Etiket: Halk Şiiri

Ninniler

Çocukları uyutmak ya da onların ağlamasını engellemek sebebiyle ezgiyle söylenen ve çoğunlukla bir dörtlükten oluşan şiirlerdir. Öğretici bir niteliği olan ninniler sayesinde çocuklar anadillerini kolayca öğrenirler. Bundan dolayı edebiyatımızda ninni geleneği geçmişten günümüze devam etmiştir. Ninniler çoğunlukla tek bir dörtlükten meydana gelir. Kaşgarlı Mahmut, Divanü Lügati’t Türk’te bu nazım şeklini “balubalu” olarak isimlendirmiştir. Tilki duymasın ninni Tilki duyarsa yavrum Hem seni yer hem beni Ninni yavrum ninni NİNNİ Asmaya kurdum salıncak Eline de verdim oyuncak Yine de uyumadı gitti Şu küçücük yumurcak. BEBEĞİM Bebeğim kocaman, onu tutamam. Ninniler söylerim, hiç uyutamam. Oynayıp gülüyor, bizi süzüyor. Mamasını yemiyor, beni ......

Halk Edebiyatı Nazım Şekilleri

Hece Vezniyle Meydana Getirilen Nazım Şekilleri Mâni • Halk şiirimizin en küçük ölçekli şekildir. • Ağırlıklı olarak bir tek kıtadan oluşur. • Genellikle birinci ve üçüncü mısralar serbest, ikinci ve dördünce mısralar kafiyelidir, fakat koşma tipinde olduğu gibi üçüncü mısra serbest, diğerleri de aynı kafiye¬de olan tarzda da vardır. • İlk mısrası 3 veya 4 heceden ibaret olanlar da vardır kİ bunlara kesik mani adı verilir. Mısra adedi 4'ten fazla olan (5 ile 14 arası) ve yine ilk mısrası eksik tutulan maniler de söylenmiştir. Bunlara ......

Anonim (Ortak) Halk Edebiyatı

Anonim Halk Edebiyatı Detaylı Bilgi Anonim Halk Edebiyatı ürünlerinin temel özelliği yaratıcılarının belli olmamasıdır. Bunlar, sözlü gele­nekte yaşar ve ağızdan ağıza yayılır. Bu ürünlerin en önemlileri: Halk Masalları, Halk Hikayeleri'dır diğer ürünler aşağıda kısaca açıklanmıştır: Efsaneler: İçlerinde olağanüstü kişi ve olaylar bulunan, ta­rihsel olaylarla Örülmüş halk masallarıdır. Destan ve masala benzer ancak masal gibi iyi sonla bitmez. Karagöz ile Hacivat: Seyirlik halk oyunlarındandır. Bir gölge oyunu olan türün başlıca kahramanı olan Karagöz cahil halk tipini; Hacivat ise aydın ya da yan aydın tipi temsil eder. Deriden ......

Cumhuriyet Döneminde Halk Şiiri

İslamiyet öncesi Türk edebiyatının bir devamı niteliğinde olan halk şiiri; ozanların, âşıkların ya da adı bilinmeyen halk sanatçılarının millî ölçümüz olan hece ölçüsü ile ortaya koydukları manzum ürünleri kapsar. Geçmişi Orta Asya’ya kadar uzanan bu gelenek Türklerin Anadolu’ya yerleşmesiyle bu coğrafyada da devam etmiştir. Sözlü geleneğe dayanan halk şiiri, kuşaktan kuşağa aktarılarak bugünlere kadar gelmiştir. Millî Edebiyat Dönemi’nde başlayan halk kültürüne yöneliş Cumhuriyet Dönemi’nde giderek artmıştır. Bu yöneliş hem halk şiirinin gelişmesine katkıda bulunmuş hem de halk şiiri geleneği içerisinde birçok ......

Tasavvuf (Tekke) Edebiyatı

Türklerin İslamiyet’i kabulünden sonra 12. yüzyılda Türkistan’da Ahmet Yesevi ile başlayan halk edebiyatı koludur. 13. yüzyılda Moğol istilasından sonra Yesevi erenleri Anadolu’ya gelmiş, Anadolu’nun Türkleşmesinde ve İslamlaşmasında önemli rol oynamışlardır. Bu dönemde şeyhler tekkelerini kurmuş, Mevlevilik ve Bektaşilik gibi tarikat çevreleri oluşmuştur. Mevlana’nın tasavvuf anlayışı etrafında şekillenen Mevlevilik, daha çok aydın kesimde ve şehir, kasaba merkezlerinde yayılmıştır. Hacı Bektaş-ı Veli’nin tasavvuf anlayışı etrafında şekillenen Bektaşilik, daha çok halk tabakası arasında yayılmıştır Anadolu'da 13.yüzyıldan sonra yayılmaya baş­lamıştır. Kurucusu 12.yüzyılda Türkistan'da yaşa­yan Ahmet ......

Tekke Edebiyatı Şiiri Nazım Biçimleri

Tekke edebiyatı ürünlerinden ilahi, nutuk, sathiye ve devriye, nazım biçimi özelliğinin değil; nazım türünün adıdır. Dinsel konulu bu ürünler, biçim özellikleri yönünden koşmadır. Bu ürünler hece ölçüsünün yedi, sekiz ve on birli kalı­bıyla söylenir. Dörtlük sayısı üçle yedi arasında değişir. Bu ürünlerin kendilerine özgü ezgileri vardır. Tekkelerde düzenlenen dinsel törenlerde saz eşli­ğinde söylenmiştir. 1. NUTUK: Nutuk, “söz, lakırdı, söylev, konuşma, bir topluluğa karşı söylenen ikna edici söz söyleme” demektir.Tarikata yeni girecek olan kişilere tarikat kurallarını öğretmek, onları irşat etmek amacıyla mürşitlerin söylediği ......

Anonim Halk Şiiri Nazım Biçimleri

Halkın içinde ortaklaşa bir şekilde oluşturulan anonim ürünleri içeren edebiyattır. Bu edebiyatta mani, türkü, bilmece, ninni, ağıt gibi kimin tarafından oluşturulduğu bilinmeyen ürünler yer alır. Bu ürünleri ortaya koyan birileri mutlaka vardır. Zamanla bu ürünlerin sahipleri unutulmuştur ve ürünler halkın ortak malı olmuştur. 61. sayfada anonim halk edebiyatı nazım şekilleri verilmiştir. 1. Maniler: Halk şiirinin en küçük, en yaygın nazım biçi­midir. Yedi heceli, dört dizeden oluşur. Uyak düzeni (aaba) biçimindedir. Yani birinci, ikinci ve dördüncü dizeler birbiriyle uyaklı; üçüncü dize serbesttir. ......

Bilmeceler

01- Ateş olmayan yerde ne olmaz? 02- Hangi yolda trafik kazası olmaz? 03- Yankesiciler neden modayı takip ederler? 04- Hiç kar yağmayan hava hangisidir? 05- Çalındığı halde görülmeyen şey nedir? 06- Horoz nerede öter? 07- Hangi top zıplamaz? 08- Hangi karnede sıfır olmaz? 09- Hangi bağda üzüm yetişmez? 10- En güzel kokan fil hangisidir? 11- İlk Türk bayrağını kim dikmiştir? 12- Gözlemeyi en çok kim sever? 13- Hangi kazanın kaymakamı yoktur? 14- Arı ile eşek arasında ne fark vardır? 15- Beş yıllık okulu otuz yılda bitirene ne denir? 16- Hangi macunla diş fırçalanmaz? 17- Kim evini ......
Yandex.Metrica