HAMDULLAH HAMDİ

(1449-1508)
Divan ve mesnevi şairi. Göynük’de doğdu. Şeyh Ak Şemseddin’in küçük oğludur. Medrese tahsili görmüş, kuvvetli bir edebiyat kültürü elde etmiştir. Bir süre Bursa’da Çelebi Mehmet Medresesi’nde müderrislik yaptıktan sonra Göy-nük’e çekilmiştir. Burada babasının halîfesi İbrahim Tennûrî’ye derviş olmuş, eserlerini yazarak kanaatkarca bir hayat sürmüştür. Göynük’te öldü.
Dîvanı ve hamsesi vardır. Türk edebiyatındaki en güzel Yusuf u Züleyhâ mesnevîsini Hamdi yazmıştır. Eserleri ile Türk dili ve edebiyatının gelişmesine hizmet etmiştir. Çağı­nın en verimli şairlerindendir.
Eserleri: 1. Dîvan (Tevhid, münacat, nât, kaside ve gazel­lerden meydana gelmiştir. Elyazması halindedir.), 2. Yusuf u Züleyha (1483’de yazıldı, mesnevi), 3. Leylâ vü Mecnûn (Mesnevi), 4. Mevlid (Halkın anlayacağı dil ile yazılmadığı için fazla tanınmadı), 5. Kıyâfet-nâme (insanın fizikî yapısı ile karakteri arasındaki alâka anlatılır, mesnevidir.), 6. Tuh-fetü’l-uşşak (Küçük bir aşk mesnevîsi), 7. Ahmediye (Yazıcı-pğlu’na nazire olarak yazılmış bir eser). fFuad Köprülü’nün İslâm Ansiklopedisi’ndeki Hamdi maddesinde şâirin haya­tı, şahsiyeti ve eserleri hakkında geniş bilgi vardır

No Comments

Düşüncelerinizi Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir