Kategori: Türkçe Dil Bilgisi

Türkçe Dil Bilgisi

Türkçe Grameri, Dilbilgisi, KPSS, AYT, TYT, TEOG Türkçe Konu Anlatımı Soru Çözümleri

2024 TYT Türkçe Soruları ve Çözümleri

  Bu sokağın kaldırımlarından asırlar boyunca geçenlerin adımlarını izleyenler, bir hamamın ince işlenmiş kapısının önünde bulurlar izlerini. Yukarıdaki tümcenin öge dizilişi hangi seçenekte sırasıyla verilmiştir? A) Zarf tümleci – belirtili nesne – yüklem – özne B) Zarf tümleci – özne – yer tamlayıcısı – yüklem C) Özne – dolaylı tümleç – yüklem – belirtili nesne […]...

2024 MSÜ Türkçe Soruları

2024 MSÜ Türkçe Soruları Cevapları Çözümleri Neden resim yapmadığını, şarkı söylemediğini açıklayabilecek sözcük yoktu. Edebi bir ürün ortaya koyabilmek için gerekli kelime hazinesi ya da bakış açısına kabiliyeti olduğu da muğlaktı. Aslında şiir yazmaktan başka bir istek taşımıyordu. Yukarıdaki metinde aşağıdaki ses olaylarından hangisi bulunmamaktadır? A) Ünsüz Sertleşmesi (Ünsüz Benzeşmesi) B) Ünsüz Değişimi (Ünsü Yumuşaması) […]...

Ünlü Türemesi

Ünlü Türemesi Nedir Dilimizde bazı isim soylu sözcükler küçültme eki yani ” +cık , +cik , +cuk , +cük ” eklerinden bir tanesini aldığında sözcük ile gelen ek arasında fazladan bir ünlü türeyebilir. İşte bu ses olayına “ünlü türemesi” denir. Ses olaylarından en basit ve sınırı en dar olan bu ses olayı ayrıca pekiştirme yapılırken de […]...

Büyük Harflerin Kullanıldığı Yerler

Büyük Harflerin Kullanıldığı Yerler ve Kullanımı Türkçedeki Yazım kurallarının büyük çoğunluğunu öğrenmek için büyük harflerin kullanımını bilmekten geçmektedir. Dilimizde tüm cümleler ve şiir dizeleri her durumda büyük harfle başlar. Bunun dışında büyük harflerin kullanıldığı yerler özel adlar ile sınırlıdır. Özel adları belirleyebilmenin taktiği şudur: Evrende tek bir varlığı karşılamalı ve ona diğer benzerlerinden ayırt edici […]...

Yazım Kuralları (Yazım Yanlışları)

Bu sayfamızda Türk Dil Kurumu baz alınarak yazım kurallarını derledik. Öncelikle günlük yaşamda en çok kullanılan ve karşımıza en çok çıkan sözcüklerin doğru yazımını ele alacağız. Yazım Kuralları Kelimelerin Yazılışı Bir cümlede yazım yanlışları aranırken “ilk” bakılması gereken hususlar şunlardır: 1. Tüm sözcükler “ses bilgisi” kurallarına uymalıdır. Ünlü Daralmasına uyum: Ünlü daralması sadece “-yor” eki […]...

İyelik Eki

İyelik Eki Nedir Ne Demektir  Türkçemizde “iyelik eki” bir adın karşılık geldiği kavram ya da nesneye bir kişinin ya da bir nesnenin sahip olduğunu belirten ad çekim eklerinden biridir. İyelik ekleri farklı ders kitaplarında “sahiplik ekleri” olarak da karşımıza çıkabilmektedir. Her iki kavram da aynı anlamı katmaktadır. Tek farkı “sahip” sözcüğü Arapça olduğu için öz […]...

Biçimbirim

Biçimbirim Nedir Ne Demektir Biçimbirim, sözcüklerin anlam bakımından bölünemeyen yapısal çekirdeklerini oluşturan yapı taşıdır. Bu yapılar, birbirleriyle yer değiştirip kurallı yapılar oluşturabilirler. Ancak, “biçimbirim” tek başlarına anlamsızdır ve anlam taşıma görevini sesbirimlere bırakırlar. Örneğin, yerine koyma işlemiyle nobran sözcüğünde nobr yerine bac kullanılarak bacan sözcüğü oluşturulabilir, ancak nobr ve bac tek başlarına anlam ifade etmezler. […]...

Dilin Özellikleri

Dilin Özellikleri Nelerdir Maddeler Halinde Bilimsel açıdan dilin özelliklerini değerlendirdiğimizde dilin nitelikleri hakkında öncelik sıralaması olmaksızın birkaç önemli hususu vurgulayabiliriz: 1. Dil, bir sistemdir: Dil, konuşma ve dinleme gibi işlevleri yerine getirmek üzere birbirleriyle bağlantılı alt sistemleri içeren bir bütündür. Ses bilgisi, biçim bilgisi, söz dizimi (cümlenin ögeleri), anlam bilgisi gibi unsurların entegre bir şekilde […]...

Zıt Anlamlı Kelimeler

Zıt Anlamlı Sözcükler Zıt Anlam Nedir Anlam yönünden birbirine ters düşen, birbiriyle “karşıtlık” gösteren sözcükler dilimizde daha yaygın bir şekilde “zıt anlamlı kelimeler” olarak adlandırılır. Türkçede, her kelimenin bir karşıtı veya tam zıddı olmayabilir; yani her kelimenin hem eş anlamlısı hem de zıt anlamlısı olmayabilir. Nitelik ya da nicelik ifade eden sözcükler, genellikle sıfatlar ve […]...

2023 KPSS Türkçe Soruları ve Çözümleri

2023 KPSS’de Çıkmış Türkçe Soruları ve Videolu Çözümleri 2023 KPSS Türkçe Soruları ve Çözümleri Sözcüklerin birleşmesi esnasında bu sözcüklerden ikincisinde ya da her ikisinde anlam değişikliği meydana gelirse bu tür birleşik sözcükler “bitişik” yazılmalıdır. Yukarıdaki açıklamaya göre aşağıdaki tümcelerin hangisinde bir yazım yanlışı yapılmıştır? A) Sahilden açılan balıkçılar, bugün büyük bir dil balığı avına çıktılar […]...

Öyküleyici Anlatım (Öyküleme)

Öyküleyici Anlatım (Öyküleme, Hikaye Etme) Nedir Ne Demektir Öyküleme, gerçekleşmiş veya kurgulanmış bir olayın, sözlü veya yazılı olarak başkalarına aktarılmasıdır. Bu anlatım biçimi, olayın, kişilerin, mekanın ve zamanın öğelerine dayanır. Öyküleme, konuyu veya anlatılanı, eylemler ve hareketler aracılığıyla daha etkileyici bir şekilde sunma ve gösterme yöntemidir. Öyküleyici anlatımda temel hedef, okuyucuyu olayın içine çekerek onu […]...

Betimleyici Anlatım (Betimleme)

Betimleyici Anlatım (Betimleme, Tasvir) Nedir Ne Demektir Betimleme, bir varlığın veya mekanın özelliklerini ayrıntılı bir şekilde anlatma yöntemidir. Bu yöntem, kelimeler aracılığıyla bir resim çizme, okuyucunun zihninde canlandırma yapma amacını taşır. Betimleyici anlatım, genellikle sıfatlar, zarflar ve benzetme (teşbih) gibi dil bilgisi unsurlarından ve imgelerden yararlanarak varlıkları tanıtır. Betimleme, hikaye, roman ve diğer eyleme dayalı […]...

Tartışmacı Anlatım (Tartışma)

Tartışmacı Anlatım (Tartışma) Nedir Tartışmacı anlatım, bir yazının veya konuşmanın etkili olabilmesi için yazarın kendi görüşünü güçlü bir şekilde savunduğu anlatım biçimlerinden biridir. Bu tür anlatımda, karşı tarafı ikna etmek ve inançlarını sorgulamalarını sağlamak amacıyla çeşitli stratejiler kullanılır. Bunlar arasında çarpıcı soru cümleleriyle dikkat çekme, okuyucunun düşünmeye yönlendirme ve duygusal bir bağ kurma yer alır. […]...

Açıklama (Açıklayıcı) Anlatım Biçimi

Açıklayıcı (Açıklama) Anlatım Biçimi Nedir Açıklama, bir konunun temel yönleri hakkında ayrıntılı bilgi verme ve okuyucuyu aydınlatma amacıyla kullanılan bir iletişim yöntemidir. Bu yöntemde, nesnel bir dil kullanılır ve duygusal veya sanatsal unsurlara başvurulmaz. Ayrıca, açıklayıcı anlatım biçimi öğretici bir özellik gösterir ve çeşitli türlerde kullanılabilir, örneğin makaleler, denemeler, eleştiriler, fıkralar veya mektuplar gibi. Bu […]...

1 – Anlatım Biçimleri ile ilgili Test Çöz

Anlatım Biçimleri (Teknikleri) ile ilgili Test Çöz 1.  Mısır medeniyeti, insanlık tarihinin en eski ve etkileyici medeniyetlerinden biridir. Nil Nehri vadisinde, M.Ö. 3000’li yıllarda ortaya çıkmış ve binlerce yıl boyunca varlığını sürdürmüştür. Mısır medeniyeti, geliştirdiği karmaşık sosyal, politik ve dini sistemlerle tanınır. Mısırlılar, tarıma dayalı bir ekonomiye sahip olmalarıyla bilinir. Nil Nehri’nin düzenli taşkınları, toprağın […]...

Anlatım Biçimleri

Anlatım Biçimi Nedir Ne Demektir İnsanlar, gördükleri, duydukları, düşündükleri ve tasarladıkları konuları başkalarına iletmek için her zaman bir ihtiyaç hissetmişlerdir. Bu iletişim sürecinde, insanların belirli bir amacı bulunmaktadır. İfade edeceğimiz şeyleri amacımıza göre yönlendirip biçimlendiririz. Aynı şekilde, söyleyeceklerimiz değiştikçe, anlatım biçimlerimiz de değişir. Bir şeyleri anlatmak, insanların paylaşmak istedikleri bilgileri ve deneyimleri iletmek için kullandıkları […]...

Bulunma Hal (Durum) Eki

Bulunma Hal Eki (Kalma Durum Eki) Nedir Ne Demektir Adları eylemlere bağlar ve genellikle eylemin içinde, üstünde, üzerinde oluştuğunu ifade eder. Bulunma durum eki “-da, -de, -ta, -te” ekleridir. Kalma hal eki, bir sözcüğün yerini belirtme göreviyle kullanılan bir ek olarak kullanılır. Bu ekin görevi, bir kelimenin cümlede yer tamlayıcısı olarak işlev görmesidir. Yer bildirme […]...

Yaklaşma Durum Eki (Yönelme Hal Eki)

Yaklaşma Hal Eki (Yönelme Durum Eki) Nedir Ne Demektir Ad ve ad soylu sözcüklere gelerek bu adları eyleme yani yükleme bağlar ve genellikle eylemin kendine doğru yöneldiğini, yaklaştığını bildirir. “Yaklaşma Durum Eki” eklendiği sözcük ya da sözcük öbeğini cümle ögelerinden dolaylı tümleç ve zarf tümleci yapar. Yönelme hal eki “-a, -e” ekleridir. Ünlü ile biten […]...

Belirtme Durum Eki

Belirtme Durum Eki İsmin -i hali, bir ismin doğrudan doğruya etkisi altında olduğunu ifade eden bir hali temsil eder. Belirtme durum ekine yükleme hal ekleri de denir ve aynı zamanda gösterme hal eki olarak da bilinir. Belirtme hal eki, bir ismi fiile bağlayan eklerdir ve ismin geçişli fiillerle ilişkisini belirtirler. Bu hal ekleri, ismin etkisini […]...

2023 TYT Çıkmış Türkçe Soruları ve Çözümleri

Çıkmış 2023 TYT Türkçe Soruları ve Videolu Çözümleri I. Evli çiftler, ilk günden itibaren bir çatışmanın içinde bulunur. II. Fırtınadan sonra bahçenin zemininden yüzlerce böcek çıkmış. III. Araçlar, kardan sonra donan yolda büyük bir hızla kayıyordu. IV. Bu yalı, boğazın en güzel yerine yapılmıştı. V. Eski bir traktör kasasına binmiş tarlaya gidiyordu. Yukarıda cümlelerde bulunan […]...