Kategori: İlk Türk Destanları Adları Nelerdir

İlk Türk Destanları Türklerin Doğal Destanların isimleri Adları Nelerdir PDF kısaca örnekleri özetleri özeti Türklere ait destanlarda kullanılan motifler özellikleri konuları teması nedir

Ergenekon Destanı

Ergenekon Destanı Hakkında Kısaca Bilgi Bu destan, Türk mitolojisinin önemli destanlarından biridir. Ergenekon Destanı, Türklerin atalarının yaşadığı zorlu koşulların sembolik bir anlatımıdır. Destanda, Türklerin ölüm kalım mücadelesi, Ergenekon vadisine girişleri ve burada yeniden doğuşları anlatılır. Ergenekon Destanı'nın kökeni hakkında farklı teoriler mevcuttur. Bazı kaynaklar, destanın Orta Asya'da yaşayan Türk boyları arasında yaygın olduğunu ve zamanla farklı versiyonlara ayrıldığını belirtir. Diğer kaynaklar ise destanın Orta Asya'dan Anadolu'ya Türklerin göçü sırasında getirildiğini ve burada yerleşik hayata geçişin sembolik bir anlatımı olduğunu savunur. Tarihçesi ve Derslenmesi Ergenekon ......

Oğuz Kağan Destanı

Oğuz Kağan Destanı Hakkında Kısaca Bilgi Oğuz Kağan destanı, Hun hükümdarı Mete'nin yaşamı etrafında şekillendi ve Mete'nin M.Ö. 209-174 tarihleri arasında hakanlık yaptığı düşünülmektedir. Oğuz Kağan Destanı'nın ilk versiyonu, diğer Türk destanları gibi günümüze ulaşmamıştır. Günümüzde, üç farklı Oğuz destanı varyasyonu mevcuttur. İslam öncesi inancı yansıtan varyant, XIII ile XVI yüzyıllar arasında Uygur harfleriyle yazıldı ve ilk örneği temsil edebilir. Farsça Oğuz Kağan Destanı, XIV. yüzyılın başlarında yazıldığı bilinen Reşîdeddîn’in Câmiüt-Tevârih adlı eserinde yer alıyor ve islâmiyetten sonra yazılan varyantların ilkini ......

Manas Destanı

Manas Destanı Özellikleri Konusu Hakkında Kısaca Özet Bilgi Konusu Manas Destanı, Kırgız Türkleri'nin milli destanıdır ve Orta Asya'nın en uzun destanıdır. Destanın konusu, Manas adlı bir kahramanın yaşam öyküsüdür. Manas, Kırgızların efsanevi atası ve ulusal kahramanıdır. Destan, Manas'ın doğumu ve çocukluğu ile başlar. Manas, güçlü bir savaşçıdır ve Kırgız bozkırlarını Moğol işgalinden kurtarmak için mücadele eder. Destan, Manas'ın liderliğindeki Kırgızların Moğol işgaline karşı verdiği mücadeleyi anlatır. Manas, Kırgızların birleştirici lideri olarak, birçok savaşta Moğollarla savaşır ve onları yenilgiye uğratır. Destan, Manas'ın hayatının yanı sıra ......

Yaratılış Destanı

Yaratılış Destanı Kimindir Kimlere Aittir Yaratılış destanı, dünyanın birçok farklı kültüründe bulunan bir mitolojik hikaye türüdür. Bu nedenle, Yaratılış destanı kime ait olduğu sorusu bir cevapla sınırlı değildir. Diğer kültürlerde ise farklı yaratılış destanları bulunmaktadır. Örneğin, antik Yunan'da, Hesiodos'un "Theogony" adlı eseri, Yunan mitolojisindeki tanrıların ve dünyanın yaratılışına ilişkin bir yaratılış destanı olarak kabul edilir. Kısacası, Yaratılış destanı farklı kültürlerde farklı yaratıcı mitolojileri anlatan hikayeler olduğundan, tam olarak kime ait olduğu sorusu tek bir cevapla sınırlı değildir. Başka bir örnek verecek olursak ......

Battal Gazi Destanı (Battal-Name)

Battal Gazi Destanı (Battal-Name) Hakkında Kısaca Özet Bilgi Battalgazi’nin İslamiyet’i yayma mücadelesinin ele alındığı destanda Hüseyin Gazi’nin oğlu olan Battal Gazi’nin kahramanlıkları, BizanslIlarla yaptığı savaşlar ve İstanbul’u kuşatan Emevi kumandanı Mesleme’nin silah arkadaşı Sahsah’ın başından geçen olaylar işlenir. Bizanslılar ile Araplar arasında 300 yıl süren kanlı savaşlar birçok efsaneler ve destanların ortaya çıkmasına vesile olmuştur. Bunlardan en önemlisi Baddal-Name (Seyit Battal Gazi Destanı)'dır. Bu destanının Bizanslılar tarafından değiştirilmiş biçimi "Digenis Akritas"destanıdır. Bu destanın kahramanı Türkler arasında Battal Gâzi adıyla bilinmiş ve benimsenmiş bir ......

Alp Er Tunga Destanı

Alp Er Tunga Sagusu ve Destanı Konusu Özeti Hakkında Kısaca Bilgi Bu destanda Saka hakanı Alp Er Tunga'nın İranlılarla yaptığı savaşlar anlatılır. Bu konudaki bilgiler, Firdevsi'nin Şehnamesine dayanmaktadır. Yusuf Has Hacip'in Kutadgu Bilig adlı yapıtında bu kahramanla ilgili beyitler bulunmaktadır. Kaşgarlı Mahmut'un Divan-ı Lügati't Türk adlı yapıtında da kahramanla ilgili sagu vardır. Alp Er Tunga Destanı'nın tümü elimiz­de yoktur. Alp Er Tunga'nın hayatı savaşlarla geçmiştir. Uzun süre mücadele ettiği İranlı Medlerin hükümdarı Keyhusrev 'in davetinde hile ile öldürülmüştür. Alp Er Tonga, Asur kaynaklarında ......

Köroğlu Destanı

Köroğlu Kimdir Hayatı Hakkında Kısaca Özet Bilgi (16.YY) Yaşamı hakkında kesin bilgiler olmayan Köroğlu, efsaneleşmiş halk kahramanıdır. Şiirlerinde yiğitlik, arkadaşlık doğa sevgisi, aşk gibi temaları ele almış; ahenkli, sade bir dil kullanmıştır. Şiirlerinde sadece hece ölçüsünü kullanmıştır. Koçaklamalarıyla ün salmış, kavga ve yiğitliğin sembolü olmuştu. Bolu Beyi’yle olan mücadelesiyle efsaneleşen şair, halkın gönlünde yerini almış bir halk kahramanıdır. Benden selam olsun Bolu Beyine Çıkıp şu dağlara yaslanmalıdır Ok gıcırtısından gürzün sesinden Dağlar seda verip seslenmelidir şiiri önemlidir. Köroğlu Destanı Özeti Kısaca Konusu Hakkında Bilgi Köroğlu Destanfnın 16.yüzyılda Anadolu’da ......

Destanlar

Destanlar Hakkında Geniş Detaylı Bilgi Eski Türklerin savaşçı ve göçebe olması, yaşadıkları bölgede meydana gelen savaşlar, avcılık ve hayvancılıkla uğraşmaları onların maceralı bir hayat yaşamalarına sebep olmuştur. Yaşamak zorunda oldukları bu zorlu olaylar destanların ortaya çıkmasını sağlamıştır. NOT: Destanlar, doğal destanlar ve yapma destanlar olarak ikiye ayrılır. Doğal destanlar toplumların geçmiş dönemlerini kapsar, şair tarafından yazılmayan kendi kendine oluşma özelliği gösteren ürünlerdir. Doğal destanların yaratıcısı halktır. Yapma destanlar ise bir sanatçının kendi milletinin tarihinden çıkardığı heyecanlı ve büyük vakaları birtakım hayal unsurlarıyla ......

Satuk Buğra Han Destanı

SATUK BUĞRA HAN DESTANI HAKKINDA KISA BİLGİ Saltukname olarak da bilinir. Türklerin İslamiyet’i kabul etmelerine dayanan bir destandır. Karahanlılar arasında da destani bir havaya bürünmüştür. Destan, Buğra Han etrafında gelişen olaylar halkası ve İslamiyet’ten önceki Türk destanlarından alınan motiflerle örülmüştür. Bu destanın kayıtlı olduğu Tezkire-i Buğra Han adlı eserin çeşitli el yazmaları vardır. Türkistan'da, 9. ve 10. asırlarda politik, dinî, sosyolojik olarak büyük değişimler yaşanmıştır. Budizm, Maniheizm ve Şamanlık dini kültür dairesinden müslümanlığa geçiş, Türk boylarının fikir hayatında ve yaşam şeklinde derin ......

Türeyiş Destanı

Türeyiş Destanı Konusu Nedir? İçeriği Hakkında Kısaca Özet Bilgi Uygur hakanı kızlarını insanlarla evlendirmeye kıyamaz. Tanrı'ya kızlarıyla evlenmesi için yalvarır. Tanrı da kurt suretinde görünerek hakanın kızlarıyla evlenir. Bu evlilikten "Dokuz Oğuz" ve "On Uygur" boyları oluşmuştur. Hun beylerinden birinin çok güzel iki kızı vardı. Bu bey kızları ile ancak Tanrıların evlenebileceğini sanıyordu. Bu sebeple ülkesinin kuzey tarafında yüksek bir kule yaptırarak iki güzel kızını Tanrılarla evlenmek üzere buraya getirdi. Bir süre sonra kuleye gelen bir kurdun Tanrı olduğunu sanarak kızlar bu kurtla ......

Şu Destanı

Şu Destanı Konusu Özeti Hakkında Kısaca Bilgi Bu destanda Şu adlı Saka hükümdarının Make­donya hükümdarı iskenderle yaptığı savaşlar anla­tılır. Destan ile ilgili bilgileri Divan-ı Lügati't Türk'ten alıyoruz. Şu Destanın aslı elimizde değildir. Hükümdar Şu'nun M.Ö. 4.yüzyılda yaşadığı sanılmaktadır. Şu Destanı M.Ö. 330-327 yıllarındaki olaylarla alakalıdır. Bu tarihte Makedonyalı İskender, İran’ı ve Türkistan'a saldırmıştı. Bu dönemde Saka ( İskit ) hükümdarının adı Şu idi. Bu Destan Türklerin İskender’le mücadelelerini ve geriye çekilmeleri anlatmaktadır. Doğuya çekilmeyen 22 ailenin Türkmen adıyla anılmaları ile ilgili sebeb açıklayıcı ......

Bozkurt Destanı

Bozkurt Destanının Konusu Hakkında Kısaca Özet Bilgi Bozkurt Destanındaki anlatılanlara göre Göktürkler bir sa­vaşta mağlup olurlar. Herkes ölür ve geriye yaralanmış bir Türk kalır. Bu genç Türk dişi kurt tarafından sahiplenilerek beslenip yetiştirilir. Sonraki zamanlarda Göktürkler bu boz kurttan tekrar türerler. (Bu nedenle Uygur Türklerinin Türeyiş Destanıyla karıştırılmamalıdır.) Bozkurt Destanıyla ilgili tüm detaylar Çinlilerin yazılı kaynaklarından edindiğimiz bilgilerdir. Milattan sonra 6. asırdan 8. asır ortalarına dek egemenlik sürmüş Göktürklerin soy ağacı ve var olabilme öyküsüdür bir bakıma. Türk milletinin yeni bir dal ......

Göç Destanı

Göç Destanı Hakkında Kısaca Bilgi Bu Türk destanı da Uygur Türklerinin destanıdır. Türeyiş destanının doğal bir devamı niteliği taşımaktadır. Günümüzde, Orhun ırmağının kıyısında bir kent kalıntısı ile bir saray harabesi vardır ki çok eski zamanlarda buraya Ordu Balık adı verildiği düşünülmektedir. Büyük Uygur Destanı'nın, Ordu Balık adlı şehirdeki saray harabesinin önünde bugün bile gözlemlenebilecek bir biçimde duran anıtlarda yazıldığını Hüseyin Namık Orkun' un yazdığına göre bu anıtlar, Moğol Hakanı Öğüdey döneminde Çin ülkesinden getirilen uzmanlara analiz ettirilerek Göç Destanı Türkçeye çevirtilmiştir. Bu destanın ......

Cengiz Han Destanı (Cengiz-Name)

Cengiz Han Destanı (Cengiz-Name) Hakkında Kısaca Özet Bilgi XIII. asır ortalarına doğru Orta Asya Türkleri arasında doğup yayılan bir destandır. Destan, Cengiz Han’ın hayatı, şahsiyeti ve cihangirliği etrafında ve Cengiz çocukları tarafından idare edilen Türkler arasında doğmuştur. Yazıya XV. asırda geçirilmiştir. Oğuz Han Destam’nı anlatan eserlere Oğuzname denildiği gibi, Cengiz Han Destam’nı anlatan eserler de Cengizname adını taşır. Orta Asya'da yaşayan Türk bodunları arasında XIII. yüzyılda meydana gelişmiştir. Cengiz Han Destanı'nda Moğol hükümdarı Cengiz Han'ın yaşamı, kişiliği ve fetihleri ile ilgili olarak Cengiz'in ......

Danişmend Gazi Destanı (Danişmend-Name)

Anadolu’nun Türklerin egemenliğine girmesini konu alan bu destanda Danişment Gazi’nin ve oğlu Melik Gazi’nin gazaları, kahramanlıkları anlatılır. Danişmend Gazi Destanı, Anadolu destan geleneğinde Battal Gazi Destanı'yla Satuk Gazi Destanı arasındadır. Anadolu'da 8. yüzyıldan itibaren İslamlaşma ve Türkleşme serüvenini anlatan Battal-name'den sonra Danişmend Gazi Destanı'nda da aynı mücadelenin, 11-15. yüzyıllar arasındaki bölümü anlatılır. Bu dönem Anadolusunda yaşanan olaylar Danişmend Gazi'nin efsanevi kişiliğiyle birleştirilir. Anadolu’nun fethini ve bu fethin kahramanlarını anlatan, X11. yüzyılda sözlü olarak şekillenen XIII. yüzyılda yazıya geçirilen İslami Türk destanlarından biridir. ......

Taş Mercimek Tarlası Efsanesi

Zile; Tokat’a 70 km, Turhal’a 15-20 km uzaklıktadır. Zile’de, Hüseyin Gazi Tepesi’nin eteğinde, “Ağbaba Türbesi” bulunmaktadır. Ağbaba’daki suyun sarılık hastalığına iyi geldiği söylenmektedir. Ağbaba, bir mesire yeridir. Zile’ye 4-5 km uzaklıktaki Hüseyin Gazi Tepesi’nin eteklerinde yer alır. Buraya gelenler, türbenin yanındaki tarladan mercimeğe benzer taşlar toplayarak: — Çocuklarımızı bize bağışla, diye mercimek taşlarını tarlaya geri fırlatıp Allah’a dua ederler. Rivayete göre, ailesini çok seven Güllü isminde bir gelin varmış. Güllü fakirmiş, yoksulmuş ama çok mutluymuş. Günün birinde Güllü’nün mutluluğu, kocasının ölümüyle uçup gider. Güllü ......
Yandex.Metrica