METİN AKAR

(28.IX.1944- )
Edebiyat tarihçisi, yazar. Kırıkkale’de doğdu. Atatürk İl­kokulu (Kırıkkale, 1956) ve Kırıkkale Lisesi’ni (1962), Ankara Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’ni bitirdi (1968). Yedeksu-baylık görevini yaptıktan sonra Adana Özel Ayaş Koleji’nde dört yıl edebiyat öğretmeni ve idareci olarak çalıştı. Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde okumak üzere tekrar Ankara’ya geldi. Hacettepe Üniversitesi Mezuniyet Sonrası Fakültesi’nde Prof. Dr. Şükrü Elçin ile Doç. Dr. Amil Çelebioğlu’nun yanın­da yüksek lisans ve doktora eğitimi gördü (1976-1980). “Türk Edebiyatı’nda Manzum Mi’râc-nâmeter” konulu tezi ile Türk Edebiyatı Doktoru ünvânı aldı. 1978-1983 yılları ara­sında Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde asistan ve yardımcı doçent olarak çalıştı. Hâlen Marmara Üniversi­tesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’n-de Türk edebiyatı Yardımcı Doçenti olarak Eski Türk ede­biyatı ve Türk Halk Edebiyatı dersleri vermektedir.
Çalışmaları edebiyat tarihi ve İslâmî Türk Edebiyatı üze­rinde yoğunlaşmıştır. 1980 yılından beri çeşitli ilmî dergi ve sanat mecmualarında makaleleri çıkmaktadır.
Eserleri: 1. Türk Edebiyatında Manzum Mi’râc-nâmeler (Doktora tezi, basılmadı, Ankara 1980), 2. Yaşayan Tek Mî’-râchan Şakir Çetiner Bey’le Bir Mülakat (Mülakat, Yeni Dî­van Dergisi, sayı 2, Haziran 1985, s. 1-4), 3. Nâyî Osman De­de ve Mi’râciye’si (Makale, S.Ü. Edebiyat Fakültesi Dergisi, Sayı 1, Konya 1981, s. 1-16). 4. Nasreddin Hoca’nın Yahya Bey Tarafından Nazma Çekilen Ikf Latifesi, (Makale, Millî Kültür, Kasım-Aralık-1980, Ocak-1981, s. 45-48), 5. Nasred­din Hoca’ya Dâir (Makale, Konevî Dergisi, Sayı 10, Konya 1983), 6. Ahmed Fakİh (Türkiye Diyanet Vakfı, İslâm Ansik­lopedisi için yazıldı, 1984), 7. Gülşehrî’nin Felek-nâme’-sinde Mucize Motifleri (Tebliğ, XX. Ahilik Bayramı Kongresi Tebliğleri, İstanbul-1984), 8. Şeyyad îsâ Hangi Asırda Yaşa­dı? Ahvâl-i Kıyamet Kimindir? (VI. Millî Türkoloji Kongresi tebliği, neşredilmedi, Eylül-1984), 9. Şeyyad Ha niza Hakkın­da Yeni Bilgileri ve II (İki makale, Marmara Üniversitesi Türklük Araştırmaları Dergisi, Sayı 2, İstanbul- 1P85), 10. Yah- x ya Kemâl’in Kartpostalları (İnceleme, metin, makale, Do­ğumunun 100. Yılında Yahya Kemâl Boyatlı, M.Ü. Fen-Ed. Fak. neşri, e. 157-183), 11. Yusufı Meddah’ın Dâstân-ı Iblis’i-nln Kaynağı, (tebliğ, V. Milletlerarası Türkoloji Kongresi Tobllğleri, istanbul- 1985, C.l, s.1-7), 12. Yunus Emre (1985), 13. Yahya Kemâl Bayatlı (1985), 14. Nedim (1985), 15. Karacaoğlan (1985), 16. Ahmed Hâşİm (1985), 17. Mehmet Akif
(1985).

Tags:

Düşüncelerinizi Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir