Hüseyin Nihal Atsız

Hüseyin Nihal Atsız Kimdir Hayatı Eserleri Edebi Kişiliği

Hüseyin Nihal Atsız, Cumhuriyet devri şâir, yazar, edebiyat tarihçisi ve fikir adamlarındandır. Tarihte Türk adını taşıyan en eski Türk devletlerinden başlayarak bugüne gelinceye kadar kimi tarihsel süreç ve kırılma noktalarını dikkate alarak tarih şuurunu romanlara taşımıştır. Bozkurtların Ölümü, Bozkurtların Dirilişi adlı romanlarının konusunu Göktürk tarihinden almıştır. Deli Kurt adlı romanının konusunu Osmanlı tarihinden almıştır. Fikir tarihimizde kendine has biryere sahiptir. Türk dünyasına bir gözle bakan milliyetçilik anlayı­şına sahiptir.

İlmî yazıları, romanları ve makaleleri ile tanınır. Şiirde halk şiiri şeklini kullanır. Romanlarında açık, anlaşılır, sürükleyi­ci bir üslûba sahiptir.

Şiir kitabı:

 Yolların Sonu (1946, 1963). Romanları: 1. Dal­kavuklar Gecesi (1941), 2. Bozkurtların Ölümü (1946, Kür Şad İhtilâli anlatılır), 3. Bozkurtlar Diriliyor (1942, Göktürkler’in Çin boyunduruğundan kurtuluş destanı), 4. Dell Kurt (1958), 5. Ruh Adam (1972, otobiyografi).

Edebiyat tarihi ile ilgili eserleri:

 1. On Altıncı Asır Şâirlerinden Edirneli Nazmî (1934), 2. Türk Edebiyatı Tarihi (1940,3 fasikülü çıktı), 3. Ev­liya Çelebi Seyahat-nâmesi’nden Seçmeler (1971, 1972, 2 cilt).

Tarih İle İlgili eserleri:

 1. Türk Tarihi Üzerine Toplama­lar (1935), 2. XV’inci Asır Tarihçisi Şükrullah-Dokuzboy Türkleri ve Osmanlı Sultanları Tarihi (1939), 2.900’üncü Yıl­dönümü (1940), 4. Müneccimbaşı Şeyh Ahmed Dede Efendi (1940), 5. Osmanlı Tarihİeri-l (Ahmedî, Dâstân-ı Tevârih-i Âl-i Osman; Âşıkpaşaoğlu Ahmed Âşıkî, Tevârih-i Âl-i Osman; Şükrullah, Behcetü’t-tevârih, 1949), 6. Osmanlı Tarihine Ait Takvîmler-I (1961), 7. Osman, Tevârih-İ Cedîd-i Mlr’at-ı Cİhân (1961), 8. Türk Tarihinde Meseleler (1966), 9. Âşıkpaşaoğlu Tarihi (1970), 10. Oruç Beğ Tarihi (1973)

Yazarın bibliyograf­yaya dâir eserleri, siyası makaleleri de vardır. Atsız Mec­mua (1932, 17 sayı), Orhun (1933-34 9 sayı), Orkun (1952, 63 sayı), Ötüken (1964) isimli dergilerin naşiri de Atsız’dır, ötüken Yayınevi, şâirin hayâtı ve eserlerini tanıtan bir At­sız Armağanı çıkarmıştır (1976).]

Düşüncelerinizi Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir