Kategori: H

HALİLOĞLU ALİ

Şâir. Hayâtı hakkında bilgi yoktur. Fuad Köprülü onu Har-zem bölgesinde yaşayan bir Oğuz Türkü sayar. Ali, popüler bir sanatkârdır. Ahmed Yesevî'nin tâkipçile-rindendir. İslâmî Türk edebiyatının ilk müjdecilerinden sayı­lır. Türk dili ile yazılan ilk Yusuf ve Züleyha hikâyesi Ali'ye aittir. Bu eser hece vezni ve dörtlüklerle, Hâkâniye Türkçe-si, Oğuz Türkçesi ve Kıpçak Türkçesi'nin özelliklerini bira-rada bulunduran bir dil ile yazılmıştır. Şâir, eserini yazarken Kur'ân-ı Kerîm'in Yûsuf Sûresi'ne bağlı kalmıştır. Kıssa-i Yûsuf'un elyazması nüshaları vardır. Bunlardan biri 1303'te yazılmıştır. Eser üzerinde epeyce dil çalışmaları ......

HASAN AKAY

(1957- ) Şâir, yazar. İzmit'te doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini ay­nı şehirde gördü. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı'na kaydoldu. İki yıl devam ettikten sonra bölüni değiştirerek Yeni Türk Edebiyatı Kürsüsü'ne geçti ve 1981'de mezun oldu. Bir müddet özel bir okulda edebiyat öğretmenliği yaptıktan sonra, bitirdiği fakülteye Türk Dili okutmanı olarak girdi. Hâlen bu işi yapmakta, Prof. Dr. Mehmet Kaplan'ın yönetiminde de doktora tezi hazırla­maktadır. H. Akay Millî Gazete ile Yeni Devir gazetesinde tefrika edilen Arapça'dan tercüme şiir ve ......

HALİDE EDİP ADIVAR

ADIVAR, HALİDE EDİB (1884-9 1.1964) Romancı. İstanbul'da doğdu. Reji Nâzın Mehmed Edip Bey'in kızıdır. Üsküdar Amerikan Kız Koleji'ni bitirdi. Özel olarak Arapça, Kur'ân-ı Kerîm, Türk musikîsi, Salih Zeki'den matematik, Rıza Tevfik Bölükbaşı'dan felsefe ve edebiyat dersleri alarak özel öğrenim gördü. 1901 'de hocası Salih Ze­ki İle evlendi. 31 Mart olayı üzerine Mısır'a kaçtı. Oradan İn­giltere'ye geçti. Eğitimle ilgili yazıları beğenildiği için 1909'-da Dârü'l-Muallimat (Öretmen Okulu) pedagoji öğretmenli­ğine getirildi. 191.7'de ikinci evliliğini Dr. Adnan Adıvar ile yaptı. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde Batı ......
Yandex.Metrica