Etiket: İlk Çağ Uygarlıkları

Sümerler

Sümerler, M.Ö. 4000'li yıllarda Mezopotamya bölgesinde kurulan ve dünyanın ilk yazılı kültürlerinden biri olarak kabul edilen bir halktır. Sümer kültürü, bugün Irak topraklarında yer alan bölgelerde, özellikle Eufrat ve Tigris nehirlerinin vadilerinde gelişmiştir. Sümerler, yapılarını ve teknolojilerini geliştirirken, aynı zamanda matematik, astronomi, astroloji, mitoloji, tıp ve hukuk gibi pek çok ileri düzey bilim ve sanat dalında da ilerlemeler kaydetmişlerdir. Sümer kültürü, yazılı kayıtlar ve tabletler aracılığıyla en iyi şekilde tanınır. Bu kayıtlar, günlük hayat, ticaret, vergi ve hukuk konuları gibi pek ......

Roma Uygarlığı (Roma İmparatorluğu)

Roma Uygarlığı (Medeniyeti) Özellikleri Nelerdir Maddeler Halinde MÖ 753'te İtalya’da kurulmuş; Krallık, Cumhuriyet ve MÖ 27 yılından itibaren imparatorlukla yönetilmiştir. İlk Çağ uygarlıklarının en büyük ve güçlü imparatorluğudur. Krallar Senato denilen ihtiyarlar meclisi tarafından teklif edilmiş; "Kuriya” denilen Halk Meclisi tarafından seçilmiştir. Cumhuriyet Devri’nde (M Ö 510 - 27) devleti senatonun seçtiği "Konsül” yönetmiştir. Sıkıntılı ve zor durumlarda devleti “Diktatör” denilen yüksek devlet memurları yönetmiştir. “Lejyon” adını verdikleri paralı askerlerden oluşan orduları çok güçlü ve disiplinlidir. Çok tanrılı inanışları olup ......

Frigyalılar

Boğazlar yolu ile Anadolu’ya geldikleri tahmin edilen Frigler Orta Anadolu’ya hakim olmuşlardır. Başkentleri Polatlı yakınlarındaki Gordion’dur. Şehir ismini bilinen ilk kralları Gordios’tan almaktadır. En ünlü kralları Midas’tır. Önce Lidya sonra Pers hâkimiyetine girmişlerdir. Sosyal sınıflaşma görülmüştür. Çok tanrılı inanışa sahip olan Friglerde en önemli Tanrı, toprak ve bereket tanrıçası Kibele’dir. Tarım ve hayvancılık ile uğraşmışlar ve bu alanda sert kanunlar yapmışlardır. Dokumacılık gelişme göstermiştir. Tapates adı verilen halı ve kilim örnekleri mevcuttur. Fibula adı verilen çengelli iğneye benzer bir aracı geliştirmişlerdir. ......

Hititler (Hitit Uygarlığı)

Hitit Uygarlığı Özellikleri Nelerdir Hakkında Bilgi Maddeler Halinde * Anadolu’da "Hititlerden önce" Hattiler dönemi olduğu bilinmektedir. (MÖ 2000 - MÖ 700 ) * Hititler, MÖ XIX. yüzyıldan itibaren Anadolu'da siyasal güç olarak belirmişlerdir. * ilk güçlü kralları Labarnaş olup başkentleri Hattuşaş (Çorum)’tır. * Kızılırmak yayı içerisinde küçük şehir devletleri şeklinde kurulup MÖ 1900’lerde Anadolu’da ilk merkezi krallığı kurmuşlardır. * Hitit ordusu piyadelerden ve savaş arabalarından oluşur. Devamlı ve düzenli ordu mevcuttur. * Devlet yönetimi : Kral - Tavananna (Kraliçe) - Pankuş Meclisi şeklinde 3'lü sistem halindedir. * ......

Fenikeliler

Fenikeliler Hakkında Kısaca Özet Bilgi MÖ 200 - 146 tarihleri arasında yaşayan Fenikeliler, İlk Çağ Uygarlıklarında denizciliğe ve koloni ticaretine önem veren ilk devlet olup Tir, Sidon ve Kartaca gibi koloni merkezleri kurmuşlardır. Doğu ve Ön - Asya Medeniyetlerini Akdeniz havzasına taşımışlardır. Cam, kumaş üretimi ve kırmızı boyayı bulmaları ile dikkat çekmişlerdir. Mısır uygarlığından aldıkları yazıyı geliştirerek dünyanın ilk harf yazısını (alfabe) oluşturmuşlardır. Arazilerinin tarıma elverişli olmaması nedeniyle denizcilikle uğraşmışlar ve ticari amaçlı koloniler kurmuşlardır. Bilinen ilk harf yazısı olan Fenike ......

Sasaniler

Sasani İmparatorluğu İran ve Irak topraklarına hakim olan Sasaniler, Orta Doğu’nun ikinci büyük gücüydü. Sasaniler bu dönemde Bizans ile mücadele halindeydiler. İyilikle kötülüğün mücadelesini esas alan Zerdüştlük dinine (ateşe tapma) inanan Sasaniler, İslamiyet’in ortaya çıktığı sırada eski gücünden uzaktaydı. Sasaniler, MS 224 yılında köhnemiş Partlara son vererek İran’da yeni bir dönem başlattılar. Hanedana isim veren ataları Sasan’ın Akhaemenid soyundan geldiğini ileri süren Sasaniler, Akhaemenidlerin hâkimiyeti altındaki topraklar (Doğu’da indus’ten batıda Yunanistan’a ve Mısır’a uzanan topraklar) üzerinde hak iddia etmiş ve Romalılar ......

Çin Uygarlığı (Çin Medeniyeti)

Çin Uygarlığı (Çin Medeniyeti) İlkler - İcatları İlk siyasal otorite, Kuzey Çin’de (Şensi bölgesi) Türk asıllı olup sonra Çinlileşen Çhou (Çov) hanedanı tarafından kurulmuştur. Çin’deki kültürel birikim ler M Ö 2400’e kadar uzanır. Tarihi Çin Şeddi ile mimaride insanlık tarihine önemli bir eser kazandırmışlardır. Porselencilik ilk kez Çin’de gelişmiştir ve ipekçilik yaygındır. MÖ 1500’lerde doğunun en eski yazısını kullanmışlar ve kağıdı MÖ 200’lerde bulmuşlardır. Konfüçyüs, Lao - Çe (Lav - dzı), Tao gibi düşünürlerin dini - felsefi düşünceleri Hindistan'da çıkmasına ......

Mısır Uygarlığı (Mısır Medeniyeti)

Mısırlılar Hakkında Kısaca Özet Bilgi Mısır medeniyeti MÖ 6. yüzyılda Pers, daha sonraki yüzyıllarda ise Makedon kralı İskender’in hâkimiyetine girmiştir. Nom adı verilen şehir devletleri şeklinde yaşayan Mısır’da Kral Menes tüm şehirleri tek çatı altında toplayarak siyasi birliği sağlamıştır. Mısır’da Kral Menes Dönemi’yle birlikte krallar firavun adı verilen unvan ile anılmışlardır. Firavun tanrı-kral olarak bilinmektedir. Firavunların tanrı-kral özelliğinin olması Mısır’da hukukun gelişimini yavaşlatmıştır. Dine dayalı hukuk kuralları yaygındır. Yazılı hukuk gelişmemiştir. Mısır uygarlığı dönemindeki en önemli olaylardan biri MÖ 1280’de Hititlerle imzalanan ......

İran Uygarlığı (Pers – Fars Medeniyetleri)

İran Medeniyeti (Pers Fars Uygarlıkları Medeniyetleri) İran'da Kurulan Devletler, İmparatorluklar Anadolu ve Hindistan bölgelerinin ortasında bulunan İran, insanlık tarihi süresince buralardan gelen insanların ve medeniyetlerin tesirinde kalmış ve kendisine özgü farklı medeniyetler yaratmıştır. İran’da güçlü bir hâkimiyet kuran Perslerin hâkimiyetine MÖ 333 yılında Büyük İskender İssos Savaşı ile son vermiştir. Pers uygarlığı mutlakiyet anlayışının güçlü olduğu, sınırsız yetkiye sahip olan hükümdarlar tarafından yönetilmiştir. Persler İran, Mısır, Anadolu’ya hakim olarak Yunanistan’a kadar hâkimiyetlerini genişletmişlerdir. Ülkeyi satraplık adı verilen eyaletlere bölmüşler ve eyaletlerin başına merkezden ......

Hint Uygarlığı (Hint Medeniyeti)

Hint Uygarlığı (Hint Medeniyeti) Özellikleri nelerdir Maddeler Halinde Uzun süre güçlü bir devlet kurulamamış ve Hindistan’da " millet olgusu” gelişmemiştir. Bu duruma, Kast Örgütü'nün doğuştan kaynaklı sınıfsal yapıyı önemsem esi, Farklı din, dil ve ırklara mensup insanların varlığı gibi unsurlar neden olmuştur. Hindistan’da semavi olmayan (Brahmanizm , Maniheizm , Budizm ) dinler yayılmıştır, Çok sayıda millet tarafından Hindistan istila edilmiştir. Tarihi Baharat Yolu'nun başlangıcıdır. MÖ 1200’lerde Hindistan’ı işgal eden Arilerce Kast Örgütü kurulmuştur. Kast Örgütüne göre toplum sınıflara ayrılmıştır. Brahmanlar: Din adamları Kşatriyalar: Asiller, askerler Vaysiyalar: Tüccarlar, çiftçi ve zanaatkârlar Südralar: Köylüler ......

Helen Uygarlığı

Helen Uygarlığının Özellikleri Nelerdir Maddeler Halinde Makedonya Kralı İskender Anadolu'daki İyon şehirlerini kurtarmak ve Pers hakimiyetine son vermek için MÖ 334’te Asya Seferi’ne çıkmıştır. Anadolu, Suriye ve Mısır’ı ele geçirerek Pers İmparatoruluğu’na son vermiştir. Ve Helen Medeniyetinin temelleri atılmıştır. İskender'in ölümüyle Büyük İskender imparatorluğu; Makedonya Krallığı (Antigonitler) Mısır Krallığı (Ptolemeler) Asya Krallığı (Slevkiler) olmak üzere 3’e ayrılmıştır. Doğu - Batı kültürlerinin kaynaşması süreci olarak bilinen MÖ 330 - 30 arası görülen Helenistik Dönem’de; Antakya ve İskenderiye başlıca ilim merkezleri olarak doğmuş; Bergama ve İskenderiye kütüphaneleri ......

İyonyalılar

İyonyalıların Özellikleri Nelerdir Hakkında Kısaca Maddeler Halinde Bilgi İyonyalılar Dor istilasından kaçan Akaların Anadolu'nun en batısında kurduğu medeniyettir. MÖ 1200 - 545 tarihleri arasında yaşamışlardır. İzmir, Milet, Efes, Selçuk, Bergama dolaylarında şehir devletleri halinde yaşamışlardır. Şehir devletlerine Polis adını vermişlerdir. Uğraşıları deniz ticareti olan iyonlar, İlk Çağ Uygarlıklarının deniz ticareti ile uğraşan ikinci devleti olup Akdeniz, Marmara ve Karadeniz’de birçok koloni kurmuşlardır. [caption id="attachment_6985" align="alignnone" width="963"] iyonyalıların haritası[/caption] İyonyanın Kültür Merkezi Oluşunun Sebepleri Nelerdir Ön Asya’dan gelen kara ve deniz yollarının üzerinde kurulmaları Anadolu ......

Ege Uygarlığı (Eski Yunan Medeniyeti)

Yunan Uygarlığı: Ege Denizindeki adalar, Yunanistan, Trakya, Makedonya, Batı Anadolu’da yaşayan toplulukların meydana getirdiği uygarlığa verilen isimdir. Ege uygarlıklarının son dönemidir. Polis adını verdikleri şehir (site) devletleri kurmuşlardır. Atina, İsparta, Korint, Tebaî önemlileridir. o Her şehir bir devlet olup Tiran denilen krallar tarafından yönetilmişlerdir. Şehir devletleri Akdeniz, Marmara ve Karadeniz’de koloniler kurarak zenginleşmişlerdir. Kolonicilik faaliyetlerine yönelmelerinde coğrafi olanaklarının tarıma elverişli olmaması etkili olmuştur. Tanrılar (ki en büyüğü Zeus) için olimpiyat oyunları düzenlemişlerdir. Çok tanrılı inanışları olup tanrılarını insan gibi düşünen ......

Urartular

Urartular Özellikleri Nelerdir Maddeler Halinde Hakkında Kısaca Bilgi Van'da kurulmuş olan Urartuların başkenti Tuşpa’dır. Daha çok tarımla ilgilendikleri için sulama kanalları yapmışlardır. Mimaride kanalizasyonlu, çok katlı evler inşa etmişlerdir. Maden işlemeciliğinde ilerlemişlerdir. Dinleri Hititlere, dilleri ise Orta Asya dillerine benzer. Güçlü ve daimi orduları mevcuttur. Asurlular ve Medlerle mücadele etmişler ve Medler tarafından yıkılmışlardır. Urartuların Kuruluşu MÖ XIII. yüzyıldan itibaren Asur Krallığının baskısı altında olan Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki Hurri kabileleri veya beylikleri, bu baskının etkisiyle IX. yüzyılda I. Sarduri (832- 825) liderliğinde ......

Lidyalılar

Lidyalılar Özellikleri Nelerdir Maddeler Halinde Hakkında Kısaca Bilgi Gediz - Büyük Menderes ırmakları arasında kurulmuş olup ilk kralları Gides'tir. Başkentleri Sard’dır. Sard’dan Asurluların başkenti Ninova’ya kadar Tarihi Kral Yolunda Doğu - Batı ticaretini geliştirmişlerdir. Ticareti geliştirmek için MÖ 700’de parayı ilk kez kullanmışlardır. Kanunları ticareti korumaya yöneliktir. Düzenli ve daimi ordu yerine paralı askerlerden ordu kurmaları yıkılmalarını da kolaylaştırmıştır. Devlet yönetiminde kralların yanında toprak sahipleri ve tüccarlar da yer almışlardır. Lidyalıların çok tanrılı inanışları vardır. Dil, edebiyat ve mimaride önce ......

Anadolu Uygarlıkları

Anadolu Uygarlıkları (Anadolu Medeniyetleri) Devletler İmparatorluklar Hititlerden Önceki Anadolu: Hattiler ve Diğer Krallıklar Anadolu, MÖ 2000-1800 senelerinde Asur Krallığının Anadolu coğrafyasında ticaret Kolonileri kurmasıyla birlikte yazıyı kullanmaya başlamış ve tarihi devirlere girmiştir. Günümüze kalan yazılı kaynaklarda görüldüğü gibi bu devirde Anadolu’da birbirinden ayrı yer zamanda kurulan küçük krallıklar bulunuyordu. En önemli krallık Purushanda Krallığı'ydı. Belgelerde, bu krallıkla birlikte Hititlere adını veren ve merkezi Hattuş olan Hatti, Urşu, Mama, Landa, Zalpa ve Kuşşara Krallıklarını görebilmekteyiz.. Anadolu’nun Tarih Öncesi Dönemlerden itibaren önemli bir yerleşim alanı ......

Asurlular

Asurlular Medeniyeti Hakkında Kısaca Özet Bilgi Yukarı Mezopotamya’da yaşayan bu medeniyete Babiller son vermiştir. Başkentleri Ninova’dır. Mezopotamya, Mısır, İran ve Orta Anadolu topraklarında hüküm sürmüşlerdir. Asurlular yaşadıkları bölgenin tarıma çok fazla elverişli olmamasından dolayı ticarete yönelmişlerdir. Anadolu’nun bazı yerlerinde Karum adı verilen ticaret kolonileri kurmuşlardır. İlk kez süvari birlikleri kurmuşlardır. Kanunları oldukça serttir. Tarihte bilinen ilk kütüphaneyi başkentleri Ninova’ya açmışlardır. „ Ticaret aracılığıyla Anadolu’ya çivi yazısını getiren Asurlular sayesinde Anadolu’da Tarihi Çağlar başlamıştır. İlk Çağ Uygarlıkları’nın önemli ticaret yollarından olan Kral ......

Babiller

Babil Krallığı Hakkında Kısaca Özet Bilgi Sami ırkına mensup olan Amurrular tarafından kurulmuştur. I. Babil Krallığına Hititler, II. Babil Krallığına ise Persler son vermiştir. Babillerin başkenti Babil şehridir. En ünlü kralları Hammurabi’dir. Kral Hammurabi gücünü ordudan alan mutlakiyet anlayışını benimsemiştir. Hammurabi’nin çıkarmış olduğu kanunlar kısasa kısas uygulamasına yöneliktir. Mülkiyet, borç, ceza gibi konuları içeren bu kanunlar dönemin en gelişmiş kanunlarıdır. Mimari açıdan bölgenin en gelişmiş medeniyeti olarak bilinen Babillerin, Asma Bahçeleri ve Babil Kulesi bu alandaki en önemli eserleridir. Mezopotamya’da iki ......

Akadlar

Akadların Özellikleri Nelerdir (MÖ 2350 - 2150) *Başkenti Akad olan bu medeniyet; tarihte bilinen ilk büyük İmparatorluk olup ilk düzenli ve sürekli orduları kurmuşlar ve sonucunda Sümer uygarlık birikimlerini Ön Asya'ya yaymışlardır. Sami kökenlidirler. En parlak dönemini Kral Sargon Dönemi’nde yaşamışlardır. Akadların başkenti Agade şehridir. * Kerpiç ve tuğladan yapılmış Agade denilen tapınakları en önemli mimari eserleridir. * Tarımla uğraşmışlardır. * Tarihteki ilk imparatorluğu kurmuşlardır. * Çok tanrılı inanışları vardır. * Tarihteki ilk düzenli orduyu kurmuşlardır. * Dünyada bilinen ilk haritayı çizmişlerdir. Bu harita Mezopotamya bölgesine aittir. Akadlar ......

İbraniler (İsrailoğulları Uygarlığı)

İsrailoğulları - İbraniler Özellikleri Hakkında Maddeler Halinde Bilgi Hz. Musa'ya (a.s) inandıkları için Musevi diye anılırlar. İsrail ve Yahudi adlı iki devlet kurmuşlardır. Tanrıları Yahova, dini kitapları Tevrat’tır. İlk Çağ medeniyetlerinden ilk tek tanrılı dinine sahiptirler. Mescid-i Aksa (Hz. Süleym an tapınağı) en önemli eserleridir. İlk önce Babiller ve Asurlular, MS 70’lerde Romalılar tarafından yurtlarından sürülmüşlerdir. MÖ XI. yüzyılda, Mısır ve Asurların gerileme döneminde iken daha önce Mısırların Kenan olarak adlandırdıkları bölgede İsrail Krallığı ortaya çıkmıştır. Krallığın ortaya çıkış süreci tartışmalıdır. ......
Yandex.Metrica