AMİL ÇELEBİOĞLU

Edebiyat tarihçi yazar. Karaman’da doğdu. Rıza Çelebioglu’nun oğludur. Karaman Mevlevîhânesİ son şeyhi Ebû-bekir Çelebi (= Zükür Çelebinin torunudur, ilk, orta ve lise öğrenimini İstanbul’da yaptı. İstanbul Üniversitesi Edebi­yat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı, Sanat Tarihi bölümleri­ni bitirdi (1961). Konya Lisesi (1965-1966) ile Konya Selçuk Eğitim Enstitüsü’nde (1965-1966) Öğretmenlik ve idarecilik; İstanbul Edebiyat Fakültesi İle Erzurum Atatürk Üniversite­si Islâmî İlimler Fakültesi’nde asistanlık yaptı (1966-1977). 1971’de doktor, 1977’de doçent ye 1982″de profesör oldu. Doçentliği sırasında Hacettepe Üniversitesi, Sosyal ve İda­rî Bilimler Fakültesi’nde çalıştı. Marmara Üniversitesi Eği­tim Fakültesi’nde dekanlık yaptı (1982-1983). Hâlen aynı üniversitede dersler vermektedir.
Günümüzün edebiyat tarihçisi ve yazarlarındandır. Eski Türk edebiyatı ve halk edebiyatı araştırmaları İle tanınır. Amil Çelebioğlu‘nun Türk Kültürü, Millî Kültür, Türk Folklor Araştırmaları, Kay­naklar, Diyanet Dergisi ile Edebiyat Fakülteleri dergilerinde yazıları çıkmaktadır.

Kitapları:

1. Mesnevî-yî Şerif, Aslı ve Sadeleştirilmişime Manzum Nahifi Tercümesi (3 cilt, 1967-1972), 2. Ramazan-nâme (1974), 3. Muhammediye- Yazıcıoğlu Mehmed, (4 cilt, 1975), 4. Türk Bilmeceler Hazinesi (Y. Ziya Öksüz ile birlikte, 1979), 5. Türk Ninniler Hazînesi (1982), 6. Sultan II. Murad Devri Mesnevileri (Yayımlanmadı).

Makalelerinin bâzıları:

 1. Süleyman Nahîfî ve Fazîlet-i Savm Adlı Eseri (Diyanet Der­gisi, sayı 112,1971), 2. Yazıcı Salih ve Şemslyye’sl (Islâmî İlimler dergisi, sayı 1, Erzurum, 1976), 3. Kabusnâme Tercü­mesi ve Muradnâme’ye Dâir (Türk Kültürü, sayı 192,1978), 4. XIIIXV. Yüzyıl Mesnevilerinde Mevlânâ Tesiri (III. Millet­lerarası Mevlânâ Semineri, Yaşama Sevinci, 1978), 5. Muammalara Dâir (Türk Kültürü, sayı 200,1979), 6. Kıyafet İlmi ve A. Hamdullah Hamdi He E. I. Hakkı’mn Kıyâfetnâme-leri (Ed. Fk. Derg. Erzurum, Sayı 11,1979), 7. Çocuk Dili ile Yazılmış Şiirler (Kültür Bakanlığı II. Milletlerarası Folklor Kongresi Bildirileri, 1982), 8. Türk Edebiyatında Manzum Di­nî Eserler (Şükrü Elçin Armağanı içinde, 1983), 9. Karacaoğ-lan’da Dîvan Şiiri Hususiyetleri (Türk Folklor Araştırmaları, 1984), 10. Türk Edebiyatında Yaşnâmeler (M.Ü. Fen-Edebiyat Fak. Türklük Araştırmaları Dergisi, s. 1,1984).

Düşüncelerinizi Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir