Etiket: Türkiye Tarihi

İslamiyet Öncesi Türklerde Devlet Yönetimi

Devlet, bir milletin belli sınırlara sahip bir toprak parçası (vatan) üzerinde kendi bağımsızlığını elinde bulundurarak teşkilatlanmasıyla ortaya çıkan kurumdur. Bir devletin var olabilmesi için halk, toprak, bağımsızlık ve siyasal örgütlenme yani devlet yönetiminin olması gerekmektedir. “Türklerde Devlet için”, Yurt, Kün (millet), Oksızlık (bağımsızlık) ve teş­kilatlı yapılar olmazsa olmaz ana unsurlardır. Yurt Vatan Nedir: Türklerin hür […]...

Kavimler Göçü

Kavimler Göçü Nedir Ne Demektir? Çin baskısından ve kuraklıktan kaçan Balamir önderliğindeki Hun kitleleri 375’de Volga Nehrini (İtil) aşarak Batı’ya doğru göç etmeye başlamışlardır. Hunların bu göç hareketi sonunda Karadeniz’in Kuzeyindeki Vandallar, Vizigotlar, Ostrogotlar, Gebitler başta olmak üzere birçok Slav, Sakson ve Germen kavimi de Batı’ya göç etmek zorunda kalmıştır. Yaşanan bu gelişme Kavimler Göçü […]...

Uygurlar – Uygur Devleti

Uygur Devleti Hakkında Kısaca Özet Bilgi II. Göktürk Devleti’nin yıkılış sürecinde ittifak halinde birleşerek isyan eden Basmil, Karluk ve Uygurlar, bu devletin yıkılış sürecinde Aşina ailesinden gelen Basmil Başbuğunu 742’’de kağan ilan etseler de süreçte bu müttefik yapıların arası açılmış ve “kağan” ilan ettikleri Basmil başbuğunu ortadan kaldırarak 745’de Uygur İlteberi olan Kutluk Bilge Kül’ü […]...

Avrupa Hun Devleti

Avrupa Hun Devleti Tarihi Gelişimi Hakkında Özet Bilgi ‹ Kavimeler Göçü’ne neden olan Hun kitleleri henüz Avrupa’ya doğru harekete geçmeden önce 352-370 yılları arasında Kama Tarkan önderliğinde Hazar Denizi havzasında varlık göstermiştir. Kama Tarkan’ın ardından bu Hun kitlelerinin başına Balamir geçmiştir. Balamir döneminde 375 yılında Karadeniz’in kuzeyi boyunca ilerleyen bu Hun kitleleri ilk önce Alanlarla […]...

İslamiyet Öncesi Türk Devletleri ve Toplulukları

Oğuzlar Türk tarihini en etkili yapılarından biri olmakla birlikte “idaresi en zor boy” olarak adlandırılan Oğuzları Kaşgarlı Mahmud Divanı Lügatit Türk adlı eserinde 22 boy olarak tanımlarken; Reşîdüddîn Fazlullah-ı Hamedani 24 boy olarak göstermektedir. Oğuz adı ilk defa Yenisey Yazıtlarında geçmektedir. En kalabalık Türk kolu olan Oğuzlar başlangıçta Göktürkler döneminde İnekler Gölü Savaşı ile bu […]...

Ak Hun İmparatorluğu (Eftalitler)

Ak Hunlar Devleti Asya Hun İmparatorluğu’nun yıkılış sürecine girmesiyle birlikte Çin egemenliği altına girmek istemeyen Hunların bir kısmı güneye doğru harekete geçerek günümüz Afganistan’ın kuzey bölgelerine yerleşmişlerdir. Bu bölgeye inen Hunlar ana hattıyla Batı komşuları olan bölgeyi hâkimiyetleri altında bulunduran Sasaniler’e karşı giriştikleri mücadele sonrasında 420’de Aksuvar (Akşunvar) Kağan önderliğinde devletlerini kurmuşlardır. Yaklaşık 40 yıl […]...

Eski Türklerde Töre ve Hukuk Sistemi

Eski Türklerde Hukuk ve Adalet İlk Türk Devletlerinde Uygurlar’a kadar yazılı hukuk oluşmamıştır. Bununla birlikte çok ileri düzeyde bir hukuk sistemi oluşmuştur. Sözlü olarak gelişen ve Hükümdarda dâhil olmak hemen herkesin bilmekle ve uymakla mükellef olduğu bu kurallar bütününe “törü” (töre) adı verilmiştir. Törenin başlıca üç kaynağı olup bu kaynakları, halk, kurultay ve hakan oluşturmuştur. […]...

İskitler (Sakalar)

İskitler (Sakalar) Hakkında Kısaca Özet Bilgi Tarihte bilinen ilk atlı göçebe Türk topluluğu olan İskitlerin diğer adıyla Sakaların M. Ö. 9. Yüzyılla birlikte Doğu Asya’da ortaya çıktıkları kabul edilmektedir. Önceleri Hazar denizi ile Tanrı Dağları arasındaki topaklarda yaşarken MÖ VII. Yüzyılda Ural dağlarını aşarak Karadeniz’in kuzeyine ve Tuna Nehrine kadar uzanan bölgeleri de ele geçirdiler. […]...

Türk Tarihi ve Türk Kültür Merkezleri

Türk Tarihi Hakkında Kısaca Özet Bilgi               Türkler geniş bir sahada dağınık şekilde göçebe tarzı hayat sürdürdüklerinden Türk tarihini sınırlandırmak imkânsızdır. Diğer yönden ilk dönem Türk tarihini kendi yazılı kaynaklarından değil de münasebette bulundukları diğer milletlerin yazdıklarından öğrendiğimiz için Türk tarihini incelemek daha da zorlaşmaktadır. Dünyadaki kadim milletlerin ilk […]...

Türklerde Tarih Yazıcılığı

Türkiye’de (Türklerde) Tarih  Yazıcılığının Gelişimi Osmanlı Döneminde Tarih Yazıcılığı Osmanlı Devleti’nde tarih yazıcılığı, devletin politikasını yansıtmak amacıyla başlamıştır. Padişahların hayatları, siyasi faaliyetleri, eleştirilmeden yazılmıştır. Osmanlı tarihçiliğinde II. Murat dönemi önemli bir yere sahiptir. Bu dönemde Tevârih-i Âli Osman adıyla başlayan anonim eserler yazma geleneğinin en ünlü temsilcisi Aşıkpaşazade’dir. Fatih Sultan Mehmet’ten itibaren Osmanlı tarih yazıcılığında […]...

Asya Hun Devleti (Büyük Hun İmparatorluğu)

Asya Hun Devleti (Büyük Hun İmparatorluğu) Özellikleri Maddeler Halinde Nelerdir? Türklerin tarih sahnesindeki ilk teşkilatlı devletlerinden biri, MÖ 220 yılında Teoman (Tu-man) tarafından kurulan Asya Hun Devleti’dir. Bu devlet, Türklerin siyasi istiklalini elde ettiği ilk örneklerden birini temsil eder. Hunlar olarak da bilinen bu topluluk, özellikle Orhun ve Selenga nehirleri ile Ötüken bölgesinde hüküm sürmüşlerdir. […]...

Anadolu Selçuklu Devleti

Anadolu Selçuklu Devleti (Türkiye Selçukluları) Türkler, tarih boyunca farklı nedenlerden dolayı (genellikle ekonomik, siyasi ve sosyal nedenler, İç çatışmalar, doğal afetler ve yerleşim alanlarının yetersizliği) anavatanlarından göç etmişler, yeni yurtlar edinmek istemişlerdir. Bu süreçte, Selçuklu Türkleri, Anadolu Selçuklu Devleti‘ni kurarak önemli bir rol oynamış ve çevre bölgelere düzenledikleri akınlarla tarih sahnesinde önemli bir yer edinmişlerdir. […]...

İlk Türk Devletlerinin Ticari Politikaları

İlk Türk Devletlerinin Ticari Politikaları Eski Türk topluluklarında ve devletlerinde ticaret, büyük ölçüde takas usulüne dayanmaktadır. Türkler, değiş tokuş için en çok atı kullanmışlardı. Külçelerin bile ödeme aracı olarak kullanılabilmesi, takasın ne kadar yaygın olduğunu göstermektedir. Bunun dışında Uygurlarda ticarette ödeme aracı olarak kumaş cinsinden olan böz (mühürlenmiş kumaş materyaller) ve kuanpoyu (resmî formatta bez/kumaş) […]...

Göktürkler (II. Göktürk – Kutluk Devleti)

Türk Adını Kullanan İlk Devlet: Göktürk Devleti Birinci Göktürk Devleti (552-630) Göktürk devletini kuran Türkler Aşina boyuna mensup olup devletleşmeden önce Avar Devleti hâkimiyeti altında yaşamaktaydılar. Avarlar’da demircilikle uğraşan Aşinalar Avar ülkesinde baş gösteren Töles İsyanı’nın bastırılmasında aktif rol oynamış; isyanın bastırılmasının ardından Aşinaların önderi Bumin, Avar hakanının kızıyla evlenmek istemiştir. Bumin’in bu isteğinin Avar […]...

Atatürk Hakkında Söylenenler

Atatürk Hangi Liderler Neler Söyledi Dünya genelinde Mustafa Kemal Atatürk’e bakış genellikle saygı ve hayranlıkla karışık bir şekildedir. Atatürk, Türkiye’nin kurucusu ve modernleştirici olarak tanınır ve birçok ülkede etkisi ve başarıları takdir edilir. Ancak farklı ülkeler ve kültürler arasında bu bakış açısı değişiklik gösterebilir ve bazı çevrelerde farklı görüşler bulunabilir. Amerikalılara Göre Atatürk ABD’de Atatürk, […]...

Mustafa Kemal Atatürk’ün Siyasi Hayatı

Mustafa Kemal Atatürk’ün Siyasi Hayatı ve Kişiliği Atatürk, çocukluk yaşlarından itibaren Türk siyasi hayatının yoğunluğundan dolayı, öğrencilik yıllarından itibaren siyaset ile yakından ilgilendi. Atatürkün siyasi hayatı için ilk siyasi hamlesi olarak 1905 yılında Şam’da tayin edildiği zaman, Vatan ve Hürriyet Cemiyeti’ni kurasını örnek olarak verebiliriz. Selanik’te bu cemiyetin bir şubesini açarak hareketliliğini arttırdı. Bununla birlikte, […]...

Mustafa Kemal Atatürkün Askerlik Hayatı

Mustafa Kemal Atatürk ve Askerlik Yaşamı Mustafa Kemal Atatürk, Türk tarihinin en önde gelen liderlerinden biridir. Kendisi askeri kariyerine subay olarak başlamış, ancak daha sonra ulusal kurtuluş savaşında liderlik rolü üstlenmiştir. Atatürk, askeri eğitimi sayesinde liderlik yeteneklerini geliştirmiş ve savaşta kazandığı deneyimlerle siyasi ve iktisadi kapasitesini de tamamlamıştır. Atatürk’ün liderlik prensipleri arasında kuvvetlerin etkili bir […]...

Atatürkün Eğitim Hayatı ve Gittiği Okullar Listesi

Mustafa Kemal Atatürkün Eğitim Hayatı Küçük Mustafa, 1887 senesinin Haziran ayında ilköğrenimine başladı. İlkokula başladığı dönemde annesi, onun Hafız Mehmet Efendi Mahalle Mektebi’ne gitmesini istedi. Böylelikle “Atatürkün ilk gittiği okul” buydu. Bunun üzerine Mustafa Kemal bir süre bu okulda gitti. Ancak babasının arzusuyla kısa bir süre sonra Selanik’te modern öğretim yöntemlerine sahip Şemsi Efendi Mektebi’ne […]...

Büyük Selçuklu Kültür ve Medeniyeti

BÜYÜK SELÇUKLU KÜLTÜR VE MEDENİYETİ Büyük Selçuklu Devleti’nin kuruluşu Türk İslam tarihinde siyasi hayatta olduğu kadar ilim, sanat ve edebiyat hayatında da yeni bir dönemin başlangıcı olmuştur. Bu dönemde âlimler, şairler, sanatkârlar Selçuklu sultanları ve yöneticileri tarafından himaye edilmiş; maddi ve manevi yönden desteklenmiştir. Devlet tarafından inşa edilen eğitim ve bilim kurumları eliyle, toplumun her […]...

Büyük Selçuklu Devlet Teşkilatı ve Yönetim Yapısı

Büyük Selçuklu Devlet Teşkilatı ve Yönetim Yapısı Türk Devlet geleneğinin esasını teşkil ettiği Selçuklu devlet teşkilatı; Karahanlılar devleti, Gazneliler devleti ve Abbasiler devleti teşkilatlarından geniş ölçüde faydalanmıştır. İlk Türk devletlerindeki kut anlayışı Selçuklularda da devam etmiştir. Buna göre hükümdarın emretme yetkisini doğrudan Allah’tan aldığına ve Allah adına hüküm sürdüğüne inanılmıştır. İslamiyet’ten önceki Türk devletleri geleneğinde […]...