Mihri Hatun

Dîvan şâiri. Amasra’da doğdu. Kadı Mehmed Çelebi’nin kızıdır. İyi bir öğrenim görmüş Arapça ve Farsça’yı Öğren­miştir. Sultan II. Bayezid’in ve onun oğlu Şehzade Ahmed’in Amasya valilikleri sırasında bu şehirde toplanan âlim ve sanatkârların meclislerine devam etti. Hiç evlenme­di. Amasya’da öldü. Pir İlyas tekkesi bahçesine gömüldü.
Sâde dil ile yazdığı kaside ve gazelleri ile tanınır. Kadın dîvan şairleri içinde kendi aşk duygularını rahatça ve sami­mî bir şekilde yazması bakımından farklı bir yere sahiptir. Necati’ye nazireleri vardır. Dîvân’ı Moskova’da basıldı (1967).

Düşüncelerinizi Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir