Etiket: İlk Çağ Uygarlıkları

Tarihi çağlar içerisinde en uzun süren çağ olmuştur. İlk devlet yapıları ve imparatorluklar bu dönemde varlık göstermiştir. Çağın genelinde Politeist (çok tanrılı) inanç sistemi yaygın olmakla birlikte İbranilerle birlikte “Tek Tanrılı Dinler” dönemi başlamıştır.

Sınıfsal farklılıklar ortaya çıkmış ve toplumsal tabakalaşmalar yaşanmıştır. Ticaret hız hazanmış Kral Yolu, İpek Yolu gibi uzun mesafeli ticaret yolları oluşmuştur. İlk hukuk kuralları (Sümerler’de Urgakina Kanunları, Babiller’de Hammurabi vb. ) bu çağda yapılmış, toplumsal düzen sağlanmaya çalışılmıştır.

Uzun süre monarşik yapılar (genellikle teokratik monarşi) hüküm sürmüş, Yunan medeniyeti ile birlikte demokrasi doğmaya başlamıştır. Toplumsal ve bilimsel gelişmeye hız katan alfabe, pusula, barut, kâğıt, matbaa, para, takvim gibi icat veya buluşlar bu çağda yapılmıştır.

Günümüzden 2 – 2, 5 milyon yıl öncesinde varlık göstermeye başlayan insanoğlu bir müddet sonra; buzulların erimesi, iklim koşullarının düzelmesi, ateşin bulunması, üretime geçilerek tarımsal faaliyetlerde bulunulması, verimli tarım alanlarının oluşması, yerleşik hayata geçilmesi, toplumların etkileşime girmesi vb. nedenlere bağlı olarak medeniyetler inşa etmeye başlamışlardır.

İran Uygarlığı (Pers – Fars Medeniyetleri)

İran Medeniyeti (Pers Fars Uygarlıkları Medeniyetleri) Eskiçağ’da ilk olarak Elamlıların varlık gösterdiği İran coğrafyasında M. Ö. 6. Yüzyıldan sonra temelini Arya denilen kavimlerin oluşturduğu İran medeniyetleri olarak adlandırılan Medler, Persler, Partlar ve Sasaniler varlık göstermişlerdir. İran’da Kurulan Devletler, İmparatorluklar Anadolu ve Hindistan bölgelerinin ortasında bulunan İran, insanlık tarihi süresince buralardan gelen insanların ve medeniyetlerin tesirinde […]...

Roma Uygarlığı (Roma İmparatorluğu)

Roma Medeniyeti Roma Medeniyetinin kurulmasında İtalikler, Latinler ve Anadolu üzerinden bölgeye göç eden Etrüskler önemli rol oynamıştır. Uygarlığa adını veren Roma kenti ise MÖ 753 yılında kurulmuştur. Devlet en geniş sınırlarına “imparatorluk devrinde” ulaşmış oluş bu dönemde Roma; İspanya, Galya, Balkan toprakları, Anadolu, Suriye, Mezopotamya, Filistin, Mısır, Tunus ve Cezayir topraklarına hükmetmiştir. ‹ Roma siyasi […]...

Antik Yunan Uygarlığı (Medeniyeti)

Antik Yunan Medeniyetinin Doğuşu Antik Yunan, MÖ 756 ile MÖ 146 tarihleri arasında, günümüz Yunanistan’ının sınırları içinde ve Anadolu’da bulunan Küçük Asya’daki toplumların kurduğu devlet ve uygarlıkların egemenlik sürdüğü bir coğrafyayı ifade eder. Demokrasinin temellerinin atıldığı Antik Yunan Uygarlığı‘nda, Balkanlar’a göç eden Yunan kabileleri tarafından kurulan Yunan şehir devletleri, önemli bir role sahiptir. Bu şehir […]...

Mısır Uygarlığı (Mısır Medeniyeti)

Mısırlılar Hakkında Kısaca Özet Bilgi M. Ö. 3500’lerle birlikte bir medeniyet görüntüsü vermeye başlayan Mısır’ın siyasi tarihinde toplam 30 ayrı hanedan ve 190 kral hüküm sürmüştür. Mısır medeniyeti, M. Ö. 3000’lerde Kral Menes (Narmer) Kuzey Afrika’da Nil Nehri boyunca sıralanan bu şehir devletlerini birleştirmek suretiyle siyasi birliğini sağlamış, Mısır’da ilk defa merkezi ve monarşik bir yönetimi […]...

Urartular

Urartular Hakkında Kısaca Bilgi Milattan önce birinci bin yılla birlikte Doğu Anadolu havzasında varlık göstermeye başlayan Urartular Tevrat’ta “Araratlar” olarak geçmektedirler. M. Ö. 810’da tam manasıyla devletleşen Urartular’ın kurucusu olarak I. Sarduri kabul edilmektedir. I. Sarduri zamanında Anadolu’da daha önceden kurulmuş olan küçük devletçikler birleştirilerek Doğu Anadolu’da güçlü bir siyasal yapı oluşturulmuştur. M. Ö. 730’a […]...

Sümerler

Sümerler (Sümer Uygarlığı – Medeniyeti) Dünyanın ilk medeniyeti kabul edilmektedirler. Mezopotamya’nın yerlisi olmayıp, bölgeye Orta Asya’dan gelmişlerdir. Mezopotamya’ya geldikleri dönemde herhangi bir teşkilatlanmanın görülmediği “Protofıratlılar” veya Presümerliler” adı verilen bu kitleler bir müddet sonra “şehir devletleri” şeklinde teşkilatlanmışlardır. “Site” adı verilen ve birbirinden bağımsız olan şehir devletleri şeklinde teşkilatlanan Sümerlerin en önemli şehir devletlerini Ur, […]...

Hititler (Hitit Uygarlığı)

Hititler Uygarlığı Hint-Avrupa kökenli olduğu kabul edilen ve günümüzde Hititler olarak adlandırılan bu yapı “Etiler” veya “Nesiler” olarak da bilinmektedir. Anadolu’ya Kafkaslar üzerinden göçlerle geldikleri kabul edilmektedir. Başkentleri Hattuşaş’tır. (Çorum-Boğazköy) Eski Devlet, Orta Krallık, Yeni Devlet (İmparatorluk Çağı) ve Geç Hitit Şehir Devletleri şeklinde dört dönemde varlık göstermişlerdir. HİTİT BEYLİK DÖNEMİ: Hititler yaklaşık M. Ö. […]...

Anadolu Uygarlıkları

Anadolu Uygarlıkları (Anadolu Medeniyetleri) Devletler İmparatorluklar Medeniyetlerin meydana gelmesinde etkili olan bütün vasıfları bünyesinde barındıran Anadolu Mezopotamya ve Mısır’ın ardından büyük medeniyetlerin kurulduğu bir diğer bölge olmuş Tunç Çağı’ndan itibaren Anadolu’da güçlü devletler kurulmaya başlamıştır. Paleolitik Çağ Yaklaşık 400 bin yıl önce başlayan ve 7 bin yıl kadar süren bir dönemdir. Bu dönemde insanlar, buzul […]...

İyonyalılar

İyonya Nerededir M.Ö. 1200’lerde yaşanan Deniz Kavimleri Göçü neticesinde Dorların istilası sonucu Yunan havzasından Anadolu’ya göç eden Akalar tarafından kurulmuştur. Batı Anadolu’da birbirinden bağımsız şehir devletleri şeklinde teşkilatlanan İyonlular toplam 12 şehir devleti kurmuşlardır. “Polis” adı verilen bu şehir devletleri Miletos, Myos, Priene, Efes, Kolophon, Lebedos, Teos, Erythria, Klazomenia, Phokia Samos ve Khios’dur. Ege, Karadeniz […]...

Ege Uygarlığı (Antik Ege Medeniyeti)

Yunan Uygarlığı: Ege Denizindeki adalar, Yunanistan, Trakya, Makedonya, Batı Anadolu’da yaşayan toplulukların meydana getirdiği uygarlığa verilen isimdir. Ege uygarlıklarının son dönemidir. Polis adını verdikleri şehir (site) devletleri kurmuşlardır. Atina, İsparta, Korint, Tebaî önemlileridir. o Her şehir bir devlet olup Tiran denilen krallar tarafından yönetilmişlerdir. Şehir devletleri Akdeniz, Marmara ve Karadeniz’de koloniler kurarak zenginleşmişlerdir. Kolonicilik faaliyetlerine […]...

Asurlular

Asurlular Medeniyeti Hakkında Kısaca Özet Bilgi Sami kökenli olan Asurlular Kral İllusuma tarafından Kuzey Mezopotamya’da günümüz Irak Musul civarında Asur merkez olmak üzere kurulmuşlardır. İlk merkezleri Asur kenti olduğu için Asurlular olarak adlandırılan bu yapı Kalah ve Korsabad (Horsabad) gibi yerleşmeleri de merkez olarak kullanmıştır. Ancak Asurlular’a en uzun süre merkezlik yapan yer Ninova olduğu […]...

Akadlar

Akadlar Hakkında Kısaca Özet Bilgi M. Ö. 2500’lerle birlikte Arap Yarımadası’ndan Mezopotamya içlerine göç eden Sami kökenli Akadlar, başlangıçta Sümer şehir devletlerine yerleşmiş; M. Ö. 2350’de ise başlarında I. Sargon olmak üzere başlattıkları mücadele sonucu Sümer şehir devletlerini hâkimiyetleri altına alarak “Agade” (Akad) başkent olmak üzere devletlerini kurmuşlardır. Devlet adını kurulduğu bu merkezden almıştır. Akadlar […]...

Frigyalılar

Frigyalılar Uygarlığı (Frig Medeniyeti) M. Ö. 1200’lerde yaşanan Deniz Kavimleri Göçleri sırasında Anadolu’ya Makedonya ve Trakya havzasından boğazlar yoluyla gelmişlerdir. Hititlerin yıkılışa itilmesiyle birlikte Hitit hâkimiyetindeki şehirlerin büyük bir kısmına hâkim olmuşlardır. Orta Anadolu’da özellikle Ankara ve Eskişehir havzasına yerleşen bu kitleler M. Ö. 750’de Kral Gordios önderliğinde “Gordion” (Yassıhöyük) başkent olmak üzere devletlerini kurmuşlardır. […]...

Lidyalılar

Lidyalılar Hakkında Kısaca Özet Bilgi Başlangıçta Frig hâkimiyeti altında yaşayan Lidyalılar M. Ö. 687’de Kral Giges önderliğinde Batı Anadolu’da bağımsız bir devlet kurmuşlardır. Hint-Avrupa kökenli olan Lidyalıların başkenti günümüz Manisa ili Salihli ilçesi olup o dönemde “Sard” (Sardes) adıyla adlandırılmıştır. Lidyalılarda tarım ve hayvancılık ta yapılmakla birlikte en temel geçim kaynağı ticaret olmuştur. Bu anlamda […]...

Babiller

Babil Krallığı (Uygarlığı – Medeniyeti) Kısaca Özet Sami kökenli olan Babiller Kral Sumu-abum tarafından kurulmuştur. Başkentleri “Babil” (Babylon) kenti olup, devlet adını başkentinden almıştır. Babil kenti etrafında M. Ö. 1900’lerde kurulmuş olan Babiller, kısa sürede Sümer ve Akad topraklarını içine alan büyük bir imparatorluk haline gelmiştir. Varlık süreleri boyunca iki kez devletleşen Babiller’de I. Babil […]...

Fenikeliler

Fenikeliler Hakkında Kısaca Özet Bilgi “Fenikeliler” ismi, ilk olarak Yunanlı tarihçi Homeros tarafından kullanılmıştır. Yunanlılar, Fenikelileri kırmızımsı mor renkteki değerli bir kumaşa atfen “kızıl insanlar” anlamına gelen ve daha sonra “Phonikes” olarak bilinen bir isimle anmışlardır. Yunanlıların Fenikelilere verdiği bu adın kökeni, Fenike halkının ticaret ve tüccarlık faaliyetleriyle ilişkilidir. Fenikeliler, Akdeniz’in farklı bölgelerinde ticaret ağları […]...

Sasaniler

Sasani İmparatorluğu İran ve Irak topraklarına hakim olan Sasaniler, Orta Doğu’nun ikinci büyük gücüydü. Sasaniler bu dönemde Bizans ile mücadele halindeydiler. İyilikle kötülüğün mücadelesini esas alan Zerdüştlük dinine (ateşe tapma) inanan Sasaniler, İslamiyet’in ortaya çıktığı sırada eski gücünden uzaktaydı. Sasaniler, MS 224 yılında köhnemiş Partlara son vererek İran’da yeni bir dönem başlattılar. Hanedana isim veren […]...

Çin Uygarlığı (Çin Medeniyeti)

Çin Uygarlığı (Çin Medeniyeti) İlkler – İcatları İlk siyasal otorite, Kuzey Çin’de (Şensi bölgesi) Türk asıllı olup sonra Çinlileşen Çhou (Çov) hanedanı tarafından kurulmuştur. Çin’deki kültürel birikim ler M Ö 2400’e kadar uzanır. Tarihi Çin Şeddi ile mimaride insanlık tarihine önemli bir eser kazandırmışlardır. Porselencilik ilk kez Çin’de gelişmiştir ve ipekçilik yaygındır. MÖ 1500’lerde doğunun […]...

Hint Uygarlığı (Hint Medeniyeti)

Hint Uygarlığı (Hint Medeniyeti) Özellikleri nelerdir Maddeler Halinde Uzun süre güçlü bir devlet kurulamamış ve Hindistan’da ” millet olgusu” gelişmemiştir. Bu duruma, Kast Örgütü’nün doğuştan kaynaklı sınıfsal yapıyı önemsem esi, Farklı din, dil ve ırklara mensup insanların varlığı gibi unsurlar neden olmuştur. Hindistan’da semavi olmayan (Brahmanizm , Maniheizm , Budizm ) dinler yayılmıştır, Çok sayıda […]...

Helen Uygarlığı

Hellenizm Nedir Hellenizm terimi, ilk olarak 19. yüzyılda batılı bilginler tarafından kullanılmıştır. Bu terim, İskender’in kurduğu imparatorlukla birlikte Yunan dilinin doğudaki medeniyetler tarafından benimsenmesini ve kullanılmasını ifade etmektedir. Ancak Alman tarihçi J. G. Droysen, yaptığı araştırmalar sonucunda Hellenizm’in sadece Yunan dilinin yayılmasıyla sınırlı olmadığını, aynı zamanda Yunan kültürünün bu medeniyetlerle etkileşim içinde olması anlamına geldiğini […]...