Oktay Akbal

(1923- ) Hikâye ve romancı. İstanbul'da doğdu. Askerî Savcı Salih Sahabettin Akbal'ın oğlu, Romancı Ebûbeklr Hazım Tepey-ran'ın torunudur. Küçük yaşta babasını kaybetmiş, annesi tarafından yetiştirilmiştir. İlköğrenimini Fransız okulu Saint Benoit'da, ortaöğrenimini de İstiklâl Lisesi'nde yaptı. Ede­biyat Fakültesi ve Hukuk Fakültesi'ne birkaç yıl devam et­tiyse de bitiremedi. Gazete yazarlığı ve mütercimlik yapa­rak İş hayatına atıldı. Çeşitli gazetelerde fıkra yazarlığı da yapmıştır. Oktay Akbal, Batı'da egzistansiyalist ve hümanist felsefeye dayalı düşünceden ve bu düşünceleri yansıtan eserlerden etkilenmiş, o eserlerin benzerlerini yazmaya çalışmıştır. Cemiyetteki sıradan ......

HASAN AKAY

(1957- ) Şâir, yazar. İzmit'te doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini ay­nı şehirde gördü. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı'na kaydoldu. İki yıl devam ettikten sonra bölüni değiştirerek Yeni Türk Edebiyatı Kürsüsü'ne geçti ve 1981'de mezun oldu. Bir müddet özel bir okulda edebiyat öğretmenliği yaptıktan sonra, bitirdiği fakülteye Türk Dili okutmanı olarak girdi. Hâlen bu işi yapmakta, Prof. Dr. Mehmet Kaplan'ın yönetiminde de doktora tezi hazırla­maktadır. H. Akay Millî Gazete ile Yeni Devir gazetesinde tefrika edilen Arapça'dan tercüme şiir ve ......

METİN AKAR

(28.IX.1944- ) Edebiyat tarihçisi, yazar. Kırıkkale'de doğdu. Atatürk İl­kokulu (Kırıkkale, 1956) ve Kırıkkale Lisesi'ni (1962), Ankara Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'ni bitirdi (1968). Yedeksu-baylık görevini yaptıktan sonra Adana Özel Ayaş Koleji'nde dört yıl edebiyat öğretmeni ve idareci olarak çalıştı. Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde okumak üzere tekrar Ankara'ya geldi. Hacettepe Üniversitesi Mezuniyet Sonrası Fakültesi'nde Prof. Dr. Şükrü Elçin ile Doç. Dr. Amil Çelebioğlu'nun yanın­da yüksek lisans ve doktora eğitimi gördü (1976-1980). "Türk Edebiyatı'nda Manzum Mi'râc-nâmeter" konulu tezi ile Türk Edebiyatı Doktoru ünvânı aldı. 1978-1983 ......

MEHMET AKALIN

(1. VI. 1933- ) Dilci, yazar. Yalvac'ın Sücüllü köyünde doğdu. İlkokulu köyünde (1946), ortaokulu Yalvaç'ta (1949), liseyi Denizli'de (1953) bitirdi. Yüksek Öğretmen Okulu öğrencisi ofarak gir­diği İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde 1958'de mezun oldu. Mardin üsesi'n-de edebiyat öğretmeni, Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fa-kültesi'nde asistan ve öğretim üyesi, Ege Üniversitesi Sos­yal Bilimler Fakültesi'nde öğretim üyesi ve idareci olarak çalıştı. Atatürk Üniversitesinde çalışırken Prof. Dr. Ahmet Caferoğlu'nun yönetiminde hazırladığı tez ile Türk Dili dok­toru ofdu (1969). 1975'de doçentliğe, 1982'de de ......

AKA GÜNDÜZ

(1886-1958) Romancı ve tiyatro yazarı. Binbaşı Kadri Bey'in oğludur. Asıl adı Enis Avni'dir. Selânik'e bağlı Katerİn'de doğmuş, ilk öğrenimi Serez ve Selanik'te, orta öğrenimini Eğrikapı Sırp Rüştiyesi, Galatasaray, Edirne ve Kuleli Askerî idadile­ rinde yaptı. Harbiye Öğrencisi iken hastalanınca tahsiline ara verdi. Bir ara Paris'te hukuk ve güzel sanatlar öğrenimi­ne devam etti ise de yanda bırakarak yurda döndü. Hâriciye gümrüğünde memur olarak çalışırken Abdülhamid yöneti­mince Selânik'e sürüldü. 31 Mart Vak'ası (1909) üzerine İs­tanbul'a gelen Hareket Ordusu'na gönüllü olarak katıldı. İs­tanbul'un işgaline ......

AHMET YESEVİ

Şâir. Türkistan'ın Say ram kasabasında doğmuştur, Buhra'da medrese öğrenfmi görmüş, meşhur tasavvufçu Heme-danlı Yusuf'a bağlanarak tasavvufu öğrenmiştir. Türk halkı arasında tasavvufu yaymak iğin Yesevîlik adı verilen tarikatı kurmuştur. Bu tarîkat daha sonra Orta Asya ve Anadolu'ya yayılmıştır. Yesi'de ölmüştür. Kabri üzerine yapılan türbe asırlardan beri ziyaret edilmektedir. (?-1166) Şâir, dini ve tasavvufî düşüncelerini, Hz. Peygamber'e olan sevgisini "hikmet" adı verilen, hece vezni ile yazılmış dörtlükler ve gazel nazım şekfi ile yazılan manzumelerle an­latmıştır. Şiirleri doğu Türkçesi ile yazılmıştır. Hikmetlerin toplandığı dîvanın içine ......

AHMED-İ DAİ

(? 1421) Şâir, yazar, âlim. Germiyanoğullan Beyliği sahasında ye­tişen, kadılık yapan, şâirlerdendir. Osmanoğulları'ndan Emir Süleyman, Çelebi Mehmed ve II. Murad'a yakın olmuş­tur. Sultan II. Murad'ın hocasıdır. 1421'de ölmüştür. Türkçe'nin sanat dili olarak gelişmesine hizmet etti. Eserlerinin bir kısmı manzum, bir kısmı mensurdur. İran edebiyatından tercümeleri vardır. Manzum eserleri: 1. Dîvan, 2. Esrar-nâm e, 3. Camasb-nâme Tercümesi, 4. Cenk-nâme (Orijinal bir mesnevdir), 5. Ukûdü'l-Cevâhir (Farsça sözlük), 6. Farsça Dîvan, 7. Mutâye-bat, 8. Mansur-nâme Tercümesi, 9. Vasiyet-i Nûşirevan Ter* cümesi. Mensur eserleri: 1. Ebülleys Semerkandî ......

AHMET FAKİH

Horosan’dan gelen sanatçı medrese eğitimi görmüş, fıkıh konusundaki üstün bilgisinden dolayı da kendisine fakih denmiştir. Mevlevidir, Mevlana’ya bağlıdır. Eserleri Çarhnâme: 100 beyitten oluşan eser, kaside nazım biçimiyle kaleme alınmış ahlaki bir yapıttır. Eserde dünyanın faniliğinden bahsedilmiştir. Anadolu Türkçesinin ilk örneklerinden olması sebebiyle dil bakımından önemlidir. Kitâbu Evsâfı Mesâcidi’ş-Şerife: Kutsal meclislerin niteliklerini anlattığı 399 beyitten oluşan bir mesnevidir. Başka Bir Kaynak: Şâir. Hayatı hakkında kesin bilgi yoktur. Xlll'üncü asırda, Konya'da yaşadığı, Fıkıh ilmi ile uğraştığı, sonra tasavvufa yönelip meczup bir haldeyken vefat ettiği menkıbe kitapla­rında kayıtlıdır. ......

AHDİ (Ahmed Çelebi)

AHDİ, (Ahmed Çelebi)  (7-1593) Tezkireci, şair. Bağdat'da doğmuştur. Mevlana Şemsed-din'in oğludur. Hayâtı hakkında fazla bilgi yoktur. Eserinde kendisinin verdiği bilgiye göre 1553 yılında İstanbul'a gel­miş, devrin âlim ve sanatkârlarıyla tanışmıştır. Tezkiresini Sultan II. Selim adına yazmıştır. Tezkiresinde Bağdat ve civarında, İran'da ve İstanbul'da yetişen Türk şairlerini tanıtmıştır. Ağır olmayan bir dili var­dır. Yaşadığı devirde gazelleri ile de şöhret kazanmıştır. Onu asıl meşhur eden eseri tezkiresidir. Eserleri: 1. Gülşen-i Şuarâ (Tezkire, 1563, elyazması ha­lindedir), 2. Dîvançe (Küçük dîvan; H. Mazıoğlu, Türk Dili Araştırmaları Yıllığı 1978-1979'da ......

SAMET AĞAOĞLU

(1909-6.VIII.1982) Hikayeci. Aslen Kafkasyalı olan bir ailenin oğludur. Kara dağ'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini istanbul'da lise ve hu­kuk öğrenimini Ankara'da tamamladı (1932). Fransa'da dok­tora yaptı. Devlet memurluğu, milletvekilliği, çalışma, sana­yi ve devlet bakanlığı görevlerinde bulundu, fstanbul'da öl­dü. Hikâyeleri İle de tanınmıştır. Hikâye kahramanları suça meyyal, vehimli, marazî tiplerdir. Psikolojik tahlillere fazla yer verir ' Hikâyeleri: 1. Strassbourg Hâtıraları (1944-1945), 2. Zürri-yet (1950), 3. Öğretmen Gafur (1953), 4. Büyük Aile (1957), 5. Hücredeki Adam (1964). 6. Katırın ölümü (1965). Hâtıraları: 1 Babamdan Hâtıralar ......

ADNi (MAHMUD PAŞA)

ADNÎ, MAHMUD PAŞA   (?- 1474) Dîvan şâiri. Sultan il. Murad zamanında saraya alınıp eği­tilmiştir. İstanbul'un fethinde görev almış, daha sonra vezir ve sadrazam olmuştur. Boğdurularak öldürülmüştür.Türbe- si İstanbul'dadır. Mahmud Paşa iyi huylu, herkes tarafından seviten bir devlet adamı idi. Şiirlerinde devrine göre sâde ve ahenkli bir dilin hâkimiyeti görüiür. Mahmud Paşa âlimlerin ve şâirlerin koruyucusu olarak da şöhret bulmuştur. Mahmudpaşa semti adını ondan almıştır. Ayrıca İstanbul, Rumeli ve Anadolu'da birçok cami i, medrese, köprü ve kervansaray yaptırdığı da bi­linir. Şiirlerinde Adnî mahlasını kullanmıştır. Eserleri: ......

ADLİ (Sultan II. Bayezid)

ADLÎ, (Sultan II. Bayezid) (1447-1512) Dîvan şâiri. Osmanlı şâir sultanlarındandtr. Amasya'da doğdu. Fatih Sultan Mehmed'in oğludur. Şehzadeliği sıra­sında iyi bir eğitim gördü. Âlim, şâir ve sanatkârlar arasında yetişti. Sultanlığı zamanındada pek çok sanatkâr ve bilgini himaye etmiş, onlara saraydan maaş bağlatmıştır. Dimeto-ka'da ölmüştür. Türbesi İstanbul'da kendi adıyla anılan ca­miin bahçoslndedlr. Açık, anlaşılır bir dille yazılmış, samimi duygular ifâde eden şiirleri vardır. Eserlerinde şâirin bilgi ve kültürü açıkça görülür. Şiirlerinde din ve tasavvuf duyguları etkilidir. Eseri: Dîvan (Elyazması halindedir). ...

HALİDE EDİP ADIVAR

ADIVAR, HALİDE EDİB (1884-9 1.1964) Romancı. İstanbul'da doğdu. Reji Nâzın Mehmed Edip Bey'in kızıdır. Üsküdar Amerikan Kız Koleji'ni bitirdi. Özel olarak Arapça, Kur'ân-ı Kerîm, Türk musikîsi, Salih Zeki'den matematik, Rıza Tevfik Bölükbaşı'dan felsefe ve edebiyat dersleri alarak özel öğrenim gördü. 1901 'de hocası Salih Ze­ki İle evlendi. 31 Mart olayı üzerine Mısır'a kaçtı. Oradan İn­giltere'ye geçti. Eğitimle ilgili yazıları beğenildiği için 1909'-da Dârü'l-Muallimat (Öretmen Okulu) pedagoji öğretmenli­ğine getirildi. 191.7'de ikinci evliliğini Dr. Adnan Adıvar ile yaptı. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde Batı ......

ABDURRAHİM TIRSİ

(?-1519) Şâir. İznik yakınlarındaki Tırs köyünde doğmuştur. Kü­çük yaşta Eşrefoğlu Rûmî'nin dergâhına devam etmiş, şey­hi tarafından yetiştirilmiştir. Sonra Eşrefoğlu Rûmî'nin kızı ile evlendi. O Öldükten sonra yerine şeyh olmuştur. Yunus Emre'nin etkisi altında kalan şâirlerdendir. Hece vezni ve sâde Türkçe ile yazdığı ilâhilerinde tasavvufu anla­tır. Eski elyazması mecmualarda pekçok şiirleri bulunur. ...

ABDÜLVASİ ÇELEBİ

(15. yy) Mesnevi şâiri. Hayâtı hakkında bilgi yoktur. Sultan 1. Mehmed'e yakın olan şâirlerdendir. Mesnevî edebiyatımızın önemli şairlerindendir. Ahmedî'-nin Farsça'dan Türkçe'ye çevirirken öldüğü Veys-ü Ramin mesnevisinin tamamlanması bu şâire teklif edilmiş (1412), fakat Abdülvâsi Çelebi bu eseri beğenmeyerek Halil-nâme adlı mesnevisini yazmış ve Sultan I. Mehmed'e sunmuştur (1414). Eserleri: 1. Halil-nâme (Hz. İbrahim'in hikâyesi), 2. Mi'râc-nâme (Hz. Muhammed'in mi'râc mucizesini anlatan mesne­vî). [Her iki eserin, biri Afyon Gedik Ahmed Paşa Ktp., biri Kahire Hıdiviyye Ktp, ve biri İstanbul Belediye Ktp.oimak üzere üç yazma ......

ABDÜLBAKİ ARİF

(? 1713) . Divan ve mesnevi şairi, yazar. İstanbul'da doğdu. İlmiye mesleğinde Kazaskerlik rütbesine kadar yükselmiştir. Me­zarı İstanbul'dadır. Arif, Osmanlı devri şâir, yazar ve ilim adamlarındandır. Bir divan dolduracak kadar güzel şiirler, Hz. Muhammed'in hayâtını anlatan kitaplar ve manzumeler yazmıştır. Miracİ-yesi bu türün en güzel örneğidir. Eserleri: 1. Divan, 2. Manzume-I Mi'râc 3. Menâhicü'l-Usûl (Kelâm İlmine dâir), 4. Siyer-i Nebi. (Hz. Muhammed'in ha­yat hikâyesi). ...

ABDULLAH ALİŞ

(15.IX.1908-26.Vill.1944) Halk edebiyatçısı. Tataristan'ın Köyek köyünde doğdu. İl­kokulu köyünde okudu. 1930'da Teknik Okul'u bitirerek tek­nisyen olarak çalıştı (1930) Sovyetler Birliği İle Almanya arasında, 1941'de çıkan savaşa katılarak Almanlar'a esir düştü. Esir kampında iken Hİtler'e karşı yapılan bir suikasti tasvip etmek ve faşizme karşı olmak suçundan (!) îdam edil­di. Bir teknisyen olmasına rağmen yıllarca halk kültürü ile il­gilenmiş, Tatar Türkleri'nin anlattığı veya söylediği fıkra bil­mece ve hikâyeleri derleyerek neşretmiştir. Halk edebiyatı konularında makaleler ve çocuk edebiyatı ile İlgili kitaplar yazdı. Eserleri: 1. Inçke Bil ( ......

Abdi

Mesnevi şairi. XV'inci asırda yaşamıştır. Hayâtı hakkında bilgi yoktur. Camasb-nâme adlı eserini Farsça'dan tercüme ederek (1429-30) II, Murad'a sunmuştur. 4877 beyitlik man­zum hikâyede Danyal Peyaamber'ln oölu Camasb'ın mace­raları ile Sâh-ı Mârân(Şahmaran)'m yanında başından geçen olayları anlatır. Bir mâcerâ mesnevîsiolmakla birlikte dünyâ­nın geçiciliği, ibâdetin lüzumu gibi konulara da değinil­miştir. ...

Anlatım Biçimleri

Türkiye'nin En Büyük Eğitim - Kültür ve Sanat sitesine hoş geldiniz. Slaytı indirmek için aşağıdaki bağlantıya tıklayın.                                                       İNDİR Slaytlara geri dönmek İçin TIKLAYIN Anahtar Kelimeler: Slaytlar, Slayt, Slayt indir, Slayt izle, Slayt Galerisi, Slayt Gösterileri, Slayt Gösterisi ...

Birinci Dunya Savaşı

Türkiye'nin En Büyük Eğitim - Kültür ve Sanat sitesine hoş geldiniz. Slaytı indirmek için aşağıdaki bağlantıya tıklayın.                                                       İNDİR Slaytlara geri dönmek İçin TIKLAYIN Anahtar Kelimeler: Slaytlar, Slayt, Slayt indir, Slayt izle, Slayt Galerisi, Slayt Gösterileri, Slayt Gösterisi ...

Eylemde Çatı

Çatılarına Göre Eylemler : Eylemlerin öznelerine ve nesnelerine göre gösterdikleri özelliklere, girdikleri biçime çatı denir. Çatı, eylem kök ya da gövdelerine getirilen çatı ekleri dediğimiz eylemden eylem yapıp eklerine bağlı olarak oluşur. UYARI : Çatı, yalnızca eylem cümleleri üzerinde yapılan bir incelemedir. Ad cümlelerinin çatısı olmaz. ü Onda paranın yanında akılda vardı. ( Ad cümlesi çatısı olmaz.) ü Karanlık çökmeden evine vardı. (Eylem cümlesidir.) Çatı İki Bölümde İncelenir : Nesne – Yüklem İlişkisi : Nesne ......

Atatürk ve Dil Devrimi

DİL DEVRİMİ (Ulusallaşmanın Önemli Bir Aşaması) Atatürk bizi, milliyetimize ve Türk ulusal bilincine sahip kılarken bir taraftan da "Türk Ulusal Dili" üzerinde çalışıyor ve dil devrimini gerçekleştiriyordu. Osmanlı devrinde cahil ile okumuş; devlet adamı ile halk, birbirleriyle konuşup anlaşma olanağını hemen hemen yitirmişlerdi. Arabî ve Farisî deyimler arasında Türkçe, neredeyse silinip gidiyordu. Bütün bu karmaşıklığa son veren Atatürk olmuştur. Dil devrimi, gerçekte milliyetçilik devriminin bir bakıma tamamlayıcısı olmuştur. Yeni harflerin kabulünden sonra ilk 10 yıl içinde dilimizdeki "özleşme" "arındırma" ve "gelişme" hızlanmıştır. ......

Türk Dili Konu Anlatımı

  TÜRK DİLİ I. BÖLÜM) DİL - KÜLTÜR / TÜRK DİLİ DİL NEDİR? Dil insanlar arasında anlaşmayı sağlayan tabii bir vasıta; kendi kanunları içerisinde yaşayan ve gelişen canlı bir varlık; milleti birleştiren, koruyan ve onun ortak malı olan sosyal bir müessese; bin yıllar boyunca gelişerek meydana gelmiş bir sosyal kurum; seslerden örülmüş bir ağ; temeli bilinmeyen zamanlarda atılmış bir gizli antlaşmalar sistemidir. Dil, diğer insanlarla bütün ilişkilerimizde bize aracılık eden, sosyal bağlarımızı düzenleyen bir vasıta olarak hayatımızın her safhasında mevcuttur. Evde, okulda, sokakta, çarşıda, iş ......

Şıpsevdi Romanı Özeti

Okumak için gittiği Paris’te başarılı olamayıp yurda dönen Meftun Bey’in alafranga bir hayat sürme merakı etrafında olgunlaşan bir romandır. Meftun Bey, Kasım Efendi, Lebibe, Mahir eserin kahramanlarıdır. Romanda anlatılan, alafrangalık budalası züppe bir tip olan Meftun'dur. Paris'ten dönünce, oradaki yaşamını köşkte de sürdürmeye çalışır, köşktekilere alafrangalık dersleri vermeye kalkar. Daha da zen­ginleşmek için pinti ve zengin Kasım Efendi'nin kızı Edibe Hamm'la evlenmeyi düşünür. "Piyango'dan para çıktı" diyerek onunla evlenir. Bu arada Kasım Bey'in oğlu Mahir de, Meftun'un kız kardeşi Lebibe ......

Karabibik Özeti Nabizade Nazım

Edebiyatımızda, köyü konu alan ilk romandır. Realizmin başarılı bir örneği olan roman, kimilerince uzun öykü sayılmaktadır. Konu Antalya'nın bir kö­yünde geçer. Karabibik'in toprakla mücadelesi, yaşam kavgası anlatılır. Romanda kişilerle çevre yuyumu dikkat çekicidir. ...

Felatun Bey İle Rakım Efendi Özeti (Ahmet Mithat)

Romandaki iki tipten Felatun Bey, alafranga ö-zentileri olan, züppe bir tipi temsil eder, çevreye karşı gülünç durumlara düşer. Diğer tip ise bir an­lamda Ahmet Mithat'ın kendisidir. Yeniliklere açık, çalışkan, gerçekçi... Yani yazarın idealize ettiği bir Osmanlı beyefendisi olan Rakım efendi. Feiatun Bey, babasından kalan mirası har vurup harman savurur. Roman, okuma ve öğrenim yoluyla iş ve kazanç sağlayarak sınıf değiştiren, zenginleşen Rakım Efendi'nin zaferiyle biter. ...

Mustafa Kemal Atatürk ve TDK

Atatürk ve TDK TDK’nin kurucu ve koruyucu (hami) başkanı Yüce Atatürk, 12 Temmuz 1932 tarihinden itibaren ölünceye dek TDK ile yakından ilgilenmiş; çalışmalarını takip etmiş, bazen Genel Merkez Kurulu ve Terim Kolu toplantılarına başkanlık etmiş, bazen de bazı yönetici ve üyelerle sofrasında uzun uzadıya Kurum çalışmalarını ele almış, yönlendirici uyarılarda, tavsiyelerde bulunmuştur. Bu yazımızda, Atatürkün hayatında TDK’nin nasıl yer aldığını, tarih sırasına göre kısaca açıklamaya çalışacağız: 11 Temmuz 1932: I. Türk Tarihi Kurultayı’nda seçilen Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti (Türk Tarih Kurumu) Merkez ......

Anıtkabir

ANITKABİR Aşağıda ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün naaşının bulunduğu kabir tanıtılmıştır. Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Atatürk' ün ebedi istirahatgahı olan Anıtkabir,yurdun dört bir yanından ve yurtdışından gelen ziyaretçilerin akınına uğruyor. 2007 Yılı Anıtkabir Ziyaretçi SayısıAnıtkabir 2006’da 8 milyondan fazla ziyaretçinin akınına uğradı. 2006 Yılı Anıtkabir Ziyaretçi Sayısı Anıtkabir ve Müze Yerleşim Planı Tıklayınız ANITKABİR'İN YAPIMININ KISA TARİHÇESİ Ulu Önder Atatürk, Türk milletinin bağımsız ve milli egemenliğe dayanan demokratik bir devlet anlayışı içinde yaşaması için yürüttüğü mücadelesinde, ......

Mustafa Kemal Atatürk ve Türk Dili

Prof. Dr. Osman Fikri SERTKAYA Türk Dil Kurumunun Sayın Başkanı, Pek değerli hocalarım ve meslektaşlarım, Değerli konuklar ve sevgili öğrenciler. Sözlerime Azerbaycan’ın başşehri Bakû’de duyduğum bir atasözü ile başlamak istiyorum. Mazine gülle atsan, istikbal seni topa tutar. Yani “Sen geçmişine kurşun sıkarsan, geleceğin seni topa tutar”. Biz Türkçeye, Türk diline bu açıdan bakmak zorundayız. Konumuz Atatürk ve Türk Dili. Ancak, Atatürk’ün dil ve kültür konularındaki görüşlerini değerlendirmeden bu konuyu anlamak ve anlatmak mümkün değil. Tarih 29 Ekim 1923. Cumhuriyet ilân ......

Dünyanın En Büyük Akarsuları

Dünyanın en büyük akarsuları aşağıda büyükten küçüğe doğru listelenmiştir. Adı / Bulunduğu ülke - bölge Nil - Afrika Niger - Batı Afrika Congo - Orta Afrika Zambezi Zambiya Amazon Güney Amerika Paraná Brezilya/Arjantin Orinoco Venezüella Mackenzie Kanada Yukon Kanada Mississippi ABD Rio Grande ABD/Meksika Colorado ABD Dicle/FIrat Ortadoğu Darling Avustralya Yangtze Çin Yellow Çin Mekong Güneydoğu Asya Ganges Himalayalar Volga Rusya Danube Almanya Sen Nehri Fransa Thames İngiltere Arno İtalya Geri Dön = Dünyanın Enleri ...
Yandex.Metrica