Ahmet Şuayp

Ahmet Şuayp Hayatı Biyografisi Edebi Kişiliği ve Eserleri Hakkında Kısaca Özet Bilgi (1876-1910)

İstanbul’da doğdu. Fatih Rüştiyesinde, Vefa İdadisinde okudu. Mekteb-i Hukukta (Hukuk Fakültesi) yükseköğrenimini tamamlayarak aynı fakültede idare hukuku dersleri verdi. Maarif Meclisi üyeliği, Tedrisat-ı İptidaiye müdürlüğü ve İstanbul Maarif müdürlüğü görevlerinde bulundu.
Servetifünun edebiyatında fikrî ve ilmî çalışmalarıyla öne çıkan Ahmet Şuayp, eleştiri (tenkit) alanında yoğunlaştı. Batılı yazar ve fikir adamlarının hayatını ve eserlerini inceledi. Bilimsel eleştiri alanında çalışmalar yaptı. Türk edebiyatına Batılı eleştiri anlayışını getirmeye çalıştı. Rıza Tevfik Bölükbaşı ve Mehmet Cavit ile birlikte Ulum-ı İktisadiye ve İçtimaiye Mecmuası’nı çıkardı. Bu dergide pozitivizmle ilgili yazılar yazdı. Pozitivizmin felsefi, edebî ve tarihî yönlerini topluma tanıtmaya çalıştı. Hukukla ilgili kitapları ölümünden sonra basıldı. Hayat ve Kitaplar, Esmar-ı Matbuat yazarın bilinen eserleridir.
Ahmet Şuayp, Gustave Flaubert Nazariyat-ı Edebiye ve Felsefiyesi adlı eleştiri yazısında Flaubert ve onun sanat anlayışı ile ilgili tespitlerde bulunmuştur. Sanatçının yaşamından, kişiliğinden, düşüncelerinden, eserlerini oluşturma aşamasındaki yöntemlerinden söz etmiştir. Eleştirisinde yargılarını gerekçelendirmiş, nesnel bir tutum sergilemiştir.

Düşüncelerinizi Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir