SADETTİN NÜZHET ERGUN

(1901-25.IV.1946)
Edebiyat tarihçisi, yazar. Bursa’da doğdu. Kolağası Ali Efendi’nin oğludur. Üsküdar İttihat ve Terakkî Mektebi ile Sultânî’de ilk ve orta öğrenimini gördü. İstanbul Darülfünun Edebiyat Fakültesi’ni bitirdi. Çeşitli liselerde edebiyat öğ­retmenliği, kütüphane memurluğu ve müdürlüğü yaptı. İs­tanbul’da öldü.

Çalışmaları daha çok edebiyat tarihi ile halk edebiyatı ko­nularında yoğunlaşmıştır. Şiirleri de vardır.

Eserleri:

 1. İlmi Tasavvuf (Şeyh Hüseyin Sadeddin imzası ile, 1922), 2. Konya Vilâyeti Halkıyyat ve Harsİyyatı (Meh-med Ferid ile birlikte, 1926), 3. Türk Şâirleri (I. kitap, 1927), 5. Karacaoğlan (1927,1933), 6. Gevheri (1928), 7. Pir Sultan Abdal (1929), 8. Bektaşî Şâirleri (1930), 9. Tanzim a ta Kadar Muhtasar Türk Edebiyatı Tarihi ve Numuneleri (1931), 10. Mevlânâ (1932), 11. Şeyh Gâlib (1932), 12. Aşık (1933), 13. Beşiktaşlı Gedâî (1933), 14. Hengâmî (1933), 15. Kâtibi (1933), 16. Kuloğlu (1933), 17. Silleli Sürûrî (1933), 18. Namık Kemal (1933), 19. Neşâtî (1933), 20. Sabûhî (1933), 21. Şey­hülislâm Bahâri (1933), 22. Cenab Şahabeddin (1943), 23. Fehim-Fehim-i Kadîm Dîvânı (1934), 24. Semih Rifat (1934),
25. Bakî (1935), 26. Edebiyat ve Edebiyat Tarihi Özü (1935),
26. Şeyh Gâlib (1. fasikül, 1935), 27. Aşık Ömer (1936), 28. Aka Gündüz (1937), 29. Ali Cânib (1937), 30. Ali Nihad (1937), 31. Halk Edebiyatı Antolojisi (1938), 32. Namık Kemâl’in Şiirleri (1941), 33. Türk Mûsikîsi Antolojisi (2 cilt, 1942-1943), 34. Bektaşî Şâirleri ve Nefesleri (1944), 35. Hatâî Dîvâ­nı 0946), 36. XIX. Asra Kadar Bektaşî Şâirleri ve Nefesleri (C. I., 1955, C. II, 1956, C. III, 1956). [Hayâtı ve eserleri hak­kında geniş bilgi için B.N. Şehsüvaroğlu- M. Gökman’ın S.N. Ergun.kitabına (1976) bakınız.]

Düşüncelerinizi Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir