HAMDULLAH HAMDİ

(1449-1508)
Divan ve mesnevi şairi. Göynük’de doğdu. Şeyh Ak Şemseddin’in küçük oğludur. Medrese tahsili görmüş, kuvvetli bir edebiyat kültürü elde etmiştir. Bir süre Bursa’da Çelebi Mehmet Medresesi’nde müderrislik yaptıktan sonra Göy-nük’e çekilmiştir. Burada babasının halîfesi İbrahim Tennûrî’ye derviş olmuş, eserlerini yazarak kanaatkarca bir hayat sürmüştür. Göynük’te öldü.
Dîvanı ve hamsesi vardır. Türk edebiyatındaki en güzel Yusuf u Züleyhâ mesnevîsini Hamdi yazmıştır. Eserleri ile Türk dili ve edebiyatının gelişmesine hizmet etmiştir. Çağı­nın en verimli şairlerindendir.
Eserleri: 1. Dîvan (Tevhid, münacat, nât, kaside ve gazel­lerden meydana gelmiştir. Elyazması halindedir.), 2. Yusuf u Züleyha (1483’de yazıldı, mesnevi), 3. Leylâ vü Mecnûn (Mesnevi), 4. Mevlid (Halkın anlayacağı dil ile yazılmadığı için fazla tanınmadı), 5. Kıyâfet-nâme (insanın fizikî yapısı ile karakteri arasındaki alâka anlatılır, mesnevidir.), 6. Tuh-fetü’l-uşşak (Küçük bir aşk mesnevîsi), 7. Ahmediye (Yazıcı-pğlu’na nazire olarak yazılmış bir eser). fFuad Köprülü’nün İslâm Ansiklopedisi’ndeki Hamdi maddesinde şâirin haya­tı, şahsiyeti ve eserleri hakkında geniş bilgi vardır

0 yorum

  1. hamdullah hamdi çok ünlü yazarlarımızdandır özellikle divan şiirleriyle öne çıkmış bir yazardır. yusuf ile züleyha vb. çok örnekleri vardır bir beyitinde derki ‘cesedin ettin ise nur ani bulasın nur içinde nur ani’

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir