Kategori: Yeni Türk Edebiyatı

Mülakat

Mülakat Nedir Hakkında Detaylı Bilgi Röportaj türünün özel bir biçimine “mülakat” ismi verilir. Ünlü kişilerin tanıtılması ya da toplumu ilgilendiren bir konu hakkında bilgi toplanması amacıyla ünlü kişilerle ya da çeşitli uzman kişilerle yapılan görüşmelerdir. Mülakat, sanat, bilim, siyaset, spor, edebiyat gibi çeşitli alanlarda tanınmış kişileri okuyuculara tanıtmak veya onların düşüncelerini öğrenmek amacıyla gerçekleştirilen bir […]...

Gözlemci Bakış Açısı

Gözlemci Bakış Açısı Nedir Ne Demektir Bu bakış açısı, anlatıcı yönünden kahraman bakış açısı ile yapılan anlatıma benzer. Aralarındaki temel fark, gözlemci anlatıcının, olayların oluşması ve akışında belirleyici rolü olmayan biri olmasıdır. Gözlemci bakış açısı, etrafında olup bitenleri bir kamera gibi izler, tarafsız bir tutumla gözlemlerini okura aktarır. Gözlemci anlatıcı, hakim bakış açısı anlatıcısı gibi […]...

Kahraman Bakış Açısı

Kahraman Bakış Açısı Nedir Ne Demektir Kahraman Bakış Açısı, hikayedeki karakterlerden birini temsil edebilir. Aynı zamanda, anlatının tamamını omuzlayan ve merkezinde yer alan baş kahraman olma olasılığı bulunurken, hikayenin daha arka planda kalmış unsurlarından biri olarak da karşımıza çıkabilir. Kahraman bakış açısının erişebildiği ve ulaşabileceği bilgi, algı, deneyim, normal bir insanın yaşantısı ile sınırlıdır. “Birinci […]...

Hakim (İlahi – Tanrısal) Bakış Açısı

Hakim (İlahi – Tanrısal) Bakış Açısı Nedir Hâkim bakış açısında anlatıcı, kendisinden “ben” diye söz etmez, hep III. tekil kişi “o”yu kullanır. Hâkim bakış açısı ile yazılan eserlerde anlatıcı her şeyi bilir, her zamanda ve her yerdedir. Olaylara ve kişilere tümüyle hâkimdir. Kahramanların duygularını, düşüncelerini, kafalarından neler geçirebileceğini anlar ve anlatır. Her ne kadar yaşanmış, […]...

Birinci Kişi (Ben – I. Tekil Şahıs) Anlatıcı

I. Kişi (Birinci Şahıs, Ben) Anlatıcı Birinci Şahıs Anlatıcı, adının da işaret ettiği üzere, genellikle hikayenin içerisinde yer alan bir karakterin, çoğunlukla ana karakterin perspektifinden olayların doğrudan aktarıldığı bir anlatım tekniğidir. Bu özel anlatım tarzı, “yazar” ile “anlatıcı” karakterlerini birbirinden kolaylıkla ayırt etme imkanı sağlar. Bunun nedeni, “anlatıcı“nın hikayedeki olaylara müdahil olan karakterlerden biri haline […]...

Roman ve Hikayede Anlatıcı

Anlatıcı Nedir Ne Demektir Anlatıcı, edebiyat eserlerinde, okuyucuya hikayeyi aktaran öznedir;. Fakat burada dikkat çekilmesi gereken önemli bir ayrım vardır: eseri kaleme alan gerçek kişi yani yazar ile hikayeyi anlatan, bu soyut varlık birbirinden farklıdır. Yani, anlatıcı, yazarın kendi eseri içerisine yerleştirdiği ve aracılığıyla hikayeyi okura ulaştırdığı kurgusal bir varlıktır. Anlatıcı, eserin içsel evreninde meydana […]...

Hisarcılar

Hisarcılar Topluluğu Dergisi 1949 senesinin sonlarına doğru başlayan hazırlıklarla, “Hisarcılar tarafından eski edebiyatımızın ve milli kültürümüzün izinden gitmeyi sürdürerek yeni ve etkileyici bir şiir ortaya koymak, dönemin şiir anlayışını eleştirmek ve duruş sergilemek” amacıyla çıkarılan Hisar dergisi, ilk baskısını 16 Mart 1950 tarihinde okurlarıyla buluşturdu. Hisar dergisi, iki ayrı dönemde yayın hayatını sürdürdü. İlk dönemi, […]...

Milli Edebiyat Döneminin Özellikleri

Milli Edebiyatın Başlamasının Zemini Millî Edebiyat Dönemi’nin karakteristiği; muhteva ve şekil olarak asırlardan beri devam eden millî kültürden faydalanma düşüncesidir. Yirminci asra taşınabilecek kültür değerlerinin mümkün olduğu kadar yabancı unsurlardan temizlenmesi amacına dayanan bu hareketin 16. asırdaki Türk-i Basit‘ten tutunuz da 19. asrın son çeyreğinde eser veren Türkçüler’e, başta Mehmet Emin Yurdakul olmak üzere, millî […]...

Garip Akımı Hareketi (Birinci Yeniciler)

Garip Akımı Nedir Nasıl Ortaya Çıkmıştır Garip akımı, Türk edebiyatında 1941-1950 yılları arasında ortaya çıkan bir edebi harekettir. Türk şiirinin yenileşme hareketlerinin en önemlilerinden biri olarak kabul edilen Garip akımı, Türk şiirinde yapı ve içerik açısından yenilikçi bir yaklaşım sergilemiştir.  “Garipçiler”, “Garip”, “Birinci Yeni” gibi adlarla anılan bu şiir hareketi Türk şiirinde önemli yeniliklere imza […]...

Tanzimat Edebiyatı Dönemi Şiiri

Tanzimat Döneminde Şiir Hakkında Bilgi Tanzimat Fermanı’nın (1839) ilanından sonra, siyasi ve sosyal alanda gerçekleşen Batı kaynaklı değişimler ve gelişmeler, şiire de yansır. Söz konusu değişimlere uyum sağlayan Şinasi, 1859 yılında Fransızcadan çevirdiği şiirleri Tercüme-i Manzume adlı eserinde yayımlar. Sonraki yıllarda ise özellikle Fransız şairlerinden yapılan başka çevirilerle devam eder. Bu çeviriler aracılığıyla Türk edebiyatında […]...

Saf Şiir (Öz Şiir)

Saf Şiir (Öz Şiir) Anlayışı Hakkında Kısaca Özet Bilgi Saf şiir (öz şiir); bir mesaj verme kaygısından uzak, amacı sadece estetik (güzellik) olan şiirdir. Öğretici değildir, hikâye unsuru barındırmaz, genellikle bireysel temaları işler. Saf şiirde ses ve söz, şiir oluşturma özelliğinde birleşir. Merdiven adlı şiirin aşağıdaki dizelerinde olduğu gibi dil ve anlam ögeleri, sezdirme ve […]...

Fecr-i Ati Edebiyatı

Fecr-i Ati Edebiyatının Oluşumu – Doğuşu – Ortaya Çıkışı 1901’de Servetifünun dergisi kapatılmış ve edebiyat dünyasında bir boşluk oluşmuştu. Bir grup genç sanatçı, bu boşluğu doldurmak için bir araya geldi. Bu topluluğun adının ne olacağı konusunda birçok isim ortaya atılmış bunlardan Faik Ali’nin teklif ettiği Fecriati (geleceğin ışığı) ismi kabul edilmiş ve Faik Ali başkan […]...

Servet-i Fünun Edebiyatının Özellikleri

Ana Hatlarıyla Servetifünun Dönemi Hakkında Kısaca Özet Bilgi Servetifünun Dönemi, Batı etkisindeki Türk edebiyatının çok kısa ama çok etkili bir dönemidir. Bu dönemde meydana getirilen eserler, halka hitap etmekten uzaktır. Dönemin aydın kesimine hitap eder. Bu bakımdan bu edebiyata “salon edebiyatı” adı da verilmiştir. 1891 ’de Ahmet İhsan Tokgöz tarafından çıkarılan ve bir bilim dergisi olan […]...

Birinci Dönem Tanzimat Edebiyatı

Birinci Dönem Tanzimat Edebiyatı Tanzimat edebiyatı, Osmanlı İmparatorluğu’nun siyasi ve kültürel dönüşümünü yansıtan bir edebiyat akımıdır. Bu akım, 3 Kasım 1839 tarihinde Mustafa Reşid Paşa tarafından ilan edilen ve Gülhane Hattı Hümayunu olarak da bilinen yenileşme beratının yürürlüğe girmesiyle ortaya çıkmıştır. Bu belge, Tanzimat Fermanı olarak da anılacak ve hem siyasi alanda hem de edebiyat […]...

Cenap Şahabettin

Cenap Şahabettin Hayatı Biyografisi ve Eserleri Hakkında Kısaca Özet Bilgi (1870-1934): 1887’de on yedi şiirden oluşan ve ilk şiir kitabı olan, “Tâmât”ı yayımlamıştır. 1894’ten sonra yaptığı seyahatler, gezi edebiyatımıza önemli yapıtlar kazandırmıştır. Sıhhiye müfettişi olarak Arabistan’a, Kızıl Deniz kıyısındaki Cidde şehrine gönderilmiş, o zaman için hayli güçlükler taşıyan bu uzun seyahatin notlarını Servet-i Fünûn’da yayımlamış, […]...

Tanzimat İkinci 2. Dönem Edebiyatı

Tanzimat Edebiyatı’nın İkinci Dönemi Tanzimat edebiyatının ikinci dönemi, Osmanlı-Rus Savaşı’nın gerekçe gösterilerek I. Meşrutiyet Meclisi’nin 1877’de kapatılmasıyla birlikte ortaya çıkan baskıcı bir yönetimin hâkim olduğu bir dönemdir. Bu baskıcı yönetim, sadece siyasi alana değil, sanat ve edebiyat alanına da derin bir etki yapmıştır. İkinci dönem sanatçıları, devrin siyasi baskılarından dolayı topluma yönelik sanat eserleri üretmekte […]...

Tanzimat Edebiyatı Döneminde İlk Gazeteler ve Gazetecilik

Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatında İlk Gazeteler Tanzimat dönemi, Osmanlı İmparatorluğu’nun modernleşme sürecinde önemli bir aşamayı ifade eder. Bu dönemde, Batı’da yaşanan gelişmelerin etkisiyle, Osmanlı Devleti’nin siyasi, sosyal ve kültürel yapısı önemli ölçüde değişti. Bu değişim sürecinde, yeni düşüncelerin ve fikirlerin yayılması için yayın organlarına ihtiyaç duyuldu. Bu nedenle Tanzimat döneminde birçok gazete ve dergi yayınlandı. […]...

Namık Kemal

Namık Kemal Hayatı Biyografisi Edebi Kişiliği ve Eserleri Hakkında Kısaca Özet Bilgi (1840-1888): Namık Kemal, Türk edebiyatının önde gelen isimlerinden biridir ve doğum yeri Tekirdağ’dır. İlk ismi Mehmet Kemal olan yazar, küçük yaşta annesini kaybetmiştir. Yaşamının erken dönemlerinde, dedesi memurluk görevleri nedeniyle farklı yerlere taşındığı için eğitim hayatını farklı yerlerde sürdürmüştür. Sanatçı, eğitim hayatı boyunca […]...

Cumhuriyet Dönemi 1923 – 1940 Arası Şairleri ve Şiiri Anlayışı

Cumhuriyet Dönemi, Türk edebiyatı ve şiirinde önemli bir dönüm noktası olmuştur. Bu dönemde gerçekleşen büyük siyasal dönüşümler ve rejim değişiklikleri, sadece toplumun genel yapısını değil, aynı zamanda edebiyat ve özellikle şiir alanındaki etkinlikleri de etkilemiştir. 1923-1940 yılları arasında Türk şiiri, bu dönemdeki olaylarla şekillenen köklü değişimlere tanıklık etmiştir. Bu dönemde, Cumhuriyetin ilanı, Türkiye’nin siyasi, sosyal […]...

Yedi Meşaleciler

Yedi Meşalecilerin Ortaya Çıkışı – Doğuşu Muammer Lütfi ‘Bahşi’, Sabri Esat Siyavuşgil, Yaşar Nabi Nayır, Vasfi Mahir Kocatürk, Cevdet Kudret Solok ve Ziya Osman Saba, 1928 senesinde hep birlikte Yedi Meşale adlı kitabı yayımlayarak yeni bir edebi topluluk yaratmayı amaçladılar. Bu heyecan verici girişimleriyle, “Cumhuriyet döneminin ilk edebiyat topluluğunu” kurdular. Bu nedenle Yedi Meşaleciler, Türk […]...