Etiket: Halk Şiiri

Koşma

Koşma Nedir Hakkında Kısaca Bilgi Halk edebiyatının en yaygın ve çok sevilen bir nazım şeklidir. “Koşma”nın kelime anlamı “yakıştırmak, isnat etmek”tir. Çoğunlukla hece ölçüsünün 11 ’li kalıbıyla (4+4+3, 6+5) duraklı ve 3-5 dörtlük arasında söylenir. Bununla birlikte dörtlük sayısı 6-10 arasında olan koşmalara da rastlanmaktadır. Koşma kafiye (uyak) düzeni genellikle 1. xaxa / bbba / ccca..., 2. abab / cccb / çççb... şeklindedir. “Koşma” konusuna göre divan şiirindeki “gazel”in karşılığı olarak görülmüştür. Bunun nedeniyse her iki türde de “sevgi, aşk, doğa güzelliği” gibi ......

Bilmeceler

Bilmece nedir Çoğunlukla sözlü bir şekilde sunulan, cevabı bulunması gereken bir sorudur. Bilmeceler, anonim halk edebiyatının bir biçimi olur genellikle sözcüklerin veya nesnelerin özelliklerine veya davranışlarına dayanır ve biraz düşünme ve zeka gerektirir. Bilmece, genellikle eğlence amaçlıdır ve birçok kültürde yaygın bir gelenektir. Bilmecelerin Özellikleri Nelerdir Cevaplanması gereken bir soru şeklinde sunulur. Genellikle nesnelerin veya kavramların özelliklerine veya davranışlarına dayanır. Biraz düşünme ve zeka gerektirir. Cevabın verilmesi için ipuçları veya işaretler verilebilir. Dil oyunları veya kelime oyunları içerebilir. Sözlü veya yazılı olarak ......

Anonim Halk Şiiri Nazım Biçimleri

Halkın içinde ortaklaşa bir şekilde oluşturulan anonim ürünleri içeren edebiyattır. Bu edebiyatta mani, türkü, bilmece, ninni, ağıt gibi kimin tarafından oluşturulduğu bilinmeyen ürünler yer alır. Bu ürünleri ortaya koyan birileri mutlaka vardır. Zamanla bu ürünlerin sahipleri unutulmuştur ve ürünler halkın ortak malı olmuştur. Ayrıca daha detaylı bilgi için anonim halk edebiyatı konumuzu da inceleyebilirsiniz. 1. Maniler: Halk şiirinin en küçük, en yaygın nazım biçi­midir. Yedi heceli, dört dizeden oluşur. Uyak düzeni (aaba) biçimindedir. Yani birinci, ikinci ve dördüncü dizeler birbiriyle uyaklı; ......

Maniler

Mani Nedir? Mani Hakkında Kısaca Özet Bilgi Mani, Türk edebiyatında anonim halk şiiri türlerinden biridir. Bu şiir türünün anonim olması demek ilk söyleyen kişinin belli olmaması demektir. Genellikle dört mısradan oluşur .Türk edebiyatında mani, özellikle Türk halk şiiri geleneğinde oldukça yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Anadolu’da daha çok, genç kızlar ve kadınlar arasında türetilir ve ezgiyle söylenir. Saz eşliğinde söylenen maniler de vardır. Manilerin Kökeni ve Tarihi Gelişimi Maninin kökenleri, Türk kültürüne kadar uzanır. Türkler, binlerce yıl boyunca şiirsel ifadelerini mani tarzında yapmışlardır. Ancak ......

Aşık Edebiyatı Halk Şiiri Nazım Biçimleri

Aşık Edebiyatı Nazım Biçimleri 16. yüzyıldan itibaren Anadolu’da âşık denen kişilerce ortaya konan, kendine özgü biçim ve içeriği olan halk edebiyatı koludur. Türk edebiyatını bir bütün olarak düşünürsek Âşık edebiyatı, İslamiyet’ten önceki sözlü edebiyatın devamı sayılabilir. Önceleri tasavvuf şairleri için kullanılan âşık sözcüğü zamanla din dışı konularda şiirler yazan şairler için de kullanılmaya başlanmıştır. Böylece İslamiyet’ten önce “ozan, baksı, kam, şaman” diye anılan şairler, İslamiyet’ten sonra âşık adını almıştır. Türk halk edebiyatında âşıklığa belli aşamalardan sonra ulaşıldığına inanılır. Bu inanışa göre âşık, ......

Nakarat ve Kavuştak Nedir Anlamı

Şiirde Görülen Nakarat ve Kavuştak Ahenk Unsurları Kavuştak Ne demektir, Edebiyatta Kavuştak Anlamı Nedir Halk Edebiyatı türkü formunda nakarata benzeyen tekrarlar vardır ki zaman zaman bir mısranın sınırlarını aşar. Konu birliği ve ahenk sağlamada kullanılan bu yöntemin başka fonksiyonları vardır. Yeni Türk Edebiyatı’nda bu tür tekrarlar nakarat ve kavuştak arası bir nitelik taşır. Aşağıdaki şiir bunu örneklendirir: Kırıkkalem, Kırıkkalem Kâğıt yırtık, kırık kalem Türk’ün boynu bükük amma Ümit sende Kırıkkalem (Dilaver Cebeci) Bu örneklerin dışında kıta başında, ortasında, sonunda bulunan tekrarlar, eksiltili ve yarım tekrarlar gibi başka örnekler ......

Nazım Biçimleri ve Nazım Türleri

Nazım Şekli Nedir Kısaca Bilgi Bir edebi yapıtın içeriği dışındaki tüm özelliklerine biçim denir. Bir şiirin dize kümelenişi, uyakların sıralanış düzeni ve ölçü özelliklerinden doğan niteliklere genel olarak nazım biçimi denir. Bir şiirdeki nazım biçimlerini belirlemenin temel ölçütü ise nazım birimidir. Nazım türü ise konuyla ilgili bir kavramdır. Bir şiirin nazım birimi ve kafiye ölçüsü ile ilgilli yapısına nazım şekli denir. Bir şiirin konusuna göre isimlendirilmesine ise “nazım türü” denir. Türk edebiyatında kullanılan nazım biçimleri şu şekilde gruplandırılır: İslamiyet Öncesi Türk Şiiri Nazım ......

Nazım Birimi

Nazım Birimi Nedir? Nazım birimi, nazım şeklinin, anlamı ve ifade takdimi tamamlanmış en küçük parçasıdır. Onlar birleşerek manzumeyi oluştururlar. En küçük parça ifadesi, divan edebiyatında farklı, halk edebiyatında farklı, Yeni Türk Edebiyatı’nda farklı yorumlara sebep olmaktadır. Bu yorumlar, nazım şekilleri ile birlikte düşünüldüğü zaman bir mânâ kazanır. Nazım Birimi Özellikleri Nelerdir? Divan Edebiyatında nazım birimi, “beyit”tir ancak, nazım şekillerine göre nazım birimleri de değişir: Gazel, kaside, mesnevi, kıta nazım birimi beyittir. Terkib-i bent, terci-i bent, rubai, tuyuğ. şarkı, musammat (murabba, terbi, muhammes, ......

Saf Şiir (Öz Şiir)

  Saf Şiir (Öz Şiir) Anlayışı Hakkında Kısaca Özet Bilgi Saf şiir (öz şiir); bir mesaj verme kaygısından uzak, amacı sadece estetik (güzellik) olan şiirdir. Öğretici değildir, hikâye unsuru barındırmaz, genellikle bireysel temaları işler. Saf şiirde ses ve söz, şiir oluşturma özelliğinde birleşir. Merdiven adlı şiirin aşağıdaki dizelerinde olduğu gibi dil ve anlam ögeleri, sezdirme ve çağrıştırma amacıyla bir araya gelir: Eğilmiş arza, kanar, muttasıl kanar güller Durur alev gibi dallarda kanlı bülbüller Sembolizm etkisinin baskın olduğu saf şiirde estetik, sanatsallık ve bireysellik ön plandadır. ......

Aşık Edebiyatı

Aşık edebiyatı şiirlerini söyleyenler bellidir. Usta çırak ilişkisine göre yetişir. Din dişi konular işlenir. Ölüm, gurbet, doğa, ay­rılık, yoksulluk başlıca temalardır. "Aşık" denen saz şairlerinin çoğu okuma-yazma bilmez. Eğitim görenlerinin bir bölümü Divan edebi­yatından etkilenip aruz ölçüsünü de kullanmıştır. Şiirlerin son dörtlüğünde aşıklar, adlarını kullanırlar. Aşık edebiyatı şiirleri, meraklılarınca bir tür an­toloji sayılabilecek "cönk" adı verilen defterlerde toplanmıştır. Aşık Edebiyatının Genel Özellikleri Nelerdir? * Halk ozanı ya da aşık adı verilen insanların, saz eşliğinde okudukları şiirlerden oluşur. * Bu edebiyattaki ürünler doğaçlama olduğu ......

Halk Edebiyatı

Halk Edebiyatının Geniş Detaylı Tanımı         Vücuda getirenleri belli olmayan, aslında sözlü olduğundan ve halk arasında dilden dile intikal ettiğinden değişliklere uğrayabilen edebî mahsuller bütünüdür.       Türkiye'de "Halk Edebiyatı" kavramı, terminoloji açısından hem yenidir hem de üzerinde görüş birliği sağlanma bakımından tartışmaları bünyesinde barındırır. Halk Edebiyatı, halkiyat (folkloristik) biliminin edebî nitelikte ürünlere has bir alt bölümüdür. Bizde bu terim, genel kabul görmüş anlam çerçevesinde "Divan Edebiyatı" tabiriyle belirlenen Eski Türk Edebiyatı dışında kalan saz ve tekke şiiri ......

Ahenk, Vezin ve Ritim

Ahenk, Vezin ve Ritimin Şiirdeki Yeri ve Önemi Ahenk ve ritim, şiirde birbirini tamamlayan fonksiyonlar oluşturur. Ahenk, bir bütün içinde bulunan parçaların birbiri ile uyumu demektir. Bu uyumda parçaların özellikleri, biçimi, yapısı, dokusu, etkisi, takdimi, soyut veya somut değerleri, muhtevası, kullanılışı vb. nitelikleri birbiri ile orantılı, dengeli bir bağlantı içinde olmalıdır. Bu uygunluk, bazen siyah-beyaz birliğinde görülen zıtlık özelliği ile karşımıza çıkarken bazen de birbiri arasındaki alışılmamış uyum sistemleri ile belirebilir. Bazı örneklerde büyük ve küçük, uzun ve kısa, iyi ve ......

Türk Edebiyatında Kafiye ve Redif Tartışmaları

Kafiye ve Redif  Hakkındaki Tartışmalar Kafiye, mısraların genellikle sonunda bulunan ses benzerliğidir; bu benzerlik, çoğu zaman ses tekrarı olarak karşımıza çıkar. Klasik Türk Edebiyatı’nda kafiyenin, çok önemli bir bilgi alanı olduğu, ilmü'l- kavâfî, ilm-i kafiye, ulûm-ı kafiye gibi İsimlerle anılan disipline temel konu teşkil ettiği göz ardı edilmemelidir. Buna göre, kafiye, revi adı verilen bir temel harfin durumuna göre incelenmiştir. Revi, günümüzdeki kafiye incelemelerinde, pek dikkate alınmamaktadır. Zamanımızdaki kafiye çözümlemeleri, bir takım problemler taşımaktadır. Bunun genel sebebi, ses ve harf ilişkisini yitirmemizdir. Klasik Türk Edebiyat’ında ......

Varsağı

Aşık edebiyatı nazım şekillerinden biridir. Kafiye düzeni koşma gibidir. Dörtlük sayısı üç, dört, beş, kimi zaman da daha fazla olabilir. Genellikle hecenin 8’li kalıbı ile söylenmesi yönüyle semaiye benzer. Bu iki nazım şekli arasındaki tek fark ezgilerindedir. Varsağılarda yiğitçe bir söyleyiş göze çarpar. Mehmet Fuat Köprülü bu konuda “varsağıların biraz kaba, erkekçe bir eda ile söylemesini” şart koşmaktadır. Varsağı, adını Güney Doğu Anadolu’da yaşam süren Varsak Türkmenlerinden almıştır. Varsağılarda koçaklamayı andıran bir söyleyiş özelliği görüldüğü için bu türde de “yiğitlik, kahramanlık, mertlik” ......

Semai

“Semai” kelimesi “bir kurala bağlı kalmadan işitilerek öğrenilen” anlamına gelir. Aşık edebiyatında koşmadan sonra en çok ilgi gören nazım şeklidir. Özel ezgileri olan semailer, hece ya da aruz ölçüsüyle söylenir. Âşıklar daha çok, hece ölçüsüyle söyledikleri semailerde başarılı olmuştur. Hece ölçüsüyle söylenen semailer, koşma tipinde olup sadece hece sayısı bakımından bu nazım şeklinden ayrılır. Sekizli hece vezni ile söylenen semailer 4+4 duraklı veya duraksız olur. Semainin dörtlük sayısı genellikle 3-5 arasında değişir. Semailerde daha çok “gurbet, aşk, doğa, özlem, ayrılık” gibi ......

Devriye

“Devir” konusunun işlendiği şiirler olup konularına göre bölümlere ayrılır. Bu şiir türünde “yaratılışın başlangıcı ve sonu” gibi konular işlenir. Bazıları yaratılışı anlatır ve bunlara “ferşiye” denir. Zuhûra gelmeden vücud-ı âlem Hak bana bu aşkı kıldı tecaliâ Merkez-i esmâda Hallâk-ı âlem Etdi vücûdumu masdar-ı eşya Nurî Şair bu devriyesinde yaratılışla ilgili düşüncelerini anlatmıştır. Devriyelerin bazıları son bulmayı anlatır ve “arşiye” ismiyle anılır. Devriyelerin bir bölümü de tarikata girişi “teslim ve ikrarı” anlatır. * * * Kurbanlar tuğlanıp gülbank çekildi Gaflet uykusundan uyana geldim Dört kapı sancağı anda dikildi Üryan büryan olup meydana ......

Nefes

Allah aşkını dile getiren şiirlere genel olarak ilahi adı verilirdi. İlahilerin Bektaşi-Alevi tarikatiarındaki karşılığı ise “nefes” olarak adlandırılır. Dinî-tasavvufı halk şiiri olan nefesler, genellikle vahdetivücut anlayışını, Alevi-Bektaşi tarikatının ilkelerini ve Hz. Muhammed (S.A.V.) ve Hz. Ali’ye (R.A.) övgü konularını işler. Hece ölçüsüyle yazılan nefeslerin az da olsa aruzla yazılmış örnekleri de mevcuttur. Nazım birimi dörtlüktür. Dörtlük sayısı ise 3-7 arasında değişir. Hece ölçüsünün en çok 11, 8 ve 7’li kalıplarıyla yazılır. Biçim olarak koşmaya benzer. Halkın anlayabileceği sade bir Türkçeyle ......

Şathiye

“Şathiye” kelimesi, “sözde ölçülü davranmamak, dikkatsiz davranmak” gibi anlamlara gelir. Tasavvuf kavramı olarak “dıştan bakıldığında dinî kurallara aykırı gibi gözüken ancak tasavvufi anlamda bir hakikati ifade eden sözler” anlamına gelir. Şathiyenin tasavvuf edebiyatında önemli bir yer tutmaya başlaması ise “vahdet-i vücut” anlayışının yaygınlık kazanmasıyla birlikte olmuştur. Tekke edebiyatında şathiye, “ciddi bir düşünceyi, duyguyu iğneleyici ve alaylı bir üslupla anlatan şiir” anlamına gelmektedir. Şaka ve alay yollu kaleme alınan bu nazım şekline daha çok, tekke şairleri ilgi göstermiştir. Allah ile şakalı ......

İlahi

“İlahi” kelimesi “Allah’a özgü, Allah’a ait” anlamına gelir. Bundan dolayı ilahilerde Allah sevgisi ve dinî temalar işlenir. İlahiler bu yönüyle divan şiirindeki “tevhit” ve “münacat”lara benzer. Daha çok, dinî törenlerde ve dergâhlarda ağır bir makamla söylenir. İlahiler, tarikatlara göre farklı isimler alır. Bu tür, Mevlevilerde “ayin”, Bektaşîlerde “nefes”, Gülşenilerde “tapuğ” ve “Halvetlerde “cumhur” adıyla anılır. Bu nazım şekli, makamla söylenmiş ve yüzyıllar boyunca nesilden nesile aktarılarak günümüze kadar ulaşmıştır. Özellikle Yunus Emre’nin ilahileri halkımız tarafından çok beğenilmiş gönüllerde yaşatılmıştır. İlahiler, hece ......

Türkü

Ezgiyle söylenen anonim halk edebiyatı nazım şeklidir. Âşık şiirleri gibi, düzenleyicisi bilinen türküler varsa da çoğu zaman halkın sözlü geleneğinden doğup gelişir. Anadolu’da bu nazım şeklinin “yır” adıyla da anıldığı görülmektedir. Türkülerin büyük bölümü “aşk, hasret, ölüm, gurbet, üzüntü” üstüne söylenmiştir. Türkülerin başlıca temaları arasında “muradına erememiş sevgililerin acıları, ölen sevgiliye, eşe dosta yakılan ağıtlar, kocası gurbete gidip de geriye dönmemiş kadınların acıları ve özlemleri” sayılabilir. Türkülerin acılı ve dokunaklı olması, bu nazım şeklinin en önemli özelliklerinden biridir. “Türkü yakmak” deyimi de türkülerin bu özelliğini ......
Yandex.Metrica