AHMET YESEVİ

Şâir. Türkistan’ın Say ram kasabasında doğmuştur, Buhra’da medrese öğrenfmi görmüş, meşhur tasavvufçu Heme-danlı Yusuf’a bağlanarak tasavvufu öğrenmiştir. Türk halkı arasında tasavvufu yaymak iğin Yesevîlik adı verilen tarikatı kurmuştur. Bu tarîkat daha sonra Orta Asya ve Anadolu’ya yayılmıştır. Yesi’de ölmüştür. Kabri üzerine yapılan türbe asırlardan beri ziyaret edilmektedir.
(?-1166)
Şâir, dini ve tasavvufî düşüncelerini, Hz. Peygamber’e olan sevgisini “hikmet” adı verilen, hece vezni ile yazılmış dörtlükler ve gazel nazım şekfi ile yazılan manzumelerle an­latmıştır. Şiirleri doğu Türkçesi ile yazılmıştır. Hikmetlerin toplandığı dîvanın içine zamanla başka şâirlerin şiirleri de karışmıştır.

Eseri:

Dîvan-ı Hikmet. (Dîvan-ı Hikmet’ten seçmeleri Tür­kiye Türkçe’sine çevirisi ile birlikte Prof. Dr. Kemal Eraslan neşretmiştlr; 1983),

Tags:

Düşüncelerinizi Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir