Etiket: İlk Çağ Uygarlıkları

Urartular

Urartular Hakkında Kısaca Bilgi Urartu Devleti, tarih boyunca büyük bir bölgeyi kapsamış ve günümüzde farklı devletler arasına yayılmış bir medeniyettir. Bu eski medeniyet, Van Gölü ve çevresini içermekte olup, günümüzde Türkiye, Ermenistan, İran ve Irak gibi farklı ülkeler arasında yer almaktadır. Urartuların başkenti, günümüz Van ilinde bulunan ve Tuşpa olarak […]

Mısır Uygarlığı (Mısır Medeniyeti)

Mısırlılar Hakkında Kısaca Özet Bilgi Antik Mısır medeniyeti, tarihin derinliklerine uzanan köklü bir geçmişe sahiptir. MÖ 6. yüzyılda Pers hükümetinin etkisi altına girmiş ve daha sonra Makedon kralı İskender’in egemenliğine girmiştir. “Mısır Uygarlığı“, “Nom” olarak adlandırılan şehir devletleri biçiminde organize olmuştur. Mısır’ın birleşmesini sağlayan ilk hükümdarlarından biri Kral Menes’tir ve […]

Sümerler

Sümerler, M.Ö. 4000’li yıllarda Mezopotamya bölgesinde kurulan ve dünyanın ilk yazılı kültürlerinden biri olarak kabul edilen bir halktır. Sümer kültürü, bugün Irak topraklarında yer alan bölgelerde, özellikle Eufrat ve Tigris nehirlerinin vadilerinde gelişmiştir. Sümerler, yapılarını ve teknolojilerini geliştirirken, aynı zamanda matematik, astronomi, astroloji, mitoloji, tıp ve hukuk gibi pek çok […]

Roma Uygarlığı (Roma İmparatorluğu)

Roma Uygarlığı (Medeniyeti) Özellikleri Nelerdir Maddeler Halinde MÖ 753’te İtalya’da kurulmuş; Krallık, Cumhuriyet ve MÖ 27 yılından itibaren imparatorlukla yönetilmiştir. İlk Çağ uygarlıklarının en büyük ve güçlü imparatorluğudur. Krallar Senato denilen ihtiyarlar meclisi tarafından teklif edilmiş; “Kuriya” denilen Halk Meclisi tarafından seçilmiştir. Cumhuriyet Devri’nde (M Ö 510 – 27) devleti […]

Frigyalılar

Boğazlar yolu ile Anadolu’ya geldikleri tahmin edilen Frigler Orta Anadolu’ya hakim olmuşlardır. Başkentleri Polatlı yakınlarındaki Gordion’dur. Şehir ismini bilinen ilk kralları Gordios’tan almaktadır. En ünlü kralları Midas’tır. Önce Lidya sonra Pers hâkimiyetine girmişlerdir. Sosyal sınıflaşma görülmüştür. Çok tanrılı inanışa sahip olan Friglerde en önemli Tanrı, toprak ve bereket tanrıçası Kibele’dir. […]

Hititler (Hitit Uygarlığı)

Hitit Uygarlığı Özellikleri Nelerdir Hakkında Bilgi Maddeler Halinde * Anadolu’da “Hititlerden önce” Hattiler dönemi olduğu bilinmektedir. (MÖ 2000 – MÖ 700 ) * Hititler, MÖ XIX. yüzyıldan itibaren Anadolu’da siyasal güç olarak belirmişlerdir. * ilk güçlü kralları Labarnaş olup başkentleri Hattuşaş (Çorum)’tır. * Kızılırmak yayı içerisinde küçük şehir devletleri şeklinde […]

Fenikeliler

Fenikeliler Hakkında Kısaca Özet Bilgi “Fenikeliler” ismi, ilk olarak Yunanlı tarihçi Homeros tarafından kullanılmıştır. Yunanlılar, Fenikelileri kırmızımsı mor renkteki değerli bir kumaşa atfen “kızıl insanlar” anlamına gelen ve daha sonra “Phonikes” olarak bilinen bir isimle anmışlardır. Yunanlıların Fenikelilere verdiği bu adın kökeni, Fenike halkının ticaret ve tüccarlık faaliyetleriyle ilişkilidir. Fenikeliler, […]

Sasaniler

Sasani İmparatorluğu İran ve Irak topraklarına hakim olan Sasaniler, Orta Doğu’nun ikinci büyük gücüydü. Sasaniler bu dönemde Bizans ile mücadele halindeydiler. İyilikle kötülüğün mücadelesini esas alan Zerdüştlük dinine (ateşe tapma) inanan Sasaniler, İslamiyet’in ortaya çıktığı sırada eski gücünden uzaktaydı. Sasaniler, MS 224 yılında köhnemiş Partlara son vererek İran’da yeni bir […]

Çin Uygarlığı (Çin Medeniyeti)

Çin Uygarlığı (Çin Medeniyeti) İlkler – İcatları İlk siyasal otorite, Kuzey Çin’de (Şensi bölgesi) Türk asıllı olup sonra Çinlileşen Çhou (Çov) hanedanı tarafından kurulmuştur. Çin’deki kültürel birikim ler M Ö 2400’e kadar uzanır. Tarihi Çin Şeddi ile mimaride insanlık tarihine önemli bir eser kazandırmışlardır. Porselencilik ilk kez Çin’de gelişmiştir ve […]

İran Uygarlığı (Pers – Fars Medeniyetleri)

İran Medeniyeti (Pers Fars Uygarlıkları Medeniyetleri) İran’da Kurulan Devletler, İmparatorluklar Anadolu ve Hindistan bölgelerinin ortasında bulunan İran, insanlık tarihi süresince buralardan gelen insanların ve medeniyetlerin tesirinde kalmış ve kendisine özgü farklı medeniyetler yaratmıştır. İran’da güçlü bir hâkimiyet kuran Perslerin hâkimiyetine MÖ 333 yılında Büyük İskender İssos Savaşı ile son vermiştir. […]

Hint Uygarlığı (Hint Medeniyeti)

Hint Uygarlığı (Hint Medeniyeti) Özellikleri nelerdir Maddeler Halinde Uzun süre güçlü bir devlet kurulamamış ve Hindistan’da ” millet olgusu” gelişmemiştir. Bu duruma, Kast Örgütü’nün doğuştan kaynaklı sınıfsal yapıyı önemsem esi, Farklı din, dil ve ırklara mensup insanların varlığı gibi unsurlar neden olmuştur. Hindistan’da semavi olmayan (Brahmanizm , Maniheizm , Budizm […]

Helen Uygarlığı

Hellenizm Nedir Hellenizm terimi, ilk olarak 19. yüzyılda batılı bilginler tarafından kullanılmıştır. Bu terim, İskender’in kurduğu imparatorlukla birlikte Yunan dilinin doğudaki medeniyetler tarafından benimsenmesini ve kullanılmasını ifade etmektedir. Ancak Alman tarihçi J. G. Droysen, yaptığı araştırmalar sonucunda Hellenizm’in sadece Yunan dilinin yayılmasıyla sınırlı olmadığını, aynı zamanda Yunan kültürünün bu medeniyetlerle […]

İyonyalılar

İyonya Nerededir Bölge, Hint-Avrupalı göçmenlerin Orta Yunanistan’dan gelerek farklı bir Yunanca lehçesi konuşanlarından alınan adıyla Küçük Asya olarak bilinir. İonia, antik kaynaklarda farklı şekillerde anılan bir isimdir. Homeros’un destanlarında İonia’ya ait yerleşimlerden sadece Miletos bahsedilirken, diğer yerleşimlerle ilgili kayıtlar bulunmamaktadır. İlk resmi kayıtların ne zaman tutulduğu ve Hellenlerin hangi tarihte […]

Ege Uygarlığı (Eski Yunan Medeniyeti)

Yunan Uygarlığı: Ege Denizindeki adalar, Yunanistan, Trakya, Makedonya, Batı Anadolu’da yaşayan toplulukların meydana getirdiği uygarlığa verilen isimdir. Ege uygarlıklarının son dönemidir. Polis adını verdikleri şehir (site) devletleri kurmuşlardır. Atina, İsparta, Korint, Tebaî önemlileridir. o Her şehir bir devlet olup Tiran denilen krallar tarafından yönetilmişlerdir. Şehir devletleri Akdeniz, Marmara ve Karadeniz’de […]

Lidyalılar

Lidyalılar Hakkında Kısaca Özet Bilgi Batı Anadolu’da Gediz ve Küçük Menderes yörelerinde yerleşik olan Lydialı halkın kökeni hakkında kesin bir bilgi bulunmamaktadır. Antik dönem yazarları, onların güneydeki Karyalılar, kuzeydeki Mysialılar ve Frigler ile akraba olduklarını belirtirler. Lydialılar, Hint-Avrupa karakterli bir dillere sahipti ve Batı Anadolu’da M.Ö. 2. binyılın ikinci yarısından […]

Anadolu Uygarlıkları Medeniyetleri Haritası

Anadolu Uygarlıkları

Anadolu Uygarlıkları (Anadolu Medeniyetleri) Devletler İmparatorluklar Paleolitik Çağ Yaklaşık 400 bin yıl önce başlayan ve 7 bin yıl kadar süren bir dönemdir. Bu dönemde insanlar, buzul çağının etkisiyle mağaralarda yaşamak zorunda kalmıştır. Avcılık ve toplayıcılıkla geçimlerini sağlamak için basit taş aletler kullanmışlardır. Paleolitik Çağ, Alt, Orta ve Üst olmak üzere […]

Asurlular

Asurlular Medeniyeti Hakkında Kısaca Özet Bilgi Yukarı Mezopotamya’da yaşayan bu medeniyete Babiller son vermiştir. Başkentleri Ninova’dır. Mezopotamya, Mısır, İran ve Orta Anadolu topraklarında hüküm sürmüşlerdir. Asurlular yaşadıkları bölgenin tarıma çok fazla elverişli olmamasından dolayı ticarete yönelmişlerdir. Anadolu’nun bazı yerlerinde Karum adı verilen ticaret kolonileri kurmuşlardır. İlk kez süvari birlikleri kurmuşlardır. […]

Babiller

Babil Krallığı Hakkında Kısaca Özet Bilgi Sami ırkına mensup olan Amurrular tarafından kurulmuştur. I. Babil Krallığına Hititler, II. Babil Krallığına ise Persler son vermiştir. Babillerin başkenti Babil şehridir. En ünlü kralları Hammurabi’dir. Kral Hammurabi gücünü ordudan alan mutlakiyet anlayışını benimsemiştir. Hammurabi’nin çıkarmış olduğu kanunlar kısasa kısas uygulamasına yöneliktir. Mülkiyet, borç, […]

Akadlar

Akadlar Hakkında Kısaca Özet Bilgi 2350 civarında Sümerlerin kuzeyindeki Akad ülkesinin kralı Sargon, Umma kralını yenerek Sümer ülkesine hâkim oldu. Sargon, torunu Naram Sin ve diğer ardılları, krallığın sınırlarını Suriye, İran ve Anadolu içlerine kadar genişleterek tarihteki ilk imparatorluğu kurdular. Akadların egemenliğine Gutiler son vermiştir. Sümer kültürünün etkisi ve yönetimi […]

İbraniler (İsrailoğulları Uygarlığı)

İbrani Sözcüğünün Kökeni ve Tarihi Gelişimi ‘ibrî veya ‘ibrânî terimi “Yahudilerin dili / İbrânice (İbrâniyye)” olarak açıklanmaktadır. İbrânî kelimesinin Tevrat’taki biçimi olan ‘ibrî (‘ivrî), ilk kez Hz. İbrahim hakkında kullanılmıştır. Bu kelimenin, Yûsuf’un ve kardeşlerinin hikayesinde de geçtiği görülmektedir. İbrâhim’in “İbrânî” şeklinde nitelenmesinin nedeni, farklı yorumlara dayanmaktadır ve Tevrat’taki bir […]