Mesihi

Divan şairlerindendir. Priştine’de doğdu. Asıl adı İsa. Genç yaşta İs­tanbul’a gelip Medrese öğrenimi görmüş, Hadım Ali Paşa’nın divân kâtipliğini yapmıştır. Paşa’nın ölümünden sonra Bosna’da ufak bir tımar elde etmiş ve aynı şehirde ölmüş­tür.
XV’inci asrın en başarılı şairlerindendir. Divan şiirinin ku­rucularındandır. Şiirlerinde halk arasında yaygın olarak kulla­nılan deyimler ve atasözleri görülür. Bahariye’si Fransızca, Al­manca, Latince ve İngilizce’ye tercüme edilmiştir. Sehrengiz türünün mûcitidir.
Eserleri: 1. Divân (el yazması halinde), 2. Sehrengîz (Edir­ne’nin güzellerinden ve güzelliklerinden bahseder, mahalli hayat, gelenek ve görenekler hakkında bilgi verir. 178 beyitlik mesnevidir), 3. Gül-i Sad-berg (100 mektuptan meydana gelen mensur eser. Dili sâde. İnşâ esaslarını anlatır).
Mesihî’nin Divânının tenkitli metni Mine Mengi tarafından hazırlanmıştır. (The Diwan of thefifteenth Century Ottoman Poet Mesıhi, Edinburg 1969).

Düşüncelerinizi Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir