Hint Uygarlığı (Hint Medeniyeti)

Hint Uygarlığı (Hint Medeniyeti) Özellikleri nelerdir Maddeler Halinde

Uzun süre güçlü bir devlet kurulamamış ve Hindistan’da ” millet olgusu” gelişmemiştir.
Bu duruma,
Kast Örgütü’nün doğuştan kaynaklı sınıfsal yapıyı önemsem esi,
Farklı din, dil ve ırklara mensup insanların varlığı gibi unsurlar neden olmuştur.
Hindistan’da semavi olmayan (Brahmanizm , Maniheizm , Budizm ) dinler yayılmıştır,
Çok sayıda millet tarafından Hindistan istila edilmiştir.
Tarihi Baharat Yolu’nun başlangıcıdır.
MÖ 1200’lerde Hindistan’ı işgal eden Arilerce Kast Örgütü kurulmuştur. Kast Örgütüne göre toplum sınıflara ayrılmıştır.
Brahmanlar: Din adamları
Kşatriyalar: Asiller, askerler
Vaysiyalar: Tüccarlar, çiftçi ve zanaatkârlar
Südralar: Köylüler ve işçiler
Paryalar: Köleler

Hint Uygarlığı Hakkında Özet Bilgi

            MÖ 2500 civarında bir grup halk, İndüs Vadisi’ne yerleşerek Harappa Uygarlığı’nın (Eski Hint Uygarlığı) temelini attı. Harappa Uygarlığı, Himalayaların eteğinden Hint Okyanusu’na İndüs Nehir Vadisi boyunca (yaklaşık 1600 km) uzanıyordu.

                Harappalılar, tıpkı Mezopotamya’da olduğu gibi, nehri kontrol altına almak için setler inşa etmiş ve suyu daha iç kısımlara götürmek için kanallar inşa etmişlerdir. Harappalılar; buğday, arpa, fasulye gibi ürünler ekmişlerdir. Bunun yanı sıra pamuk üretimine diğer uygarlıklardan önce başlamışlardır. Harappa Uygarlığı’nın en önemli yerleşimleri Harappa ve Mohenjodaro idi. Zaman içinde tam olarak anlaşılamayan nedenlerden dolayı Harappa uygarlığı zayıflamış ve 1500’lerden itibaren İndüs Vadisi’ni istila eden Arilfer, bölgeyi ele geçirerek Harappa Uygarlığı’na son vermişlerdir.

                  Ariler Hindistan’da küçük krallıklar kurmuşlardır. Birbiriyle karışıp kaynaşması yasaklanan toplumsal sınıflar (kast sistemi) Ari toplumun en önemli özelliğidir. Kast sisteminde en üst tabakada din adamları (brahmanlar) yer almaktaydı; daha sonra Raca, asker ve aristokratlar (kşatriyalar); tüccar ve çiftçiler (vaysiyalar); zanaatkar ve işçiler (südralar) gelmekteydi. Geri kalanlar (paryalar) sistemin dışındaydı.

              MÖ VI. yüzyılda Persler, daha sonra 327 yılında Büyük İskender, İndüs Vadisi’ni fethetmiştir. Daha sonra Büyük İskender’in generallerinden Seleukos, buradaki toprakları 500 fil karşılığında Maurya İmparatorluğu’nun kurucusu Chandragupta’ya (Çand- ragupta) vermiştir.

Not: Arıler, Hint-Avrupa dili konuşan halklardandı. Arilerin Hindistana göçeri ile ilgili bilgi veren ve en erken kaynak, Veda( Sanskritçe:bilgi) adı verilen dini içerikli ( Hinduizm) Metinleridir.

Hint Medeniyeti Özellikleri Nelerdir Maddeler Halinde

 • Hint Yarımadası, Asya kıtasının güneyinde Hint Okyanusu’na doğru uzanan bir yarımadadır.
 • Bölgedeki ilk medeniyet izleri MÖ 4000’li yıllara kadar gitmektedir.
 • Hint Yarımadası tarıma elverişli toprakları, yaşamaya uygun iklimi, su kaynakları ve önemli ticaret yolları üzerinde olmasına bağlı olarak tarih boyunca birçok medeniyetin göç ve istilasına maruz kalmıştır.
 • Çok fazla istilaya uğrayan bölgede siyasi birliği sağlayabilen güçlü bir devlet kurulamamıştır.
 • Kuzeyden gelen Ariler, Hindistan’da hâkimiyet kurabilmek amacıyla kast sistemi adı verilen sosyal sınıf sistemini uygulamışlardır.
 • Kast sisteminde meslekler babadan oğula geçmektedir, sınıflar arası geçiş kesinlikle yasaktır. Bu sistem Hindistan’da din, dil, kültür ve hukuk birliği kurulmasına engel olmuştur.
 • Dinî inanış olarak Veda inancı, Hinduizm, Brahmanizm gibi dinler bölgenin başlıca inanışları arasındadır.

Hintlilerde Kast Sistemi

Soylular ve askerler, din adamları (Brahmanlar) sanatkarlar, tüccarlar ve köylüler, işçiler ve köleler olmak üzere dört gruptan oluşmuştur.

 • Brahmanlar: Din adamları
 • Kşatriyalar Yöneticiler ve Askeri idareciler
 • Vaysiyalar Tüccarlar ve esnaflar
 • Südralar Köylüler ve Çiftçiler
 • Paryalar kast dışıdır. Hiçbir hakları yoktur.

Hint uygarlığını istila yoluyla bu coğrafyaya hakim olan Ariler kurmuşlardır. Ariler, kalabalık yerel halkları kontrol edebilmek için katı sınıf ayrımına dayanan Kast Sistemini kurmuşlardır. Sınıflar arası geçişin yasak olması ve halkın farklı milletlerden oluşması Hindistan’da, milliyet bilincinin gelişmesini engellemiştir.

Düşüncelerinizi Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir