Türklerin Orta Asyadan Göç Etmesi

Tarihte Yaşanan Orta Asya’dan Türk Göçleri

Türklerin Orta Asyadan Göç Etmesinin Sebepleri Nelerdir

 • Kuraklık
 • Nüfusun artması
 • Türk boyları arasındaki iktidar mücadeleleri
 • Türklerin dünyaya hâkim olma düşüncesi
 • Çin ve Moğol baskısı
 • Salgın hayvan hastalıkları

Türk toplulukları en büyük göç hareketlerini batı yönüne doğru gerçekleştirmiştir. Türkler bu göçler sırasında kuzey yolu ve orta yol adı verilen istikametleri izlediler. Bunlardan kuzey yolunu takip eden Türk toplulukları Hazar Denizi ve Karadeniz’in kuzeyindeki bozkırlara, oradan da Balkanlara ve Orta Avrupa içlerine kadar ilerlemişlerdir. Kuzey yolunu takip eden Türk toplulukları yerleştikleri bölgelerde Avrupa Hun Devleti gibi güçlü devletler kurmuşlardır. Türklerin bu yolu tercih etmelerindeki en önemli etken göç yolları üzerinde güçlü bir devletin bulunmamasıdır.
Orta Asya’dan batıya doğru hareket eden Türk topluluklarından bazıları orta yol olarak bilinen Hazar Denizi’nin güneyindeki hattı izleyerek İran, Irak, Suriye gibi İslam ülkelerine ve Bizans’ın elinde bulunan Anadolu’ya doğru yönelmişlerdir.

Orta Asya’dan Türk Göçlerinin Sonuçları Nelerdir

 • Göçler sonunda Türkler dünyanın değişik bölgelerine yerleşmişlerdir.
 • Türkler gittikleri bölgelerde farklı kültürlerden etkilenmişler ve diğer kültürleri de etkileyerek kendi kültürlerini yaymışlardır.
 • Türkler göç ettikleri bölgelerdeki insanlara yönetim ve askerî alanlarda örnek olmuşlardır.
 • Göç hareketleri sonrasında Asya ve Avrupa’nın siyasi ve etnik yapısında dalgalanmalara neden olmuşlardır.
 • Orta Asya dışındaki bölgelerde yeni Türk devletleri kurmuşlardır.
 • Zamanla değişik kültürlerin etkisinde kalan bazı Türk boyları asimile olarak millî benliklerini kaybetmişlerdir.

DİĞER BİR KAYNAK

Türklerin Orta Asyadan Göçlerininin Nedenleri Maddeler Halinde

Tarihçiler toplumların herhangi bir sebep olmadan bulundukları bölgeden başka bir yere göç etmediklerini dile getirmektedir. Diğer yönden Türkler göçebe bir hayat yaşadıklarından bulundukları bölgeyi terk edip başka bir yere göç etmeleri onları fazla yormamıştır. Her şeye rağmen Türklerin göç etmelerinde de belirli sebepler vardır.

 • Bunların başında tabii ki iklim değişiklikleri gelmektedir.
 • Böylece kıtlık başlamış, kıtlıkla beraber iktisadi sorunların başlaması, meraların yetersiz kalması, bununla birlikte nüfusun artması da sebepler arasındadır.
 • Ayrıca boylar arasındaki mücadeleler ve Çinliler ile sonu gelmeyen savaşlar da göçlerin siyasi nedenlerindendir.

Türkler üç yöne doğru göç etmişlerdir. Anayurt olarak Altay dağları kabul edilirse, güneye, batıya ve kuzeye doğru göç etmişlerdir. Geniş bir sahaya yayılan Türkler günümüzde Adriyatik Denizi ve Çin Şeddi arasında hayatlarını devam ettirmektedirler.

Türklerin Orta Asyadan Göçlerininin sonuçları Maddeler Halinde

 • Türkler göçler sonrasında yeni yerlere hâkim olmuş, hâkim oldukları coğrafyada yeni devletler kurmuşlardır.
 • Gittikleri bölgelerdeki toplumları kültürel olarak etkilemişlerdir.
 • Türk göçleri sonucunda 370’li yıllarda Hunların batıya yönelmesi Gotların yer değiştirmesini tetiklermiş böylece “Kavimler Göçü” diye adlandırılan olay meydana gelmiştir.
 • Türkler göç ettikleri coğrafyadaki bazı kavimleri güçlü imparatorlukların asimile etmesini engellemişlerdir. Avrupa Hunları bunun en önemli kanıtıdır.

Örnek Soru:
Aşağıdakilerden hangisi Orta Asya Türk göçlerinin siyasi sebebi olarak gösterilebilir?
A) Kuraklık ve nüfus artışının olması
B) Salgın hayvan hastalıklarının baş göstermesi
C) Orduda onluk sisteme geçilmesi
D) Boylar arasında hâkimiyet mücadelelerinin olması
E) Türk kültürünü yayma düşüncesi

Düşüncelerinizi Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir