Test Çöz | Tarih Bilimine Giriş Testleri

Tarih Bilimine Giriş TEST 1

 
1. Tarih, geçmişte yaşanan olayları inceleyen bilimdir. Tarihsel süreç içinde yer alan insanlar geçmişlerini merak ederler. Geçmişte yaşanan olaylarla ilgili araştırma yaparlar. Tarihin ışığında geçmişi sorgulayarak anlamaya çalışırlar.
Yukarıda verilen yargıya göre, Tarih Bilimi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Geçmişte yaşamış insan toplulukları ve bunların faaliyetleri tarihin konusu içerisinde yerini alır.
B) Tarihi olaylar araştırmalar ışığında incelenir
C) Geçmişi bilme isteği, doğal bir insan dürtüsüdür.
D) Bir olayı incelerken, elde edilen bulgular mutlaka tenkide tabi tutulmalıdır.
E) Güncel değer yargıları tarihi anlamak için önemlidir.
3. Tarih Bilimi araştırmalarını kendi dinamikleri ışığında gerçekleştirir. Buna göre; öncelikle araştırılacak olan konu ile ilgili kaynaklar taranır, sonrasında tarihin tasnifi, tahlil (analiz), tenkit ve sentez aşamalarından geçilerek bilimsel veriye ulaşılır.
Bu bilgiler ışığında tarihin metodu(yöntemi) için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Tahlil edilemeyen kaynaklar tasnif edilemez.
B) Tarihsel araştırma için yapılacak ilk iş olabildiğince fazla kaynağa ulaşmaktır.
C) Tenkit süzgecinden geçirilmeyen bilgiler güvenilir değildir.
D) Tasnif, yapılacak olan araştırmayı kolaylaştıracaktır
E) Tarih bilimi geçmişteki olayları kendine has bir yöntemle ele alır.
2. Geçmişte meydana gelen, başlangıcı ve bitişi belli olan, somut gelişmelere olay denir.
Yukarıda verilen bilgiye göre aşağıdakilerden hangisinin tarihi bir olay olduğu söylenebilir?
A) Milliyetçilik fikrinin imparatorlukların parçalanmasına etkisi
B) Barutun ateşli silahlarda kullanılmasıyla feodalizmin tasfiye sürecine girmesi
C) Milli Mücadele hareketinin başarıya ulaşmasıyla, modern Türkiye Cumhuriyetinin kurulması
D) Sanayi Devrimini takiben sömürgeciliğin bir yarış haline dönüşmesi
E) Coğrafi keşifler sonucunda Batılı kültürün, Asya ve Amerika kıtalarında yayılması
4. Tarih dersi işlenirken Ali, İngiliz tarihi ile ilgili okumuş olduğu bir kitaptan bahsetmiştir. Bunun üzerine söz alan Ayşe, bu kitabı kendisinin de okumuş olduğunu fakat, kitabın dipnotlarında İngiliz kaynakları dışında başkaca bir kaynağa rastlamadığını söylemiştir.
Buna göre Ayşe, söz konusu kitabı eleştirirken, bu kitapta tarih biliminin yöntemlerinden hangisine dikkat edilmediğini vurgulamıştır?
A) Elde edilen verilerin tahlil edilmesi
B) Olayların gerçekleştiği dönemin yargılarıyla ele alınması
C) Araştırılacak konu ile ilgili ulaşılabilecek tüm verilerin taranması
D) Araştırmaların yer ve zamana dikkat edilerek yapılması
E) Anlatılanlar arasında neden-sonuç ilişkisi kurulması
5. Aşağıdakilerden hangisinin tarihe bilimsel özellik kazandırdığı söylenemez?
A) Belgeler ışığında inceleme yapmak
B) Kişilerin değer yargılarını göz önünde bulundurmak
C) Olayların yer ve zamanını belirtmek belirtmek
D) Araştırmalarında tenkit yöntemini kullanmak
E) Farklı bilim dallarından yardım almak
9. Aşağıdakilerden hangisi, tarihi araştırmaların subjektif bir nitelik kazanmasına sebep olan faktörlerden değildir?
A) Olaylara dini anlayış ışığında yaklaşım sergilemek
B) Milli kimliğini araştırmalara dahil etmek
C) Araştırmaları öznel bakış açısıyla yapmak
D) Bilimsel metot kullanmak
E) Günümüz değer yargıları ile ölçümleme yapmak
10. Tarihsel bilgiye ulaşma yolunda üzerinde araştırma yapılan her türlü belge, bulgu ve bilgiye kaynak denir. Günümüze yaklaştıkça tarihin kaynaklarındaki çeşitlilik de artmaktadır.
Aşağıdakilerden hangisi tarihi olayların araştırılmasında kullanılan kaynaklardan değildir?
A) Yazılı kaynaklar        B) Görsel ve işitsel kaynaklar
C) Sözlü kaynaklar        D) Yazısız kaynaklar
        E) Deneysel kaynaklar
7. Tarihin konusu, geçmişteki insan ve insan topluluklarının faaliyetleri, yaşamları ve hayatlarını etkileyen olaylardır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi tarihin araştırma alanı içine girmez?
A) Coğrafi keşiflerin Osmanlı Devletine etkileri
B) 14. yüzyıl Avrupa’sında ekonomik faaliyetler
C) Dinozorların yok olmasına neden olan faktörler
D) Sultan Genç Osman döneminde meydana gelen İstanbul yangınları
E) Paleolitik devirde avcılık faaliyetleri
8. Bir olay incelenirken elde edilen tüm belge ve bulgulara salt gerçeklik nazarıyla bakılamaz. Tarihçi incelemesini yaparken dikkatli ve uyanık olmak zorundadır.
Yukarıda verilen bilgilerde tarih biliminin özelliklerinden hangisine öncelikli vurgu yapıldığı söylenebilir?
A) Araştırmaları belgeler ışığında yapmak
B) Farklı kaynaklardan yararlanmak
C) Verileri eleştirel bakış açısıyla incelemek
D) Olayların iktisadi yönlerini de ele almak
E) Toplumun yararına olacak bir sentez üretmek
6.  • Nesnel Bakış Açısı
      • Tenkid Yöntemi
Yukarıda tarih bilimine ait bazı özellikler verilmiştir.
Bu özelliklerin tarihe kazandırmış olduğu temel nitelik aşağıdakilerden hangisidir?
A) Neden-sonuç ilişkisi kurabilmek
B) Yer ve zaman tespiti yapabilmek
C) İncelemelerini objektif veriler ışığında gerçekleştirebilmek
D) Olayları belgelere dayalı inceleyebilmek
E) Farklı kaynaklardan yararlanarak tahlil etmek
TEST 1 YANITLAR: 1-E 2-C 3-A 4-C 5-B 6-C 7-C 8-C 9-D 10-E
 

Tarih Bilimine Giriş TEST 2

1. Araştırmacının kendi inandığı doğruları ispatlamak yolunda araştırma yapması ve elde ettiği her veriyi bu doğrultuda yorumlaması, tarih biliminin;
I. Nesnellik
II. Sentez Yapma
III. Bilimsel Yöntem
IV. Kaynak Tarama
özelliklerinden hangilerine aykırı davrandığını gösterir?
A) I ve II        B) I ve III      C) I, II ve III
   D) II, III ve IV    E) I, III ve IV
2. Zamanı ölçmek insanlar için kaçınılmaz bir ihtiyaçtır ve takvimler bu ihtiyaç doğrultusunda icat edilmiştir. Günümüzde kullanmış olduğumuz takvimlerin ilk ve basit örnekleri İlk Çağ uygarlıkları tarafından meydana getirilmiş olup, Ay takviminin mucidi Sümer medeniyeti, güneş takviminin mucidi ise Mısır medeniyetidir.
Yukarıda verilen bilgilere bakıldığında, aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) İcatlar ihtiyaçlardan doğmuşlardır
B) Takvim yapmak için astronomik olayların takibi gereklidir
C) Tarihsel süreçte ay takvimi daha yaygın olarak kullanılmıştır
D) İlk çağ medeniyetleri günümüz modern toplumunu etkilemiştir
E) İcatların gelişimi farklı toplumların katkısıyla gerçekleşmektedir
3. Tarihsel olayları sebep-sonuç ilişkisi içinde ele almak ve araştırmaları bu doğrultuda yaparak sentez elde etmek tarihe bilimsellik kazandıran temel özelliklerindendir.
Aşağıdaki tarihsel olaylardan hangisinde bu metoda uygun bir çıkarım yapıldığı söylenemez?
A) Malazgirt Savaşı’nın Büyük Selçuklularca kazanılması, Anadolu’nun Türkleşme sürecini hızlandırmıştır.
B) Moğol istilasıyla beraber Anadolu’da Türk nüfusun artığı gözlemlenmektedir
C) Abbasilerin başkenti Bağdat bilimsel bilgi noktasında kendi çağının en önde gelen şehirlerindendir
D) Coğrafi keşiflerle beraber Avrupa’ya akan zenginlik burjuva sınıfının etkinliğini arttırmıştır.
E) Ateşin kontrol altına alınması, maden devirlerine giden yolu açmıştır
4. Tarihi araştırmalarda gerçekliğin mutlak bilgisine ulaşıldığını söylemek çok zordur. Zira bulunacak her belge, mevcut bilgilerimizi geliştirebilir yada, tümden değiştirebilir. Bu nedenle Tarih bilimi için en önemli şey belgelerdir.
Buna göre;
I. Tarihi olaylar yalnızca belgeler ışığında açıklanabilir
II. Tarih bilimi durağan değildir, gelişime açıktır
III. Araştırmalar resmi belgelere dayandırılmazsa güvenilirliğini kaybeder
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I      B) Yalnız III     C) I ve II         D) II ve III     E) I, II ve III
 
5. Bir olayın tarih biliminin kapsama alanına girmesi için aşağıdaki şartlardan hangisini taşıması beklenmez?
A) Etkilerinin günümüzde devam ediyor olması
B) Meydana geldiği yer ve zaman hakkında bilgi sahibi olunması
C) Olayla ilgili objektif kaynaklara ulaşılması
D) İnsan toplulukları tarafından gerçekleştirilmesi
E) Üzerinden belli bir zaman geçmiş olması
6. İnsanlık için önemli olan pek çok gelişme ve icat tarihsel süreç içinde farklı toplumların katkılarıyla geliştirilerek son halini almıştır’’ diyen bir tarihçi;
I. Mısırlıların bulduğu güneş takvimini Romalıların geliştirmesi
II. Fenike alfabesinin, Yunanlılar ve Romalıların katkısıyla Latin alfabesi haline gelmesi
III. Sümer çivi yazısının komşu uygarlıklarca da kullanılması
durumlarından hangilerini bu yargısına örnek olarak gösterebilir?
A) Yalnız I     B) Yalnız II     C) I ve II
      D) I ve III     E) I, II ve III
7. Aşağıdakilerden hangisi tarih bilimi için belge niteliğinde olan sözlü kaynaklardan birisi değildir?
A) Destanlar     B) Halk hikayeleri      C) Soy kütükleri     D) Efsaneler     E) Menkıbeler
8. Geçmişten günümüze tarih yazıcılığı;
I. Rivayetçi Tarih
II. Öğretici Tarih
III. Bilimsel Tarih
aşamalarından geçmiştir.
Bunlardan hangilerinin öncelikle toplumun değer yargılarına olumlu yönde etki etmeyi amaç edindiği söylenebilir?
A) Yalnız I     B) Yalnız II     C) Yalnız III     D) I ve II     E) I, II ve III
9. Tarihi olaylar için zaman ayırt edici bir faktördür. Birbirine ne kadar yakın ve benzer olursa olsun, bir olayın tarihini bilmek onu diğerlerinden ayırt etmemizi sağlayacaktır.
Buna göre;
I. Tarih bilimi için kronoloji vazgeçilemez öneme sahiptir
II. Benzer nedenlerle meydana gelen olayları birbirinden ayırmak zordur
III. Yardımcı bilimler tarihi çalışmalarda etkin rol oynamaktadır
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I     B) Yalnız III     C) I ve II
      D) I ve III     E) I, II ve III
TEST 2 YANITLAR: 1-B 2-C 3-C 4-C 5-A 6-C 7-C 8-B 9-D

Tarih Bilimine Giriş TEST 3

1. Arkeolojik kazılarda bulunan insan kemiklerini inceleyerek, üzerinde araştırma yapılan dönemin insanları hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlayan bilim dalı Antropolojidir.
Buna göre;
I. Tarihsel süreçte farklı ırklara mensup toplulukların gerçekleştirmiş olduğu göç hareketleri hakkında fikir edinmek
II. Eski insanların yaşam süresi ve kalitesi hakkında bilgi edinmek
III. Uygarlıkların konuştuğu dilleri çözümlemek
durumlarından hangilerinde antropoloji biliminin tarihe yardımcı olabileceği söylenebilir?
A) Yalnız I     B) Yalnız II     C) I ve II     D) I ve III     E) I, II ve III
2.  • Tarihi olaylar, zamanın belli bir diliminde ve belirli bir coğrafyada meydana gelmektedir.
      • Tarihi olaylar arasında neden-sonuç ilişkisi vardır.
Aşağıda verilenlerden hangisiyle yukarıda verilen bilgiler arasında bir bağlantı kurulamaz?
A) Urartuların ekonomik uğraş alanı hayvancılıktır
B) Yazı, ilk defa MÖ. 3500’lerde Mezopotamya’da kullanılmaya başlanmıştır
C) Avrupa’da kültürel gelişmelerin hızlanmasında kağıt ve matbaa etkili olmuştur
D) Kayseri-Kültepe tabletleri Anadolu tarihindeki ilk yazılı kanunlar olarak kabul edilmektedir
E) MÖ 1280’de Hititler ve Mısırlılar arasında Kadeş Antlaşması imzalanmıştır
3. Aşağıdaki uygulamalardan hangisinin tarihi araştırmalarda objektifliği sağlamaya yardımcı olduğu savunulamaz?
A) Olayların farklı kaynaklar ışığında incelenmesi
B) Olayın gerçekleştiği yerde inceleme yapılması
C) Olayın meydana geldiği dönemin koşullarının göz önünde bulundurulması
D) Araştırılan olayın, başka olaylarla benzer yönlerinin ortaya konması
E) Araştırmanın tarihe yardımcı bilim dallarından yararlanılarak sürdürülmesi
4.
TANIM: Tarih bilimi, geçmişte yaşamış olan siyasal organizasyonların faaliyetlerini; yer ve zaman belirterek, neden-sonuç ilişkisi içerisinde ve belgelerden yararlanarak incelemektedir.
DURUM: 19. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde İstanbul ve Çanakkale Boğazlarının uluslararası bir sorun olarak ortaya çıkmasında, devletin siyaseten zayıflamış olması ve Avrupalı devletlerin Osmanlı üzerindeki çıkar çatışmaları etkili olmuştur.
Yukarıdaki verilen durumda tarihin tanımında yer alan öğelerden hangisine değinilmemiştir?
A) Siyasi ilişkiler
B) Zaman gösterme
C) Yer belirtme
D) Belgelere dayandırma
E) Neden-Sonuç ilişkisi
5. Tarihi araştırmalara yardımcı olan aşağıdaki bilim dallarından hangisinin matematiksel olarak ölçümlenebilir veriler ürettiği söylenebilir?
A) Arkeoloji    B) Paleografya   C) Epigrafi   D) Filoloji   E) İstatistik
6. Mustafa Kemal Atatürk, “Tarih; bir milletin kanını, hakkını, varlığını hiçbir zaman inkar etmemelidir.” demiştir.
Atatürk’ün bu sözünde belirtmiş olduğu hakikatin ortaya çıkmasında, aşağıdakilerden hangisinin etkisi olduğu savunulamaz?
A) Araştırmaların objektif olarak yapılması
B) Yardımcı bilimlerden yararlanılması
C) Olayların günümüz anlayışına göre yorumlanması
D) Olayın geçtiği yerde araştırma yapılması
E) Olayda rolü olanların katkısının ortaya konması
7. Tarih biliminde araştırmayı ve öğrenmeyi kolaylaştırmak için; zamana, mekana ve konuya göre sınıflandırma yapılmaktadır.
Aşağıdakilerden hangisi hem zamana, hem de mekana göre sınıflandırmaya örnek olarak gösterilebilir?
A) Haçlı Seferleri Tarihi
B) Ortaçağ’da Avrupa Tarihi
C) İslam Tarihi
D) 19. Yüzyıl Tarihi
E) Kuzey Afrika Tarihi
8. Tarihi olayları doğru bir şekilde anlayabilmemiz için aşağıdaki kaynaklardan hangisi, diğerlerine göre daha ayrıntılı bilgiler edinmemizi sağlamaktadır?
A) At koşum takımları
B) Paralar
C) Silahlar
D) Süs eşyaları
E) Kitabeler
9. Tarihi süreç içinde ortaya çıkan;
• kısa süreli gelişmelere olay,
• olayların sonuçlarına bağlı olarak ortaya çıkan uzun sürekli gelişmelere ise olgu denilmektedir.
Yukarıda verilen bilgilere göre, aşağıdakilerden hangisi tarihi olguya örnek olarak gösterilebilir?
A) Versay Antlaşması’nın imzalanması
B) Anadolu’nun Türkleşmesi
C) 751’de Talas Savaşının yapılması
D) Kolomb’un Amerika’yı keşfetmesi
E) Müslümanların Medine’ye Hicret etmesi
10. Tarihsel süreçte insanların, takvimleri kullanmaya başlamasıyla aşağıdakilerden hangisi arasında bir ilişki kurulamaz?
A) Toplumsal hayatın kolaylaşması
B) Olayların gerçekleştiği zamanın tespit edilmesi
C) Olaylar arasında neden-sonuç ilişkisinin kurulması
D) Tarih olaylarının incelenmesinin kolaylaşması
E) Yazılı hukuk kurallarının oluşturulması
11. Orta çağ Avrupa’sında yaşanan veba felaketi, binlerce insanın ölümüne ve devletlerin pek çok alanda ciddi problemler yaşamasına neden olmuştur.
Yukarıda anlatılan olaya bağlı olarak meydana gelen;
I. sosyal hadiseler
II. ekonomik problemler
III. nüfus değişimleri
durumlarından hangileri tarihin araştırma alanı içerisinde yer alır?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I, II ve III
 
TEST 3 YANITLAR: 1-C 2-A 3-D 4-D 5-E 6-C 7-B 8-E 9-B 10-E 11-E

Tarih Bilimine Giriş TEST 4

1. Arkeolojik kazılar neticesinde elde edilen kafatası ve kemik parçalarını inceleyerek o kişinin cinsiyeti ve ırkı ile ilgili bazı detaylı bilgiler verebilen tarihe yardımcı bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Nümizmatik      B) Heraldik     C) Paleografya     D) Antropoloji     E) Sigilografya
2. Fizikçiler yerçekimine veya ışığın düz bir çizgide ilerlediğine yönelik genellemeler yaparak deneylerle bunları ıspatlayarak evrensel geçerliliği olan yasalara ulaşabilirler. Tarih biliminde ise bu tarzda kesin genellemeler ve yasalar konulamaz.
Tarih biliminde değişmez genelleme ve yasaların konulamamasında;
I. Tarihî olayların birebir tekrarının mümkün olmaması
II. Tarihte her olayın kendine has özelliklere ve niteliklere sahip olması
III. Tarihte zaman, mekân ve kişilerin sürekli değişmesi
IV. Tarihî olayların sebep-sonuç ilişkisi yönünden birbirine bağlı olması
V. Tarihî meydana getiren toplumların değer yargıları ve inanç sistemlerinin farklı olması
özelliklerinden hangisinin etkili olduğu söylenemez?
A) I     B) II     C) III     D) IV     E) V
3. Tarih, insanın her türlü düşünüşünü, bu düşünüşlerin eseri olan faaliyetlerini ve bunların sonucunda ortaya çıkan değişimleri inceler.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi tarihin araştırma konuları içerisinde yer almaz?
A) İnsanların göçebelikten yerleşik hayata geçmesi
B) Orta Asya’da yaşanan kuraklığın sebepleri
C) Elâzığ Depremi’nin sonuçları
D) İpek Yolu’nun Doğu-Batı medeniyetlerine etkisi
E) İslamiyet’in Orta Doğu’da yayılması
4. “O gün, İsa peygamberin doğumunun 20’nci yılıymış…”
Bu ifade doğrultusunda “o gün” şeklinde tarif edilen zamanla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin söylenmesi doğru olur?
A) MÖ I. yüzyılın ilk çeyreğidir.
B) MÖ I. yüzyılın son çeyreğidir.
C) MS I. yüzyılın son çeyreğidir.
D) MS I. yüzyılın ilk çeyreğidir.
E) MÖ II. yüzyılın ilk çeyreğidir.
5. Tarihî olaylar incelenirken olayların gerçekleştiği dönemin koşullarının göz önünde bulundurulması, kaynaklara ulaşılması ve olayın üzerinden belli bir sürenin geçmesi gerekmektedir.
Bu durumun en önemli nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?
A) Geçmiş ve günümüz arasındaki bağlantının kurulmak istenmesi
B) Olayların nesnel bakış açısıyla değerlendirilmeye çalışılması
C) Tarihî olayların birden fazla toplumu etkilemesi
D) Olayların günümüze yansımalarının doğru olarak tespit edilmesi
E) Araştırılacak konunun sınırlarının belirlenmeye çalışılması
6. Tarih araştırmalarında olayların öğrenilmesi, öğretilmesi ve aktarımının kolay yapılabilmesi için olaylar zamana, mekâna ve konusuna göre sınıflandırmaya tabi tutulmuştur.
Bu bilgilerden hareketle aşağıdakilerden hangisinin diğerlerinden farklı bir sınıflandırmaya tabi tutulduğu söylenebilir?
A) Orta Asya Tarihi     B) Hukuk Tarihi     C) Avrupa Tarihi     D) Dinler Tarihi     E) İlk Çağ Tarihi
7. Kayseri Kültepe’de yapılan kazılarda bulunan MÖ 1800’lü yıllara ait olan tablette “Benim mührümle mühürlü 2 tamalakkum Nuhsatum’un evi(nde) duruyor. Büyük tamalakkum’u açın ve Amur-İstar’ın oğlu İlibâni’nin 2 mina gümüş borcuna dair belgeyi Su’en-rē’ûm’a verin” ifadesi yer almaktadır.
Kayseri Kültepe’deki tabletlerin bulunmasında ve incelenmesinde;
I. Paleografya
II. Heraldik
III. Epigrafya
yardımcı bilim dallarının hangisinden faydalanıldığı söylenemez?
A) Yalnız I     B) Yalnız II     C) Yalnız III     D) I ve III     E) II ve III
8. Yazılı belgeler geçmişin aydınlatılmasında diğer kaynaklara göre daha kesin ve güvenilir bilgiler içerir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisinin tarih araştırmalarında daha bilimsel veriler sunacağı söylenebilir?
A) Mağara resimleri     B) Kil tabletler     C) Silahlar     D) Lahitler     E) Kalıntılar
9. Tarih öğrenmenin yararları arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
A) Uluslararası sorunların çözümüne katkıda bulunma
B) Millî kültürün gelişmesine yardımcı olma
C) Vatan ve millet bilincini geliştirme
D) Millî birlik ve beraberlik anlayışını güçlendirme
E) Ekonomik sorunlara kalıcı çözüm bulma
10. (I) Tarih, insana bir yandan kim olduğunu bildirirken diğer yandan kim olmadığını göstererek onu öteki insanlardan ayırır. (II) İçinde yaşadığı toplumun geçmişini okuyup öğrenen bir insan edindiği bilgiler sayesinde toplumun ortak kültürel değerlerini daha yakından tanır ve kendini toplumu ile özdeşleştirir. (III) Tarih; insana algılama, araştırma, anlama, yorumlama ve muhakeme yapma gibi beceriler kazandırır. (IV) Toplumu oluşturan insanlar tarih sayesinde ortak bir geçmişten geldiklerini aynı milletin fertleri olduklarını fark eder. (V) Tarih, günümüz dünyasını anlayabilme ve gelecekle ilgili gerçekçi ve akılcı planlamalar yapabilme konusunda insana yardımcı olur.
Yukarıda numaralandırılmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Birinci cümlede özgün kimliğin oluşması konusuna değinilmiştir.
B) İkinci cümlede aidiyet duygusu ve sosyalleşme konusundan bahsedilmiştir.
C) Üçüncü cümlede kişisel gelişim ile ilgili bilgilere yer verilmiştir.
D) Dördüncü cümlede millî kimliğin oluşması ve güçlenmesi anlatılmıştır.
E) Beşinci cümlede vatan ve millet sevgisinden bahsedilmiştir
11. Kral Yolu, tarihte ilk posta teşkilatını kuran Persler tarafından yapılmıştır. Sus şehrinden başlayan yol Lidyalıların başkenti Sardes’e kadar uzanmıştır. Lidyalıların, Elektrum denilen altın ve gümüş karışımını kullanarak icat ettikleri madeni paranın bu yol üzerinde kullanılmaya başlanması ile ticari faaliyetler hızlanmış takasa dayalı ticaret sona ermiştir.
Bu bilgilere bakıldığında tarih biliminin aşağıdaki özelliklerinden hangisine vurgu yapılmıştır?
A) Neden-sonuç ilkesi
B) Toplulukların etkilenmesi
C) Belgelere dayanması
D) Yer ve zaman ilişkisi
E) Geçmişi incelemesi
TEST 3 YANITLAR: 1-D 2-D 3-B 4-D 5-B 6-E 7-E 8-B 9-E 10-E 11-A
Tarih Bilimine Giriş Testlerini PDF indir

Düşüncelerinizi Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir