Etiket: Edebi Türler

Geleneksel Türk Tiyatrosu

Geleneksel Türk Tiyatrosunun Kökeni Doğuşu, Ortaya Çıkışı Geleneksel Türk Tiyatrosu, Türk kültürünün bir parçası olarak tarihi köklere sahip olan bir tiyatro türüdür. Türk tiyatrosu, İslam öncesi dönemde de var olmasına rağmen, özellikle Osmanlı İmparatorluğu döneminde gelişti ve zengin bir kültürel miras olarak günümüze kadar ulaştı. Türk tiyatrosunun kökenleri, Türk kültürünün […]

Dede Korkut Hikayeleri

Dede Korkut Hikayeleri Hakkında Kısaca Özet Bilgi Asıl ve tam adı: “Kitab-ı Dedem Korkut alâ Lisan-ı Tâife-i Oğuzân” (Oğuz Boyları dilince yazılmış, Dede Korkut Kitabı) dır. Dede Korkut Hikayeleri, XII., XIII., XIV. asırlarda Anadolu’nun doğusunda; bu asırlar süresince buraya gelip yerleşmiş, buralarda vatan tutmuş Oğuz Türkleri arasında yaşamış, işlenmiş ve yayılmış […]

Mülakat

Mülakat Nedir Hakkında Detaylı Bilgi Mülakat, sanat, bilim, siyaset, spor, edebiyat gibi çeşitli alanlarda tanınmış kişileri okuyuculara tanıtmak veya onların düşüncelerini öğrenmek amacıyla gerçekleştirilen bir iletişim biçimidir. Bu öğretici metin türü, karşılıklı konuşmaların yazıya aktarılmasıyla oluşur. Farklı alanlarda uzmanlaşmış kişilerin deneyimlerini, görüşlerini ve bilgilerini paylaşmak için önemli bir araç olarak […]

Terkib-i Bent

Terkib-i Bent Nedir Bentlerle kurulan uzun bir nazım biçimidir. Yaşamdan, talihten şikayet; felsefi düşünceler, dini, tasavvufi konular ve toplumsal yergilerin işlendiği şiirlerdir. En az beş en fazla on bentten oluşur. Aruz ölçüsüyle yazılır. Her bent de beş ile on beyitten oluşur. Bentlerin kafiye düzeni gazele benzer. Her bendin (terkib-hane, kıta) […]

Eleştiri (Edebi Tenkit)

Eleştiri (Tenkit) Hakkında Geniş Detaylı Bilgi Türk edebiyatı, dünya edebiyatı gibi tenkit konusuna büyük önem vermektedir. Bilge Ercilasun, Türk edebiyatında tenkit konusuyla ilgili ilk çalışmaları yapan kişidir ve kitapları ile makaleleri önemli bir boşluğu doldurmuştur. Ancak, ne yazık ki bu alanda yeterince çalışma yapılmamıştır. Tarihin derinliklerinde, insanlar birbirlerini eleştirmiş, tenkit […]

Fıkra

Fıkra Nedir? Fıkra Hakkında Kısaca Özet Bilgi Halk edebiyatında Fıkralar, kıssadan hisse anlayışına göre söylenmiş, genellikle gerçek olaylardan hareket ederek ders vermeyi amaçlayan kısa mizahi hikayelerdir. Fıkralardaki amaç okuyucuyu düşündürmek ona ders vermektir. Nasreddin Hoca, İncili Çavuş, Bekri Mustafa gibi belli isimler dışında fıkraların kahramanları molla, imam, derviş, Bektaşi, muhtar, […]

Deneme

Avrupa’da 16. yüzyılın ikinci yarısında Montaigne’in yazılarıyla ortaya çıkan deneme türü, Türk edebiyatına Tanzimat’tan sonra girmiştir ancak bu dönem yazarları makale, sohbet gibi yazı türlerinden sıyrılıp tam anlamıyla denemeye yönelememişlerdir. Denemenin gerektirdiği bireysel ve özgür tutum Servetifünun edebiyatında oluşmaya başlamıştır. Yeni Türk edebiyatında Cenap Şahabettin, Ahmet Rasim, Ahmet Haşim ve […]

Sohbet

Sohbet (söyleşi) Nedir? Çoğunlukla gazete ve dergilerde yayımlanan, güncel olayların, edebiyat kültür ve sanat hayatındaki gelişmelerin fazla derine inilmeden, içten bir dille, okuyucuyla karşılıklı konuşma havasında işlendiği yazı türüne sohbet denir.. Sohbet türünde yazar, kişisel düşüncelerini kanıtlama ihtiyacı duymaz. Mizahi fıkralardan, atasözlerinden yararlanabilir; anekdotlara ve şiirlere yer verebilir. Kendine ya […]

Türk Tiyatrosu

Türk Tiyatrosu aslında, Türklerin Asya’da yaşadıkları dönemlerin bazı törenlerinde ilkel taklit gösterileriyle başlayan tiyatrodur. Türkler’in Anadolu’yu fethetmeleri, İstanbul’u almaları ve İstanbul’u başkent yapmaları ile tiyatro sanatının gelişmesi daha da hızlanmıştır. Türk Tiyatrosunun gelişmesiyle birlikte, tiyatromuz geleneksel tiyatro ve batı etkisi altında gelişen tiyatro olarak iki ana gruba ayrılmıştır. Türk Tiyatrosunun […]

Modern Türk Tiyatrosu

Modern Türk Tiyatrosu Tarihsel Gelişimi Modern Tiyatronun Kökeni, Doğuşu ve Başlangıcı Modern Türk tiyatrosu, diğer Modern Dönem tiyatroları gibi büyük ölçüde Batı tiyatrosunun etkisinde şekillenmiştir. Batı edebiyatı tiyatrosunun özellikleri ve teknikleri, Türk tiyatrosunun gelişmesinde önemli bir rol oynamıştır. Günümüzde Türkiye’de ve dünyada tiyatro ve drama dediğimizde, Batı tiyatrosundan esinlenilerek oluşturulan […]

Roman

Bir edebi tür olarak roman nedir? Yaşanmış veya yaşanma olasılığı bulunan olayları mekan ve zamana bağlayarak anlatan yazı türüdür. Öykülerden daha oylumlu olan bu yazı türünde insan yaşamı genişliğine ve derinliğine işlenir. Boyutları elverişli olduğu için, olaylar ayrıntısıyla işlenebilir; kişilikler çevre ve doğa ilişkileri de göz önüne alınarak kapsamlı olarak […]

Köy Seyirlik Oyunları

Köy Seyirlik Oyunları Nedir Nasıl Oynanır Köy seyirlik oyunları düğünlerde, bayramlarda ya da yılın belirli günlerinde köylülerimizin, genellikle “oyun yapma”, “oyun çıkarma” adı altında bereket, bolluk, sağlık ve yeni yılı karşılamak amacıyla oynadığı törensel içerikli oyunlardır. Nasıl Oynanır Köy seyirlik oyunları, genellikle köylerde veya küçük yerleşim yerlerinde topluluk etkinlikleri olarak […]

Roman Nasıl Yazılır

A. Roman Yazma Tür ve Tekniklerini Tanıma Bu yazımızda, daha önce incelediğiniz romanlardan herhangi biri üzerine tanıtma-değerlendirme yazısı kaleme alacaksınız. Aşağıda verilen bilgileri takip ederek kendi tanıtma-değerlendirme yazınızı hazırlayabilirsiniz. Roman Yazma Adımları Roman yazmak, hayal gücü ve yaratıcılık gerektiren bir süreçtir. İşte roman yazarken dikkate almanız gereken bazı adımlar: Konu […]

Meddah

Meddah Nedir Ne demektir Kısaca Özet Bilgi Tek kişilik gösteridir. Meddah, öyküler anlatır­ken, öykülerde yer alan kişilerin de taklitlerini yapar. Olabildiğince, onların kılığına bürünür. Anlattığı öykülerinde konuşma dili kullanılır. Anlatımı nesir şeklindedir. Konuları normal kişilerin başından geçen olaylardır. Anlatıcı, hikayesini anlatmak için dinleyicilerden daha yüksek bir yere konmuş sandalyeye oturur, […]

Ortaoyunu

Ortaoyunu Nedir Tanımı Hakkında Kısaca Bilgi Ortaoyunu, çevresi izleyicilerle kuşatılmış ve  sahne olarak kabul edilen bir alanda oynanan bir güldürü oyunudur. Bu oyun da birçok yönden Karagöz’e benzer. Bu oyun, genellikle kısa bir konuya dayalı, mizahi ve danslı bir tiyatro türüdür. Ortaoyunu, genellikle tek bir sahnede, ortada yer alan bir […]

Tiyatro

Tiyatro Nedir Tiyatro Hakkında Kısaca Özet Bilgi Tiyatro, sahnede canlı performansların sergilendiği, izleyicilerin önünde yapılan sanatsal bir etkinliktir. Genellikle bir senaryo veya oyun metni üzerine kurulu olan tiyatro eserleri, profesyonel ya da amatör oyuncular tarafından canlandırılır. Tiyatro, hem eğitim hem de eğlence amaçlı kullanılan bir sanat formudur. Tiyatro oyunları, insanların toplumsal, […]

Küçürek Hikaye (Minimal Öykü)

Küçürek Hikaye (Minimal Öykü) Nedir Tanımı Hakkında Kısaca Özet Bilgi Son yıllarda popüler olan bu edebi tür, genellikle kısa ve öz anlatımı ile tanınır. Küçürek öyküde anlatılan olaylar genellikle basit ve sıradan, ancak yazarın anlatımı ile anlam kazanır. Küçürek hikayelerinde yazar, okuyucuyu sadece hikayenin özüne odaklamak ister. Olay örgüsü çok […]

Gezi Yazısı

Gezilen, yaşanan, görülen yerlerin okuyucuya İl­gi çekici gelebilecek yönlerinin anlatıldığı yazılardır. Divan edebiyatında “seyahatname” sözcüğüyle kar­şılanan gezi yazısı, sıradan gözlemleri kapsamaz. Yazar, güçlü bir gözlem gücüyle bir yerin doğa güzelliklerini, gelenek ve görenekleri, yaşayış özel­liklerini yansıtır. Bu ürünler başta toplumbilim olmak üzere; tarih, coğrafya ve folklar gibi toplumsal bi­limlere kaynak […]

Halk Hikayeleri

HALK HİKÂYELERİ Halk Hikayeleri ile ilgili Kısaca Bilgi Bir ulusun tüm bireylerinin hissedebileceği duygularını dile getiren, anlatma esasına dayalı nesilden nesile ulaştırılan uzunca öykülerdir. Halk ozanları tarafından diyar diyar gezilerek anlatılan halk hikayeleri, manzum ve mensur (nazım-nesir) karışık olarak anlatılıp sonraki asırlarda yazıya geçirilen ve zamanla anonimleşen (ilk söyleyeni belli […]

Halk Masalları

Masal kişileri olağanüstü özellikler taşıyan, hayal öğesi ağır basan hikayelerdir. Masal kişileri gerçek yaşamda rastlanan kişilerin dışında cin, peri, cadı, dev, ejderha gibi olağanüstü varlıklardır. Masallarda olayın geçtiği yer ve zaman belirsizdir. Masallar dini özellikler taşımaz. Eğitici yanı olan masalların anlatımında iç kafiye sanatına (seci) yer verilir tekerlemeler önemli yer […]