Etiket: Batı Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı

Cumhuriyet Döneminde Halk Şiiri

İslamiyet öncesi Türk edebiyatının bir devamı niteliğinde olan halk şiiri; ozanların, âşıkların ya da adı bilinmeyen halk sanatçılarının millî ölçümüz olan hece ölçüsü ile ortaya koydukları manzum ürünleri kapsar. Geçmişi Orta Asya’ya kadar uzanan bu gelenek Türklerin Anadolu’ya yerleşmesiyle bu coğrafyada da devam etmiştir. Sözlü geleneğe dayanan halk şiiri, kuşaktan kuşağa aktarılarak bugünlere kadar gelmiştir. […]...

Triyole

10 dizeli bir nazım biçimidir. Önce iki dizeli bölüm, sonra dörder dizeli iki bölüm yazılarak oluşturulur. Birinci bölüm ilk dizesi birinci dörtlüğün sonunda, yine birinci bölümin ikinci dizesi ikinci dörtlüğün sonunda tekrar edilir. Dört dizeli bölümlerde, eklenen dizelerin ilk üç dize ile anlam bütünlüğü sağlaması gerekir. Uyak şeması şu şekildedir: Ab aaaa bbbb....