HALİLOĞLU ALİ

Şâir. Hayâtı hakkında bilgi yoktur. Fuad Köprülü onu Har-zem bölgesinde yaşayan bir Oğuz Türkü sayar.
Ali, popüler bir sanatkârdır. Ahmed Yesevî’nin tâkipçile-rindendir. İslâmî Türk edebiyatının ilk müjdecilerinden sayı­lır. Türk dili ile yazılan ilk Yusuf ve Züleyha hikâyesi Ali’ye aittir. Bu eser hece vezni ve dörtlüklerle, Hâkâniye Türkçe-si, Oğuz Türkçesi ve Kıpçak Türkçesi’nin özelliklerini bira-rada bulunduran bir dil ile yazılmıştır. Şâir, eserini yazarken Kur’ân-ı Kerîm’in Yûsuf Sûresi’ne bağlı kalmıştır.
Kıssa-i Yûsuf’un elyazması nüshaları vardır. Bunlardan biri 1303’te yazılmıştır. Eser üzerinde epeyce dil çalışmaları yapılmıştır. [C. Brockelmann, Zur Grammatik der Osma-nısch Turkıschen, ZDGM, 70; aynı yazar. Alî’s Qıssa-i Jusuf der alteste Vorlâufer der Osmanischen Litteratur, ABAW, s. 5; Ahmet Caferoğlu, Türk Dili Tarihi Notlan II, İstanbul 1943; İsmail Hikmet Ertaylan, Türk Dilinde Yazılan İlk Yusuf-u Züleyha, Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, istanbul, 1948, C.lll; Fuad Köprülü, Türk Edebiyatı Tarihi, İstanbul, 1928, s. 277.]

Tags:

Düşüncelerinizi Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir