Kategori: Türkçe Dil Bilgisi

Türkçe Dil Bilgisi, Türkçe Grameri, Dilbilgisi, KPSS, AYT, TYT, TEOG Türkçe Konu Anlatımı Soru Çözümleri

Zarf Fiiller Konu Anlatımı

Zarf Fiiller (Bağ-Eylemler Ulaçlar) Hakkında Bilgi Zarf fiiller, fiil köklerinden veya gövdelerinden türeyerek üzerine eklendiği fiille yüklem arasında anlam bağlantısı kurup cümlenin ögelerinde ise zarf tümleci (belirteç tamlayıcısı) görevinde kullanılan eylemsilerden biridir.  Zarf Fiil (Ulaç) Eklerinin Kodlaması Şifresi Nelerdir? “Kenyalı asiye ince ipi araklamadan gittiğinde oldukça” veya “Ali madan da(ı)ğında yaramazken ince ip atarak incelmeksizin dikçe durdu.” şeklinde kodlayabiliriz. Alternatif olarak şu şekilde zarf fiiller şifrelenebilir: kenyalı asiye ince ip arakladıkça koşar-casına doya doya madene girdiğinde durmaksızın yorulur yorulmaz durdu -ir, -mez :                     Onu görür ......

Türk Dili ve Edebiyatı ile ilgili Bulmaca

Türkçe Edebiyat Bulmacaları AYT TYT Bulmaca Çöz Soldan sağa: 1. Cumhuriyet Dönemi Türk şiirinde öz şiir de denen şiir yönelimi. - Bir bağlaç. 2. “Âlim” kelimesindeki ünsüz harfler. - İşini iyi bilen, yetenekli kimse. 3. Sıkıntı veya güçlükle yapılan, kolay karşıtı. - Türk şiirinde Orhan Veli Kanık, Melih Cevdet Anday ve Oktay Rifat HOROZCU gibi şairlerin öncüsü oldukları şiir akımı. 4. Ülke, yurt. - “Esra” kelimesindeki ünsüzler. 5. Tamer soyadlı II. Yeni şairinin adı. - Gelecek, sabah, şafak sökme zamanı, yarın. ......

Dilin İşlevleri

Dilin İşlevleri Nelerdir? Dilin Göndergesel İşlevi Dilin, iletiyi olduğu gibi ifade etmesi/anlaşılması için kullanılmasına denir. Bu, başka bir ifadeyle dilin bilgi verme işlevidir. Bu işlevde kullanılan sözcükler genellikle gerçek anlamda (temel anlam) kullanılır. ─ Kulübenin kapısında üstü başı perişan durumda bir ihtiyar belirdi. ─ Bu ay, enflasyon 1.02 puan daha geriledi. ─ Edebiyat dersinden çok yüksek puan almış. ─ Toplantı sona ermeden salonu terk etti. ─ Denize açılalı üç saat olmuştu ve henüz balık yakalayamamıştık Dilin Heyecana Bağlı İşlevi Dilin, iletiyi göndericinin duygu ve heyecanlarını dile getirme amacıyla kullanılmasına ......

Noktalama İşaretleri

Noktalama İşaretleri ( TDK ) İnsanlar duygularını ve fikirlerini daha kolay ve açık bir şekilde anlatabilmek için duraklama noktalarını cümlenin yapısını belirlemek, yazılan bir metnin okunmasını ve anlaşılmasını daha kolay hale getirebilmek için, vurgu ve tonlama gibi önemli detayları belirli hale getirmek için noktalama işaretleri kullanılır. Türk edebiyatında noktalama işaretlerini kullanan ilk sanatçı İbrahim Şinasi’dir. Nokta ( . ) İşaretinin Kullanıldığı Yerler 1. Cümlenin sonuna konur: Türk Dil Kurumu, 1932 yılında kurulmuştur. Saatler geçtikçe yollara daha mahzun bir ıssızlık çöküyordu. (Reşat Nuri Güntekin) 2. Bazı kısaltmaların sonuna konur: Alb. (albay), Dr. (doktor), Yrd. Doç. (yardımcı doçent), Prof. (profesör), Cad. ......

Kelime Grupları

Kelime Grupları Nelerdir Hakkında Kısaca Özet Bilgi         Birden çok kelimeyle kurulan, yapı ve anlam bütünlüğü olan, cümlede bir bütün olarak ele alınıp incelenen ve belirli kurallar çerçevesinde bir araya gelen kelime topluluğuna kelime grubu (sözcük öbeği) denir. Kelime gruplarının kuruluş nedenleri anlam olarak tek kelimeyle karşılayamadığımız ya da anlatamadığımız durumları ifade edebilmektir.Türkçede sözcük öbekleri cümlede tek bir kelime gibi değerlendirilirler ve yapılarında genellikle bir asli bir de yardımcı unsur bulunur. Birleşik fiiller ve edat grupları dışındaki kelime ......

Bağlaçlar

Bağlaçlar     Eş görevli kelimeleri ya da kelime gruplarını, anlamca ilgili cümleleri bağlamaya yarayan kelimelere bağlaç denir. Bağlaçlar, "sıralama, zıt anlam, nedenlik, açıklama, pekiştirme, denkleştirme ve olasılık" bağlaçları olmak üzere çeşitlere ayrılır. Örnekler: Kitapları üs defterlerini bizde unutmuş, (sıralama) Kitabı okudu ama özetleyemedi. (Karşıtlık) Bu gerçeği halk anlamalı çünkü bu gerçek halkın gerçeği. (Nedensellik) Ailen de dostların da seni aramadı. Ne eş ne dost kalmış ortada! Ünlemler     Anlatıma güç katmak maksadıyla, anlık duygularımızın ifadesi olarak ağzımızdan bir çırpıda çıkan kelime ya da kelime gruplarıdır. Ünlemler ......

Zarflar (Belirteçler)

Zarf Belirteç Nedir? Zarfların Çeşitleri Nelerdir?       Fiillerin (eylemlerin), fiilimsilerin (eylemsilerin), sıfatların ve zarfların durum, yer-yön, zaman, ölçü ve soru bakımlarından belirginlik kazanmalarını sağlayan kelimelere zarf denir. Belirteçler, işlevleri bakımından beş gruba ayrılırlar; 1. Durum Belirteci (Niteleme Zarfları)     Fiillerin, fiilimsilerin, sıfatların ve zarfların durumunu gösteren zarflardır. Niteleme, yineleme, ihtimal, yaklaşıklık, kesinlik, üleştirme, şart, dilek, sınırlama ve cevap gibi anlamları verirler. Örnekler: Arkadaşım, konuyu iyi anlattı. (Niteleme anlamı) Çocuğu ikide bir korkutuyordu. (Yineleme anlamı) İngilizceyi az çok bilirim. (Yaklaşıklık) Onunla bir ......

Zamirler

Zamir (Adıl) Nedir? Zamir Çeşitleri Nelerdir? Varlıkların (ismin) yerini tutan kelimelere zamir denir. Zamir türleri şunlardır. 1. Kişi Zamirleri     Ben, sen, o, biz, siz, onlar kelimeleri kişi zamirleridir. Örnekler: Ben bilmez idim böyle cefakâr olduğunu. Seviyorum seni zalim. O, çok güzeldi ama yalancının biriydi. a) Dönüşlülük Zamiri Kendi Sözcüğü Hakkında      Türkiye Türkçesinde (günümüzde) şahıs zamirlerinden biri olarak da kabul edilen "kendi" kelimesi dönüşlülük zamiridir. "Kendü" şeklinde geçmişte kullanılan bu zamir Osmanlı Türkçesinde "kendi" şekline dönüşmüştür. Bu zamir asıl şahıs zamirlerinden daha kuvvetli ......

Fiil Kipleri (Eylemde Kip)

Fiillerin herhangi bir durumu, herhangi bir işi veya oluşu ortaya koyuş şekillerine kip denir. Kipler ikiye ayrılır: a. Haber (Bildirme) Kipleri 1. Geniş Zaman (-r) 2. Şimdiki Zaman (-yor) 3. Gelecek Zaman (-ecek, -acak) 4. Di’li Geçmiş Zaman(-di, -dı, -du, -dü, -ti, -tı, -tu, tü) 5. Miş’li Geçmiş Zaman (-miş, -mış, -muş, -müş) b. Dilek (Tasarlama) Kipleri 1. İstek Kipi (-e, -a) 2. Dilek-Koşul Kipi (-se, -sa) 3. Gereklilik Kipi (-meli, -malı) 4. Emir Kipi (-) Devamını Oku ...

Edatlar (ilgeçler)

Tek başlarına anlamları olmayan, cümle içinde diğer kelime ve kelime gruplarıyla birleşerek değişik anlam ilgileri kuran sözcüklere edat (ilgeç) denir. Her sözcük ortaya çıktığında bir anlamı karşılar, bu bir eylem (gezmek, uyumak, bakmak …), kavram (aşk, akıl, nefret, intikam…) ya da varlık (kuş, çiçek, gökyüzü, bulut…) adı olabilir. Edatlar ise bunlardan hiçbirini karşılamaz, bu yüzden tek başlarına anlamları yoktur; anlam kazanabilmek için (ki bu anlam da çoğu zaman pek belirgin değildir.) başka sözcüklere ihtiyaç duyarlar Uyarı: Edatlar, kendinden önceki kelime ve ......

Nasıl Yazar Olunur?

Nasıl Yazar Olabilirim * Yazacağınız metnin türüne göre tema, konu, ana düşünce, amaç ve hedef kitleyi belirleyiniz. * Yazma konusuyla ilgili hazırlık yapınız. • Konuyla ilgili okuma ve araştırma yapınız. • Yazınızda kullanacağınız bilgi, gözlem, düşünce, duygu, izlenim ve deneyimlerle ilgili notlar çıkarınız; görsel, işitsel dokümanlar bulunuz veya hazırlayınız. • Konuyla ilgili kaynaklara ulaşınız, Genel Ağ’ı doğru ve etkin kullanınız; not alma ve özetleme tekniklerinden yararlanınız. • Kaynak kullanma ve alıntı yapmanın hukuki ve etik sorumluluğuna dikkat ediniz. • Konuyu sınırlandırınız. * Yazacağınız metni planlayınız. * Metni türüne özgü ......

Etkili ve Güzel Konuşma Nasıl Yapılır?

Dinleyiciler Önünde Etkili ve Güzel Konuşma Nasıl Yapılır? * Konuşmanın konusunu, amacını, hedef kitlesini ve türünü belirleyiniz. * Konuyla ilgili gözlem, inceleme ve araştırma yapınız. * Konuşma metnini planlayınız. * Konuşma planına uygun olarak konuşma kartları hazırlayınız. * Konuşmanızda yararlanacağınız görsel ve işitsel araçları hazırlayınız. * Konuşmanıza uygun sunu hazırlayınız. • Yazılı, görsel ve işitsel unsurları sunuda doğru ve işlevsel olarak kullanınız. * Konuşma provası yapınız. • Konuşma öncesinde konuşma yapılacak yeri, kullanılacak araçları, konuşma içeriğini ve süresini kontrol ediniz. * Boğumlama, vurgulama, tonlama ve duraklamaya dikkat ederek konuşunuz. • Sesleri ......

İstiklal Marşının Açıklaması

İstiklal Marşının Açıklaması ve Anlamı Birinci Bent: Bu bentte Türk milletine sesleniliyor. Vatanımızda bir tek insan kalıncaya dek bu vatanı savunacağız. Vatan toprakları üstünde bir tek Türk bile kalsa, bağımsızlığımızı ve bayrağımızı savunacaktır. Bayrağımız dalgalandığı yerden indirilemez, tutsak edilemez, onun için kaygılanma. Bayrak Türk ulusunun yıldızıdır. Bayrağımız her zaman parlayacak ve ulusumuz yaşayacaktır. (Eski bir inanca göre, her insanın bir yıldızı vardır; yıldız parladıkça insan yaşar. İstiklal marşımızda şair burada, bayrağımızı ulusumuzun yıldızı sayıyor.) ikinci Bent: Bu bentte şair, bayrağa sesleniyor. Ey ......

11. Sınıf Roman Ünitesi Değerlendirme Testi

1. Sanırım bu söylenti başkanın da kulağına gitmiş olsa gerek. 
Bu cümledeki anlatım bozukluğunu gidermek için aşağıdaki değişikliklerden hangisi yapılmalıdır? A) “sanırım” sözcüğü atılmalı. B) “sanırım” yerine “eminim” sözcüğü getirilmeli. C) “kulağına gitmek” yerine “duymak” sözcüğü getirilmeli. D) “da” sözcüğü atılmalı. E) “olsa gerek” yerine “olabilir” sözcüğü getirilmeli. 2. 19. yüzyılın toplumsal ilerlemeye, insanlar arası iletişimin gelişimine olan iyimser inancını paylaşmayan bu yazarlar dış dünyaya, topluma değil, insanın iç dünyasına, bilincin karmaşıklığına eğildiler. Klasik gerçekçi romanın üç ana öğesi, yani olay örgüsü, karakter ve çevre modernist romanda ......

Hazırlıklı Konuşma Nasıl Yapılır

A. Hazırlıklı Konuşma Sözlü İletişim Tür ve Tekniklerini Tanıma Sözlü anlatım günümüzde insanoğlunun yaşamında önemli bir yere ve öneme sahiptir. Sözlü anlatım en temel dil becerilerinden biri olan konuşmaya dayanır. Günlük yaşamımızın ayrılmaz bir parçası olan konuşma, çevremizdekilerle ilişkilerimizi yönlendiren bir anlaşma aracıdır. Konuşma, hazırlıklı ve hazırlıksız olmak üzere ikiye ayrılır. Bu ünitede sözlü iletişim bölümünün konusu “okuduğunuz ve beğendiğiniz bir roman hakkındaki düşüncelerinizi hazırlıksız konuşma şeklinde sunma”dır. Hazırlıksız konuşmalar; konferans, panel, sempozyum gibi belli bir hazırlık yapmayı gerektirmez. Hemen her gün ......

12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2. Ünite Değerlendirme Soruları

2. ÜNİTE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 1)  Bu tür hikâyeler 750 kelimeden az olan hikâyelerdir. Bunlar arasında tek cümlelik hikâyeler de vardır. Hacminden dolayı hikâyenin unsurlarıyla ilgili pek çok ayrıntıya yer verilmez, şiirde olduğu gibi yoğun ve imgesel anlatımdan faydalanılarak hikâye kurgulanır. Bu parçada sözü edilen hikâye türü nedir? 2)  Adalet Ağaoğlu, Tomris Uyar, Nedim Gürsel, Hulki Aktunç, Füruzan gibi yazarlar ............................ anlayışla hikâyeler yazarken Mustafa Kutlu, Sevinç Çokum, Rasim Özdenören gibi yazarlar ............................ yansıtan hikâyeler kaleme alırlar. Yukarıdaki metinde boş bırakılan yerleri uygun kelime ......

Sözlü İletişim

A. Sözlü İletişim Tür ve Tekniklerini Tanıma Sunum; bilgileri yenileyen, pekiştiren, hatırlatan, önemli noktaları öne çıkaran, bir çalışma sonucunu açıklayan, laboratuvar araştırmalarını sunan, anket sonuçlarını ifade eden, önemli olay ve olguları dile getirmek üzere yapılan konuşmalardır. Dilimize son yıllarda Batı dillerinden, özellikle de İngilizceden birçok kelime girmiştir. Yeni bulunan ve yeni üretilen aletler ülkemize gelirken adlarını da birlikte getirmiştir: faks, kamera, monitör, printer, radyo, televizyon, video... Bu yazımızdaki sunumun konusu bu bağlamda “Türkçemize yeni girmiş teknolojik terimler ve bu terimlerin yazılış ve ......

Yazma Çalışmaları

A. Yazma Tür ve Tekniklerini Tanıma Yazma çalışmaları çeşitli aşamalarla gerçekleşen bir sürece dayanır: 1- Hazırlık 2- Planlama 3- Taslak metin oluşturma 4- Metni düzeltme ve geliştirme 5- Yazılan metni paylaşma Yazınızı bu aşamalara dikkat ederek oluşturmanız çalışmanızda size kolaylık sağlayacaktır. 1- Hazırlık Aşaması: Yazmaya başlamadan önce okuma, araştırma, kavram ağı, fikir haritası, beyin fırtınası gibi yollarla konuyla ilgili düşünce, bilgi ve olayları belirleyiniz. Kaynaklara ulaşmak için kütüphanelerden ve Genel Ağ'dan (internet) yararlanabilirsiniz. Araştırma, kaynaklara ulaşma, Genel Ağ'ı doğru ve etkin kullanma, not alma ve kitap özeti alma teknikleriyle ......

Türkçe Sözlükler

Atasözleri Sözlüğü Deyimler Sözlüğü Edebiyat Terimleri Sözlüğü Tiyatro Terimleri Sözlüğü Sözlük, dilin kelime hazinesini derleyip bir arada toplayan temel kitaptır. Bu temel kitapta, yazı ve konuşma dilinde geçen -özel adlardan başka- bütün kelimeler yer alır. Sözlük bir ahlak kitabı olmadığına göre, hiçbir kelime kötü ve çirkin diye atılmaz. Kelimelerin tanımları yapılır, okunuşları, yazılışları, belirtilmek istenilen anlama göre söylenişteki vurguları gösterilir. Uzak ve yakın, gerçek ve mecaz bütün anlamları örnekleriyle anlatılır. Gerekirse kökenleri açıklanır. Dilbilgisiyle ilgili çeşitli hâlleri ve türeyişleri belirtilir. Sözlük, yalnız dilin kelime hazinesini ......

Türk Dilinin Gelişimi ve Yapısı

Dil nedir; temeli bilinmeyen zamanlarda atılmış, kendi doğal yapısı ve kuralları içerisinde yaşayan ve gelişen, canlı bir varlık, sosyal bir kurumdur. Her dilin doğuşu, ortaya çıkışı, gelişimi ve kullanılışı zorlamayla değil, kendi doğal yapısı, işleyişi ve kuralları doğrultusunda gerçekleşir. Bütün doğal diller; her canlı varlık gibi doğar, büyür, gelişir, değişir ve ölür. Bir dildeki değişim o dilin kendi iç ve dış dinamikleri ile gerçekleşir. Bir dil, kendi kuralları içerisinde ses, söz varlığı ve şekil bakımından zamanla değişebilir. Örneğin; “kel- > gel-”, ......
Yandex.Metrica