MEHMET AKALIN

(1. VI. 1933- )
Dilci, yazar. Yalvac’ın Sücüllü köyünde doğdu. İlkokulu köyünde (1946), ortaokulu Yalvaç’ta (1949), liseyi Denizli’de (1953) bitirdi. Yüksek Öğretmen Okulu öğrencisi ofarak gir­diği İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde 1958’de mezun oldu. Mardin üsesi’n-de edebiyat öğretmeni, Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fa-kültesi’nde asistan ve öğretim üyesi, Ege Üniversitesi Sos­yal Bilimler Fakültesi’nde öğretim üyesi ve idareci olarak çalıştı. Atatürk Üniversitesinde çalışırken Prof. Dr. Ahmet Caferoğlu’nun yönetiminde hazırladığı tez ile Türk Dili dok­toru ofdu (1969). 1975’de doçentliğe, 1982’de de profesörlü­ğe yükseldi. Halen Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fa-küttesi’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.
Eski Anadolu Türkçe’si, Dilbilimi ve Haik Edebiyatı konu­larında çalışmaları vardır.
Eserleri: 1. Ahmedî, Cemşid-ü Hurşid (Doktora tezi, İnce­leme, metin, indeks, Erzurum-1969, basılmadı), 2. Ahmedî, Cemşid-ü Hurşid (Doktora tezinin metin bölümü, Erzurum-1976), 3. Ahmedî’nin Eserleri Üzerine Bir Gramer Araştırma­sı (1984, neşredilmedi) 4. Böğrüdelik Tatar Ağzı (Türklük Araştırmaları Dergisi, İstanbul 1984, makale), 5. Modern Lengüistik (Tercüme, İzmir 1983), 6. Köktürk Kitabelerinde Bir Kelime: ÖYÜR (Mehmet Kaplan’a Armağan, İstanbul 1984, makale), 7. Kaygusuz Abdal’ın Gevher-nâmesi (Ata­türk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, Ahmet Cafe-roğlu Armağanı Özel Sayısı-10, Erzurum-1979, makale), 8. Köroğlu Destanı (Derleme, M. Kaplan ve Muhan Bali ile bir­likte, Ankara 1973), 9. Bafralı osman Râcî’nin Cezbetü’l-Kulûb’ü (VI. Millî Türkoloji Kongresi tebliği, İstanbul-1984), m Felsefeve Giriş (Kar! Jaspers’den tercüme, 1971,1981).

Tags:

Düşüncelerinizi Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir