Kategori: A

AŞIK AHMET

Mesnevîşâirî. XV’inci asırda yaşamıştır. Sultan II. Murad’a sunduğu Câmiü’l-Ahbâr isimli mesnevisi 12293 beyittir. Aslı Doğu Türkçesi ile yazılmış olan bu eseri şâir, Anadolu Türk-çesi’ne çevirmiştir. Câmiü’l-Ahbâr büyük bir evliya tezkıresidir, (velîlerin biyografisini anlatır)....

ALİ MÜMTAZ AROLAT

(23.VII.1897- 4.IX.1967) Şair. İstanbul’da doğdu. Hasan İzzet Paşa’nın oğludur. Galatasaray Sultânîsi’nde okurken gönüllü olarak I. Dünya Savaşı’na katıldı. Savaştan sonra Ticaret Lisesi’ni bitirdi (1922). Bankacılık yaptı. Öğrencilik yıllarında şiire başla­mış, birkaç yıl sonra bunları bir kitap hâlinde neşretmiştir. İstanbul’da öldü. Mezarı Zincirlikuyu’dadır. Aşk ve tabiat temalarını işleyen şâir, başlangıçta ritme ve hayâl güzelliğine yer veren […]...

ARİF

Mesnevi şâiri. Xv”lncl yüzyılın İlk yarısında yaşamıştır. Hayâtı hakkında hiç bilgi yoktur. Anadolu sahasında İlk hamse (beş mesnevî) yazan Türk şâiri Ariftir. Mesnevileri din, tasavvuf ve Hz. Muham-med İle İlgilidir. Tasavvuf konusunda yazılan ilk Türkçe telif eser de Arife aittir. Mevlid’i, Süleyman Çelebi’nin eserin­den farklı özellik gösterir. Şâir, sanat kaygısı gütmez. Halka faydalı olmak ve […]...

APRINÇUR TİGİN

Uygur şairi. Hayâtı hakkında fazla bilgi .yoktur. Adı bili­nen ilk Türk şairlerinden sayılır. Mani dini üzerine yazılan ilâhisi ile sevgi temasını işle­yen şiiri vardır. [Bu şiirler üzerinde A. Von le Coq Prof. W. Bang. ve Reşit Rahmeti Arat’ çalışmalar yapmışlardır.]...

AKŞEMSETTİN

Şâir, bilgin. Şam’da doğdu. Şeyh Hamza’nın oğludur. Med­rese eğitimini Osmancık’ta yaptı, müderris oldu. Hacı Bay­ram Velî’ye baölanarak Göynük’e yerleşti (1445). Fatih’in daveti üzerine İstanbul’un fethinde bulundu. Daha sonra Göynük’e dönerek tasavvuf düşüncelerini yaydı. Aynı şehir­de öldü. Şiirlerinde Şemsî mahlasını kullanmış; tasavvufla İlgili eserler vermiştir. Tıpta da araştırmalar yaparak hasta­lık tedavileri ile ilgili bir kitap yazdı. […]...

AKİF PAŞA

 (1787-1845) Yazar, şâir. Yozgat’ta doğdu. Aytntaplı Mehmed Efendı’-nin oğludur. Altı yaşında babası ile Hicaz’a gitti. Özet Öğre­nim gördükten sonra Bozok’ta Cebbarzâde Süleyman Bey’-ın dîvan katipliğine getirildi. Yirmiyedı yaşında iken İstan­bul’a giderek Bâbıâlî Dtvan-ı Hümâyûn Kalemi’ne girdi (1813). Zamanla yükselerek vezirlik rütbesiyle Hariciye nazı­rı oldu. 1845’te Hicaz’dan dönerken İskenderiye’de öldü Akif Paşa tahsilli, kültürlü, iyi bir […]...

AKA GÜNDÜZ

(1886-1958) Romancı ve tiyatro yazarı. Binbaşı Kadri Bey’in oğludur. Asıl adı Enis Avni’dir. Selânik’e bağlı Katerİn’de doğmuş, ilk öğrenimi Serez ve Selanik’te, orta öğrenimini Eğrikapı Sırp Rüştiyesi, Galatasaray, Edirne ve Kuleli Askerî idadile­ rinde yaptı. Harbiye Öğrencisi iken hastalanınca tahsiline ara verdi. Bir ara Paris’te hukuk ve güzel sanatlar öğrenimi­ne devam etti ise de yanda […]...

AHMET YESEVİ

Şâir. Türkistan’ın Say ram kasabasında doğmuştur, Buhra’da medrese öğrenfmi görmüş, meşhur tasavvufçu Heme-danlı Yusuf’a bağlanarak tasavvufu öğrenmiştir. Türk halkı arasında tasavvufu yaymak iğin Yesevîlik adı verilen tarikatı kurmuştur. Bu tarîkat daha sonra Orta Asya ve Anadolu’ya yayılmıştır. Yesi’de ölmüştür. Kabri üzerine yapılan türbe asırlardan beri ziyaret edilmektedir. (?-1166) Şâir, dini ve tasavvufî düşüncelerini, Hz. Peygamber’e […]...

AHMED-İ DAİ

(? 1421) Şâir, yazar, âlim. Germiyanoğullan Beyliği sahasında ye­tişen, kadılık yapan, şâirlerdendir. Osmanoğulları’ndan Emir Süleyman, Çelebi Mehmed ve II. Murad’a yakın olmuş­tur. Sultan II. Murad’ın hocasıdır. 1421’de ölmüştür. Türkçe’nin sanat dili olarak gelişmesine hizmet etti. Eserlerinin bir kısmı manzum, bir kısmı mensurdur. İran edebiyatından tercümeleri vardır. Manzum eserleri: 1. Dîvan, 2. Esrar-nâm e, 3. Camasb-nâme […]...

AHMET FAKİH

Horosan’dan gelen sanatçı medrese eğitimi görmüş, fıkıh konusundaki üstün bilgisinden dolayı da kendisine fakih denmiştir. Mevlevidir, Mevlana’ya bağlıdır. Eserleri Çarhnâme: 100 beyitten oluşan eser, kaside nazım biçimiyle kaleme alınmış ahlaki bir yapıttır. Eserde dünyanın faniliğinden bahsedilmiştir. Anadolu Türkçesinin ilk örneklerinden olması sebebiyle dil bakımından önemlidir. Kitâbu Evsâfı Mesâcidi’ş-Şerife: Kutsal meclislerin niteliklerini anlattığı 399 beyitten oluşan […]...

AHDİ (Ahmed Çelebi)

AHDİ, (Ahmed Çelebi)  (7-1593) Tezkireci, şair. Bağdat’da doğmuştur. Mevlana Şemsed-din’in oğludur. Hayâtı hakkında fazla bilgi yoktur. Eserinde kendisinin verdiği bilgiye göre 1553 yılında İstanbul’a gel­miş, devrin âlim ve sanatkârlarıyla tanışmıştır. Tezkiresini Sultan II. Selim adına yazmıştır. Tezkiresinde Bağdat ve civarında, İran’da ve İstanbul’da yetişen Türk şairlerini tanıtmıştır. Ağır olmayan bir dili var­dır. Yaşadığı devirde gazelleri […]...

ADNi (MAHMUD PAŞA)

ADNÎ, MAHMUD PAŞA   (?- 1474) Dîvan şâiri. Sultan il. Murad zamanında saraya alınıp eği­tilmiştir. İstanbul’un fethinde görev almış, daha sonra vezir ve sadrazam olmuştur. Boğdurularak öldürülmüştür.Türbe- si İstanbul’dadır. Mahmud Paşa iyi huylu, herkes tarafından seviten bir devlet adamı idi. Şiirlerinde devrine göre sâde ve ahenkli bir dilin hâkimiyeti görüiür. Mahmud Paşa âlimlerin ve şâirlerin […]...

ADLİ (Sultan II. Bayezid)

ADLÎ, (Sultan II. Bayezid) (1447-1512) Dîvan şâiri. Osmanlı şâir sultanlarındandtr. Amasya’da doğdu. Fatih Sultan Mehmed’in oğludur. Şehzadeliği sıra­sında iyi bir eğitim gördü. Âlim, şâir ve sanatkârlar arasında yetişti. Sultanlığı zamanındada pek çok sanatkâr ve bilgini himaye etmiş, onlara saraydan maaş bağlatmıştır. Dimeto-ka’da ölmüştür. Türbesi İstanbul’da kendi adıyla anılan ca­miin bahçoslndedlr. Açık, anlaşılır bir dille yazılmış, […]...

ABDURRAHİM TIRSİ

(?-1519) Şâir. İznik yakınlarındaki Tırs köyünde doğmuştur. Kü­çük yaşta Eşrefoğlu Rûmî’nin dergâhına devam etmiş, şey­hi tarafından yetiştirilmiştir. Sonra Eşrefoğlu Rûmî’nin kızı ile evlendi. O Öldükten sonra yerine şeyh olmuştur. Yunus Emre’nin etkisi altında kalan şâirlerdendir. Hece vezni ve sâde Türkçe ile yazdığı ilâhilerinde tasavvufu anla­tır. Eski elyazması mecmualarda pekçok şiirleri bulunur....

ABDÜLVASİ ÇELEBİ

(15. yy) Mesnevi şâiri. Hayâtı hakkında bilgi yoktur. Sultan 1. Mehmed’e yakın olan şâirlerdendir. Mesnevî edebiyatımızın önemli şairlerindendir. Ahmedî’-nin Farsça’dan Türkçe’ye çevirirken öldüğü Veys-ü Ramin mesnevisinin tamamlanması bu şâire teklif edilmiş (1412), fakat Abdülvâsi Çelebi bu eseri beğenmeyerek Halil-nâme adlı mesnevisini yazmış ve Sultan I. Mehmed’e sunmuştur (1414). Eserleri: 1. Halil-nâme (Hz. İbrahim’in hikâyesi), 2. […]...

ABDÜLBAKİ ARİF

(? 1713) . Divan ve mesnevi şairi, yazar. İstanbul’da doğdu. İlmiye mesleğinde Kazaskerlik rütbesine kadar yükselmiştir. Me­zarı İstanbul’dadır. Arif, Osmanlı devri şâir, yazar ve ilim adamlarındandır. Bir divan dolduracak kadar güzel şiirler, Hz. Muhammed’in hayâtını anlatan kitaplar ve manzumeler yazmıştır. Miracİ-yesi bu türün en güzel örneğidir. Eserleri: 1. Divan, 2. Manzume-I Mi’râc 3. Menâhicü’l-Usûl (Kelâm […]...

ABDULLAH ALİŞ

(15.IX.1908-26.Vill.1944) Halk edebiyatçısı. Tataristan’ın Köyek köyünde doğdu. İl­kokulu köyünde okudu. 1930’da Teknik Okul’u bitirerek tek­nisyen olarak çalıştı (1930) Sovyetler Birliği İle Almanya arasında, 1941’de çıkan savaşa katılarak Almanlar’a esir düştü. Esir kampında iken Hİtler’e karşı yapılan bir suikasti tasvip etmek ve faşizme karşı olmak suçundan (!) îdam edil­di. Bir teknisyen olmasına rağmen yıllarca halk kültürü […]...

Abdi

Mesnevi şairi. XV’inci asırda yaşamıştır. Hayâtı hakkında bilgi yoktur. Camasb-nâme adlı eserini Farsça’dan tercüme ederek (1429-30) II, Murad’a sunmuştur. 4877 beyitlik man­zum hikâyede Danyal Peyaamber’ln oölu Camasb’ın mace­raları ile Sâh-ı Mârân(Şahmaran)’m yanında başından geçen olayları anlatır. Bir mâcerâ mesnevîsiolmakla birlikte dünyâ­nın geçiciliği, ibâdetin lüzumu gibi konulara da değinil­miştir....