ABDÜLVASİ ÇELEBİ

(15. yy)
Mesnevi şâiri. Hayâtı hakkında bilgi yoktur. Sultan 1. Mehmed’e yakın olan şâirlerdendir.
Mesnevî edebiyatımızın önemli şairlerindendir. Ahmedî’-nin Farsça’dan Türkçe’ye çevirirken öldüğü Veys-ü Ramin mesnevisinin tamamlanması bu şâire teklif edilmiş (1412), fakat Abdülvâsi Çelebi bu eseri beğenmeyerek Halil-nâme adlı mesnevisini yazmış ve Sultan I. Mehmed’e sunmuştur (1414).
Eserleri: 1. Halil-nâme (Hz. İbrahim’in hikâyesi), 2. Mi’râc-nâme (Hz. Muhammed’in mi’râc mucizesini anlatan mesne­vî). [Her iki eserin, biri Afyon Gedik Ahmed Paşa Ktp., biri Kahire Hıdiviyye Ktp, ve biri İstanbul Belediye Ktp.oimak üzere üç yazma nüshası bilinmektedir. Mt’râc-nâme’nin tah­lili ve metni Metin Akar’ın doktora tezinde mevcuttur.]

Tags:

Düşüncelerinizi Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir