ÇELEBİ-ZADE İSMAİL ASIM EFENDİ

(1685-1760)
Şâir, yazar. İstanbul’da doğdu. Reisülküttap Mehmed Efendi’nin oğludur. Medrese tahsili gördü, müderrislik, vak’anüvislik, kadılık, kazaskerlik ve şeyhülislâmlık yaptı. XVIII’înci asrın seçkin kimselerindendir. Çelebizade İsmail AsımŞiir, hat ve musi­kî gibi üç güzel sanat ile uğraşmış, mensur eserler yazmış­tır. Çok sayıda gazel, kaside ve tarih yazmış, bilhassa gazel tarzında başarılı olmuştur. Azerî edebiyatı İle de ilgilenmiş, Murtaza Kulu Han’ın Türkçe ve Farsça şiirlerine nazireler yazmıştır. Dîvanından çok tarihi ile meşhurdur.

Eserleri:

 1. Dîvan (1852’de basıldı), 2. Münşeat (Mensur eseri, 1869’da basıldı), 3. Acâibü’lletâif (Gıyaseddin Nak-kaş’ın Hıtay Seyahatnâmesi’nin tercümesi, 1913’de basıldı), 4. Tarih-i Çelebi-zade (Râşid Tarih’inin devamıdır. 1722-1729 yılları arasındaki olaylar anlatılır. 1865’te 6 cilt olarak basıldı).

Düşüncelerinizi Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir