İskitler (Sakalar)

İskitler (Sakalar) Hakkında Kısaca Özet Bilgi

Orta Asya bölgeside medeniyet kurduğu bilinen ilk Türk topluluğu İskitler’dir. Arap kaynaklarında Sakalar olarak geçmektedir. İskitler Tanrı Dağları ve Fergana Vadisi bölgesinde teşkilatlanmışlar daha sonra sınırlarını genişletmişlerdir. Yapılan araştırmalar İskitlerin Türk kökenli olduğunu göstermektedir. . İlk göçebe Türk topluluğudur. (MÖ VII. Yüzyılda batıya doğru göç ederek, Karadeniz’in kuzeyinden Tuna Nehri‟ne kadar uzanan topraklara yerleştiler.)

Sanatta hayvan figürünü kullanan ilk Türk topluluğudur. Kalaç Türklerinden gelirler. ilk Türk kadın hükümdarı TOMRİS KATUN devleti yönetmiştir. Amazon adı verilen kadın askerleri vardır. Alp Er Tunga destanı ve Şu destanı İskitlere aittir. Pantolon ve kemer tokasını ilk defa kullanan Türk topluluğudur. At koşum takımlarını ilk defa kullanan Türk topluluğudur. Bugünkü Yakut Türklerinin atalarıdır. Yaşayış ve inanışları Türklerle aynıydı.

İskitlerin Özellikleri Nelerdir Maddeler Halinde

* Hem kurganlardan çıkan arkeolojik kalıntılar, hem de Heredot’un tarih kitabı ile benzeri kaynaklar Iskitlerin bir kısmının atlı göçebe bir kısmının ise çiftçi bir hayat yaşadığını göstermektedir,
* Göçebe İşkiller at, sığır ve koyun yetiştirmiştir. Heredot, Iskitlerin at sütü içtiklerini yazmıştır,
* Çiftçi Iskitler buğday ve arpa gibi tarım ürünleri yetiştirmişlerdir,
* Grek (Yunan) site devletleri ile yapılan ticaretten dolayı çiftçi Iskitlerin yetiştirdikleri buğdayın yarısını bu ticaret için ürettikleri anlaşılmaktadır.

* Göçebe Iskitler yurt adı verilen çadırlarda kalmışlardır. At tarafından çekilen hareketli ve tekerlekli arabalarda kullanılmıştır,
* Kurganlarda İskit hayvan üslubu ile işlenmiş pişmiş topraktan kap kacak bulunmuştur,
* Iskitler madeni işlemişlerdir. Bronz ve bakırı sıcak (eriterek), demiri soğuk işleyebilmişlerdir.
* Çeşitli kurganlardan bulunan altın eşyalar altını da iyi bir şekilde işlediklerini göstermektedir. Maden eritmede kullanılan odun kömürünü de kendileri üretmişlerdir.

* Iskitler atlı okçu idiler. Ok ve yay en bilinen silahları idi. Bunların yanında kısa kılıç ve mızrak da kullanmışlardır. Heredot onların aybalta (teber) da kullandığını yazmıştır.
* Silahları ile gömülmüş çok sayıda kadın kurganı bulunduğundan dolayı İskitlerde kadınların da savaştığı, savaşçı kadınların bulunduğu bilinen bir gerçektir.

İskitlerin (Sakalar) Tarihi Hakkında Bilgi

Orta Asya’da medeniyet kurduğu bilinen ilk Türk topluluğu İskitler’dir. Arap kaynaklarında Sakalar olarak geçmektedir. Yapılan araştırmalar İskitlerin Türk kökenli olduğunu göstermektedir. İskitler savaşçı bir toplumdur. İskitlerin Persler ile yaptıkları mücadeleler İskitlerin Alp Er Tunga, Perslerin Şehname adlı destanlarına konu olmuştur. Şu destanı da İskitlere aittir. Dünya tarihinde ilk kadın hükümdar olan Tomris Hatun bir İskit hükümdarıdır.

Konargöçer yaşayan bu medeniyetteki insanlar çadır şeklinde arabalar kullanmışlar ve hayvancılık ile uğraşmışlardır. Şamanizm inancına sahip olan İskitler ölümden sonraki hayata inanmışlardır. Bu doğrultuda ölülerini mumyalamışlardır. Bozkırın kuyumcuları olarak bilinen İskitlerin kurgan adı verilen mezarlarında bulunan araç ve gereçler altın işlemeciliğinde oldukça ilerlemiş olduklarını göstermektedir. Koşum takımları yapımında usta olan İskitler üzengiyi ilk kullanan Türk topluluğudur.

İskitler ile ilgili günümüze ulaşan bilgileri ve bu medeniyet hakkında özetle şunlar söylenebilir. İskitler savaşçı bir toplumdur. İskitlerin Persler ile yaptıkları mücadeleler İskitlerin Alp Er Tunga, Perslerin Şehname adlı destanlarına konu olmuştur. Şu destanı da İskitlere aittir. Konargöçer yaşayan bu medeniyetteki insanlar çadır şeklinde arabalar kullanmışlar ve hayvancılık ile uğraşmışlardır. Gök Tanrı inancına sahip olan İskitler ölümden sonraki hayata inanmışlardır.

Bozkırda yaşayan İskitler, altın işlemeciliği konusunda oldukça yetenekliydi ve bunu kurganlarında bulunan araç gereçlerle kanıtlamışlardı. Bu eserler, hayvan motifleriyle süslenmişti ve İskitlerin hayvan üslubuyla sanatlarına yansımıştı. İskitlerin altın işleme sanatındaki ilerlemeleri, döneminin en ünlü kuyumcuları arasında yer almalarını sağlamıştı. Arkeolojik kazılarda bulunan eserler, İskitlerin sanatına olan hayranlığımızı bir kez daha arttırmaktadır.

Antik yazar Heredot’un kayıtlarına göre Amazon Kadınları, savaşta başarılı olan ve erkeklerinden daha güçlü olduğuna inanılan kadın savaşçılardan oluşan bir grup olarak bilinmektedir. Bununla birlikte, günümüzde yapılan araştırmalar Amazon Kadınları’nın aslında İskit kadınları olduğunu göstermektedir. İskit kadınları, Persler ile uzun süren savaşlarda erkeklerinin ölmesi üzerine savaşarak ün kazanmışlardır. Savaşta başarılı olmak için sağ göğüslerini keserek tek göğüslü olarak savaştıkları bilinmektedir. Bu yöntemin daha iyi ok atabilmek için kullanıldığı düşünülmektedir.

İskitlerin Savaşçı Amazon Kadınları Hakkında Bilgi

Amazon kadınları, antik dünya mitolojisinde yer alan efsanevi kadın savaşçılar olarak bilinirler. Herodot, bu kadınların gerçekte İskit kadınları olduğunu belirtmiştir. İskitler, antik çağda bugünkü Kazakistan, Rusya ve Ukrayna’nın steplerinde yaşayan bir halktı. Amazon kadınlarının, erkeklerinin ölmesi üzerine Perslerle savaşmak için tek göğüsle savaşmaya başladıkları söylenir. Bu iddiaya göre, sağ göğüslerini keserlerdi ki oklarını daha rahat bir şekilde fırlatabilsinler. Ancak bu iddia, tarihi kaynaklarda doğrulanmamıştır.

iskitler sakalar amazon kadınları türk mü

Amazon kadınlarının gerçekliği hakkında birçok farklı görüş vardır. Bazı tarihçiler, Amazon kadınlarının gerçekten var olduğunu ve Antik Yunanistan’daki savaşlar sırasında Perslerle savaştığını iddia ederken, diğerleri bu kadın savaşçıların sadece efsane olduğunu savunur. Bu kadınların mitolojik hikayeleri, genellikle güçlü ve bağımsız kadın figürlerini temsil eder. Mitolojide, Amazon kadınları savaş, avcılık ve binicilik konusunda uzmanlardı. Ayrıca erkeklerin üstesinden gelebilecek kadar güçlü ve cesurdu.

Amazon kadınları, tarihte ve edebiyatta birçok kez tasvir edilmiştir. Antik Yunanistan’da, Amazon kadınları üzerine birçok efsane yazılmıştır ve bu efsaneler bugün bile popülerliğini korumaktadır. Ayrıca, Amazon kadınları modern popüler kültürde de yer almaktadır. Amazon kadınları hakkında birçok mitolojik hikaye ve tarihi kaynaklar mevcuttur. Bununla birlikte, gerçekten var olup olmadıkları konusunda hala tartışmalar devam etmektedir. Ancak, Amazon kadınları güçlü ve bağımsız kadın figürlerini temsil etmeleri nedeniyle tarihi ve edebi eserlerde sıklıkla yer almaktadırlar.

Türklerin Kullandığı Takvimler ve Takvimin Gelişimi Tarihçesi &

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir