Kategori: Tarih

Türklerin Anayurdu (Anavatanı) Neresidir

Türk Milletinin Anavatanı (Orta Asya – Türkistan) Türklerin ana yurdu çoğu araştırma eserinde sehven Orta Asya olarak adlandırılan, ancak doğrusu Türkistan coğrafyasıdır. Türkistan coğrafyası batıda Hazar Denizi’nin kuzeyinden başlar, güneyde Tibet, doğuda Çin Şeddi, kuzeyde ise Karadeniz (Türkiye’nin kıyısı bulunan Karadeniz değil, Kuzey Buz Denizi’nde bulunan Karadeniz) ile sınırlıdır. Türkler bu geniş coğrafyada asırlar boyunca […]...

İslamiyet Öncesi Türklerde Devlet Yönetimi

Devlet, bir milletin belli sınırlara sahip bir toprak parçası (vatan) üzerinde kendi bağımsızlığını elinde bulundurarak teşkilatlanmasıyla ortaya çıkan kurumdur. Bir devletin var olabilmesi için halk, toprak, bağımsızlık ve siyasal örgütlenme yani devlet yönetiminin olması gerekmektedir. “Türklerde Devlet için”, Yurt, Kün (millet), Oksızlık (bağımsızlık) ve teş­kilatlı yapılar olmazsa olmaz ana unsurlardır. Yurt Vatan Nedir: Türklerin hür […]...

Kavimler Göçü

Kavimler Göçü Nedir Ne Demektir? Çin baskısından ve kuraklıktan kaçan Balamir önderliğindeki Hun kitleleri 375’de Volga Nehrini (İtil) aşarak Batı’ya doğru göç etmeye başlamışlardır. Hunların bu göç hareketi sonunda Karadeniz’in Kuzeyindeki Vandallar, Vizigotlar, Ostrogotlar, Gebitler başta olmak üzere birçok Slav, Sakson ve Germen kavimi de Batı’ya göç etmek zorunda kalmıştır. Yaşanan bu gelişme Kavimler Göçü […]...

Uygurlar – Uygur Devleti

Uygur Devleti Hakkında Kısaca Özet Bilgi II. Göktürk Devleti’nin yıkılış sürecinde ittifak halinde birleşerek isyan eden Basmil, Karluk ve Uygurlar, bu devletin yıkılış sürecinde Aşina ailesinden gelen Basmil Başbuğunu 742’’de kağan ilan etseler de süreçte bu müttefik yapıların arası açılmış ve “kağan” ilan ettikleri Basmil başbuğunu ortadan kaldırarak 745’de Uygur İlteberi olan Kutluk Bilge Kül’ü […]...

İran Uygarlığı (Pers – Fars Medeniyetleri)

İran Medeniyeti (Pers Fars Uygarlıkları Medeniyetleri) Eskiçağ’da ilk olarak Elamlıların varlık gösterdiği İran coğrafyasında M. Ö. 6. Yüzyıldan sonra temelini Arya denilen kavimlerin oluşturduğu İran medeniyetleri olarak adlandırılan Medler, Persler, Partlar ve Sasaniler varlık göstermişlerdir. İran’da Kurulan Devletler, İmparatorluklar Anadolu ve Hindistan bölgelerinin ortasında bulunan İran, insanlık tarihi süresince buralardan gelen insanların ve medeniyetlerin tesirinde […]...

Avrupa Hun Devleti

Avrupa Hun Devleti Tarihi Gelişimi Hakkında Özet Bilgi ‹ Kavimeler Göçü’ne neden olan Hun kitleleri henüz Avrupa’ya doğru harekete geçmeden önce 352-370 yılları arasında Kama Tarkan önderliğinde Hazar Denizi havzasında varlık göstermiştir. Kama Tarkan’ın ardından bu Hun kitlelerinin başına Balamir geçmiştir. Balamir döneminde 375 yılında Karadeniz’in kuzeyi boyunca ilerleyen bu Hun kitleleri ilk önce Alanlarla […]...

İslamiyet Öncesi Türk Devletleri ve Toplulukları

Oğuzlar Türk tarihini en etkili yapılarından biri olmakla birlikte “idaresi en zor boy” olarak adlandırılan Oğuzları Kaşgarlı Mahmud Divanı Lügatit Türk adlı eserinde 22 boy olarak tanımlarken; Reşîdüddîn Fazlullah-ı Hamedani 24 boy olarak göstermektedir. Oğuz adı ilk defa Yenisey Yazıtlarında geçmektedir. En kalabalık Türk kolu olan Oğuzlar başlangıçta Göktürkler döneminde İnekler Gölü Savaşı ile bu […]...

Roma Uygarlığı (Roma İmparatorluğu)

Roma Medeniyeti Roma Medeniyetinin kurulmasında İtalikler, Latinler ve Anadolu üzerinden bölgeye göç eden Etrüskler önemli rol oynamıştır. Uygarlığa adını veren Roma kenti ise MÖ 753 yılında kurulmuştur. Devlet en geniş sınırlarına “imparatorluk devrinde” ulaşmış oluş bu dönemde Roma; İspanya, Galya, Balkan toprakları, Anadolu, Suriye, Mezopotamya, Filistin, Mısır, Tunus ve Cezayir topraklarına hükmetmiştir. ‹ Roma siyasi […]...

Ak Hun İmparatorluğu (Eftalitler)

Ak Hunlar Devleti Asya Hun İmparatorluğu’nun yıkılış sürecine girmesiyle birlikte Çin egemenliği altına girmek istemeyen Hunların bir kısmı güneye doğru harekete geçerek günümüz Afganistan’ın kuzey bölgelerine yerleşmişlerdir. Bu bölgeye inen Hunlar ana hattıyla Batı komşuları olan bölgeyi hâkimiyetleri altında bulunduran Sasaniler’e karşı giriştikleri mücadele sonrasında 420’de Aksuvar (Akşunvar) Kağan önderliğinde devletlerini kurmuşlardır. Yaklaşık 40 yıl […]...

İslamiyet Öncesi Türklerin Dini İnançları

İslam öncesi Türklerin din ve inanışları İslamiyet öncesi dönemde farklı bölgelerde devlet kuran Türklerde Gök Tanrı inancının yanı sıra Maniheizm, Budizm, Natürizm, Musevilik, Hristiyanlık ve Müslümanlık gibi farklı inanç sistemleri görülmüştür. İslam öncesi Türk tarihinde din adamları diğer toplumlarda olduğu gibi imtiyazlı olmamıştır. Türklerde inanç gereği ölüler için Yoğ (Yuğ) adı verilen cenaze törenleri yapılmış […]...

Eski Türklerde Töre ve Hukuk Sistemi

Eski Türklerde Hukuk ve Adalet İlk Türk Devletlerinde Uygurlar’a kadar yazılı hukuk oluşmamıştır. Bununla birlikte çok ileri düzeyde bir hukuk sistemi oluşmuştur. Sözlü olarak gelişen ve Hükümdarda dâhil olmak hemen herkesin bilmekle ve uymakla mükellef olduğu bu kurallar bütününe “törü” (töre) adı verilmiştir. Törenin başlıca üç kaynağı olup bu kaynakları, halk, kurultay ve hakan oluşturmuştur. […]...

İskitler (Sakalar)

İskitler (Sakalar) Hakkında Kısaca Özet Bilgi Tarihte bilinen ilk atlı göçebe Türk topluluğu olan İskitlerin diğer adıyla Sakaların M. Ö. 9. Yüzyılla birlikte Doğu Asya’da ortaya çıktıkları kabul edilmektedir. Önceleri Hazar denizi ile Tanrı Dağları arasındaki topaklarda yaşarken MÖ VII. Yüzyılda Ural dağlarını aşarak Karadeniz’in kuzeyine ve Tuna Nehrine kadar uzanan bölgeleri de ele geçirdiler. […]...

Türk Adının Anlamı Nedir? Türk Ne Demektir?

Türk Adının Anlamı Nedir Türk Ne Demektir? Dünyanın en kadim milletlerinden biri olan Türk milleti resmi tarihin kabulüyle 5 bin yıllık bir geçmişe sahiptir. Anayurdu kabul edilen Orta Asya’da doğup dünyanın her köşesine yayılan Türk milletinin adı farklı zamanlarda, farklı kişiler tarafından birbirinden farklı birçok şekilde tanımlanmıştır. “Türk” adının yayılmasında hiç şüphesiz en önemli etken, […]...

Türk Tarihi ve Türk Kültür Merkezleri

Türk Tarihi Hakkında Kısaca Özet Bilgi               Türkler geniş bir sahada dağınık şekilde göçebe tarzı hayat sürdürdüklerinden Türk tarihini sınırlandırmak imkânsızdır. Diğer yönden ilk dönem Türk tarihini kendi yazılı kaynaklarından değil de münasebette bulundukları diğer milletlerin yazdıklarından öğrendiğimiz için Türk tarihini incelemek daha da zorlaşmaktadır. Dünyadaki kadim milletlerin ilk […]...

Antik Yunan Uygarlığı (Medeniyeti)

Antik Yunan Medeniyetinin Doğuşu Antik Yunan, MÖ 756 ile MÖ 146 tarihleri arasında, günümüz Yunanistan’ının sınırları içinde ve Anadolu’da bulunan Küçük Asya’daki toplumların kurduğu devlet ve uygarlıkların egemenlik sürdüğü bir coğrafyayı ifade eder. Demokrasinin temellerinin atıldığı Antik Yunan Uygarlığı‘nda, Balkanlar’a göç eden Yunan kabileleri tarafından kurulan Yunan şehir devletleri, önemli bir role sahiptir. Bu şehir […]...

Mısır Uygarlığı (Mısır Medeniyeti)

Mısırlılar Hakkında Kısaca Özet Bilgi M. Ö. 3500’lerle birlikte bir medeniyet görüntüsü vermeye başlayan Mısır’ın siyasi tarihinde toplam 30 ayrı hanedan ve 190 kral hüküm sürmüştür. Mısır medeniyeti, M. Ö. 3000’lerde Kral Menes (Narmer) Kuzey Afrika’da Nil Nehri boyunca sıralanan bu şehir devletlerini birleştirmek suretiyle siyasi birliğini sağlamış, Mısır’da ilk defa merkezi ve monarşik bir yönetimi […]...

Urartular

Urartular Hakkında Kısaca Bilgi Milattan önce birinci bin yılla birlikte Doğu Anadolu havzasında varlık göstermeye başlayan Urartular Tevrat’ta “Araratlar” olarak geçmektedirler. M. Ö. 810’da tam manasıyla devletleşen Urartular’ın kurucusu olarak I. Sarduri kabul edilmektedir. I. Sarduri zamanında Anadolu’da daha önceden kurulmuş olan küçük devletçikler birleştirilerek Doğu Anadolu’da güçlü bir siyasal yapı oluşturulmuştur. M. Ö. 730’a […]...

Sümerler

Sümerler (Sümer Uygarlığı – Medeniyeti) Dünyanın ilk medeniyeti kabul edilmektedirler. Mezopotamya’nın yerlisi olmayıp, bölgeye Orta Asya’dan gelmişlerdir. Mezopotamya’ya geldikleri dönemde herhangi bir teşkilatlanmanın görülmediği “Protofıratlılar” veya Presümerliler” adı verilen bu kitleler bir müddet sonra “şehir devletleri” şeklinde teşkilatlanmışlardır. “Site” adı verilen ve birbirinden bağımsız olan şehir devletleri şeklinde teşkilatlanan Sümerlerin en önemli şehir devletlerini Ur, […]...

Orta Çağ

Orta Çağ Nedir Tanımı Orta Çağı başlatan gelişme olan Kavimler Göçü’nün etkisiyle merkezi krallıklar ortadan kalkarken etkisini çağ boyunca devam ettirecek “Feodalizm” doğmuştur. Toplumsal sınıflaşmalar hız kazanmış, bu durum özellikle Avrupa’da büyük sorunlara yol açmıştır. Avrupa’da kilise ve onun simgesel gücü Papa son derece güç kazanmış “Skolastik Düşünce” doğmuştur. Skolastik düşünce Avrupa’nın siyasi, sosyal ve […]...

Hititler (Hitit Uygarlığı)

Hititler Uygarlığı Hint-Avrupa kökenli olduğu kabul edilen ve günümüzde Hititler olarak adlandırılan bu yapı “Etiler” veya “Nesiler” olarak da bilinmektedir. Anadolu’ya Kafkaslar üzerinden göçlerle geldikleri kabul edilmektedir. Başkentleri Hattuşaş’tır. (Çorum-Boğazköy) Eski Devlet, Orta Krallık, Yeni Devlet (İmparatorluk Çağı) ve Geç Hitit Şehir Devletleri şeklinde dört dönemde varlık göstermişlerdir. HİTİT BEYLİK DÖNEMİ: Hititler yaklaşık M. Ö. […]...