AHDİ (Ahmed Çelebi)

AHDİ, (Ahmed Çelebi)
 (7-1593)
Tezkireci, şair. Bağdat’da doğmuştur. Mevlana Şemsed-din’in oğludur. Hayâtı hakkında fazla bilgi yoktur. Eserinde kendisinin verdiği bilgiye göre 1553 yılında İstanbul’a gel­miş, devrin âlim ve sanatkârlarıyla tanışmıştır. Tezkiresini Sultan II. Selim adına yazmıştır.
Tezkiresinde Bağdat ve civarında, İran’da ve İstanbul’da yetişen Türk şairlerini tanıtmıştır. Ağır olmayan bir dili var­dır. Yaşadığı devirde gazelleri ile de şöhret kazanmıştır. Onu asıl meşhur eden eseri tezkiresidir.
Eserleri: 1. Gülşen-i Şuarâ (Tezkire, 1563, elyazması ha­lindedir), 2. Dîvançe (Küçük dîvan; H. Mazıoğlu, Türk Dili Araştırmaları Yıllığı 1978-1979’da neşretti).

Düşüncelerinizi Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir