatçılarından olan Hüseyin Cahit Yalçın'ın "Türk Romanına Bakışlar" adlı makalesiyle işaret edilir. Bu makalede Yalçın, Türk romanının Batı'dan özenti bir tarzda yazıldığını ve gerçek Türk romanının halkın yaşamından alınan öykülerle yazılması gerektiğini savunur. Bu düşünce, Milli Edebiyat Dönemi'nin diğer yazarları tarafından da benimsenir ve bu dönemde Türk romanı, halkın yaşamından alınan ......

1980 Sonrası Türk Tiyatrosu

1980 Sonrası Türk Tiyatrosu 1980’de yaşanan askerî darbe; siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel alanlarda etkisi uzun süren birtakım toplumsal sarsıntılara sebep olmuştur. Bu süreçte ortaya çıkan gelişmeler diğer sanat dallarını olduğu gibi Türk tiyatrosunu da olumsuz etkilemiştir. 1980 sonrasında Türk tiyatrosu bir durgunluk dönemine girmiş; gücünü, çeşitliliğini ve coşkusunu büyük ölçüde yitirmiştir. Bu dönemde müzikaller sahnelenmiş ya da eski oyunları yeniden canlandırma çabaları öne çıkmıştır. Düzeyli güldürüler, müzikallerin yanında seyircinin eğlenmesine yönelik hafif oyunlar sergilenmeye başlanmıştır. Ekonomik güçlükler, oyunların sahneleneceği salonların bulunamaması ......

Epik Tiyatro

Epik Tiyatro Nedir Tanımı Hakkında Kısaca Özet Bilgi Epik tiyatro, 20. yüzyılın başlarında Almanya'da Bertolt Brecht tarafından geliştirilen bir tiyatro tarzıdır. Bu tarz tiyatroda, seyirciye bir hikaye anlatmak yerine, seyircinin düşünmesini ve analiz etmesini sağlamak amaçlanır. Epik tiyatro, "epik" kelimesinden türetilmiştir, yani hikaye anlatımı anlamına gelir. Ancak bu tarz tiyatrolarda, hikayeler doğrudan anlatılmaz. Bunun yerine, seyirciye olayları ve karakterleri yargılama fırsatı verilir. Brecht'in epik tiyatro anlayışı, seyircilerin duygusal olarak bağlanmalarını engellemeyi amaçlar. Bunun yerine, seyirciye bir mesaj iletmeyi hedefler. Bu nedenle, Brecht'in ......

Tanzimat Edebiyatında İlk Gazeteler ve Gazetecilik

Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatında İlk Gazeteler Tanzimat dönemi, Osmanlı İmparatorluğu'nun modernleşme sürecinde önemli bir aşamayı ifade eder. Bu dönemde, Batı'da yaşanan gelişmelerin etkisiyle, Osmanlı Devleti'nin siyasi, sosyal ve kültürel yapısı önemli ölçüde değişti. Bu değişim sürecinde, yeni düşüncelerin ve fikirlerin yayılması için yayın organlarına ihtiyaç duyuldu. Bu nedenle Tanzimat döneminde birçok gazete ve dergi yayınlandı. İşte Tanzimat döneminde yayınlanan önemli gazetelerin listesi: Takvim-i Vekayi: Tanzimat dönemi gazeteleri arasında en önemli ve öncü olanıdır. İlk sayısı 3 Kasım 1831 tarihinde yayınlandı ve Osmanlı Devleti'nin ......

Yaratıcı Drama

Yaratıcı Drama Nedir Tanımı Hakkında Kısaca Bilgi Yaratıcı drama, tiyatro sanatını kullanarak, katılımcıların yaratıcılıklarını, duygusal ifadelerini ve sosyal becerilerini geliştirmeyi amaçlayan bir öğrenme ve iletişim tekniğidir. Yaratıcı drama, öğrenmeyi, keşfetmeyi, sorun çözmeyi ve iletişim kurmayı teşvik eder. Katılımcılara tiyatro oyunları, rol yapma, hareket, müzik ve görsel sanatlar gibi çeşitli teknikler kullanarak öğrenme fırsatı verir. Bu teknikler, katılımcıların kendilerini ifade etmelerine, özgüvenlerini artırmalarına, empati kurmalarına ve iletişim becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur. Eğitim, terapi, liderlik geliştirme, toplumsal değişim ve diğer alanlarda kullanılabilir. Özellikle eğitimde, yaratıcı ......
Yandex.Metrica