Kategori: Tarih

Hudeybiye Antlaşması

Hudeybiye Barışı Kısaca Özet Hudeybiye Antlaşması, Hendek Savaşı’ndan sonra Müslümanlar Hac yapmak amacıyla Hz. Muhammed’in liderliğinde Mekke’ye doğru yola çıkmışlardır. Mekkeli müşrikler Müslümanların şehre girmesine izin vermemişlerdir. Yapılan görüşmeler sonrasında iki taraf arasında "Hudeybiye Barış Antlaşması" imzalanmıştır. Mekkeli müşrikler ile Müslümanlar arasındaki ilk antlaşmadır. Antlaşmanın Nedenleri Nelerdir Hz. Muhammed'in Mekke'ye elçi olarak gönderdiği Hz. Osman’ın Mekkelilerce esir edilmesi, Mekke'den Medine'ye hicret eden Müslümanların hem memleket özlemini gidermek hem de Kâbe'yi tavaf ederek umre ibadetlerini yapmak istemesi. Barışı Antlaşmasının Öncesinde Ne Oldu Hudeybiye Barışı, ismini, hadbâ isimli ......

Hendek Savaşı

Hendek Savaşı Hakkında Kısaca Özet Bilgi Hendek Savaşı, Mekkeli müşriklerin islamiyeti kabul eden ve islamiyetin yayımlasını isteyen Müslümanları yok etme düşüncesiyle Müslümanlarla yaptıkları saldırı savaşıdır. Saldırıyı yapanlar, Hayber kalesindeki Yahudiler, Gatafânlılar, Kureyş kabilesindeki müşrikler, Fezâreliler, Esedoğulları ve Süleymoğulları gibi Mekkeli müşriklerdir. Bu müşrikler Kur’ân-ı Kerîm’de geçen “ahzâb” (hizipler) sözcüğü nedeniyle Hendek Savaşına, Ahzab Savaşı da denilmektedir. Hicretin üçüncü senesinde yani 625 yılında gerçekleşen Uhud Gazvesi’nden sonra sahabelerin, Mekkeli müşriklerle ve yahudilerle olan ilişkileri çok daha kötüye gitmişti. Kureyşli Araplar Suriye kervanlarının emniyetini ......

Uhud Savaşı

Tarihte Uhud Savaşı Önemi Nedir Hakkında Bilgi Uhud Savaşı öncesi sahabe ile Hz. Muhammed istişare (fikir alış verişi) yapmış ve sahabenin isteği üzerine meydan savaşı yapılmıştır. Meydan Savaşı yapabilecek bir güce ulaşılamadığı düşüncesiyle Hz. Muhammed Savunma Savaşı’ndan yana olmuş; Savaşta okçulara “ne olursa olsun” yerlerinden ayrılmama emrini vermiştir. Askeri stratejist, orduları sevk ve idare kabiliyeti ile savaşın gidişatını şekillendirmek isteyen Hz. Muhammed'in bu isteklerine uyulmaması sonucu 70 sahabe şehit düşmüştür. Müslümanların, “Hz. Muhammed ne buyruk verirse haklıdır.” anlayışı ile Peygamber’e güven ......

Bedir Savaşı

Bedir Savaşı (624) Bedir Savaşının Nedenleri Nelerdir Maddeler Halinde? Medine'ye göç eden (Hicret) ve Medine'de yerleşen ilk Müslümanların Mekkeli müşrikler tarafından Mekke’de kalan mallarının yağmalanıp Şam’a götürülerek pazarlarda satılması haberleri nedeniyle buna karşılık olarak Müslümanların, Mekkeli Müşriklere ait kervanlara baskın düzenleyecekleri haberleri sonucu Bedir Savaşı çıkmıştır. Bedir Savaşının sebeplerinden bir başkası ise Müslümanların Şam’a giden Mekke kervanını ele geçirmek istemeleri, Mekkelilerin ise Müslümanları ve Hz. Muhammed’i ortadan kaldırarak İslamiyet’e son vermek ve kervanlarını korumak istemeleridir. Bedir Savaşının Yapıldığı Yer Bedir adlı kasaba, Medine’nin o zamanki ......

Hicret

Hicret Hicret Nedir Kelime anlamı göç etmek olan hicret, İslam tarihinde Müslümanların ve Hz. Muhammed’in Mekke’den Medine’ye 622 yılında yaptığı göç olayıdır. Akabe denilen yerde Hz. Muhammed ile görüşerek Müslüman olan Medineliler, Mekke’de sıkıntılar içerisinde yaşamaya çalışan Müslümanları Medine’ye davet etmişlerdir. Bu davet üzerine önce bütün Müslümanlar, sonra Hz. Muhammed Medine’ye göç etmiştir.„ Hicretin sonucunda İslam devletinin temelleri atılmış, İslamiyetin yayılması hızlanmıştır. Daha önce adı Yesrib olan bu şehir artık Medinetü’n Nebi (Peygamber Şehri) olarak anılmaya başlanmış, Ensar- Muhacir kardeşliği ilan edilmiştir. Muhacir nedir: ......

Hz. Muhammet Dönemi

Hz. Muhammed’in (sav) Hayatı Peygamberlik Öncesi Dönemi Hz. Muhammed 571 yılının Rebiyülevvel ayının 12. gecesi doğdu. Babasının adı Abdullah; annesinin adı ise Amine’dir. Babası, Hz. Muhammet doğmadan önce; annesi ise, Hz. Muhammed altı yaşına geldiğinde Ebva denilen yerde vefat etti. Sütannesi Halime O’na 4 yaşına gelinceye kadar baktı. Bundan sonra dedesi Abdulmuttalib ve amcası Ebu Talib’in yanında yaşadı. Hz. Muhammed Hz. Hatice ile 25 yaşındayken evlendi, Hz. Hatice 40 yaşındaydı. Hz. Hatice ile olan evliliklerinden Abdullah, Zeynep, Rukiye, Ümmü Gülsüm, Kasım ve ......

Cahiliye Dönemi

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Arabistan ve Cahiliye Devri Coğrafi olarak çoğunluğu çöllerle kaplı olan Arabistan Yarımadası (cahiliye), Asya’nın güneybatısında yer almaktadır. Arabistan’da yaşanabilen en önemli bölgeler Hicaz, Yemen, Necid idi. Tarih boyunca bölgenin kuzeyinde; Gassaniler, Nebatiler, Tedmürlüler, Lahmiler, güneyinde; Main, Seba ve Himyeri gibi şehir devletleri kurulmuş fakat hiçbiri Arabistan’da siyasi birliği sağlayamamıştır. Asya'nın güneybatısında yer alan yanmadanın doğusunda Basra Körfezi; batısında Kızıldeniz; kuzeyinde Filistin ve Suriye; güneyinde ise Umman Denizi bulunmaktadır. Yarımadanın en önemli merkezleri Necit, Hicaz ve Yemen’dir. Yemen: Yanmada’nın yaşamaya en ......

İlk Türk Devletleri ve Komşuları

İslamiyet Öncesi Orta Asya'daki İlk Türk Devletleri ve Komşuları Eski Türk topluluklarındaki ekonomik yapı daha çok bozkır kültürü etrafında şekillenmiş, bu kültürün temelini hayvancılık, tarım, el sanatları ve ticaret oluşturmuştur. Uygurlarla ilgili seyahatnamelerde “Beşbalık” dolaylarında yetiştirilen pek çok at sürüleri olduğu, Uygur soyluları ve boylarının ayrı renkte ve özel cinste atlar yetiştirdikleri, zenginlerin at, fakirlerin ise koyun ve ördek eti yedikleri; bu ülkede fakir insan olmadığı ihtiyacı olana devletin ve halkın yardım ettiği ifade edilmektedir. Hunların temel geçim kaynakları; hayvancılıkla beraber tarım, ......

Türklerin Orta Asyadan Göç Etmesi

Tarihte Yaşanan Orta Asya'dan Türk Göçleri Türklerin Orta Asyadan Göç Etmesinin Sebepleri Nelerdir Kuraklık Nüfusun artması Türk boyları arasındaki iktidar mücadeleleri Türklerin dünyaya hâkim olma düşüncesi Çin ve Moğol baskısı Salgın hayvan hastalıkları Türk toplulukları en büyük göç hareketlerini batı yönüne doğru gerçekleştirmiştir. Türkler bu göçler sırasında kuzey yolu ve orta yol adı verilen istikametleri izlediler. Bunlardan kuzey yolunu takip eden Türk toplulukları Hazar Denizi ve Karadeniz’in kuzeyindeki bozkırlara, oradan da Balkanlara ve Orta Avrupa içlerine kadar ilerlemişlerdir. Kuzey yolunu takip eden ......

Kavimler Göçü

Kavimler Göçü Nedir Ne Demektir? Doğu ve Orta Avrupa’daki Barbar Kavimler, Hunların baskılarıyla yerlerinden edilmiş ve Avrupa’da uzun yıllar etkisi sürecek göç dalgaları görülmüştür. Hunların etkisiyle başlayan bu süreç "Kavimler Göçü" olarak bilinmektedir. I. Roma imparatorluğu Doğu ve Batı Roma imparatorluğu olarak ikiye ayrılmıştır (395). II. Avrupa’nın siyasi yapısında değişmeler olmuştur. Siyasi ve askeri gücü olan Batı Roma İmparatorluğu’nun yıkılması sonucu doğan otorite boşluğundan yararlanan soylular, Orta Çağ’a damgasını vuran ve feodalite olarak bilinen yönetim biçiminin yerleşmesini sağlamışlardır. Orta Çağ Avrupasında Toplumsal Sınıfları Askerlik ve ......

Tarih Bilimi Özellikleri, Olay ve Olgu Farkı Nelerdir İlişkisi

Tarihin Biliminin Özellikleri nelerdir?         Tarih biliminde tarihçi, belgelere dayalı çalışır. Bu belgeler bilimsel yöntemlerle incelenir. Tarihî olayın aydınlatılabilmesi için konuyla ilgili güvenilir belge ve kaynaklara başvurmak gerekmektedir.      Tarihçi olaylar arasında neden - sonuç ilişkisi kurar. Tarihte meydana gelmiş olaylar aynı zamanda kendilerinden sonraki olayların nedenlerini oluşturur. Tarihî olaylar arasında neden sonuç ilişkisinin kurulması, olayın bütün yönleri ile anlaşılıp değerlendirilebilmesi için zorunludur. Örnek olarak Fransız Devrimi ardından milliyetçilik ve demokrasi gibi fikirlerin tüm dünyaya yayılması ve çok ......

Orta Çağ Dünyası ve Avrupa Tarihi Testleri Çöz

Orta Çağda Dünya ve Avrupa Test 1 1. Orta Çağ Avrupa’sında yönetim alanında; I. Feodalizm II. Sosyalizm III. Merkantilizm uygulamalarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir? A) Yalnız II      B) Yalnız I      C) I ve II     D) II ve III      E) I, II ve III 2. Günümüzde uygulanmakta olan modern Avrupa hukukunun temellerini oluşturan kanunlar aşağıdakilerden hangisidir? A) Hammurabi Kanunları B) Hitit Kanunları C) İbrani Hukuku D) Cengiz Yasaları E) Roma Hukuku 3. Makedonyalı Büyük İskender’in gerçekleştirmiş olduğu seferler sonucunda, Doğu ve Batı kültürlerinin birbiriyle kaynaşmasıyla ortaya çıkan ......

islam Tarihi

İslam Tarihi Öncesi Dünya Hakkında Özet Bilgi Islam tarihi öncesinde Kavimler Göçü nedeniyle Avrupa siyasi olarak parçalanmış durumdaydı. Batı Roma yıkılmış, Doğu Roma ise karışıklıklar içindeydi. Feodalizm sistemi ve Katolik Kilisesi yönetimde etkiliydi. Avrupa’nın büyük çoğunluğu Hristiyan idi. Farklı inançlara hoşgörü bulunmamaktaydı. Afrika’nın kuzeyinde Doğu Roma İmparatorluğu hüküm sürerken Habeşistan’da ise Habeş Krallığı hüküm sürmekteydi. Afrika’da Hristiyanlık, puta tapma ve yerel dinler bulunmaktaydı. Asya kıtasında Bizans İmparatorluğu bölgenin en güçlü devleti konumundaydı. Kafkaslar, Anadolu, Balkanlar, Akdeniz Havzası, Mısır ve Kuzey Afrika’da ......

Feodalite, Dogmatizm ve Skolastik Düşünce Nedir

Feodalitenin Ortaya Çıkmasının Nedenleri Nelerdir Feodalite kavramının ortaya çıkışı, Kavimler Göçü sonucunda Avrupa’ya gelen barbar kavimlerin Hristiyanlığı benimsemesi, bu dinin geniş alanlara yayılmasını sağlamıştır. Bu gelişmeler, 381’de Hristiyanlığın Roma İmparatorluğu’nda resmi din olarak kabul edilmesiyle sonuçlanmış ve Papa denilen bu dinin en yüksek temsilcisi, başkent Roma’dan dini faaliyetleri yönetmeye başlamıştır. Kavimler Göçü sonrasında Romalıların ikiye ayrılması, Hristiyanlık üzerinde de etkili olmuş ve Hristiyanlık inancı içinde, Ortodoksluk ve Katoliklik olmak üzere iki mezhep ortaya çıkmıştır. Orta Çağ’da din adamalarının söyledikleri, mutlak doğru kabul ......

Orta Çağ’da Toplumsal ve Sosyal Yapı

Artı Üründen Sosyal Sınıflara Yağışın yeterli olmadığı ve doğal besin kaynaklarının az olduğu bölgelerde, kıtlık durumlarında, ihtiyaçların karşılanabilmesi amacıyla, “artı ürün” üretimi gerçekleştirilmiş ve yetiştirilen artı ürünler depolanmıştır. Bu üretim anlayışı, zamanla avantaja dönüştü ve onlara güç kazandırdı. Mesela, Mezopotamya’nın iklim şartları sulamalı tarımı zorunlu kıldığından, sulama kanallarının yapılması üretimi arttırmıştır. Ortaya çıkan ürün fazlasını yani artı ürünü organize etmek için, üretimin planlanması, ürünün depolanması ve korunmasını gerekli hâle gelmiştir. Ayrıca artı ürün, diğer ihtiyaçların karşılanması için değiş tokuşu geliştirdi ve ......

Orta Çağ’da Hukuk ve Adalet

Orta Çağ’da Hukuk ve Adalet Hakkında Kısaca Özet Bilgi İlk siyasi oluşumlarda devlet ve toplum hayatı gelenek hâline gelmiş kurallara göre düzenlenmiş, daha sonra bu kurallar yazılı hâle getirilmiştir. Roma şehrinin kuruluş tarihi olarak kabul edilen MÖ 753 yılından Doğu Roma İmparatoru Justinianus’un (Jüstinyanus) 565 yılında ölümüne kadar geçen sürede Roma ve egemenliği altındaki ülkelerde uygulanmış olan hukuka Roma hukuku denir. Bugünkü Avrupa ülkelerinde uygulanan hukuk sisteminin temelini Roma hukuku oluşturur. Roma Hukuku’nun ilk aşaması ise “12 Levha Kanunları”dır. Bu kanunlarla ......

Orta Çağ’da Ordu ve Askerlik

Orta Çağ’da Ordu ve Askeri Organizasyonlar Devletlerin; üretimin devamlılığı, toplumun refahı, adaletin sağlanması ve siyasi iktidarın korunması gibi temel görevlerini yapmak üzere sahip olduğu silahlı güce ordu denir. İlk Çağ’dan itibaren devletler; varlıklarını devam ettirebilmek, savaşlarda başarılı olabilmek, huzuru ve düzeni sağlayabilmek için güçlü ordular kurmaya çalışmışlardır. İlk Çağ’da eğitim, disiplin, saldırı ve manevra kabiliyeti bakımından yetersiz olan bağımsız ve ücretli hür savaşçı topluluklar Orta Çağ’da yerlerini düzenli ve disiplinli ordulara bırakmışlardır. Orta Çağ’da Avrupa’da kara savaşları şövalyeler, okçular ve kuşatma teknikleri ......

Orta Çağda Tarım Ticaret ve Ekonomi

İlk Çağ’da, yerleşik yaşamla birlikte, topraklar, genellikle büyük toprak sahiplerinin, aristokratların, askerlerin ya da devletin elinde olmuş; köylü kiracı ya da ortakçı olarak toprağı işlemiştir. Köylülerin statüsü, köle ya da yarı köle biçimindedir. Ancak yasal durumları, toplumdan topluma farklılık göstermiştir. Orta Çağ’da, toplumun en geniş kesimini oluşturan çiftçi köylüler, soylu sınıfın malikânelerinde çalışarak ilkel bir yaşam sürmüştür. Bu dönemde köylülerin statülerini gelenekler belirlemiştir. Hiçbir hakkı olmayan, toprağa bağlı, karın tokluğuna çalışan ve hür köylü ile köle arasında bir sınıf olan ......

Orta Çağ

Orta Çağ’da Siyasi Yapıların Meşruiyet Kaynağı Orta Çağ dünyasında Asya ve Avrupa kıtasında kurulan devletlerde iktidarı ele geçiren yöneticiler devletin tanrısal bir kurum olduğunu ve kendilerinin ise Tanrı’nın yeryüzündeki temsilcileri olduğunu ifade ederek meşruiyetlerinin kaynağını dine dayandırmışlardır. Ülkeyi Tanrı’nın emir ve yasaklarına uygun şekilde idare eden yöneticilerin meşruiyet kazandığı bu dönemde Germen Krallıklarındaki yapı biraz farklıdır. Bireyler arasında ekonomik farklılıkların olmadığı Germen Krallıklarında krallar halk tarafından seçilmiştir. Halk tarafından seçilen Germen kralları gelenek göreneklere uygun olarak devleti yönetmek zorunda kalmışlardır. Gelenek ......

Fenikeliler

Fenikeliler Hakkında Kısaca Özet Bilgi MÖ 200 - 146 tarihleri arasında yaşayan Fenikeliler, İlk Çağ Uygarlıklarında denizciliğe ve koloni ticaretine önem veren ilk devlet olup Tir, Sidon ve Kartaca gibi koloni merkezleri kurmuşlardır. Doğu ve Ön - Asya Medeniyetlerini Akdeniz havzasına taşımışlardır. Cam, kumaş üretimi ve kırmızı boyayı bulmaları ile dikkat çekmişlerdir. Mısır uygarlığından aldıkları yazıyı geliştirerek dünyanın ilk harf yazısını (alfabe) oluşturmuşlardır. Arazilerinin tarıma elverişli olmaması nedeniyle denizcilikle uğraşmışlar ve ticari amaçlı koloniler kurmuşlardır. Bilinen ilk harf yazısı olan Fenike ......

Asya Hun Devleti (Büyük Hun İmparatorluğu)

Asya Hun Devleti (Büyük Hun İmparatorluğu) Özellikleri Maddeler Halinde Nelerdir? Türklerin, “siyasi istiklalini kazanmış teşkilatlı millet olarak bilinen ilk devletleri MÖ 220’de Teoman (Tu-man) tarafından kurulan Asya Hun Devleti'dir. Çin kaynaklarında Hiung - nu olarak geçen Hunlar, Orhun ve Selenga ırmakları ile Ötüken bölgesinde egemenlik sürmüşler. Moğol asıllı Tunguzlar, Yüeçiler ve Çinlilerle savaşmışlar. Çin topraklarının bir kısmını ele geçirmişlerdir. En parlak dönemleri Mete dönemi (M Ö 209 - 174) olup doğuda Mançurya’dan batıda Hazar Denizi’ne kadar Hun egemenliği geniş bir ......

Uygurlar – Uygur Devleti

Uygur Devleti Hakkında Kısaca Özet Bilgi Basmil ve Karluklar ile birleşerek Kutluk Bilge Kül Kağan önderliğinde Ötüken merkezli Uygur devletini kurmuşlardır. Daha sonra Uygurlar Ordubalık (Karabalgasun) şehrini kurarak merkezi buraya taşımışlardır. Moyen-Çur zamanında Uygurlar en parlak dönemlerini yaşamışlardır. Moyen- Çur’un ölümünden sonra oğlu Bögü Kağan devletin başına geçmiştir. Çin’e yardım amaçlı sefer düzenlemiştir. Bu sefer esnasında Manihaizm dininden etkilenmiş ve bu dine girmiştir. Onun zamanında Manihaizm Uygurların resmi dini haline gelmiştir. Baga Tarkan Dönemi’nde ülke içerisindeki isyanlar gittikçe artmıştır. Kıtlık ve salgın ......

Göktürkler (II. Göktürk – Kutluk Devleti)

Türk Adını Kullanan İlk Devlet: Göktürk Devleti Birinci Göktürk Devleti (552-630) Avar hükümdarının kızıyla evlenmek isteyen ve bu isteğin geri çevrilmesi üzerine isyan eden Bumin Kağan merkezi Ötüken olan kendi devletini kurmuştur. Bumin Kağan ülkeyi kardeşi İstemi ile birlikte ikili teşkilat şeklinde yönetmiştir. 552 senesinde Batı Tabgaç Devleti ile ittifak kurarak Juan-Juanları mağlubiyete uğratan Bumin, “Kağan” sıfatını alarak Göktürk Devleti’nin kurucusu olarak tarihe geçmiştir. Göktürk Devletinin başkenti Ötüken’dir. Bumin Kağan ülkeyi ikili devlet sistemiyle idare etmiştir. Devlet oluştuktan hemen sonra ülkenin batı bölgesinin ......

Sasaniler

Sasani İmparatorluğu İran ve Irak topraklarına hakim olan Sasaniler, Orta Doğu’nun ikinci büyük gücüydü. Sasaniler bu dönemde Bizans ile mücadele halindeydiler. İyilikle kötülüğün mücadelesini esas alan Zerdüştlük dinine (ateşe tapma) inanan Sasaniler, İslamiyet’in ortaya çıktığı sırada eski gücünden uzaktaydı. Sasaniler, MS 224 yılında köhnemiş Partlara son vererek İran’da yeni bir dönem başlattılar. Hanedana isim veren ataları Sasan’ın Akhaemenid soyundan geldiğini ileri süren Sasaniler, Akhaemenidlerin hâkimiyeti altındaki topraklar (Doğu’da indus’ten batıda Yunanistan’a ve Mısır’a uzanan topraklar) üzerinde hak iddia etmiş ve Romalılar ......

İslamiyet Öncesi Türklerin Dini İnançları

İslam öncesi Türklerin din ve inanışları 1- Tabiat Kuvvetlerine İnanma: Dağ, ağaç, göl, kaya gibi varlıkların gizli güçlere sahip olduklarına inanırlardı. 2- Atalar Kültü: Ölmüş büyüklere ve atalara ait hatıralar kutsal sayılır ve saygı gösterilirdi. 3- Şamanizm: Kam veya Şaman adı verilen kişi­ lerin, kötü veya iyi ruhlarla temas sağladıklarına ina­ nılarak, bunların büyücülük ve sihir özelliklerine baş­ vururlardı. Şaman inançları, Anadolu'da hala varlı­ğını sürdürmektedir. Örneğin: Gelinlerin üzerine buğday veya para at­mak, eşikten atlamanın uğursuz kabul edilmesi, kurşun dökmek gibi... 4- Göktanrı İnancı Türklerin ......

Çin Uygarlığı (Çin Medeniyeti)

Çin Uygarlığı (Çin Medeniyeti) İlkler - İcatları İlk siyasal otorite, Kuzey Çin’de (Şensi bölgesi) Türk asıllı olup sonra Çinlileşen Çhou (Çov) hanedanı tarafından kurulmuştur. Çin’deki kültürel birikim ler M Ö 2400’e kadar uzanır. Tarihi Çin Şeddi ile mimaride insanlık tarihine önemli bir eser kazandırmışlardır. Porselencilik ilk kez Çin’de gelişmiştir ve ipekçilik yaygındır. MÖ 1500’lerde doğunun en eski yazısını kullanmışlar ve kağıdı MÖ 200’lerde bulmuşlardır. Konfüçyüs, Lao - Çe (Lav - dzı), Tao gibi düşünürlerin dini - felsefi düşünceleri Hindistan'da çıkmasına ......

Test Çöz | Tarih Bilimine Giriş Testleri

Tarih Bilimine Giriş TEST 1   1. Tarih, geçmişte yaşanan olayları inceleyen bilimdir. Tarihsel süreç içinde yer alan insanlar geçmişlerini merak ederler. Geçmişte yaşanan olaylarla ilgili araştırma yaparlar. Tarihin ışığında geçmişi sorgulayarak anlamaya çalışırlar. Yukarıda verilen yargıya göre, Tarih Bilimi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Geçmişte yaşamış insan toplulukları ve bunların faaliyetleri tarihin konusu içerisinde yerini alır. B) Tarihi olaylar araştırmalar ışığında incelenir C) Geçmişi bilme isteği, doğal bir insan dürtüsüdür. D) Bir olayı incelerken, elde edilen bulgular mutlaka tenkide tabi tutulmalıdır. E) Güncel değer yargıları tarihi anlamak ......

İslam Dünyasında Tarih Yazıcılığı

İslam Dünyasında Tarih Yazarlığı Osmanlı Devleti’nde tarih yazıcılığı devletin temel politikası çerçevesinde yöneticilerin hayatları, başarıları siyasi ve askeri olayların anlatılması şeklinde gelişmiştir. XVI. yüzyılda İdrisi Bitlisi’nin etkisiyle İran ekolünün tarih yazıcılığını etkilediği görülmüştür. XVI. yüzyıldan itibaren Mustafa Naima Efendi ile birlikte vakanüvistlik anlayışı ortaya çıkmıştır. Resmi tarih yazıcılığı olarak gelişen bu tür yazıcılık anlayışında devletin olayları fazla bir eleştiriye tabi tutulmadan kronolojik olarak sıralanmıştır. Türklerde tarih yazıcılığı daha sonraki yıllarda özellikle Türk- İslam devletleri döneminde gelişme göstermiştir. Tarih yazıcılığı Osmanlı Devleti’nde planlı bir ......

Tarihin Kaynakları Nelerdir

Tarih Biliminin Kaynakları Olayları doğru algılayabilmek ve aktarabilmek amacıyla tarihçiye yardımı dokunan her türlü malzemeye kaynak denir. Tarihi olayların doğru bir şekilde aydınlatılmasında en önemli unsurlardan biri olayla ilgili bilgilerdir. Bu bilgilere ulaşabileceğimiz araç ve gereçler ise kaynaklardır. Tarihin tanımında geçtiği gibi tarihi olaylarla ilgili kaynak ve belgelere başvurulmalıdır. Tarihi olayı aydınlatan, onunla ilgili bizlere bilgi veren her türlü malzemeye kaynak denilmektedir. Tarihi olayları belge ve kaynaklara dayanmadan öğrenmemiz neredeyse imkansızdır. Tabii şu da unutulmamalıdır ki tarihi olaylarla ilgili bilgi veren ......

Avrupa Hun Devleti

Avrupa Hun Devleti Tarihi Gelişimi Hakkında Özet Bilgi                Asya Hun İmparatorluğu'nun tarih sahnesinden silinmesinden sonra 4. yüzyılın ortalarında Alanları yenerek devletlerini yıkan Hunlar, 375 senesinde Balamir liderliğinde İtil Nehri’e gelmişlerdir. Bu bölgede Avrupa Hun Devleti adıyla bir devlet kurmuşlardır. Bilinen ilk hükümdarları Balamir’dir. Saldırılarını batı tarafına devam ettiren Hun Türkleri, Balamir’in soyundan gelen Uldız devrinde Orta Avrupa’da politik bir güç olarak etkisini gösterdi. Uldız, Batı Roma ile olumlu ilişkiler kurarken Bizans'ı sürekli baskı altında ......
Yandex.Metrica