Kategori: İlk Türk Destanları Adları Nelerdir

İlk Türk Destanları Türklerin Doğal Destanların isimleri Adları Nelerdir PDF kısaca örnekleri özetleri özeti Türklere ait destanlarda kullanılan motifler özellikleri konuları teması nedir

Manas Destanı

Manas Destanı Özellikleri Konusu Hakkında Kısaca Özet Bilgi Konusu Manas Destanı, Kırgız Türkleri’nin milli destanıdır ve Orta Asya’nın en uzun destanıdır. Destanın konusu, Manas adlı bir kahramanın yaşam öyküsüdür. Manas, Kırgızların efsanevi atası ve ulusal kahramanıdır. Destan, Manas’ın doğumu ve çocukluğu ile başlar. Manas, güçlü bir savaşçıdır ve Kırgız bozkırlarını Moğol işgalinden kurtarmak için mücadele […]...

Doğal Destanlar

Destan Nedir Destanlar, tarihte yaşanan olayların sadece tarihi gerçeklerini değil, efsanelerini ve mitolojik unsurlarını da içeren milli karaktere sahip uzun manzum eserlerdir. Bu nedenle destanlar, bir milletin tarihi ve kültürel mirasının önemli bir parçasını oluşturur. Destanlar Hakkında Geniş Detaylı Bilgi Destan, tarihin en eski edebi türlerinden biridir ve mitolojik hikayelerle yoğrulmuştur. Bu hikayeler, tarihin erken […]...

Köroğlu Destanı

Köroğlu Kimdir Hayatı Hakkında Kısaca Özet Bilgi Yaşamı hakkında kesin bilgiler olmayan Köroğlu, efsaneleşmiş halk kahramanıdır. Köroğlu halk arasında, kahramanlığı, bağımsızlığı ve mücadeleyi sembolize eden bir şahsiyettir. “Köroğlu Destanı“ndaki ana karakterin ismi, eski bir destan kahramanına dayanır ve doğum ve ölüm tarihleri tam olarak bilinmemektedir. Köroğlu’nun, Osmanlı ordusunda III. Murat döneminde (1574-1595) İran savaşlarına katıldığı, […]...

Yapma Destanlar

Yapma Destan Nedir Bu tür destan, doğal destanın tersine, bireysel yaratıma dayalıdır. Sanatsal amaçlıdır. Yeni ve yakın çağlarda oluşan tarih olayları üzerine yazılır. Bir ozan tarafından, destan kurallarına uygun olarak yazıldığı için yapısı, öğeleri ve kurgusu yönünden, doğal destanlardan pek farklılık göstermez. Destanlar, toplumların geçmişine dair efsanevi öyküleri anlattıkları için tarihî kaynak olarak da büyük […]...

Alp Er Tunga Destanı

Alp Er Tunga Sagusu ve Destanı Özeti Hakkında Kısaca Bilgi Alp Er Tunga Destanı Konusu Bu destanda Saka hakanı Alp Er Tunga‘nın İranlılarla yaptığı savaşlar anlatılır. Bu konudaki bilgiler, Firdevsi’nin Şehnamesine dayanmaktadır. Yusuf Has Hacip’in Kutadgu Bilig adlı yapıtında bu kahramanla ilgili beyitler bulunmaktadır. Kaşgarlı Mahmut’un Divan-ı Lügati’t Türk adlı yapıtında da kahramanla ilgili sagu […]...

Yaratılış Destanı

Yaratılış Destanı Kimindir Kimlere Aittir Yaratılış destanı, dünyanın birçok farklı kültüründe bulunan bir mitolojik hikaye türüdür. Bu nedenle, Yaratılış destanı kime ait olduğu sorusu bir cevapla sınırlı değildir. Diğer kültürlerde ise farklı yaratılış destanları bulunmaktadır. Örneğin, antik Yunan’da, Hesiodos’un “Theogony” adlı eseri, Yunan mitolojisindeki tanrıların ve dünyanın yaratılışına ilişkin bir yaratılış destanı olarak kabul edilir. […]...

Şu Destanı

Şu Destanı Hakkında Kısaca Bilgi Bu eser, Türk kültürünün en köklü destanlarından biridir. Eserde yer alan kahraman Şu, tahminlere göre MÖ 4. asırda yaşamış bir Türk hakanıdır. Şu Destanı’nın konusu, İskender’in Türkler ile yaptığı savaşlardır. Ancak, türkolog Zeki Velidi Togan’a göre, destandaki İskender ile Makedonyalı İskender arasında bir bağlantı bulunmamaktadır. Bu eser, Türk toplumunun kültürel […]...

Oğuz Kağan Destanı

Oğuz Kağan Destanı Hakkında Kısaca Bilgi Oğuz Kağan destanı, Hun hükümdarı Mete’nin yaşamı etrafında şekillendi ve Mete’nin M.Ö. 209-174 tarihleri arasında hakanlık yaptığı düşünülmektedir. Oğuz Kağan Destanı’nın ilk versiyonu, diğer Türk destanları gibi günümüze ulaşmamıştır. Günümüzde, üç farklı Oğuz destanı varyasyonu mevcuttur. İslam öncesi inancı yansıtan varyant, XIII ile XVI yüzyıllar arasında Uygur harfleriyle yazıldı […]...

Ergenekon Destanı

Ergenekon Destanı Hakkında Kısaca Bilgi Bu destan, Türk mitolojisinin önemli destanlarından biridir. Ergenekon Destanı, Türklerin atalarının yaşadığı zorlu koşulların sembolik bir anlatımıdır. Destanda, Türklerin ölüm kalım mücadelesi, Ergenekon vadisine girişleri ve burada yeniden doğuşları anlatılır. Ergenekon Destanı’nın kökeni hakkında farklı teoriler mevcuttur. Bazı kaynaklar, destanın Orta Asya’da yaşayan Türk boyları arasında yaygın olduğunu ve zamanla […]...

Türeyiş Destanı

Türeyiş Destanı Nedir? İçeriği Hakkında Kısaca Özet Bilgi Orta Asya’da yaşamını sürdüren Türkler, Büyük Hun Devleti ile Gökürk Devleti arasındaki dönemde Çinliler tarafından “Kao-çı” adıyla anılırlardı. “Kao-çı” terimi, Çince’de “yüksek tekerlekli arabası olan” anlamına gelir. Bununla birlikte, Çinliler aynı zamanda bu topluluğa “T’ieh-le” adını da verirlerdi. Bu kelime, Türkçe “Töles” kelimesinin Çince ağzına uyarlanmış halidir. […]...

Bozkurt Destanı

Bozkurt Destanı Nedir Hakkında Özet Bilgi Bozkurt Destanındaki anlatılanlara göre Göktürkler bir sa­vaşta mağlup olurlar. Herkes ölür ve geriye yaralanmış bir Türk kalır. Bu genç Türk dişi kurt tarafından sahiplenilerek beslenip yetiştirilir. Sonraki zamanlarda Göktürkler bu boz kurttan tekrar türerler. (Bu nedenle Uygurların Türeyiş Destanıyla karıştırılmamalıdır.) Bozkurt Destanıyla ilgili tüm detaylar Çinlilerin yazılı kaynaklarından edindiğimiz […]...

Göç Destanı

Göç Destanı Hakkında Kısaca Bilgi Bu Türk destanı da Uygur Türklerinin destanıdır. Türeyiş destanının doğal bir devamı niteliği taşımaktadır. Günümüzde, Orhun ırmağının kıyısında bir kent kalıntısı ile bir saray harabesi vardır ki çok eski zamanlarda buraya Ordu Balık adı verildiği düşünülmektedir. Büyük Uygur Destanı’nın, Ordu Balık adlı şehirdeki saray harabesinin önünde bugün bile gözlemlenebilecek bir […]...

Danişmend Gazi Destanı (Danişmend-Name)

Bir destan olan Danişmendname, Anadolu’nun Müslüman-Türklerin egemenliği altına girmesiyle ilgilidir. Danişmend Gazi ve Melik Gazi’nin savaş kahramanlıkları ve gazaları hakkında anlatılar içerir. Bu eserin ne zaman ve kim tarafından yazıldığı kesin olarak bilinmemektedir. İlk olarak, Anadolu Selçuklu Sultanı İkinci İzzeddin Keykavus’un emriyle İbn-i Ala tarafından derlenmiştir. İbn-i Ala halk arasındaki rivayetleri toplayarak Danişmendname’yi yazmıştır. Eserde […]...

Cengiz Han Destanı (Cengiz-Name)

Cengiz Han Destanı (Cengiz-Name) Hakkında Kısaca Bilgi XIII. asır ortalarına doğru Orta Asya Türkleri arasında doğup yayılan destanlardan biridir. Destan, Cengiz Han’ın hayatı, şahsiyeti ve cihangirliği etrafında ve Cengiz çocukları tarafından idare edilen Türkler arasında doğmuştur. Yazıya XV. asırda geçirilmiştir. Oğuz Kağan Destanı’nı anlatan eserlere Oğuzname denildiği gibi, Cengiz Han Destam’nı anlatan eserler de Cengizname […]...

Battal Gazi Destanı

Battal Gazi Destanı (Battal-Name) Hakkında Kısaca Özet Bilgi Konusu Battalgazi’nin İslamiyet’i yayma mücadelesinin ele alındığı destanda Hüseyin Gazi’nin oğlu olan Battal Gazi’nin kahramanlıkları, Bizanslılarla yaptığı savaşlar ve İstanbul’u kuşatan Emevi kumandanı Mesleme’nin silah arkadaşı Sahsah’ın başından geçen olaylar işlenir. Bizanslılar ile Araplar arasında 300 yıl süren kanlı savaşlar birçok efsaneler ve destanların ortaya çıkmasına vesile […]...

Satuk Buğra Han Destanı

SATUK BUĞRA HAN DESTANI HAKKINDA KISA BİLGİ Saltukname olarak da bilinir. Karahanlı Türklerin İslamiyet’i kabul etmelerine dayanan destanlardan biridir. Karahanlılar arasında da destani bir havaya bürünmüştür. Destan, Buğra Han etrafında gelişen olaylar halkası ve İslamiyet’ten önceki Türk destanlarından alınan motiflerle örülmüştür. Satuk Buğra Han Destanının kayıtlı olduğu Tezkire-i Buğra Han adlı eserin çeşitli el yazmaları […]...