Etiket: PDF

Tecahül-i Arif Sanatı

Tecahül-i Arif Nedir Tecâhül-i ârif, edebiyatın hem nazım biçimleri hem de nesir dallarında sıkça rastlanan söz sanatlarından biridir. Tecahülüarif terimi, yazı içinde bir meseleyi ya da konuyu, belirli bir nükte veya incelikle birlikte, sanki yazar tarafından bilinmiyormuş gibi tasvir etme yöntemini tanımlar. Bu özel ifade biçimi, sadece tecâhül olarak da […]

Mübalağa (Abartma) Sanatı

Mübalağa (Abartma) Sanatı Nedir? Özellikleri Kısaca Bilgi Şiirde ifadenin, gereğinden fazla büyütülerek ya da küçültülerek söylenmesine “mübalağa” Türkçe karşılığı olarak da “abartma” denir. Dile getirilecek düşünceler, sözcüğün mecaz anlam boyutuna ulaşabilecek düzeyde, gerçekte olduğundan çok daha farklı bir biçimde söylenir. En çok kullanılan edebi sanatlardan biri olan mübalağanın temelinde aslında […]

Tariz (iğneleme-sitem) Sanatı

Tariz (İğneleme) Nedir Ne Demektir Ta’riz, edebi sanatların tekniği olarak kinaye ile sıkça karıştırılan ancak farklı bir anlatım biçimidir. “Tariz“, genellikle eleştiri, alay, gerçeği gösterme veya bir durumu mizahi bir şekilde ifade etme amacı taşıyan sözlerle ilgilidir. Bu teknik, sözün neden olduğu tepkileri hafifletmek, eleştiriyi daha hoşgörülü bir şekilde iletmek […]

Edebi Sanatlar

Söz Sanatları Hakkında Detaylı Bilgi Söz Sanatı (Edebi Sanat) Nedir Tanımı Türk edebiyatında söz sanatları diğer bir adıyla edebi sanatlar, yazarların kelime ve cümlelerini etkili bir şekilde kullanarak eserlerine anlam, derinlik ve güzellik kattıkları edebi tekniklerdir. Söz sanatları, şiirlerde ve düzyazılarda kullanılan ve dilin sınırlarını zorlayarak dilin estetik bir şekilde […]

İntak (Konuşturmaca) Sanatı

İntak Nedir Ne Demektir İntâk, konuşma yeteneği olmayan varlıkları veya soyut kavramları metinde konuşturmak anlamına gelir. Bir örnek olarak, bir tablonun resmedilen manzaranın güzelliğini övdüğü bir şiirde, tabloya konuşma yeteneği atfedilmesi “intak” olarak adlandırılır. Bu iki sanat, insan dışındaki varlıklar veya soyut kavramlar ile insana özgü özellikler arasındaki ilişkiyi vurgular […]

İstiare (Eğretileme) Sanatı

Edebiyatta İstiare Sanatı Nedir Örnekleri Diğer adı Eğretileme İstiare: Sözcükler arasındaki benzerlik nedeniyle temel anlamının ötesinde yeni bir anlam kazandırma işlemidir. Sözcüğün gerçek anlamından saparak başka bir anlama işaret etmek olarak da tanımlanabilir. İstiare yani eğretileme, temelde teşbih kavramına dayanır. Teşbihin iki temel bileşeni olan benzeyen ve kendisine benzetilen sözcüklerden […]

Dört Halife Dönemi

Dört Halife Dönemi Halifelik terim anlam olarak, İslam’ın yönettiği devletlerde, Hz. Muhammed’in vefatından sonra devleti yöneten lideri tanımlayan bir kavramdır. İslam Devleti’nin başında bulunan bu lider, genellikle “Halife” olarak anılır. Halife, Müslümanların dini ve siyasi lideri olarak kabul edilir. Dört Halife dönemi, günümüzdeki halifelerin seçim süreçleriyle karşılaştırıldığında farklı bir yöntemle […]

Doğal Destanlar

Destan Nedir Destanlar, tarihte yaşanan olayların sadece tarihi gerçeklerini değil, efsanelerini ve mitolojik unsurlarını da içeren milli karaktere sahip uzun manzum eserlerdir. Bu nedenle destanlar, bir milletin tarihi ve kültürel mirasının önemli bir parçasını oluşturur. Destanlar Hakkında Geniş Detaylı Bilgi Destan, tarihin en eski edebi türlerinden biridir ve mitolojik hikayelerle […]

Mecazı Mürsel (Ad Aktarması)

Mecazı Mürsel (Ad Aktarması Düz Değişmece) Nedir Mecaz-ı mürsel, dilin renkli ve yaratıcı bir kullanımıdır. Bu söz sanatı, bir kelimenin gerçek anlamının dışında, başka bir kelimenin anlamını aktarmak veya ifade etmek amacıyla kullanılır. Bu nedenle bu sanata “ad aktarması” adı da verilir. İnsanlar genellikle günlük konuşma dilinde bu tür mecazları […]

Benzetme (Teşbih) Sanatı

Teşbih Nedir? İnsan zihni, söz sanatlarını icra etme yolculuğuna muhtemelen “benzetme” Arapça adıyla “Teşbih” ile başlamıştır. Bu düşünceyle birlikte, söz sanatları genellikle olağandışı biçimlerin olağanın dışına çıkması olarak kabul edilirse, bu tür sapmalara öncelikle özgün düşünceler yol açmıştır. İnsan düşüncesinin ve ifade yeteneğinin evrimi göz önüne alındığında, dilin gücünün keşfedilmesi […]

Teşhis (Kişileştirme) Sanatı

Teşhis Nedir İnsanların haricinde canlı ve cansız varlıklarla soyut duygu ve düşünceleri, insan özellikleri ve duygularıyla donatma sanatına “teşhis” veya başka bir deyişle “kişileştirme” denir. Bu edebi sanat, insanlarla diğer varlıklar arasındaki ortak özelliklerden kaynaklanır ve genellikle anlamı daha derinleştirmek ve daha etkileyici kılmak amacıyla kullanılır. Ancak, her kişileştirme işlemi […]

Kinaye (Değinmece) Sanatı

Kinaye Nedir? Kinaye Sanatı Nasıl Yapılır? Kinaye Örnekleri Nelerdir? Kinaye, sözcük anlamı olarak “gizlemek” olan edebi sanatlardan biridir. Değinmece, Arapça adıyla “Kinaye“, bir sözcüğü veya ifadeyi temel anlamından farklı bir şekilde kullanmayı ifade eder. Kinayeli bir ifade, bir açıdan gerçeği yansıtırken, diğer açıdan mecaz anlam taşır. Yani, kinayeli bir ifade […]

Edebiyat ve Toplum İlişkisi

Edebiyat ve Toplum İlişkisi Hakkında Kısaca Özet Bilgi Edebiyat, sözlü ve yazılı ürünler aracılığıyla toplumun kültürel birikimini oluşturur. Toplumun duygu, düşünce ve hayalleri; sosyal yaşamı, inançları ve değerleri onun aracılığıyla dile getirilir. Edebiyat toplum ilişkisi açısından bakıldığında; sanat, siyaset, bilim, felsefe, ekonomi, din, tarih gibi her alan; sevgi, nefret, korku, […]

Ünsüz Düşmesi

Ünsüz Düşmesi Nedir? Çoğunlukla bir kelime ek aldığında, kelimenin sonunda bulunan ünsüz düşmektedir. Bu ses olayı, ünsüzler arasındaki zayıf ve güçlü olan ünsüzlerin, tutunabilme güçlerine göre değişiklik göstermektedir. Ancak çoğunlukla kelime kökünde veya gövdesinde bulunan güçsüz olan sessiz harfler düşmeye meyillidirler. Ses olaylarından en sık karşımıza çıkan bu olaya “ünsüz […]

Ünsüz Değişimi (Ünsüz Yumuşaması)

Ünsüz Değişimi Nedir Ünsüz Değişimi veya Ünsüz Yumuşaması: Seslerin Dönüşümü Ünsüz değişimi veya ünsüz yumuşaması, dil bilgisel bir kavram olup bazı Türkçe kelimelerin ses yapısının değişmesine yol açan ses olaylarından biridir. Özellikle “p, ç, t, k” gibi sert ünsüzlerle biten kelimelere ünlü ile başlayan ekler eklediğimizde “ünsüz değişimi” meydana gelir. […]

Asya Hun Devleti (Büyük Hun İmparatorluğu)

Asya Hun Devleti (Büyük Hun İmparatorluğu) Özellikleri Maddeler Halinde Nelerdir? Türklerin tarih sahnesindeki ilk teşkilatlı devletlerinden biri, MÖ 220 yılında Teoman (Tu-man) tarafından kurulan Asya Hun Devleti’dir. Bu devlet, Türklerin siyasi istiklalini elde ettiği ilk örneklerden birini temsil eder. Hunlar olarak da bilinen bu topluluk, özellikle Orhun ve Selenga nehirleri […]

Toprak Ana Özeti

Toprak Ana Romanı Cengiz Aytmatov’un Edebi Mirası: Toprak Ana Cengiz Aytmatov’un kaleminden çıkan büyüleyici bir roman olan “Toprak Ana“, 1963 yılında yayınlandığında hem edebiyat dünyasında hem de toplumda büyük yankı uyandırdı. Ayrıca, Aytmatov’a Lenin Ödülü’nü getiren eseri olarak da büyük bir öneme sahiptir. Roman, II. Dünya Savaşı yıllarında geçer ve […]

Edebiyat Tarih Din İlişkisi

Edebiyat ve Tarih Arasındaki İlişki Edebiyat; duygu, düşünce ve hayallerin, olayların ve diğer unsurların, estetik haz uyandıracak tarzda ve özgün bir biçimde kelimelerle ifade edilmesidir. Edebiyat ile tarih din ilişkisi hakkında daha doğru bilgi edinebilmemiz için din ve tarihin tanımını bilmemiz gerekmektedir. Tarih; insanların, toplumları etkileyen faaliyetlerinden doğan olayları yer […]

İnce Memed Özeti

İnce Memed Künyesi Yayın çeşidi: Basılı Baskılar: I. cilt 1955, II. cilt 1969, III. cilt 1984, IV. cilt 1987, Sayfa: 436 Tür: Roman Yazar: Yaşar Kemal İnce Memed Romanı Hakkında Kısaca bilgi İnce Memed, yazarın ilk romanıdır. 1953- 1954’te bir gazetede tefrika edilmiş, 1955’te kitap hâlinde basılmış ve Varlık dergisinin düzenlediği 1956 yılı […]

Cümlede Anlam

İnsanoğlunun duygu ve düşünce dünyasını şekillendiren, zenginleştiren ve bu dünyayı başkalarına açmasına yarayan en önemli araç dildir. Dilin yapı taşı, ham maddesi ve özü ise kelimelerdir. “Cümlenin anlamı” için öncelikle sözcüklerin anlamı önemli olmaktadır. Kelimeler düşüncenin kabı, kalıbı olurken duygunun da teşekkülünde aynı şekilde yegâne araçtır. Ancak, insanoğlu kelimelerle şekillendirip […]