Etiket: PDF

Mısır Uygarlığı (Mısır Medeniyeti)

Mısırlılar Hakkında Kısaca Özet Bilgi M. Ö. 3500’lerle birlikte bir medeniyet görüntüsü vermeye başlayan Mısır’ın siyasi tarihinde toplam 30 ayrı hanedan ve 190 kral hüküm sürmüştür. Mısır medeniyeti, M. Ö. 3000’lerde Kral Menes (Narmer) Kuzey Afrika’da Nil Nehri boyunca sıralanan bu şehir devletlerini birleştirmek suretiyle siyasi birliğini sağlamış, Mısır’da ilk defa […]

Urartular

Urartular Hakkında Kısaca Bilgi Milattan önce birinci bin yılla birlikte Doğu Anadolu havzasında varlık göstermeye başlayan Urartular Tevrat’ta “Araratlar” olarak geçmektedirler. M. Ö. 810’da tam manasıyla devletleşen Urartular’ın kurucusu olarak I. Sarduri kabul edilmektedir. I. Sarduri zamanında Anadolu’da daha önceden kurulmuş olan küçük devletçikler birleştirilerek Doğu Anadolu’da güçlü bir siyasal […]

Sümerler

Sümerler (Sümer Uygarlığı – Medeniyeti) Dünyanın ilk medeniyeti kabul edilmektedirler. Mezopotamya’nın yerlisi olmayıp, bölgeye Orta Asya’dan gelmişlerdir. Mezopotamya’ya geldikleri dönemde herhangi bir teşkilatlanmanın görülmediği “Protofıratlılar” veya Presümerliler” adı verilen bu kitleler bir müddet sonra “şehir devletleri” şeklinde teşkilatlanmışlardır. “Site” adı verilen ve birbirinden bağımsız olan şehir devletleri şeklinde teşkilatlanan Sümerlerin […]

Orta Çağ

Orta Çağ Nedir Tanımı Orta Çağı başlatan gelişme olan Kavimler Göçü’nün etkisiyle merkezi krallıklar ortadan kalkarken etkisini çağ boyunca devam ettirecek “Feodalizm” doğmuştur. Toplumsal sınıflaşmalar hız kazanmış, bu durum özellikle Avrupa’da büyük sorunlara yol açmıştır. Avrupa’da kilise ve onun simgesel gücü Papa son derece güç kazanmış “Skolastik Düşünce” doğmuştur. Skolastik […]

Hititler (Hitit Uygarlığı)

Hititler Uygarlığı Hint-Avrupa kökenli olduğu kabul edilen ve günümüzde Hititler olarak adlandırılan bu yapı “Etiler” veya “Nesiler” olarak da bilinmektedir. Anadolu’ya Kafkaslar üzerinden göçlerle geldikleri kabul edilmektedir. Başkentleri Hattuşaş’tır. (Çorum-Boğazköy) Eski Devlet, Orta Krallık, Yeni Devlet (İmparatorluk Çağı) ve Geç Hitit Şehir Devletleri şeklinde dört dönemde varlık göstermişlerdir. HİTİT BEYLİK […]

Anadolu Uygarlıkları Medeniyetleri Haritası

Anadolu Uygarlıkları

Anadolu Uygarlıkları (Anadolu Medeniyetleri) Devletler İmparatorluklar Medeniyetlerin meydana gelmesinde etkili olan bütün vasıfları bünyesinde barındıran Anadolu Mezopotamya ve Mısır’ın ardından büyük medeniyetlerin kurulduğu bir diğer bölge olmuş Tunç Çağı’ndan itibaren Anadolu’da güçlü devletler kurulmaya başlamıştır. Paleolitik Çağ Yaklaşık 400 bin yıl önce başlayan ve 7 bin yıl kadar süren bir […]

Tarih Öncesi Çağlar

İnsanlığın İlk İzleri: Yazının icadı öncesine Tarih Öncesi Çağlar, sonrasına ise Tarih Çağları adı verilmiştir. Tarih Öncesi Çağlar; Taş ve Maden Devri olarak iki ana kısma ayrılmıştır. Tarih öncesi çağlar dünyanın her yerinde aynı anda başlayıp bitmemiştir. Örneğin Anadolu’da Tunç Devri’nin yaşandığı sırada Mezopotamya tarihî devirlere geçmiştir. Dünyada insanın var […]

Türklerde Tarih Yazıcılığı

Türkiye’de (Türklerde) Tarih  Yazıcılığının Gelişimi Osmanlı Döneminde Tarih Yazıcılığı Osmanlı Devleti’nde tarih yazıcılığı, devletin politikasını yansıtmak amacıyla başlamıştır. Padişahların hayatları, siyasi faaliyetleri, eleştirilmeden yazılmıştır. Osmanlı tarihçiliğinde II. Murat dönemi önemli bir yere sahiptir. Bu dönemde Tevârih-i Âli Osman adıyla başlayan anonim eserler yazma geleneğinin en ünlü temsilcisi Aşıkpaşazade’dir. Fatih Sultan […]

Tarihe Yardımcı Bilimler

Tarih Bilimine Yardımcı Olan Bilim Dalları Tarih bilimi, insanlığın geçmişini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Tarihçiler bu amaca ulaşabilmek için çok kapsamlı bir materyal grubuyla çalışmak zorundadır. Tarihçiler bu çalışmalarını yaparken gerek sosyal bilimlerden gerekse fen bilimlerinden yararlanmak zorundadır. Tarihe yardımcı bilim dalları şu şekilde özetlenebilir: 1-Coğrafya: Yer bilimidir. İnsan ve mekanının […]

Mezopotamya Medeniyetleri

Mezopotamya Medeniyetleri En genel tanımlamasıyla Fırat ve Dicle Nehirleri arasında kalan verimli havzayı ifade eden Mezopotamya ilk medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır. Mezopotamya kendi içinde iki bölümden oluşmaktadır. Yukarı Mezopotamya: Anadolu’da Toros dağ silsilesinin güneyi (Güneydoğu Anadolu) ile başlayıp günümüz Irak’ının başkenti Bağdat’a kadar uzanan topraklardan oluşmaktadır. Bu kısımda Eskiçağ Mezopotamya […]

İyonyalılar

İyonya Nerededir M.Ö. 1200’lerde yaşanan Deniz Kavimleri Göçü neticesinde Dorların istilası sonucu Yunan havzasından Anadolu’ya göç eden Akalar tarafından kurulmuştur. Batı Anadolu’da birbirinden bağımsız şehir devletleri şeklinde teşkilatlanan İyonlular toplam 12 şehir devleti kurmuşlardır. “Polis” adı verilen bu şehir devletleri Miletos, Myos, Priene, Efes, Kolophon, Lebedos, Teos, Erythria, Klazomenia, Phokia […]

Ege Uygarlığı (Antik Ege Medeniyeti)

Yunan Uygarlığı: Ege Denizindeki adalar, Yunanistan, Trakya, Makedonya, Batı Anadolu’da yaşayan toplulukların meydana getirdiği uygarlığa verilen isimdir. Ege uygarlıklarının son dönemidir. Polis adını verdikleri şehir (site) devletleri kurmuşlardır. Atina, İsparta, Korint, Tebaî önemlileridir. o Her şehir bir devlet olup Tiran denilen krallar tarafından yönetilmişlerdir. Şehir devletleri Akdeniz, Marmara ve Karadeniz’de […]

Asurlular

Asurlular Medeniyeti Hakkında Kısaca Özet Bilgi Sami kökenli olan Asurlular Kral İllusuma tarafından Kuzey Mezopotamya’da günümüz Irak Musul civarında Asur merkez olmak üzere kurulmuşlardır. İlk merkezleri Asur kenti olduğu için Asurlular olarak adlandırılan bu yapı Kalah ve Korsabad (Horsabad) gibi yerleşmeleri de merkez olarak kullanmıştır. Ancak Asurlular’a en uzun süre […]

Akadlar

Akadlar Hakkında Kısaca Özet Bilgi M. Ö. 2500’lerle birlikte Arap Yarımadası’ndan Mezopotamya içlerine göç eden Sami kökenli Akadlar, başlangıçta Sümer şehir devletlerine yerleşmiş; M. Ö. 2350’de ise başlarında I. Sargon olmak üzere başlattıkları mücadele sonucu Sümer şehir devletlerini hâkimiyetleri altına alarak “Agade” (Akad) başkent olmak üzere devletlerini kurmuşlardır. Devlet adını […]

Frigyalılar

Frigyalılar Uygarlığı (Frig Medeniyeti) M. Ö. 1200’lerde yaşanan Deniz Kavimleri Göçleri sırasında Anadolu’ya Makedonya ve Trakya havzasından boğazlar yoluyla gelmişlerdir. Hititlerin yıkılışa itilmesiyle birlikte Hitit hâkimiyetindeki şehirlerin büyük bir kısmına hâkim olmuşlardır. Orta Anadolu’da özellikle Ankara ve Eskişehir havzasına yerleşen bu kitleler M. Ö. 750’de Kral Gordios önderliğinde “Gordion” (Yassıhöyük) […]

Mülakat

Mülakat Nedir Hakkında Detaylı Bilgi Röportaj türünün özel bir biçimine “mülakat” ismi verilir. Ünlü kişilerin tanıtılması ya da toplumu ilgilendiren bir konu hakkında bilgi toplanması amacıyla ünlü kişilerle ya da çeşitli uzman kişilerle yapılan görüşmelerdir. Mülakat, sanat, bilim, siyaset, spor, edebiyat gibi çeşitli alanlarda tanınmış kişileri okuyuculara tanıtmak veya onların […]

Röportaj

Röportaj Nedir? Röportaj Nasıl Yapılır Nelere Dikkat Edilir? Herhangi bir yeri, kişiyi, toplumsal, kültürel, ekonomik vb. durum, olay ve olguları çeşitli yönleriyle tanıtmak amacıyla ilgililerle yüz yüze görüşerek onların gözlemlerini, bilgilerini, yorumlarını aktaran türe “röportaj” adı verilmektedir. Röportajı yapan kişiler taraflı bir tavır takınırlar ve görüştükleri kişilerden aldıkları bilgilere kendi […]

Çalıkuşu Özeti

ÇALIKUŞU ROMANIN ANAFİKRİ: Gerçek bir aşkın araya ne kadar büyük engeller girerse girsin asla yok olmayacağıdır. ÇALIKUŞU ROMANIN KISA ÖZETİ İstanbullu bir subayın kızı olan Feride, küçük yaşta anne ve babasını kaybeder. Teyzesinin korumasıyla “Nötre Dame de Sion” Fransız yatılı okulunda okur. Yaramazlıkları yüzünden arkadaşları, okulda, ona “Çalıkuşu” adını takarlar. Feride, yaz tatillerini […]

Tevriye Sanatı

Tevriye Sanatı Nedir Ne Demektir Kısaca Birden çok anlamı olan bir sözün yakın anlamını söylüyormuş gibi görünüp aslında onun uzak anlamını kastetme sanatına söz sanatları içerisinde tevriye sanatı adı verilmektedir. Bu sanata uzak anlamı çağrıştırma sanatı da denebilir. Daha detaylı ele alacak olursak Tevriye diğer adıyla “iham“, edebiyatta kullanılan edebi […]

Harezmi

Harezmi Kimdir Hayatı Hakkında Kısaca Özet Bilgi Matematikte sıfırı ilk kullanan Harezmi olmuştur. Sıfırı ilk defa Hintliler düşünmüş ve rakamları yazarken sıfır yerine boşluk kullanmışlardır. Harezmi işlemlerde karışıklığa yol açan bu boşluğa bir sembol koyarak onu görünür hâle getirmiştir. Bulduğu yeni sembole de içi boş anlamına gelen es-sıfır adını vermiştir. […]