AKA GÜNDÜZ

(1886-1958) Romancı ve tiyatro yazarı. Binbaşı Kadri Bey’in oğludur. Asıl adı Enis Avni’dir. Selânik’e bağlı Katerİn’de doğmuş, ilk öğrenimi Serez ve Selanik’te, orta öğrenimini Eğrikapı Sırp Rüştiyesi, Galatasaray, Edirne ve Kuleli Askerî idadile­ rinde yaptı. Harbiye Öğrencisi iken hastalanınca tahsiline ara verdi. Bir ara Paris’te hukuk ve güzel sanatlar öğrenimi­ne devam etti ise de yanda bırakarak yurda döndü.

Hâriciye gümrüğünde memur olarak çalışırken Abdülhamid yöneti­mince Selânik’e sürüldü. 31 Mart Vak’ası (1909) üzerine İs­tanbul’a gelen Hareket Ordusu’na gönüllü olarak katıldı. İs­tanbul’un işgaline kadar (1919) gazetecilik yaptı. İşgal kuv­vetleri onu Malta’ya sürdü. 1932-1946 yılları arasında millet­vekilliği yaptı. Ankara’da Öldü.

Selanik’te yayımlanan Çocuk Bahçesi ile Genç kalemler dergilerinde çıkan yazılarıjle tanınmaya başladı. Millî Ede­biyat akımı içinde yer aldı. Selanik, İstanbul, Ankara, İzmir ve Adana’da çıkan gazete ve dergilerde değişik takma isim­ler kullanarak yazılar neşretti. Daha çok sâde Türkçe ve sa­mîmi bir üslûp İle yazdığı popüler romanları ile meşhur ol­du. Romanlarında hem realizm hem de romantizm tesiri gö­rülür. Aka Gündüz tiyatro eserleri, şiirler ve hikâyeler de yazmıştır.

Romanları:
1 Kurbağacık (1919), 2.Dfkmen Yıldızı (1928, fil­me alındı), 3.0dun Kokusu (1928), 4. Hicran (1928), 5. Tank-tango (1928), 6.İM Süngü Arasında (1929), 7.Yaldız (1930), 8. Çapkın Kız (1930), 9.Aysel (1932), 1O.Ben Öldürmedim (1933), H.Onların Romanı (1933), 12.Kokain (1935), 13.üvey

Düşüncelerinizi Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir