Etiket: Türk Tarihi

Tolunoğulları

Tolunoğulları Devleti Hakkında Kısaca Özet Bilgi Tolunoğulları: Emevilerden sonra kurulan Abbasi Devleti'nde Abbasi halifeleri önemli valiliklere Türk komutanlarını atıyorlardı. Ancak bu komutanlar genellikle başkentten ayrılmak istemiyor ve vali olarak atandıkları yerlere kendileri adına görev yapacak vekiller gönderiyorlardı. Naip adı verilen bu vekillerden biri de Mısır valiliğine atanan üvey babasına vekalet eden Tolunoğlu Ahmet idi. Tolunoğlu Ahmet, kendisine verilen bu görevde başarılı olarak Abbasi halifesinin beğenisini kazanmış, babasının ölümü üzerine de Mısır valiliğine getirilmişti. Abbasi valisi Tolunoğlu Ahmet tarafından Mısır’da kurulan ilk Türk ......

Mısır’da Kurulan Türk İslam Devletleri

Mısır’da Hüküm Süren Türk- İslam Devletleri Abbasi Devleti’nin hâkimiyetinin zayıflamasından sonra yaklaşık 1000 yıl Mısır’da değişik Türk- İslam devletleri hüküm sürmüştür. En son Osmanlı hâkimiyetinde olan Mısır 1881 yılında İngilizlerin bölgeyi işgal etmesiyle Türklerin hâkimiyetinden çıkmış ve günümüzdeki devlet biçimini almıştır. ...

İlk Türk Devletleri ve Komşuları

İslamiyet Öncesi Orta Asya'daki İlk Türk Devletleri ve Komşuları Eski Türk topluluklarındaki ekonomik yapı daha çok bozkır kültürü etrafında şekillenmiş, bu kültürün temelini hayvancılık, tarım, el sanatları ve ticaret oluşturmuştur. Uygurlarla ilgili seyahatnamelerde “Beşbalık” dolaylarında yetiştirilen pek çok at sürüleri olduğu, Uygur soyluları ve boylarının ayrı renkte ve özel cinste atlar yetiştirdikleri, zenginlerin at, fakirlerin ise koyun ve ördek eti yedikleri; bu ülkede fakir insan olmadığı ihtiyacı olana devletin ve halkın yardım ettiği ifade edilmektedir. Hunların temel geçim kaynakları; hayvancılıkla beraber tarım, ......

Türklerin Orta Asyadan Göç Etmesi

Tarihte Yaşanan Orta Asya'dan Türk Göçleri Türklerin Orta Asyadan Göç Etmesinin Sebepleri Nelerdir Kuraklık Nüfusun artması Türk boyları arasındaki iktidar mücadeleleri Türklerin dünyaya hâkim olma düşüncesi Çin ve Moğol baskısı Salgın hayvan hastalıkları Türk toplulukları en büyük göç hareketlerini batı yönüne doğru gerçekleştirmiştir. Türkler bu göçler sırasında kuzey yolu ve orta yol adı verilen istikametleri izlediler. Bunlardan kuzey yolunu takip eden Türk toplulukları Hazar Denizi ve Karadeniz’in kuzeyindeki bozkırlara, oradan da Balkanlara ve Orta Avrupa içlerine kadar ilerlemişlerdir. Kuzey yolunu takip eden ......

Kavimler Göçü

Kavimler Göçü Nedir Ne Demektir? Doğu ve Orta Avrupa’daki Barbar Kavimler, Hunların baskılarıyla yerlerinden edilmiş ve Avrupa’da uzun yıllar etkisi sürecek göç dalgaları görülmüştür. Hunların etkisiyle başlayan bu süreç "Kavimler Göçü" olarak bilinmektedir. I. Roma imparatorluğu Doğu ve Batı Roma imparatorluğu olarak ikiye ayrılmıştır (395). II. Avrupa’nın siyasi yapısında değişmeler olmuştur. Siyasi ve askeri gücü olan Batı Roma İmparatorluğu’nun yıkılması sonucu doğan otorite boşluğundan yararlanan soylular, Orta Çağ’a damgasını vuran ve feodalite olarak bilinen yönetim biçiminin yerleşmesini sağlamışlardır. Orta Çağ Avrupasında Toplumsal Sınıfları Askerlik ve ......

Asya Hun Devleti (Büyük Hun İmparatorluğu)

Asya Hun Devleti (Büyük Hun İmparatorluğu) Özellikleri Maddeler Halinde Nelerdir? Türklerin, “siyasi istiklalini kazanmış teşkilatlı millet olarak bilinen ilk devletleri MÖ 220’de Teoman (Tu-man) tarafından kurulan Asya Hun Devleti'dir. Çin kaynaklarında Hiung - nu olarak geçen Hunlar, Orhun ve Selenga ırmakları ile Ötüken bölgesinde egemenlik sürmüşler. Moğol asıllı Tunguzlar, Yüeçiler ve Çinlilerle savaşmışlar. Çin topraklarının bir kısmını ele geçirmişlerdir. En parlak dönemleri Mete dönemi (M Ö 209 - 174) olup doğuda Mançurya’dan batıda Hazar Denizi’ne kadar Hun egemenliği geniş bir ......

Uygurlar – Uygur Devleti

Uygur Devleti Hakkında Kısaca Özet Bilgi Basmil ve Karluklar ile birleşerek Kutluk Bilge Kül Kağan önderliğinde Ötüken merkezli Uygur devletini kurmuşlardır. Daha sonra Uygurlar Ordubalık (Karabalgasun) şehrini kurarak merkezi buraya taşımışlardır. Moyen-Çur zamanında Uygurlar en parlak dönemlerini yaşamışlardır. Moyen- Çur’un ölümünden sonra oğlu Bögü Kağan devletin başına geçmiştir. Çin’e yardım amaçlı sefer düzenlemiştir. Bu sefer esnasında Manihaizm dininden etkilenmiş ve bu dine girmiştir. Onun zamanında Manihaizm Uygurların resmi dini haline gelmiştir. Baga Tarkan Dönemi’nde ülke içerisindeki isyanlar gittikçe artmıştır. Kıtlık ve salgın ......

Göktürkler (II. Göktürk – Kutluk Devleti)

Türk Adını Kullanan İlk Devlet: Göktürk Devleti Birinci Göktürk Devleti (552-630) Avar hükümdarının kızıyla evlenmek isteyen ve bu isteğin geri çevrilmesi üzerine isyan eden Bumin Kağan merkezi Ötüken olan kendi devletini kurmuştur. Bumin Kağan ülkeyi kardeşi İstemi ile birlikte ikili teşkilat şeklinde yönetmiştir. 552 senesinde Batı Tabgaç Devleti ile ittifak kurarak Juan-Juanları mağlubiyete uğratan Bumin, “Kağan” sıfatını alarak Göktürk Devleti’nin kurucusu olarak tarihe geçmiştir. Göktürk Devletinin başkenti Ötüken’dir. Bumin Kağan ülkeyi ikili devlet sistemiyle idare etmiştir. Devlet oluştuktan hemen sonra ülkenin batı bölgesinin ......

Mustafa Kemal Atatürkün Eğitim Hayatı

Mustafa Kemal Atatürkün Gittiği Okullar ve Atatürkün Eğitim Hayatı Mahalle Mektebi: Atatürkün eğitim hayatı annesinin isteğiyle Mustafa Kemal okul yaşına gelince ilk olarak mahalle mektebine gitmiştir. Şemsi Efendi Okulu: Kısa bir süre mahalle mektebine giden Mustafa Kemal, daha sonra Şemsi Efendi okuluna yazılarak eğitimine burada devam etmiştir. Bu okulda eğitimine devam ederken babasını kaybeden Mustafa Kemal, bir müddet eğitimine ara vererek annesi ile birlikte dayısının yanına Rapla Çiftliği’ne gitmek zorunda kalmıştır. Selanik Askerî Rüştiyesi: Mustafa Kemal’in durumuna üzülen annesi onu Selanik’teki akrabalarının yanına ......

Avrupa Hun Devleti

Avrupa Hun Devleti Tarihi Gelişimi Hakkında Özet Bilgi                Asya Hun İmparatorluğu'nun tarih sahnesinden silinmesinden sonra 4. yüzyılın ortalarında Alanları yenerek devletlerini yıkan Hunlar, 375 senesinde Balamir liderliğinde İtil Nehri’e gelmişlerdir. Bu bölgede Avrupa Hun Devleti adıyla bir devlet kurmuşlardır. Bilinen ilk hükümdarları Balamir’dir. Saldırılarını batı tarafına devam ettiren Hun Türkleri, Balamir’in soyundan gelen Uldız devrinde Orta Avrupa’da politik bir güç olarak etkisini gösterdi. Uldız, Batı Roma ile olumlu ilişkiler kurarken Bizans'ı sürekli baskı altında ......

Türklerin Kullandığı Takvimler ve Takvimin Gelişimi Tarihçesi

Zaman: Bir işin, bir oluşun içinde geçtiği, geçeceği veya geçmekte olduğu an dilimine zaman denir. Takvim: Zamanı yıl, ay ve gün gibi kavramlara ayıran çizelgelere takvim denilmektedir. Tarihte bilinen ilk takvim sistemlerini günümüzden yaklaşık 6 bin yıl önce Sümerler ve Mısırlılar oluşturdular. Babiller, Çinliler, Hintler, Hititler, İbraniler, Yunanlar, Romalılar, Aztekler, Mayalar, Türkler ve Araplar da kendilerine özgü takvimler meydana getirdiler. Türklerin Kullandığı Takvimler konumuz yazımızın sonundadır. Takvimin Gelişimi Tarihçesi Ay Yılı Takvimi: Ayın dünya etrafında 12 defa dönmesini tamamlaması ile 1 ay yılı ......

Türk- Bizans / Sasani İlişkileri

Türk- Bizans / Sasani İlişkileri • Eski Türk devletleri topraklarından geçen İpek Yolu üzerinde kervanlar kurmuşlar belirli bir ücret karşılığında kervanların ihtiyaçlarını karşılamışlardır. Kervanlardan “geçiş vergi” almışlardır. • İpek Yolu’nda ticaretin bol kazançlı olması, Türklerle komşuları arasında mücadelelere neden olmuştur. • Köktürkler, Sasanilerle işbirliği yaparak İpek Yolu ticaretini elinde bulunduran Ak Hunlar (Eftalitler)'e 557’de son vermiştir. • Göktürkler ile Sasaniler, Ak Hun Devleti topraklarını Ceyhun Nehri sınır olmak üzere paylaştılar. Böyle İpek Yolu’nun doğu tarafı İstemi Yabgu’nun eline geçmiştir. • Daha sonra İpek Yolu’nun kullanımı ......

İslamiyet Öncesi Türk Devletleri ve Çin İlişkileri

Türk - Çin İlişkileri • Bozkır kültürünün ekonomik temelini hayvancılık, tarım, el sanatları ve ticaret oluşturmuştur. Hunlar • Hunların, temel geçim kaynağı hayvancılık olmakla beraber ; ✓ Tarım ✓ Avcılık ✓ Balıkçılık ✓ Madencilik ✓ Dericilik ✓ Ticaret ✓ Yağma ve ganimette önemli uğraşları ve gelir kaynakları olmuştur. • Hunlar, başta Çin olmak üzere yerleşik toplumlara; ✓ Kürk ✓ Deri ✓ At ✓ Canlı hayvan ✓ Konserve et ✓ Silah ve madeni eşya satmışlardır. • Hunlar karşılığında Çin’den; ✓ İpek kumaş ✓ Çay ✓ Tahıl almıştır. • Hunlar güçlü oldukları dönemlerde İpek Yolu’nu kontrol altına almışlar ve ticaretin getirdiği zenginlikten de yararlanmışlardır. • ......

İslamiyet Öncesi Türk Devletleri ve Toplulukları

Avarlar Türk tarihinde önemli bir yere sahip olan Avarlar, Göktürk Devleti karşısında yenilgi almaları sonucu 552’de yıkılarak Karadeniz'in kuzeyine giden, Slav toplumları ile mücadelelerinde Slavların birleşerek kaynaşmalarında etkili olmuşlardır. Türk tarihinde ilk kez İstanbul (619 - 626) kuşatılmıştır. 805'de Franklar tarafından yıkılmışlardır. Avar Hakanlığı (Aparlar- Juan Juanlar) Özellikleri • Orta Asya’da egemenlikleri altında yaşayan Köktürkler tarafından devletleri ortadan kaldırınca Avrupa’ya göç ederek Bayan Han zamanında, Orta Avrupa’da Macaristan’da tekrar devlet kurdular. UYARI: Avarlar, Hunlar gibi hem Asya’da hem de Avrupa’da devlet kuran Türk topluluğudur. • ......

İskitler (Sakalar)

İskitler (Sakalar) Hakkında Kısaca Özet Bilgi Orta Asya bölgeside medeniyet kurduğu bilinen ilk Türk topluluğu İskitler’dir. Arap kaynaklarında Sakalar olarak geçmektedir. İskitler Tanrı Dağları ve Fergana Vadisi bölgesinde teşkilatlanmışlar daha sonra sınırlarını genişletmişlerdir. Yapılan araştırmalar İskitlerin Türk kökenli olduğunu göstermektedir. . İlk göçebe Türk topluluğudur. (MÖ VII. Yüzyılda batıya doğru göç ederek, Karadeniz'in kuzeyinden Tuna Nehri‟ne kadar uzanan topraklara yerleştiler.) Sanatta hayvan figürünü kullanan ilk Türk topluluğudur. Kalaç Türklerinden gelirler. ilk Türk kadın hükümdarı TOMRİS KATUN devleti yönetmiştir. Amazon adı verilen ......

Eski Türklerde Töre ve Hukuk Sistemi

Eski Türklerde Hukuk ve Adalet Türk töresi bu dört esas üzerine işlerlik kazanmış, törenin değişmez hükümleri olarak kabul görmüştür. Töre'de Dört Temel Esas Vardır: İnsanlık, iyilik, Eşitlik, Adalet Türklerde “töre” olarak bilinen hukuk kuralları, * yazılı olmayan gelenek ve görenekler, * tahta çıkan hükümdarın ilk icraat olarak yürürlüğe koyduğu hukuk kuralları, * zamanın ve şartların gereksinimine göre hukuk kurallarına ilişkin kurultay kararları ile şekillenen düzenlemeler Türklerde devletin uzun süre varlığım devam ettirmesi için töre­ ye uyulması gerektiği inancı hâkimdi. “İl gider, töre kalır.” sözün­ den de anlaşıldığı ......

İslamiyet Öncesi Türklerde Ekonomi

İslamiyet Öncesi Türklerde Hayvancılık Gelişmesinin Nedenleri Ekonominin temelinin hayvancılığa dayalı olması, yaylak - kışlak ya­ şamına neden olmuş ve Türklerin yerleşik hayata geç geçmelerinde etkili olmuştur. Bu durum İslamiyetten önceki Türk devletlerinde dokumacılık, dericilik alanlarında gelişmeye neden olmuştur. Et ve et ürünleri (et konserveciliği) ile süt ve süt ürünleri (ayran, yoğurt, çökelek...) alanlarında insanlık tarihine öncülük etmelerine ortam hazırlamıştır. • Çin ile yapılan ticaret faaliyetlerinde Çin'e daha çok bu alanlarda ihracat yapılmıştır. İslamiyet Öncesi Türklerde Tarım • Baykal Gölü ve Selenga Irmağı boylarında yapılan kazılarda ......

İslamiyet Öncesi Türklerde Aile Yapısı ve Toplumsal Yaşam (Sosyal Hayat)

İslamiyetten Önceki Türk Devletlerinde Sosyal Hayat (Toplumsal Yaşam)       Türklerde devlet, toplumun en küçük birimi olan ailelerin, millet (budun) olma yapısının sonucu olarak kurulmuştur. Türklerde sosyal yaşam milletin en küçük sosyal birliği olan aile (oğuş) ile başlamaktadır. Türklerde aile yapısı güçlü olduğu için azınlıkta kaldıkları bölgelerde bile, o bölgeyi yönetebilme durumuna yükselmişlerdir. Türk boylarında aile yapısının güçlü olduğunun başka bir göstergesi ise diğer milletlerde karşılaşılmayan akrabalık isimlendirmelerinin çok zengin ve çeşitli olmasıdır. Türk toplumunda aile yapısı ataerkil bir özellik ......

Türklerde Ordu ve Askerlik Teşkilatı

Türklerde Askerlik Teşkilatı Geniş bozkırlarda egemenlik süren Türk topluluklarının saldırıya açık bölgelerde yaşamaları sonucu “Her Türk asker doğar” anla­yışıyla siyasal ve toplumsal varlıklarını sürdürebilmişlerdir. Türklerde askerlik meslek olarak görülmemiştir. Ailesini, malını, topraklarını korumak isteyen Türklerde disiplinli ve mücadeleci yapıları aileden millet yapısına kadar “hareket ve sürat" ölçüsün­ de gelişmiştir. Türklerde bu yönlerinden ötürü “ücretli askerlik” sistemi yoktur. Kök Türklerde, kabiliyetli ve yetenekli yiğitler içinden seçilmiş özel bir muhafız birliği oluşturulmuş ve bu askerlere börü (kurt) den­ miştir. Türk devletlerinde ülke savunmasında ......

İslamiyet Öncesi Türklerde Devlet Yönetimi

“Türklerde Devlet için”, Yurt, Kün (millet), Oksızlık (bağımsızlık) ve teş­kilatlı yapılar olmazsa olmaz ana unsurlardır. Yurt Vatan Nedir: Türklerin hür ve müstakil olarak yaşadıkları toprak parçasına ülke - uluş - yurt yani vatan denir. Türklerde Kün - Halk: Vatan olarak kabul gören topraklar üzerinde yaşayan millettir. Türklerde Oksızlık - Bağımsızlık: Devlet olabilmek için yaşadığı topraklar üzerinde milletin bağımsızlığı en temel esastır. Teşkilatlı Yapı: Türk devletleri için "siyasi istiklalini kazanmış teşkilatlı millet” tanımı devlet olarak belli bir işleyiş biçimini gerekli kılar. "Toplumu oluşturan en küçük yapı ......
Yandex.Metrica