AHMET FAKİH

Horosan’dan gelen sanatçı medrese eğitimi görmüş, fıkıh konusundaki üstün bilgisinden dolayı da kendisine fakih denmiştir. Mevlevidir, Mevlana’ya bağlıdır.
Eserleri
Çarhnâme: 100 beyitten oluşan eser, kaside nazım biçimiyle kaleme alınmış ahlaki bir yapıttır. Eserde dünyanın faniliğinden bahsedilmiştir. Anadolu Türkçesinin ilk örneklerinden olması sebebiyle dil bakımından önemlidir.
Kitâbu Evsâfı Mesâcidi’ş-Şerife: Kutsal meclislerin niteliklerini anlattığı 399 beyitten oluşan bir mesnevidir.
Başka Bir Kaynak:
Şâir. Hayatı hakkında kesin bilgi yoktur. Xlll’üncü asırda, Konya’da yaşadığı, Fıkıh ilmi ile uğraştığı, sonra tasavvufa yönelip meczup bir haldeyken vefat ettiği menkıbe kitapla­rında kayıtlıdır. Daha sonraki asırlarda şâire âit pekçok menkıbe doğmuştur.
Mesnevî şekli ile, Anadolu’da seyahat edebiyatının bili­nen ilk Örneğini vermiş, haç yolu üzerinde ve Mekke’deki mukaddes yerleri anlatmıştır.
Eserleri: 1. Çarh-nâme (Kaside şekli ile yazılmış dinî, ah­lâkî, tasavvufî eser), 2. Kitâbu Evsâfı Mesâcidi’ş • şerife (Mukaddes yerteri anlatan bir mesnevi [Bu kitap Prof. Dr. Hasibe Mazıoğlu tarafından neşredilmiştir; TDK. neşri, An­kara. 1974 Çarhnâme’yı de Mecdut Mansuroğfu yayımla­mıştı (1956)].

Tags:

Düşüncelerinizi Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir