Orta Çağ Dünyası ve Avrupa Tarihi Testleri Çöz

Orta Çağda Dünya ve Avrupa Test 1

1. Orta Çağ Avrupa’sında yönetim alanında;
I. Feodalizm
II. Sosyalizm
III. Merkantilizm
uygulamalarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?
A) Yalnız II      B) Yalnız I      C) I ve II     D) II ve III      E) I, II ve III

2. Günümüzde uygulanmakta olan modern Avrupa hukukunun temellerini oluşturan kanunlar aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hammurabi Kanunları
B) Hitit Kanunları
C) İbrani Hukuku
D) Cengiz Yasaları
E) Roma Hukuku

3. Makedonyalı Büyük İskender’in gerçekleştirmiş olduğu seferler sonucunda, Doğu ve Batı kültürlerinin birbiriyle kaynaşmasıyla ortaya çıkan Helenizm uygarlığının aşağıdaki coğrafyalardan hangisinde etkili olduğu savunulamaz?
A) Anadolu      B) Çin      C) Mısır     D) Yunanistan      E) Mezopotamya
4. Hitit Devleti’nin ilk zamanlarında feodal sistem uygulanmıştır. Prensler tarafından yönetilen merkeze uzak bölgelerin güvenliği, yine bu prensler tarafından sağlanmıştır.
Hititlerin oluşturduğu bu sistemin ekonomik alt yapısı aşağıdakilerden hangisinin üzerine kurulmuştur?
A) Deniz Ticareti
B) Kolonicilik
C) Hayvancılık
D) Tarım
E) Madencilik

5.
• Türk ve Moğol töresi yazılı hale getirilerek, 33 defter halinde düzenlenmiştir
• Orta Asya kökenli milletlerin kurmuş olduğu devletlerin bir çoğunda temel yasa olarak geçerliliğini korumuştur
Yukarıda özellikleri verilen bu kanun aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hammurabi Kanunları
B) Cengiz Yasası
C) Roma Hukuku
D) Kamu Hukuku
E) İbrani Hukuku
6. Hindistan halkları arasında katı bir sınıf ayrımı oluşturarak toplumsal tabakalaşmaya neden olan sistem aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kast      B) Polis      C) Teokrasi     D) Derebeylik      E) Parya
7. Konargöçer yaşam tarzını tercih eden toplumların aşağıdaki alanlardan hangisinde daha fazla gelişme göstermesi beklenir?
A) Ekonomik
B) Teknik
C) Askeri
D) Mali
E) Kültürel
8. Roma İmparatorluğu’nun eski gücünü kaybetmesi ve halkını koruma konusunda yetersiz kalmasının aşağıdakilerden hangisine neden olduğu söylenebilir?
A) Derebeylik rejiminin ortaya çıkmasına
B) Katolik Klisesinin güç kaybetmesine
C) Kralların güçlenmesine
D) Burjuva sınıfının güçlenmesine
E) Reformun ortaya çıkmasına
9. Sasani Devletinde İmparatorlara verilen unvan aşağıdakilerden hangisidir?
A) Satrap      B) Senyör      C) Sultan     D) Şehinşah      E) Padişah
10. Aşağıdaki mimari yapılardan hangisinin ticari faaliyetleri geliştirmek amacıyla inşa edilmiş olduğu söylenemez?
A) Arasta      B) Kervansaray      C) Ziggurat     D) Bedesten      E) Ribat
11. Genellikle benzer ürünleri satan esnaf gruplarının bir araya gelmesiyle oluşan, dükkanlarının önü saçaklı ve İslam mimarisinin ticaret alanında ortaya koymuş olduğu önemli yapı türlerinden birisi olan küçük çarşı alanlarına verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?
A) Karum      B) Agora      C) Arasta      D) Panayır      E) Fütüvvet
12. Sasani İmparatorluğu’nun hüküm sürdüğü coğrafyalar arasında;
I. Kafkasya
II. İran
III. Mezopotamya
IV. Anadolu
bölgelerinden hangilerinin olduğu savunulabilir?
A) I ve II      B) II ve III      C) I, II ve III      D) II, III, IV      E) I, II, III, IV
13. 
I. Krallık
II. İmparatorluk
III. Cumhuriyet
Yukarıda verilen yönetim modellerinin Roma İmparatorluğunda uygulanış sıralaması aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) I – II – III     B) I – III – II      C) II – I –III     D) II – III – I      E) III – I – II
14. Hindistan coğrafyası tarih boyunca sürekli olarak istilalara uğramış, birbirinden farklı birçok topluluk bu bölgeye yerleşmiştir.
Bu durumun Hint Uygarlığında, aşağıdaki alanlardan hangisinde çeşitliliğe yol açtığı savunulamaz?
A) Din      B) Dil      C) Sanat     D) Hukuk      E) Bilim
15. Roma İmparatorluğu döneminde yapılan On İki Levha Kanunlarının ortaya çıkışında;
I. Particiler
II. Plepler
III. Brahmanlar
IV. Kşatriyalar
sınıflarından hangileri arasında yaşanan çatışmaların etkili olduğu söylenebilir?
A) I ve II      B) I ve III      C) II ve III     D) I, II ve III      E) I, III ve IV
16. Avrupalı Hıristiyan Krallar, doğunun zenginliklerine ulaşabilmek ve kutsal toprakları Müslümanlardan geri almak amacıyla Haçlı Seferlerini düzenlemiştir. Miladi olarak, 11-13. yüzyıllar arasında gerçekleşen bu seferler sırasında Haçlılar, İslam coğrafyasında büyük katliamlara ve ekonomik yıkımlara sebep olmuştur.
Yukarıda verilen bilgiler ışığında Haçlı Seferlerinin, meydana geldiği dönem aralığında aşağıda verilen gelişmelerden hangilerine neden olduğu söylenemez?
A) Akdeniz limanlarının öneminin artması
B) Hıristiyanlığın bölünerek mezhep savaşlarının başlaması
C) Papalık kurumunun saygınlığını kaybetmesi
D) Doğuda Haçlı kontluklarının kurulması
E) Avrupa feodalizminin zayıflaması, merkezi devletlerin güçlenmesi
Test 1 Cevapları:  1-B 2-E 3-B 4-D 5-B 6-A 7-C 8-A 9-D 10-C 11-C 12-E 13-A 14-E 15-A 16-B
 

Orta Çağ Test 2

1. Savaş teknolojisinin değişmesi ve ateşli silahların yapılmaya başlaması, Avrupa’da aşağıdaki yönetim uygulamalarından hangisinin sona ermesinde etkili
olmuştur?
A) Monarşi      B) Feodalite C) Teokrasi     D) Meşrutiyet      E) Oligarşi
2.
I. Kral Yolu – Batı Anadolu
II. İpek Yolu – Çin
III. Baharat Yolu – Hindistan
IV. Kürk Yolu – Orta Asya
Yukarıda verilen ticaret yolu ve başladığı bölge eşleştirmelerinden hangisinin yanlış olduğu söylenebilir?
A) Yalnız I B) Yalnız IV C) I ve II
D) II ve III E) III ve IV
3. Aşağıda verilen kavramlardan hangisinin ticari faaliyetlerle bağlantısı kurulamaz?
A) Artı Ürün      B) Arasta      C) Kervansaray     D) Bimarhane      E) Lonca
4. Kilise tarihçisi Panayotis Christou’nun da dediği gibi, Ortaçağda Hristiyan Krallar, yeryüzündeki devletlerinin Tanrı’nın Krallığının bir yansıması olduğuna inanmışlardır.
Buna göre, Ortaçağ Avrupa’sında meydana gelen aşağıdaki durumlardan hangisi yukarıda verilen bilgi ile ilişkilendirilemez?
A) Kralların, Papaların elinden taç giymesi
B) Doğu Roma topraklarında Ortodoksluk mezhebinin yayılması
C) Siyasi otoritenin gücünü dini söylemlerden alması
D) Kanunların dini öğretilere aykırı olmaması
E) Din adamlarının krallara danışmanlık yapması
5. Ortaçağ başlarında İran ve Irak coğrafyasında hüküm sürmüştür. Doğusunda yer alan Akhunlar ve batısında yer alan Doğu Romalılarla sık sık mücadele halinde olmuştur. Topraklarında en çok yayılmış olan inanç Mecusilik’tir. Yedinci asrın ortalarında düzenlenen seferlerle İslam orduları tarafından yıkılmıştır.
Yukarıda hakkında bilgi verilen devlet aşağıdakilerden hangisidir?
A) Nebati Krallığı      B) Pers İmparatorluğu      C) Asur İmparatorluğu      D) Sasani İmparatorluğu      E) Hazar Devleti

6. • Skolastik düşüncenin kültürel ve bilimsel alanda etkisini hissettirmesi
• Kralların, egemenlik hakkına meşruiyet sağlayabilmek için Papaların elinden taç giymeye mecbur olması
Yukarıda verilen Ortaçağ Avrupa’sına ait durumlar göz önüne alındığında aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Katolik Kilisesi devletler üstünde yaptırım gücüne sahiptir.
B) Kültürel faaliyetler Kilise öğretileri ışığında gerçekleştirilmiştir.
C) Siyasi alanda son sözü söyleme yetkisi her zaman Katolik Kilisesine ait olmuştur.
D) Ortaçağ Avrupa’sında yaygın olan yönetim şekli monarşidir.
E) Krallar ülkelerini Tanrıdan aldıkları yetkiyle yönetmişlerdir.
7. Avrupalıların, 11.asırdan başlayarak 13.asrın ortalarına kadar İslam dünyasının üzerine düzenlemiş oldukları Haçlı Seferleri;
I. Anadolu ve Suriye’de feodal Haçlı Kontluklarının kurulması
II. Akdeniz limanlarının canlanması
III. Avrupa’da bankacılık sisteminin gelişmesi
durumlarından hangilerine neden olmuştur?
A) Yalnız I      B) Yalnız II      C) I ve II     D) II ve III      E) I, II ve III
8. Haçlı Seferleri öncesinde merkezi otoritesi zayıf olan Avrupalı kralların, seferlerden sonra ülkeleri üzerindeki otoritelerini artırarak güçlenmiş olmaları, seferlerin aşağıda verilen sonuçlarından hangisiyle açıklanabilir?
A) Akdeniz limanlarının öneminin artması
B) Bazı bilimsel buluşların Avrupa’ya taşınması
C) Orta Doğuda feodal kontlukların kurulması
D) IV.Sefer sırasında Haçlıların İstanbul’u işgal etmesi
E) Seferler sırasında pek çok derebeyin ölmesi
9. Ortaçağ boyunca Avrupa’da, feodalitenin yaygın olmasına bakılarak;
I. Kralların merkezi otoritesi zayıftır
II. Avrupa’da ticari hayat son derece canlıdır
III. Her bir derebeyi kendi bölgesinin mutlak hakimidir
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I      B) Yalnız II      C) II ve III      D) I ve III      E) I, II ve III
10. Aşağıdakilerden hangisi Ortaçağ Avrupa’sında Kilise ile ilgili bir durum değildir?
A) Engizisyon Mahkemelerinde yargılama yapılması
B) Aforoz yetkisi ile kişileri dinden çıkarılması
C) Endüljans satışıyla ekonomik gelir sağlanması
D) Kral adına halktan vergi toplanması
E) Skolastik düşünce ile bilimsel hayatın baskı altında tutulması

 
Test 2 Cevapları:  1-B 2-B 3-D 4-B 5-D 6-C 7-E 8-E 9-D 10-D
 

Orta Çağ Test 3

1. Ortaçağ boyunca Avrupa’da etkili olan skolastik düşünce anlayışına göre, Kilise öğretileri mutlak gerçek olarak kabul edilmiştir. Bu nedenle Kilisenin söylemlerinin dışına çıkmak günah sayılmıştır.
Bu durum;
I. Bilimsel gelişmenin yavaşlaması
II. Din adamlarının ayrıcalıklı bir sınıf haline gelmesi
III. Kilisenin toplum ve siyaset üstü bir konuma yükselmesi
gelişmelerinden hangilerine neden olmuştur?
A) Yalnız I      B) Yalnız II      C) I ve II      D) II ve III      E) I, II ve III
2. Haçlı Seferlerinin sonuçları arasında yer alan;
I. İstanbul’un işgal edilerek Latin Krallığının kurulması
II. İslam dünyasındaki bilimsel gelişmelerin Avrupa’ya taşınması
III. Seferler sırasında bazı Avrupalı kralların ölmesi
durumlarından hangilerinin Katolik Kilisesi ve din adamları tarafından hoş karşılanmadığı söylenebilir?
A) Yalnız I      B) Yalnız II      C) I ve II     D) II ve III      E) I, II ve III
3. Ortaçağda Avrupalı kralların egemenlik erkini dinsel güce dayanarak kullandığına aşağıdakilerden hangisi doğrudan kanıt olarak gösterilebilir?
A) Kilise kurallarına aykırı davranan kralların aforoz ile tehdit edilmesi
B) Tahta ilk defa çıkacak olan bir kralın tacını Papa’nın elinden giymesi
C) Din adamlarının krallara danışmanlık yapması
D) Din adamlarının Kilise tarafından yetiştirilmesi
E) Papa’nın isteği doğrultusunda kralların da haçlı Seferlerine katılması
4. Haçlı Seferleriyle beraber Avrupa’ya bir takım teknik buluşların yapım sırları ve ustalığı da taşınmıştır.
Aşağıda verilen bu buluşlardan hangisinin, daha çok Avrupa’nın siyasi yapısının değişmesinde etkili olduğu söylenebilir?
A) Pusula      B) Kağıt      C) Fil Dişi İşlemeciliği      D) Barut      E) Matbaa
5. Aşağıda verilenlerden hangisi Haçlı Seferlerinin Türk ve İslam dünyasına etkileri arasında gösterilemez?
A) Anadolu ve Suriye topraklarının yağmalanması
B) Türkiye Selçukluları’nın başkentinin Konya’ya taşınması
C) İstanbul’da bir Latin Krallığının kurulması
D) Kudüs’ün Haçlı işgaline uğraması
E) Doğuda yeni Hristiyan devletlerin kurulması
6. Ortaçağda Avrupa’da görülen;
I. Kilisenin toplum ve siyaset hayatı üzerinde etkili olması
II. Ülkelerin derebeyliklere bölünmüş olması
III. Yargı yetkisinin Katolik Kilisesi tarafından kullanılması
durumlarından hangileri kralların ülkeleri üzerinde tam bir egemenliğe sahip olmadığını göstermektedir?
A) Yalnız I      B) Yalnız II      C) II ve III      D) I ve II      E) I, II ve III
7. Moğol İmparatorluğu’nun tarih sahnesine çıktığı yer olan iç Asya’da, coğrafi şartlar tarım için elverişli değildi. Bu nedenle Moğol halkı geçimini sağlayabilmek için alternatif ekonomik uğraş alanlarına yönelmiştir.
Buna göre;
I. Konargöçer yaşam tarzını benimsemek
II. Hayvansal ürünlerin ticaretine yönelmek
III. Batıya doğru istila hareketi başlatmak
durumlarından hangilerinin doğrudan alternatif ekonomik uğraşılara bağlı olarak ortaya çıkan gelişmeler arasında olduğu söylenebilir?
A) Yalnız I      B) Yalnız II      C) II ve III     D) I ve II      E) I, II ve III
8. Büyük Şaman, 1206 kurultayında Temüçin’in Gök Tanrı tarafından seçildiği kehanetinde bulunmuştur. Bu kehanetinde “Temuçinle çocuklarına dünyanın bütün topraklarını bağışladım” şeklinde Gök Tanrı’nın kendisine haber verdiğini söylemiştir Böylece Cengiz Han’ın ve neslinin ilahî soya dayandırılması şamanlar tarafından sağlanmıştır. Bu kutsallık Cengiz Han’dan sonra gelen hükümdarların, onun soyundan gelmesini meşrulaştırmıştır.
Bu duruma bakılarak, Moğollar için aşağıdakilerden hangisi kesin olarak söylenebilir?
A) Şamanların yönetim üstündeki etkisi hükümdardan fazladır
B) Kurultayın başkanlığını şaman yapmaktadır
C) Egemenliğin şekillenmesinde Kut anlayışı etkili olmuştur
D) Kurultay Cengiz Han için bir danışma meclisidir
E) Moğollar Türkleri egemenlik altına almıştır

9. Germen kralları, Roma İmparatorluğu’nun eyalet yönetim sistemine benzer bir idari yapı kurmuştur. Oluşturulan eyaletlerin başında valiler görevlendirilirken, eyaletlerden daha küçük olan yönetim birimleri kontlar tarafından idare edilmiştir. Her eyaletin kendi ordusu olup bu orduların her birine kumanda etme görevi de bir düke verilmiştir.
Germenlerde görülen bu yönetim anlayışının aşağıdakilerden hangisinin ortaya çıkışına neden olduğu savunulabilir?
A) Kralların güçlenmesine
B) Avrupa Hun Devleti’nin kurulmasına
C) İmparatorlukların kurulmasına
D) Feodalitenin ortaya çıkmasına
E) Katolik Kilisesi’nin zayıflamasına

10. • Pers Kralı Darius zamanında inşa edilmiştir.
Anadolu uygarlıkları ile Mezopotamya uygarlıkları arasındaki ticaretin temelini oluşturmuştur
• Manisa’nın Salihli ilçesi civarından başlayarak Pers imparatorluğunun başkenti olan Sus şehrine kadar uzanmıştır.
Yukarıda Kral Yolu ilgili olarak verilen bilgilere bakılarak;
I. İran coğrafyası ile Anadolu arasında düzenli bir ticaret yapılmaktadır
II. Anadolu medeniyetleri Mezopotamya’da kolonicilik faaliyetleri yürütmüştür
III. Pers İmparatorluğu Anadolu kültürünü asimile etmiştir
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I      B) Yalnız II      C) I ve II     D) II ve III      E) I, II ve III

 
Test 3 Cevapları:  1-E 2-B 3-B 4-D 5-C 6-E 7-D 8-C 9-D 10-A
Orta çağda Dünya ve Avrupa Online Testleri PDF İNDİR

Düşüncelerinizi Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir