RIZA TEVFİK BÖLÜKBAŞI

(1869-1949)
Şâir. Edirne’ye bağlı Cezrimustafapaşa’da doğdu. İlk tah­silini İstanbul’da bir Musevî okulunda yaptı. Rüştiye’yı Geli­bolu’da okudu. Mülkiye Mektebı’nde öğrenci iken bâzı olay­lara karıştığı için okuldan çıkarıldı (1890). Sonra Tıbbiye’ye girdi ve 1899’da mezun oldu. 1908 yılına kadar Karantina idaresi’nde doktorluk yaptı. Maarif Nazırlığı (1918) ve Şûra­yı Devlet Reisliği (1919) yaptı. Sevr Antlaşması’nı imzalayan hey’et in içinde yer aldı. Bu yüzden Yüzellilikler listesine alındı ve yurt dışına sürüldü (1922). Sürgün hayatınt Ürdün’­de geçirdi. 1943’de çıkan af kanunundan istifâde ile yurda döndü. İstanbul’da öldü. Zincirlikuyu Mezarlığı’na gömül­dü.
XX’inci asır şairlerindendir. Feylesof diye de tanınır. Batı felsefesinin Türkiye’de tanınmasında çalışmaları olduğu ve Darülfünun’da felsefe dersleri verdiği için bu ünvânı almış­tır. Şâir olarak hiçbir edebî topluluğa dâhil olmamıştır. Halk şiiri tarzında yazdığı manzumeleri ile tanınmıştır. Koşmala­rı, nefesleri ve dîvanları, saz ve tekke şiirinin kaynağından beslenmiştir. Bu şiirler sayesinde hece vezni canlanmış, yaygınlaşmış, halk şiirimizin aydınlar arasında da sevilmesi mümkün olmuştur.

Eserlerinin bir kısmı neşredilmemiştir. Basılanlar şunlar­dır:

1. Les Textes Houroufis (Hurufilik metinleri, Leiden, 1909), 2. Abdülhak Hâmid ve Mülâhazat-ı Felsefiyyesi (1918), 3. Estetik (1920), 4. Felsefe Dersleri (1914), 5. Ömer Hayyam’ın Felsefesi (1927), 6. Tevfik Fikret (1945), 7. Serâb-ı Ömrüm (Şitrler, Lefkoşe 1934, İstanbul 1949). [Hilmi Yücebaş, Bütün Yönleriyle Rızâ Tevfik, İstanbul 1968; Abdullah Uçman, RızaTevfik’in Tekke ve Halk Edebiyatı ile İlgili Ma­kaleleri, 1982.]

Düşüncelerinizi Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir