Edebi Sanatlar

Söz Sanatları Hakkında Detaylı Bilgi

Söz Sanatı (Edebi Sanat) Nedir Tanımı

Türk edebiyatında söz sanatları diğer bir adıyla edebi sanatlar, yazarların kelime ve cümlelerini etkili bir şekilde kullanarak eserlerine anlam, derinlik ve güzellik kattıkları edebi tekniklerdir. Söz sanatları, şiirlerde ve düzyazılarda kullanılan ve dilin sınırlarını zorlayarak dilin estetik bir şekilde kullanılmasına olanak tanıyan bir dizi tekniktir.

İfadenin gücünü artırmak, etkisini kuvvetlendirmek, monotonluğunu engellemek, hafızada kalmasını kolaylaştırmak gibi pratik faydaları olan edebi sanatların asıl fonksiyonu; duygu, düşünce ve hayal unsurlarının estetik yorumunu kurmak üzere tercih edilen bilgiyi ve heyecanı taşıma basamağında ortaya çıkar.

Söz sanatları, kalıpların ışığında, orijinal bir söyleyiş ve buna bağlı orijinal bir çağrışım zinciri oluşturur. Sanatların kullanımında geleneğin kalıplarını taşıyan belirtiler olduğu gibi sanatkârın psikolojik yönlerini gösteren ipuçları da mevcuttur. Asırların şiir örneklerine akseden edebî ifadenin birbirinden farklı yanı, birbirinden farklı güzellikleri bulunması, biraz da edebiyat sanatlarına borçlu olduğumuz bir keyfiyettir.

İster Klasik Türk Edebiyatı’ndaki tasavvuf lügatine bağlanılsın istersek Yeni Türk Edebiyatına daha çok akseden felsefi ve mistik kavramlarının çağrışımlarına danışılsın söz sanatları yoluyla şu hüküm, farklı farklı değerlendirebilir. Görünen, görünen değildir; söylenen de başka bir şeydir. Tıpkı söylenen, edebi sanatlar yoluyla başka bir şey anlatıyorsa görünen de hep başka bir şey anlatacaktır. Varlık, edebi sanatlar gibi, ince nüktelerle doludur.

Divan şiirinin zengin ve estetik yapısının altında, dilin hem sözlük hem de anlamsal yönlerini süsleyen çeşitli söz sanatları yatar. Bu sanatlar, belâgatin özellikle son aşaması olan bedî’ bölümünde ele alınan ifade tarzları ve teknikleriyle öne çıkar. Şairlerin kullandığı bu ifade biçimleri, genellikle “edebi sanatlar” olarak bilinen “sanâyi’-i lafziyye” ve “anlam sanatları” olarak adlandırılan “sanâyi’-i ma’neviyye” şeklinde iki ana kategoride incelenir.

Anlam sanatları, şiirde veya düzyazıda kullanılan sözcüklerin ve sözcük gruplarının anlamları arasındaki benzerlik, zıtlık ya da diğer ilişkileri kullanarak, okuyucuda veya dinleyicide farklı imgeler ve çağrışımlar oluşturma amacını taşır. Öte yandan, söz sanatları ise dilin melodisini ve ritmini zenginleştirmek için belirli ses tekrarlarını ve ses oyunlarını kullanarak sözün içinde bir âhenk ve uyum oluşturma hedefini güder. Bu sanatlar, Divan şiirinin derinliğini, zarafetini ve estetiğini ön plana çıkarır.

PDF İndir

Ortaya Çıkış Süreci ve Tarihi Gelişimi

Türk edebiyatında söz sanatları, farklı dönemlerde ve farklı edebi akımlarda ortaya çıkmıştır. İlk Türk edebiyatı eserleri olan Göktürk Kitabeleri’nde bile, bazı edebi sanatlara rastlanmaktadır. Örneğin, benzetme yaparak anlatan teşbih, sıkça kullanılan bir söz sanatıdır. İslamiyet’in kabulünden sonra ise, Türk edebiyatında söz sanatlarının kullanımı daha da artmıştır.

Türk edebiyatında söz sanatlarının yaygın olarak kullanılmaya başlaması, Divan edebiyatı dönemine denk gelir. Divan edebiyatı dönemi, 16. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu’nda başlamış ve 19. yüzyıla kadar devam etmiştir. Bu dönemde, Türk edebiyatında edebi sanatlar en yoğun şekilde kullanılmıştır.

Divan edebiyatında, dilin zenginleştirilmesi, güçlendirilmesi ve estetik bir etki yaratılması amacıyla pek çok söz sanatı kullanılmıştır. Bu dönemde kullanılan söz sanatları arasında, teşbih, istiare, kinaye, hüsn-i ta’lil, hüsn-i talil, tevriye, hiciv, incelemesi ve benzetmeler yer almaktadır.

Divan edebiyatından sonra ise, Tanzimat dönemi Türk edebiyatında önemli bir dönüm noktasıdır. Tanzimat dönemi, 19. yüzyılın ortalarında başlamış ve 20. yüzyılın başına kadar devam etmiştir. Bu dönemde, Türk edebiyatı batılılaşma sürecine girmiş ve batı edebiyatından etkilenmeye başlamıştır. Bu etkilenme, söz sanatlarının kullanımında da görülmüştür. Tanzimat dönemi edebiyatında, divan edebiyatında kullanılan söz sanatlarına benzer söz sanatları kullanılmıştır ancak bunlar daha sade ve anlaşılır bir dilde kullanılmıştır.

Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatında ise, söz sanatları daha az kullanılmış olsa da, hala edebi metinlerde yer almaktadır. Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatında, edebi sanatların kullanımı, batılılaşma süreci ve dilin sadeleştirilmesi nedeniyle azalmıştır. Ancak, bazı yazarlar hala söz sanatlarını kullanmaya devam etmektedirler ve bu da eserlerinin estetik değerini arttırmaktadır.

Türk edebiyatında edebi sanatların ortaya çıkmasının nedenleri arasında, dilin zenginleştirilmesi, anlatımın güçlendirilmesi ve estetik bir etki yaratılması yer almaktadır. Söz sanatları, yalnızca edebi metinlerde değil, günlük dilde de sıklıkla kullanılır. Türk edebiyatında söz sanatlarının kullanımı, farklı dönemlerde ve farklı edebi akımlarda farklı şekillerde ortaya çıkmıştır.

Divan edebiyatı dönemi, söz sanatlarının en yoğun kullanıldığı dönem olarak kabul edilirken, Tanzimat dönemi edebiyatında, edebi sanatların kullanımı daha sade bir şekilde gerçekleştirilmiştir. Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatında, söz sanatlarının kullanımı azalmış olsa da, hala edebi metinlerde yer almaktadır.

Edebi Sanatların İşlevi Nedir

Türk edebiyatında söz sanatları, yazarların eserlerinde dilin gücünü kullanarak okuyuculara derin anlamlar, duygular ve imgeler aktarmalarına yardımcı olur. Bu söz sanatlarının işlevi, eserlerdeki anlamı zenginleştirmek, okuyucuların hayal güçlerini canlandırmak ve metnin etkisini artırmak olarak özetlenebilir.

Söz sanatları, yazarların kelimeleri farklı bir şekilde kullanarak düşüncelerini, duygularını, hayallerini ve tasvirlerini okuyucuya aktarmalarına izin verir. Bu sanatlar, okuyucunun hayal gücünü harekete geçirerek metnin anlamını daha etkili bir şekilde iletmeye yardımcı olur. Ayrıca, edebi sanatlar metnin ritmini, akışını ve yapısını da değiştirebilir.

Söz sanatları, Türk edebiyatında sıklıkla kullanılan ve eserlerin anlamını derinleştiren önemli araçlardır. Bu sanatların işlevleri, yazarların okuyuculara daha etkili bir şekilde anlatmak istedikleri mesajları, duyguları ve tasvirleri aktarmalarına yardımcı olur. Ayrıca, söz sanatları metnin etkisini artırır ve okuyucuların metne daha fazla ilgi göstermesini sağlar.

Bir devrin, bir neslin zevk ve irfan anlayışını gösteren bu sınıflama, günümüz insanı için ayrıca açıklanmaya muhtaçtır. Daha yeni kaynaklarda edebi sanatlar, Anlam Sanatları ve Söz Sanatları olarak ikiye ayrılıyor. Anlam sanatları, kelimelerin anlamlarıyla ilgili olup gerçek anlam ve mecaz anlam sınırlarıyla incelenir. Diğer anlam grupları, bu iki anlama dayalı olarak değerlendirilir. Söz sanatları ise, kelime anlamını ilgilendirse de daha çok, ses, ahenk ve biçimlerini kapsar.

Tarlan’ın tasnifi:

 Heyecana bağlı sanatlar

– Doğrudan doğruya heyecan mahsulü olan sanatlar

Mecaz-ı Mürsel, Mübalağa, İltifat, Tekrir, Rücu, Hüsn-i Talil, Tecahül-i Arif, Kat, Nida, Tariz

– Heyecanın doğurduğu 1. ve 2. derecedeki tedailere istinat eden sanatlar:

  • Fikre bağlı sanatlar

Bir kelime veya terkibin iki veya daha ziyade manası üzerine bina edilir:

– Her iki mananın kastedildiği sanatlar: İham, İstihdam, Müşakele

– İkinci mananın göz ardı edildiği sanatlar: İham-ı Tenasüp

– Bir terkibin İki türlü manası üzerine istinat eden sanatlar: Kinaye, Tariz

– İki kelime üzerinde kurulan sanatlar: Cinas, Ittihad, İştikak, Kalb

– Akılda bir intibah bırakan sanatlar: Akis, Tardid

Edebi Sanatlar Söz Sanatları

Söz sanatlarını üç ana kümede inceleyebiliriz:

A) MECAZ ANLAMA DAYALI SANATLAR

Mecaz (Değişmece)
Mecaz-ı Mürsel (Düzdeğişmece)
Teşbih (Benzetme)
İstiare (Eğretileme)
Kinaye (Değinmece)
Teşhis (Kişileştirme)
İntak (Konuşturma)
Tariz (İğneleme)

B) GERÇEK ANLAMA DAYALI SANATLAR

Tezat (Karşıtlık)
Tevriye (İki anlamlılık)
Mübalağa (Abartma)
Hüsn-i talil (Güzel neden bulma)
Tenasüp (Uygunluk)
Tecahül-I arif (Bilmezlikten gelme)
İstifham (Soru sorma)
Terdit (Şaşırtma)
Telmih (Anımsatma)
Leff ü neşr (Sıralı açıklama)
Tedriç (Dereceleme)
Tekrir (Yineleme)
Rücu (Geriye dönüş)
Irsâl-i mesel (Atasözü söyleme)
Kat (Kesme)

C) SÖZE (SESE) DAYALI SANATLAR:

Cinas (Sesteşlik), Seci (içuyak), İştikak (Türetme sanatı), Akis (Çaprazlama), krostiş, Lebdeğmez (Dudakdeğmez), Aliterasyon (Ses Yinelenmesi)

Söz Sanatlarının (Edebi Sanatların) Özellikleri Nelerdir

Türk edebiyatında, söz sanatları yazılmış metnin anlamını ve etkisini artırmak için sıklıkla kullanılan önemli araçlardır. Bu yazıda, Türk edebiyatındaki söz sanatlarının özellikleri detaylı bir şekilde ele alınacaktır.

1. Yaratıcılık: Edebi sanat, yazarların yaratıcılıklarını kullanarak metinlerinde yeni anlamlar, imgeler ve duygular yaratmalarına olanak tanır. Bu nedenle, söz sanatları sıklıkla edebi eserlerde kullanılır ve yazarların kişisel tarzlarının bir parçası haline gelir.

2. Anlam derinliği: Söz sanatları, bir kelimenin ya da cümlenin anlamını derinleştiren ve farklı bir boyuta taşıyan önemli araçlardır. Bu sayede, okuyucuların metinlerdeki anlamı daha iyi anlamalarına yardımcı olur.

3. Dilin gücü: Dilin gücünü kullanarak metnin etkisini artırır. Bu sanatlar, metnin daha akıcı ve ilgi çekici olmasını sağlar ve okuyucunun metne daha fazla ilgi göstermesine neden olur.

4. Ritim: Bu sanatlar, şiirlerde ritmi oluşturmak için sıklıkla kullanılır. Bu sayede, şiirin daha akıcı ve ritmik bir okuma deneyimi sunar. Ritim, kelime ve cümlelerin düzenli bir şekilde tekrarlanmasıyla oluşan bir müzikalite hissiyatıdır. Söz sanatları, kelime ve cümleleri belirli bir ritimle kullanarak, metnin akıcılığını arttırır ve okuyucuların daha keyifli bir okuma deneyimi yaşamasına yardımcı olur.

Şiirlerde kullanılan ölçü, hece sayısı, uyak ve kafiye gibi unsurlar, ritmi oluşturan temel unsurlardır. Ölçü, her mısradaki hece sayısının belirli bir düzen içinde tekrarlanmasıdır. Şairler, özellikle şiirlerde ritmi belirginleştirmek için kullanır. Mesela “cinas” adı verilen söz sanatı, kelime ya da cümlelerin, anlamlarının dışında bir ses benzerliği veya tekrarından oluşan uyumlu bir akış oluşturmasıdır. Bu akış, ritmi belirginleştirdiği gibi, okuyucuların dikkatini çekerek şiirin etkisini arttırır.

5. Duygu yaratma: Sanatlar, okuyucuların metnin duygu yoğunluğunu daha iyi hissetmelerini sağlar. Bu sayede, okuyucuların metne daha fazla duyguyla bağlanmalarına neden olur.

6. Anlam bütünlüğü: Edebiyat sanatları, metnin anlam bütünlüğünü koruyarak okuyucuların metindeki ana fikri daha iyi anlamalarına yardımcı olur. Bu nedenle, yazarlar metinlerinde söz sanatlarını kullanarak anlam bütünlüğünü korumaya özen gösterirler.

7. Hayal gücü: Okuyucuların hayal gücünü harekete geçirerek metnin görsel imgelerini daha iyi canlandırmalarına yardımcı olur. Bu sayede, okuyucular metne daha fazla bağlanır ve metnin etkisini daha iyi hissederler. Hayal gücü, bir kişinin zihninde canlandırdığı imgesel dünyadır. Söz sanatları, okuyucuların zihinlerinde farklı imgeler oluşmasına neden olarak, hayal güçlerini harekete geçirir ve edebi metinlerin etkisini arttırır.

Türk edebiyatındaki söz sanatları arasında hayal gücünü harekete geçiren pek çok örnek bulunur. Mesela “mecaz” adı verilen söz sanatı, kelime ya da cümlelerin gerçek anlamlarının dışında kullanılmasıdır. Bu kullanım, okuyucuların zihinlerinde yeni imgeler oluşmasına neden olarak hayal güçlerini harekete geçirir.

8. Yapılandırma: Söz sanatları, metnin yapısını oluşturarak daha akıcı ve uyumlu bir metin oluşturur. Bu sayede, okuyucuların metindeki anlamı daha iyi anlamalarına yardımcı olur.

Türk edebiyatındaki edebi sanatlar, yazarların metinlerinde anlamı derinleştirmek, okuyucular metindeki duyguları ve imgeleri daha iyi hissetmek için kullandığı önemli araçlardır. Bu sanatlar, yazarların metinlerinde yaratıcılıklarını kullanarak yeni anlamlar, imgeler ve duygular yaratmalarına olanak tanır. Söz sanatları ayrıca, dilin gücünü kullanarak metnin etkisini artırır ve ritim oluşturarak şiirlerin daha akıcı bir okuma deneyimi sunmasına yardımcı olur.

Edebiyat sanatları, metnin anlam bütünlüğünü koruyarak okuyucuların metindeki ana fikri daha iyi anlamalarına da yardımcı olur. Bu nedenle, yazarlar metinlerinde söz sanatlarını kullanarak anlam bütünlüğünü korumaya özen gösterirler. Ayrıca edebi sanatlar, okuyucuların hayal gücünü harekete geçirerek metnin görsel imgelerini daha iyi canlandırmalarına yardımcı olur. Bu sayede, okuyucular metne daha fazla bağlanır ve metnin etkisini daha iyi hissederler.

One Comment

Düşüncelerinizi Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir