Etiket: İslamiyetten Önceki Türk Devletleri

İslamiyet Öncesi Türk Devletleri ve Toplulukları

Avarlar Türk tarihinde önemli bir yere sahip olan Avarlar, Göktürk Devleti karşısında yenilgi almaları sonucu 552’de yıkılarak Karadeniz'in kuzeyine giden, Slav toplumları ile mücadelelerinde Slavların birleşerek kaynaşmalarında etkili olmuşlardır. Türk tarihinde ilk kez İstanbul (619 - 626) kuşatılmıştır. 805'de Franklar tarafından yıkılmışlardır. Avar Hakanlığı (Aparlar- Juan Juanlar) Özellikleri • Orta Asya’da egemenlikleri altında yaşayan Köktürkler tarafından devletleri ortadan kaldırınca Avrupa’ya göç ederek Bayan Han zamanında, Orta Avrupa’da Macaristan’da tekrar devlet kurdular. UYARI: Avarlar, Hunlar gibi hem Asya’da hem de Avrupa’da devlet kuran Türk topluluğudur. • ......

İskitler (Sakalar)

İskitler (Sakalar) Hakkında Kısaca Özet Bilgi Orta Asya bölgeside medeniyet kurduğu bilinen ilk Türk topluluğu İskitler’dir. Arap kaynaklarında Sakalar olarak geçmektedir. İskitler Tanrı Dağları ve Fergana Vadisi bölgesinde teşkilatlanmışlar daha sonra sınırlarını genişletmişlerdir. Yapılan araştırmalar İskitlerin Türk kökenli olduğunu göstermektedir. . İlk göçebe Türk topluluğudur. (MÖ VII. Yüzyılda batıya doğru göç ederek, Karadeniz'in kuzeyinden Tuna Nehri‟ne kadar uzanan topraklara yerleştiler.) Sanatta hayvan figürünü kullanan ilk Türk topluluğudur. Kalaç Türklerinden gelirler. ilk Türk kadın hükümdarı TOMRİS KATUN devleti yönetmiştir. Amazon adı verilen kadın ......

İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Online Testler Çöz

Türk Tarihi Testleri Online Çöz Türk Tarihi Testleri 1 1. Çinlilerin İşbara Kağan’dan Türk töresinden vazgeçmesini istemesi üzerine İşbara’nın Çin İmparatorluğu’na verdiği cevap: “Türklerin adet” ve geleneklerini değiştirmeye benim gücüm yetmez. Bizim kuzey bölgelerimizde idare edilenlerle idare edenler arasında kurulmuş olan kaideleri yaralamaya ben cesaret edemem.” Bu bilgilerden hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? A) Hükümdarın töreye bağlı olduğuna B) Yönetimde kut anlayışının etkili olduğuna C) İşbara Kağan’ın Türk töresinden vazgeçtiğine D) Kadınların da yönetimde etkili olduğuna E) Çin İmparatoru’nun istediğini elde ettiğine 2. Uygurların diğer Türk devletlerinden, daha gelişmiş bir ......

İslamiyet Öncesi Türklerin Dini İnançları

İslam öncesi Türklerin din ve inanışları İslamiyet öncesi Türklerin dini inançları, genellikle Şamanizm ve Tengrizm gibi doğa inançlarına dayanmaktadır. Bu inançlara göre, doğa ruhları, ruhları ve tanrılarla birlikte yaşadığına inanılır. Şamanizm, Türklerin en eski dini inançlarından biridir. Bu inanca göre, doğa ruhları ve ruhlar, insanlar ve dünya arasında aracılık ederler. Şamanlar, doğa ruhları ve ruhlarla iletişim kurabilen özel insanlardır ve bu nedenle toplumda saygı gören kişilerdir. Tengrizm ise, daha sonraki bir dönemde ortaya çıkmıştır. Bu inanca göre, evrenin yaratıcısı olan Tengri, ......

İlk Türk Devletleri ve Komşuları

İslamiyet Öncesi Orta Asya'daki İlk Türk Devletleri ve Komşuları Eski Türk topluluklarındaki ekonomik yapı daha çok bozkır kültürü etrafında şekillenmiş, bu kültürün temelini hayvancılık, tarım, el sanatları ve ticaret oluşturmuştur. Uygurlarla ilgili seyahatnamelerde “Beşbalık” dolaylarında yetiştirilen pek çok at sürüleri olduğu, Uygur soyluları ve boylarının ayrı renkte ve özel cinste atlar yetiştirdikleri, zenginlerin at, fakirlerin ise koyun ve ördek eti yedikleri; bu ülkede fakir insan olmadığı ihtiyacı olana devletin ve halkın yardım ettiği ifade edilmektedir. Hunların temel geçim kaynakları; hayvancılıkla beraber tarım, ......

Uygurlar – Uygur Devleti

Uygur Devleti Hakkında Kısaca Özet Bilgi Basmil ve Karluklar ile birleşerek Kutluk Bilge Kül Kağan önderliğinde Ötüken merkezli Uygur devletini kurmuşlardır. Daha sonra Uygurlar Ordubalık (Karabalgasun) şehrini kurarak merkezi buraya taşımışlardır. Moyen-Çur zamanında Uygurlar en parlak dönemlerini yaşamışlardır. Moyen- Çur’un ölümünden sonra oğlu Bögü Kağan devletin başına geçmiştir. Çin’e yardım amaçlı sefer düzenlemiştir. Bu sefer esnasında Manihaizm dininden etkilenmiş ve bu dine girmiştir. Onun zamanında Manihaizm Uygurların resmi dini haline gelmiştir. Baga Tarkan Dönemi’nde ülke içerisindeki isyanlar gittikçe artmıştır. Kıtlık ve salgın ......

Göktürkler (II. Göktürk – Kutluk Devleti)

Türk Adını Kullanan İlk Devlet: Göktürk Devleti Birinci Göktürk Devleti (552-630) Avar hükümdarının kızıyla evlenmek isteyen ve bu isteğin geri çevrilmesi üzerine isyan eden Bumin Kağan merkezi Ötüken olan kendi devletini kurmuştur. Bumin Kağan ülkeyi kardeşi İstemi ile birlikte ikili teşkilat şeklinde yönetmiştir. 552 senesinde Batı Tabgaç Devleti ile ittifak kurarak Juan-Juanları mağlubiyete uğratan Bumin, “Kağan” sıfatını alarak Göktürk Devleti’nin kurucusu olarak tarihe geçmiştir. Göktürk Devletinin başkenti Ötüken’dir. Bumin Kağan ülkeyi ikili devlet sistemiyle idare etmiştir. Devlet oluştuktan hemen sonra ülkenin batı bölgesinin ......

Avrupa Hun Devleti

Avrupa Hun Devleti Tarihi Gelişimi Hakkında Özet Bilgi Asya Hun İmparatorluğu'nun tarih sahnesinden silinmesinden sonra 4. yüzyılın ortalarında Alanları yenerek devletlerini yıkan Hunlar, 375 senesinde Balamir liderliğinde İtil Nehri’e gelmişlerdir. Bu bölgede Avrupa Hun Devleti adıyla bir devlet kurmuşlardır. Bilinen ilk hükümdarları Balamir’dir. Saldırılarını batı tarafına devam ettiren Hun Türkleri, Balamir’in soyundan gelen Uldız devrinde Orta Avrupa’da politik bir güç olarak etkisini gösterdi. Uldız, Batı Roma ile olumlu ilişkiler kurarken Bizans'ı sürekli baskı altında tutuyordu. Bu politikayı batılılar, Uldız siyaseti olarak ......

Eski Türklerde Töre ve Hukuk Sistemi

Eski Türklerde Hukuk ve Adalet Türk töresi bu dört esas üzerine işlerlik kazanmış, törenin değişmez hükümleri olarak kabul görmüştür. Töre'de Dört Temel Esas Vardır: İnsanlık, iyilik, Eşitlik, Adalet Türklerde “töre” olarak bilinen hukuk kuralları, * yazılı olmayan gelenek ve görenekler, * tahta çıkan hükümdarın ilk icraat olarak yürürlüğe koyduğu hukuk kuralları, * zamanın ve şartların gereksinimine göre hukuk kurallarına ilişkin kurultay kararları ile şekillenen düzenlemeler Türklerde devletin uzun süre varlığım devam ettirmesi için töre­ ye uyulması gerektiği inancı hâkimdi. “İl gider, töre kalır.” sözün­ den de anlaşıldığı ......

İslamiyet Öncesi Türklerde Ekonomi

İslamiyet Öncesi Türklerde Hayvancılık Gelişmesinin Nedenleri Ekonominin temelinin hayvancılığa dayalı olması, yaylak - kışlak ya­ şamına neden olmuş ve Türklerin yerleşik hayata geç geçmelerinde etkili olmuştur. Bu durum İslamiyetten önceki Türk devletlerinde dokumacılık, dericilik alanlarında gelişmeye neden olmuştur. Et ve et ürünleri (et konserveciliği) ile süt ve süt ürünleri (ayran, yoğurt, çökelek...) alanlarında insanlık tarihine öncülük etmelerine ortam hazırlamıştır. • Çin ile yapılan ticaret faaliyetlerinde Çin'e daha çok bu alanlarda ihracat yapılmıştır. İslamiyet Öncesi Türklerde Tarım • Baykal Gölü ve Selenga Irmağı boylarında yapılan kazılarda ......

İslamiyet Öncesi Türklerde Aile Yapısı ve Toplumsal Yaşam (Sosyal Hayat)

İslamiyetten Önceki Türk Devletlerinde Sosyal Hayat (Toplumsal Yaşam)       Türklerde devlet, toplumun en küçük birimi olan ailelerin, millet (budun) olma yapısının sonucu olarak kurulmuştur. Türklerde sosyal yaşam milletin en küçük sosyal birliği olan aile (oğuş) ile başlamaktadır. Türklerde aile yapısı güçlü olduğu için azınlıkta kaldıkları bölgelerde bile, o bölgeyi yönetebilme durumuna yükselmişlerdir. Türk boylarında aile yapısının güçlü olduğunun başka bir göstergesi ise diğer milletlerde karşılaşılmayan akrabalık isimlendirmelerinin çok zengin ve çeşitli olmasıdır. Türk toplumunda aile yapısı ataerkil bir özellik ......

Türklerde Ordu ve Askerlik Teşkilatı

Türklerde Askerlik Teşkilatı Geniş bozkırlarda egemenlik süren Türk topluluklarının saldırıya açık bölgelerde yaşamaları sonucu “Her Türk asker doğar” anla­yışıyla siyasal ve toplumsal varlıklarını sürdürebilmişlerdir. Türklerde askerlik meslek olarak görülmemiştir. Ailesini, malını, topraklarını korumak isteyen Türklerde disiplinli ve mücadeleci yapıları aileden millet yapısına kadar “hareket ve sürat" ölçüsün­ de gelişmiştir. Türklerde bu yönlerinden ötürü “ücretli askerlik” sistemi yoktur. Kök Türklerde, kabiliyetli ve yetenekli yiğitler içinden seçilmiş özel bir muhafız birliği oluşturulmuş ve bu askerlere börü (kurt) den­ miştir. Türk devletlerinde ülke savunmasında ......

İslamiyet Öncesi Türklerde Devlet Yönetimi

“Türklerde Devlet için”, Yurt, Kün (millet), Oksızlık (bağımsızlık) ve teş­kilatlı yapılar olmazsa olmaz ana unsurlardır. Yurt Vatan Nedir: Türklerin hür ve müstakil olarak yaşadıkları toprak parçasına ülke - uluş - yurt yani vatan denir. Türklerde Kün - Halk: Vatan olarak kabul gören topraklar üzerinde yaşayan millettir. Türklerde Oksızlık - Bağımsızlık: Devlet olabilmek için yaşadığı topraklar üzerinde milletin bağımsızlığı en temel esastır. Teşkilatlı Yapı: Türk devletleri için "siyasi istiklalini kazanmış teşkilatlı millet” tanımı devlet olarak belli bir işleyiş biçimini gerekli kılar. "Toplumu oluşturan en küçük yapı ......

Ak Hun İmparatorluğu (Eftalitler)

Ak Hunlar Devleti (Eftalitler 420- 547) V. yüzyılda bağımsızlığa kavuşan Akhunlar; Afganistan ve Hindistan’ın kuzeyini ele geçirmişlerdir. 567’de Göktürkler tara­ fından yıkılmışlardır. İran ve Doğu Roma resmi belgelerinde Eftalitler adıyla anılan bu imparatorluğun yönetici ailesinin "Eftal hanedanı" olduğu düşüncesi yaygındır fakat "Heftal ismiyle bir hakan ailesi" olduğunu da dile getirenler de bulunmaktadır. Ancak Akhun İmparatorluğu'nun Orta Asya bozkırlarından geldikleri mutlaktır. Çin kaynaklarındaysa bu imparatorluğa "Hua" adı verilmiştir. Ak Hunlar ile Türkiye yaşayan Türkmen ailelerinden biri olan Abdallar arasında sıkı bir ilişki olduğu ......
Yandex.Metrica