Kavimler Göçü

Kavimler Göçü Nedir Ne Demektir?

Çin baskısından ve kuraklıktan kaçan Balamir önderliğindeki Hun kitleleri 375’de Volga Nehrini (İtil) aşarak Batı’ya doğru göç etmeye başlamışlardır. Hunların bu göç hareketi sonunda Karadeniz’in Kuzeyindeki Vandallar, Vizigotlar, Ostrogotlar, Gebitler başta olmak üzere birçok Slav, Sakson ve Germen kavimi de Batı’ya göç etmek zorunda kalmıştır. Yaşanan bu gelişme Kavimler Göçü olarak adlandırılmaktadır.

Orta Çağ Avrupasında Toplumsal Sınıfları

Askerlik ve yönetim haklarına sahip sınıftır. En soylu olan Kral olup soylular da kendi arasında dük, kont, vikont, baron gibi unvanlarla ayrışmıştır. Kilise öğretileri üzerinden nüfuzlarını artıran din adamları vergi vermemişler, Kilise kontrolündeki geniş topraklarla zenginleşmişler, Kralları dahi aforoz yetkisi ile siyasal güç kazanmışlardır.

Küçük esnaf ve zanaatkarlık yapan sınıftır. Şehirlerde oturmuşlar ve vergi vermişlerdir. Yönetimle ilgili
yetki ve hakları yoktur. Toprakla birlikte derebeyinin malı sayılan köylülerin mülkiyet hakkı, din seçme özgürlükleri yoktur.

Kavimler Göçü Hakkında Kısaca Özet Bilgi

Kavimler Göçü’nün Meydana Gelmesi

     Orta Asya’daki Büyük (Asya) Hun İmparatorluğu’nun dağılmasından sonra Hunların batı istikametinde Karadeniz’in kuzeyine gelmeleri, bu bölgede bir göç hareketini başlatmıştır (375). Hunların bu hareketiyle bölgede tutunamayan kavimler de bulundukları bu bölgeden batıya doğru göç etmek zorunda kalmışlardır. Bu göç dalgasına da ‘‘Kavimler Göçü adı verilmiştir. Hunların hareketiyle beraber Kuzey Karadeniz’de bulunan, Ön Bulgarlar, Slavlar ve Alanlar; Gotları, Saksonları, Vandalları ve Frankları sıkıştırarak göçe zorlamıştır.

Kavimler Göçü ile beraber kargaşaya sürüklenen Avrupa’nın siyasi ve ekonomik yapısında büyük değişimler meydana gelmiştir. 395’te Roma İmparatorluğu, önce Doğu ve Batı olmak üzere ikiye bölünmüş, sonrasında 476’da Batı Roma İmparatorluğu yıkılmıştır. Batı Roma’nın yıkılmasıyla Avrupa’da büyük bir siyasi boşluk oluşmuştur. Bu dönemde, bir taraftan Germen kabileleri kendi devletlerini kurarken diğer taraftan da feodal beylikler ortaya çıkmaya başlamış ve Avrupa siyasi anlamda yeniden şekillenmiştir. Meydana gelen bütün bu gelişmelerle, günümüz Avrupa’sının siyasal ve etnik anlamda temelleri atılmıştır.

Kavimler Göçü’nün  Avrupa ‘ya Etkisi ve Sonuçları Maddeler Halinde

 • Kavimler Göçü’nün sonuçları Avrupa’nın siyasi, iktisadi ve sosyal hayatını temelden etkilemiştir.
 • Akdeniz havzasına hâkim olan Roma İmparatorluğu Doğu ve Batı Roma İmparatorluğu olarak ikiye ayrılmıştır (395).
 • Kuzeyli kavimlerin akınları sonucunda Roma İmparatorluğu’na bağlı şehirler istilalara uğramıştır.
 • Batı Roma, daha önce Romalı olmayanları Barbar olarak nitelendirirken bu “Barbar” akınları sonucunda 476 yılında yıkılmış, Doğu Roma İmparatorluğu (Bizans imparatorluğu) ise hüküm sürmeye devam etmiştir.
 • Avrupa’nın etnik yapısında değişmeler meydana gelmesi Kavimler Göçü’nün önemli bir diğer sonucudur.
 • Bugün İngilizler, Anglo – Sakson olarak Orta ve Güney Almanya bölgesinden göç eden insanların Britanya’ya göç etmeleri sonucu şekillenerek ortaya çıkmıştır.

İber Yarımadası’ndaki Portekiz ve İspanyolların da ataları arasında Güney Fransa’dan gelenler vardır. Vizigotlar bugünün Fransa ve Almanya’sının temelleri olan Frank Krallığı’nı kurmuşlardır.

Kavimler Göçünün Sonuçları Nelerdir Maddeler Halinde

 • Roma İmparatorluğu M. S. 395’de Doğu ve Batı Roma olmak üzere ikiye bölünmüştür.
 • Batı Roma İmparatorluğu 476’da yıkılmıştır.
 • Göç eden kavimlerin karışması ve kaynaşması ile Avrupa’nın bugünkü etnik yapısı meydana gelmiştir.
 • İlk Çağ sona ermiş, Orta Çağ başlamıştır.
 • Barbar kavimlerin saldırıları sonucu merkezi krallıklar yıkılırken oluşan otorite boşluğuyla “feodalite” (derebeylik) rejimi ortaya çıkmıştır.
 • Avrupa’da kurulan ilk Türk devleti olan Avrupa Hun Devleti kurulmuştur.
 • Sonraki dönemde Avarlar, Macarlar, Bulgarlar gibi Türkler devlet kurmuşlardır.
 • Papanın ve kilisenin etkisiyle barbar kavimler arasında Hristiyanlık dini yayılmıştır
 • Kilise ve din adamları etkilerini artırmış, skolastik düşünce doğmuştur.
 • Skolastizm’e bağlı olarak Avrupa’da bilim ve sanat etkinlikleri durmuştur.
 • Avrupa’nın siyasi, sosyal ve ekonomik yapısı değişmiştir.
 • Atın orduda kullanılması, pantolon ve ceket giyilmesi gibi Türk kültürüne ait özellikler Avrupa’da yaygınlaşmıştır.

 Örnek Soru
Kavimler Göçü’yle birlikte uzun süre devam eden göç hareketleri sırasında kavimler, birbirleriyle ve gittikleri ülkelerdeki yerli kavimlerle karışıp kaynaşmıştır. Bu sosyal hareketlilik ve etkileşim sonucunda Almanlar, Fransızlar, İspanyollar ve İngilizler gibi milletler ortaya çıkmıştır. Aynı zamanda İngiltere, Fransa, İspanya gibi belli başlı Avrupa devletlerinin temelleri de atılmıştır. Batıya doğru yer değiştiren kavimlerden boşalan bölgelere gelen Hunlar, burada Avrupa Hun Devleti’ni kurmuşlardır. Atı eyerlemeyi, koşum takımları kullanmayı; pantolon, ceket ve iç çamaşırı giymeyi Avrupa Hunlarından öğrenen Avrupalılar Türkleri örnek alarak ordularını yeniden düzenlemişlerdir.

Bu bilgiden hareketle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A) Avrupa milletlerinin oluşum süreci başlamıştır.
B) Avrupa’nın etnik yapısı değişmiştir.
C) Hunlar Avrupalıları kültürel yönden etkilemiştir.
D) Batı Avrupa’da Türk devletleri kurulmuştur.
E) Kavimler Göçü Türk tarihini etkilemiştir.

Düşüncelerinizi Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir