Etiket: PDF

Komedya (Komedi, Güldürü)

Olayların, insanların, durumların gülünç yanları­nı ortaya koyan komedya, insanları güldürürken düşündürmeyi hedefler. Edebiyatta toplumsal bozukluklar, kişisel zaaflar komedi yoluyla ortaya konur. Komedya kelimesini Comos +Oidia kelimeleri meydana getirmiştir. Comos; halk, cümbüş vs.anlamına, Oidia ise ezgi anlamına gelir. Olayların ve insanların komik yanlarını ortaya koyan oyun türüne "komedya" denir. Bu tür de, tragedya gibi, şarap tanrısı Dionysos adına yapılan törenlerden doğmuştur. İnsanların bir takım olaylar karşısında verdiği bazı tepkilerin ve duyguların tarihsel süreç içinde güncel yaşama yansıması komedyanın kaynağıdır. Komedya (Komedi ) Tiyatro ......

İyelik Ekleri

İyelik Ekleri Hakkında Kısaca Bilgi  İyelik ekleri ismin karşıladığı nesnenin bir şahsa veya bir nesneye ait olduğunu ifade eden isim çekim ekleridir. Bu ekler bazı kaynaklarda "sahiplik ekleri" olarak da adlandırılmaktadır. Bir nesnenin başka bir nesnenin malı olduğu, başka bir nesneye bağlı olduğu veya başka bir nesnenin parçası olduğunu İfade edilmek istenirse o nesneyi karşılayan ismin sonuna iyelik eki getirilir. İyelik ekleri getirildikleri isimlerin dışındaki bu nesneleri şahıslar halinde ifade eder. Yani iyelik ekleri getirildikleri adların bağlı oldukları ben, sen, o, biz, ......

Ünsüz Değişimi (Ünsüz Yumuşaması)

“p, ç, t, k” sert ünsüzleriyle biten kelimelerin sonuna ünlü ile başlayan bir ek getirilirse “p, ç, t, k” yumuşayarak “b, c, d, g, ğ” olur. Buna ünsüz değişimi diğer adı ile ünsüz yumuşaması denir. Dilimizde sert sessizlerden “k-t-p-ç” (kitapçı) biten bir kelimeye sesli harf ile başlayan bir ek eklendiğinde, bu kelimenin sonunda bulunan sessiz harf yumuşamaya uğrayarak “ğ-g-d-b-c” seslerine evrilir. Dilimizde meydana gelen bu olaya ünsüz yumuşaması bazı kaynaklara göre de ünsüz değişimi adı verilir. Ancak son zamanlarda ÖSYM'nin sorduğu ses ......

Nazım Biçimleri ve Nazım Türleri

Nazım Şekli Nedir Kısaca Bilgi Bir edebi yapıtın içeriği dışındaki tüm özelliklerine biçim denir. Bir şiirin dize kümelenişi, uyakların sıralanış düzeni ve ölçü özelliklerinden doğan niteliklere genel olarak nazım biçimi denir. Bir şiirdeki nazım biçimlerini belirlemenin temel ölçütü ise nazım birimidir. Nazım türü ise konuyla ilgili bir kavramdır. Bir şiirin nazım birimi ve kafiye ölçüsü ile ilgilli yapısına nazım şekli denir. Bir şiirin konusuna göre isimlendirilmesine ise “nazım türü” denir. Türk edebiyatında kullanılan nazım biçimleri şu şekilde gruplandırılır: İslamiyet Öncesi Türk Şiiri Nazım ......

Gazel

Gazel Nedir ? Arapça olan gazel kelimesinin, sözlük anlamı, “sevgi üzerine konuşmak, söyleşmek”tir. Edebi terim olarak ise, divan şiirinde en eski nazım biçimlerinden birinin adıdır. Beyitlerle kurulur ve tek kafiyeli, kısa bir şiir şeklidir. Kafiye düzeni aa, ba, ca, ça, da, ea, ............ Gazel, 5-7-9-11 ........ beyitten oluşur. Genellikle 5 -10 beyitten meydana gelir; fakat 30-40 beyte kadar uzayan gazeller de vardır. Gazelin ilk beyti musarra’dır. Yani mısralar, ilk beyitte birbiriyle kafiyelidir. Buna mukaffa (kâfiyeli) da denir. Sonraki beyitlerin ilk mısra’ları serbesttir. İkinci mısralar, ......

Yapısına Göre Diller

Yapılarına Göre Diller Yeryüzündeki diller yapı bakımından üç türlüdür: a) Tek heceli diller b) Çekimli diller c) Eklemeli diller Tek heceli diller Bu dillerde her kelime bir heceliktir. Kök, ek yoktur. Bu bölümdeki dillerde kelimeler tek bir heceden oluşmaktadır. Tümceyi vücuda getiren kelimeler ek almaz ve biçim değiştirmez. Çok zengin bir vurgu sistemi vardır. Bu haliyle de çıkarılan seslerin vurgusu üst seviyede olması lazımdır. Kelime çeşitleri aynı türden seslerle ifade edilmediği için bir kelime kullanıldığı yere göre, sıfat, isim, zarf, zamir vb. gibi görevlerde kullanılmaktadır. Tibetçe ve ......

Deneme

Avrupa’da 16. yüzyılın ikinci yarısında Montaigne’in yazılarıyla ortaya çıkan deneme türü, Türk edebiyatına Tanzimat’tan sonra girmiştir ancak bu dönem yazarları makale, sohbet gibi yazı türlerinden sıyrılıp tam anlamıyla denemeye yönelememişlerdir. Denemenin gerektirdiği bireysel ve özgür tutum Servetifünun edebiyatında oluşmaya başlamıştır. Yeni Türk edebiyatında Cenap Şahabettin, Ahmet Rasim, Ahmet Haşim ve Yahya Kemal Beyatlı ilk deneme yazarları olarak değerlendirilebilir. Deneme türü, Cumhuriyet Dönemi Türk edebiyatı döneminde olgun örneklerin verilmesiyle gelişmeye başlar. Ahmet Haşim’in Bize Göre (1928) ve Reşat Nuri Güntekin’in Anadolu Notları ......

Ünlü Daralması

Ünlü Daralması Nedir Örnekler Şimdiki zaman eki olan -yor eki kendinden önce gelen “a, e” geniş ünlülerini daraltarak “ı, i, u, ü” ye dönüştürür. Bu ses olayına "ünlü daralması" denir. Örnekler: Sızla – yor > Sızlıyor (Eylemin sonunda bulunan “a” geniş ünlüsü “ı” dar ünlüsüne dönüşmüştür.) Gizle – yor- um > Gizliyorum Yazma-yor > yazmıyor Özle-yor > özlüyor Kapla – yor > Kaplıyor De– yor > Diyor Ye – yor – uz > Yiyoruz Oyna – yor – lar > Oynuyorlar Dinle – yor – uz > Dinliyoruz Anla – yor – muş > Anlıyormuşuz Planla –yor > Planlıyorduk Bekle – yor – um ......

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) Test 1 Soruları Çöz

Paragrafın Ana Fikri (Paragrafın Ana Düşüncesi) Test Örnekleri Çöz Sizler için hazırladığımız Paragrafta Ana Düşünce (Ana fikir) testlerimiz ve çözümlerini bulabileceksiniz bu sayfamızda. 1- Bir arabayı düşünün, çalışmak için yakıta ihtiyacı vardır. Motora kötü yakıt koyarsanız sizi az yol götürecektir ve atık madde olarak fazla egzoz çıkaracaktır. Bu egzozun ve kalitesiz yakıtın, motorun ömrünü kısaltacağını ve donanımına zarar vereceğini biliriz. Şeker de insan vücuduna aynı etkiyi yapar. Hücrelerimizin enerji motoru olan mitokondriler şeker tüketiminden dolayı iyi çalışamaz. Bir süre kötü koşullara dayanabilirler ......

Mevlana Celaleddin-i Rumi

Mevlana'nın Hayatı, Edebi Kişiliği ve Eserleri       Mevlana'nın soyu bugün Afganistan ve Özbekistan sınırlarının kesiştiği alanlarda bulunan Belh şehrine dayanmaktadır. Kendisi de bu şehirde dünyaya gelmiştir. Belh şehri, Horasan'ın önemli yerlerinden biridir. Merv, Nişabur, Herat ve Belh şehirlerinden oluşmaktadır Horasan. Bu bölge İslam dininin kabulüne kadar Türklerin hakimiyetinde bulunmuş ve 13. asrın başlangıcından Moğol istilasının yaşandığı dönemde; Türk, Arap ve Fars kültürlerinin etkileşiminde olmuştur Horasan.       788 yıl önce bir güneş gibi - başka bir alemi aydınlatmak üzere ......

Dil Aileleri

Dil Ailelerine Göre Dillerin Sınıflandırılması: Aralarındaki ilgilere göre yeryüzündeki belli başlı dünya dil aileleri şunlardır: 1) Hint Avrupa Dilleri Ailesi Hint-Avrupa dilleri: Dünyada en çok konuşulan dil ailesidir. Ve yüzlerce şivesi ve gurubu vardır. Üç milyara yakın insan bu dili ailesinde anlaşmayı sağlamaktadırlar. Günümüz dünyasında en çok konuşulan 20 dilin 12 tanesi bu dil ailesinin içinde yer almaktdır. Urduca, Pencapca, Almanca, Fransızca, İngilizce, Portekizce, Rusça, Bengalce, Hintçe, İspanyolca, İtalyanca... 2)  Hami-Sami Dilleri Ailesi Orta Doğu’da yaygın kullanılan bir dil ailesidir. Arapça, İbranice, Aramice, Habeşçe.. 3) Kafkas ......

Gazali

İmam Gazali Kimdir Hayatı eserleri nelerdir Hüccetül İslam (İslamın delili) olarak da adlandırmıştır. Nizamiye medrese lerinde müderrislik yapmıştır. Bâtınilikle mücadele eden Gazali, Vahdet-i Vücud görüşünü savunmuştur. İhyâu-Ulûmiddîn Gazali'nin en önemli eseridir. Diğer önemli eseri Kimya-ı Saadettir. İslam tarihinde Akılcılık felsefesine karşı vahiycilik ekolünü temsil etmiştir. Gazali'ye göre bir şey Tanrı buyruğuyla akıl süzgecinden geçirmeye gerek yoktur o emir mutlaka yerine getirilmelidir. Olağanüstü bir zekaya sahip olan Gazali; fıkıh, hadis, akaid, gramer, felsefe gibi ilimlerde eğitim almıştır. Dönemin ünlü islam alimlerinden ve aynı ......

Roma Uygarlığı (Roma İmparatorluğu)

Roma Uygarlığı (Medeniyeti) Özellikleri Nelerdir Maddeler Halinde MÖ 753'te İtalya’da kurulmuş; Krallık, Cumhuriyet ve MÖ 27 yılından itibaren imparatorlukla yönetilmiştir. İlk Çağ uygarlıklarının en büyük ve güçlü imparatorluğudur. Krallar Senato denilen ihtiyarlar meclisi tarafından teklif edilmiş; "Kuriya” denilen Halk Meclisi tarafından seçilmiştir. Cumhuriyet Devri’nde (M Ö 510 - 27) devleti senatonun seçtiği "Konsül” yönetmiştir. Sıkıntılı ve zor durumlarda devleti “Diktatör” denilen yüksek devlet memurları yönetmiştir. “Lejyon” adını verdikleri paralı askerlerden oluşan orduları çok güçlü ve disiplinlidir. Çok tanrılı inanışları olup ......

Frigyalılar

Boğazlar yolu ile Anadolu’ya geldikleri tahmin edilen Frigler Orta Anadolu’ya hakim olmuşlardır. Başkentleri Polatlı yakınlarındaki Gordion’dur. Şehir ismini bilinen ilk kralları Gordios’tan almaktadır. En ünlü kralları Midas’tır. Önce Lidya sonra Pers hâkimiyetine girmişlerdir. Sosyal sınıflaşma görülmüştür. Çok tanrılı inanışa sahip olan Friglerde en önemli Tanrı, toprak ve bereket tanrıçası Kibele’dir. Tarım ve hayvancılık ile uğraşmışlar ve bu alanda sert kanunlar yapmışlardır. Dokumacılık gelişme göstermiştir. Tapates adı verilen halı ve kilim örnekleri mevcuttur. Fibula adı verilen çengelli iğneye benzer bir aracı geliştirmişlerdir. ......

Gerçek (Temel) Anlam Nedir

GERÇEK ANLAM (TEMEL ANLAM) NEDİR? Sözcükler genellikle birden çok kavramı yansıtır. Bu anlamlar, sözcüklerin kullanıldıkları bağlama göre belirlenir. Başka bir deyişle, her sözcük, bir kavramı karşılamak üzere doğ­muştur. Sözcüğün bu ilk anlamına temel anlam ya da konuluş anlamı denir. Temel anlam, sözcüğün, tek başına söylendiğinde, herkeste çağrıştırdığı an­lamıdır. Ancak zamanla sözcüklerin yeni anlamlar kazandığı görülür. İşte, sözcüklerin temel anlamı ile sonradan kazandığı ama ilk anlamla az çok ilişkili olan anlamlarına gerçek anlam denir. Dedem, soğuk günlerde evden dışarı çıkmazdı. Çocukların hepsi birden binince salıncağın ......

Hal Ekleri (Durum Ekleri)

İsmin halleri (Hal Durum Ekleri) Nelerdir Hakkında Geniş Detaylı Bilgi İsimleri isimlere, edatlara ve genellikle fiillere (eylemlere) bağlayan cümle içinde ismin farklı anlam ilişkileri kurmasını sağlayan eklere isim hal ekleri (durum ekleri) denir. İsmin bu ekleri alara kazandığı yeni görevlere de ismin halleri denir. Hal ekleri ekler ismin görevini değiştirirken anlamında değişiklik yapmaz. Bu ekleri insanların giydiği kıyafetlere benzetebiliriz: Nasıl biz hava şartlarına, gittiğimiz yere, yaşımıza göre farklı kıyafetler giyorsak ismler de kullanıldıkları cümleye göre farklı hal ekleri alırlar. Bizlerin farklı kıyafetler giydiğimizde ......

Battal Gazi Destanı (Battal-Name)

Battal Gazi Destanı (Battal-Name) Hakkında Kısaca Özet Bilgi Battalgazi’nin İslamiyet’i yayma mücadelesinin ele alındığı destanda Hüseyin Gazi’nin oğlu olan Battal Gazi’nin kahramanlıkları, BizanslIlarla yaptığı savaşlar ve İstanbul’u kuşatan Emevi kumandanı Mesleme’nin silah arkadaşı Sahsah’ın başından geçen olaylar işlenir. Bizanslılar ile Araplar arasında 300 yıl süren kanlı savaşlar birçok efsaneler ve destanların ortaya çıkmasına vesile olmuştur. Bunlardan en önemlisi Baddal-Name (Seyit Battal Gazi Destanı)'dır. Bu destanının Bizanslılar tarafından değiştirilmiş biçimi "Digenis Akritas"destanıdır. Bu destanın kahramanı Türkler arasında Battal Gâzi adıyla bilinmiş ve benimsenmiş bir ......

Aruz Ölçüsü (Aruz Vezni)

Aruz Vezni (Aruz Ölçüsü) Tarihi Geçmişi Hakkında Kısaca Özet Bilgi Aruz ölçüsü, Arap Edebiyatı'nda var olan özlü sözlerdeki ahenk unsurlarını anlatan ilme verilen isimdir. Bir şiirdeki hecelerin kısalık ve uzunluklarına göre tertip edilmiş bir ölçü biçimidir. Bu ölçü türü Türk edebiyatına sanıldığı gibi Edebiyatı'ndan değil İran Edebiyatından geçmiştir. İranlılar müslümanlığa geçtiklerinde Arapların medeniyetinin de çok fazla etkisi altına girdiler. Dolayısıyla şiirlerinde, vezin olarak aruz'u kullandılar. Fakat aruz ölçüsünü Arapların kullandıkları şekliyle almadılar. Kendi edebi anlayış ve şiire bakış açılarına göre bir ......

Hititler (Hitit Uygarlığı)

Hitit Uygarlığı Özellikleri Nelerdir Hakkında Bilgi Maddeler Halinde * Anadolu’da "Hititlerden önce" Hattiler dönemi olduğu bilinmektedir. (MÖ 2000 - MÖ 700 ) * Hititler, MÖ XIX. yüzyıldan itibaren Anadolu'da siyasal güç olarak belirmişlerdir. * ilk güçlü kralları Labarnaş olup başkentleri Hattuşaş (Çorum)’tır. * Kızılırmak yayı içerisinde küçük şehir devletleri şeklinde kurulup MÖ 1900’lerde Anadolu’da ilk merkezi krallığı kurmuşlardır. * Hitit ordusu piyadelerden ve savaş arabalarından oluşur. Devamlı ve düzenli ordu mevcuttur. * Devlet yönetimi : Kral - Tavananna (Kraliçe) - Pankuş Meclisi şeklinde 3'lü sistem halindedir. * ......

İslam Medeniyeti Online Testleri Çöz

İslam Medeniyeti Testi 1. • Ceberiyye Ekolü: Ağacın büyümesi veya güneşin batması gibi insanında fiillerinde mecbur olduğunu savunarak fiilleri yaptıranın Allah olduğu görüşünü savunmuştur. • Kaderiyye Ekolü: İnsan fiilleri Allah tarafından yaratılmış değildir. Onları kararlaştıran ve yapan insanın kendisidir. Bu bilgilere göre islam ekollerinin ortaya çıkmasında; I. İnsan davranışları, II. Dinî içtihatların önemi, III. Tasavvuf inancı durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir? A) Yalnız I       B) I ve II        C) I ve III        D) II ve III        E) ......
Yandex.Metrica