FERİDUN AHMET BEY

 (?-1583)
Münşi (yazar). Sokullu Mehmed Paşa’nın Dîvan Kâtibi idi. (1553). Nahcivan (1544) ve Zigetvar (1566) seferlerine katıl­mış, 1570’de Reisülküttâb, üç yıl sonra da nişancı olmuş­tur. MI. Murad devrinde azledilip sancakbeyliğıne gönderildi (1576-1580), sonra tekrar nişancılığa getirildi. İstanbul’da öldü.
Feridun Bey, devlet yazışmaları, resmî yazı üslubu ve dili hakkında yazdığı ve Sultan III. Murad’a sunduğu Münşeâtü’s-selâtîn adlı esen ile tanınır. Kitabında, rütbele­rine göre insanlara yazılacak mektup ve yazılarda nasıl hita­bedileceğim, mektupların nasıl bağlanıp sona erdirileceği­ni anlattığı gibi 600 civarındaki belge İle de örneklemıştir. Münşeat’ı 1818 ve 1857 yıllarında iki defa basıldı.

Diğer eserleri:

 1. M if ta hu’I-Cennet (Ahlâka dâir, Münşeat’ın başında basıldı), 2. Nüzhetü’l-esrâr fi Fethi Kâl’a-i Ziget-vâr (Zigetvar’ın fethi hakkında), 3. Dîvan (Kaynaklarda bahsediliyorsa da bulunamamıştır.)

Düşüncelerinizi Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir