Anadoluya Yapılan Türk (Oğuz) Göç Hareketleri

Anadoluya Yapılan Türk (Oğuz) Göçleri

Türk tarihinde Anadolu’ya ilk Türk akınları Avrupa Hun Devleti hükümdarlarından Uldız Dönemi’nde gerçekleşmiştir. Oğuz Türklerinin Anadolu’ya göç hareketleri iki farklı dönemde gerçekleşmiştir.
I. Dönem göç hareketi: XI. yüzyılın ilk çeyreğinde Tuğrul Bey ve kardeşi Çağrı Bey’in teşviki ile başlayıp 1071 Malazgirt Savaşı’na kadar süredir.
I. Dönem Göçlerinin Nedenleri:

  • Göçebe Türkmenlere yurt bulma isteği
  • Gaza ve cihat anlayışı
  • Karahanlılar ve Gazneliler gibi devletlerin baskıları

İlk göç dalgası ile Anadolu’ya yerleşen Oğuz Türkleri Malazgirt Savaşı’ndan sonra Saltuklular, Mengücekliler, Danişmentliler, Artuklular ve Türkiye Selçuklu Devleti gibi siyasi organizasyonları kurmuşlardır.
II. Dönem Göç Hareketi
XIII. yüzyılda Moğol istilasının başlaması üzerine yapılan göç hareketidir. Moğol baskısından kaçan Oğuz boyları Selçuklu devleti sultanları tarafından Bizans sınırlarına yerleştirilerek uç beylikleri haline getirilmişlerdir. Kösedağ Savaşı’ndan sonra Türkiye Selçuklu Devleti’nin Moğolların himayesine girmesi üzerine bu uç beylikleri bağımsızlıklarını ilan ederek ikinci dönem beylikler devrini başlatmışlardır.

Türklerin Anadolu’ya Yerleşmesini Kolaylaştıran Etkenler

  • Bizans’ın eski gücünde olmaması
  • Ağır vergiler ve mezhepsel çatışmalardan dolayı Bizans halkının devlete olan bağlılığının zayıflaması
  • Türklerin adaletli ve hoşgörülü yönetim anlayışının Bizans halkının Türkleri kurtarıcı olarak görmesi
  • Sasaniler-Bizanslılar ve Bizans-Müslüman savaşlarından dolayı halkın sahil kesimlerine göç etmesi
  • Bizans’ın düzenli ordu sistemine sahip olmaması
  • Önemli geçit ve yolların Selçukluların eline geçmesi
  • Alp Arslan’ın Malazgirt Savaşı’ndan sonra komutanlarına kılıç hakkı bahşetmesi

Türkiye’nin Eski Adı Anatolia (Anadolu) Nedir

ANATOLİA’DAN TÜRKİYE’YE: XII.yüzyıla kadar batı kaynaklarında Anadolu, güneşin doğduğu yer anlamına gelen Anatolia adı ile anılmıştır. 1176 yılındaki Miryakefalon Savaşı’ndan sonara Batılılar tarafından Anadolu, Türkiye adı ile anılmaya başlanmıştır. Arap kaynaklarında ise Berrü’t- Türkiyye ifadesi XIV. yüzyıl başlarından itibaren kullanılmıştır.
Marco Polo, Anadolu’dan Türkiye diyerek bahsetmiştir. Dönemin bir diğer önemli Arap seyyahı İbn-i Batuta, 1330’lu yıllarda gezdiği Anadolu’da yoğun Türk nüfusunu gördükten sonra Anadolu için Türkiye ülkesi, Türkiye toprağı anlamında “Berrü’t-Türkiyye el-Ma‘rûf bi Bilâdi’r-Rûm” ifadelerini kullanmıştır. Dönemin Memlüklüler müellifleri; Mısır, Suriye ve Hicaz’a hâkim Memlûklular için Türkiye Devleti (edDevletü’t-Türkiye) ifadesini kullanırken Anadolu’yu ise Türk ülkesi olarak isimlendirmişlerdir.

Düşüncelerinizi Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir