Etiket: Anlam Bilgisi

Soru Cümleleri

Soru Cümlesi : Bir işin yapılıp yapılmadığını sormak, bir şeyin nedenini öğrenmek, durumla ilgili bilgi edinmek ya da kuşkuyu gidermek... gibi amaçlarla kurulan cümlelere cümlede anlam konusu bağlamında soru cümlesi denir. Örnek : * Kardeşin eve geldi mi? * Daha çok hangi kitapları okuyorsunuz? * Olanları sana kim anlattı? * Buraya nasıl geldin? Soru öğeleri kullanılarak soru cümleleri kurulabildiği gibi, bu yolla cümleye değişik anlam özellikleri de katılabilir. Bu açıdan soru cümleleri ikiye ayrılır : Gerçek Soru Cümlesi : Yanıt gerektiren, soruyu soranın yanıt beklediği soru cümleleridir. Gerçek ......

Olasılık Cümleleri

Olasılık - Olabilirlilik Cümleleri : Gerçekleşme konusunda bir kesinlik olmaksızın herhangi bir durum veya olayın ortaya gerçekleşmesinin beklenilmesidir. Olasılık cümleleri kesinlik anlamı taşımaz. Bu tür cümlelere ihtimal cümlesi de denir. Olasılık Cümlelerine Örnekler * Yarın işe biraz geç gelebilirim. * Şimdi bizim oralara da bahar gelmiştir. * Sınav zamanı yaklaştı, herhalde düzenli bir çalışma yapıyordur. * Durumu çok iyi, bu çocuğa küçük bir yardımda bulunur sanıyorum. ...

Üslup ve İçerik Cümleleri

Üslup ile ilgili Cümleler Bir sanatçı veya o santçının yapıtının dil ve anlatım niteliklerine üslup adı verilir. Üslup konusunun iki boyutu bulunur. Bir tanesi santçının tekniği, kurgusuyla; diğeri dil ve anlatım nitelikleriyle alakalıdır. Herhangi bir metne yönelttiğimiz "Nasıl anlatılmış?" sorusuna dil ve anlatımla ilgili bir yanıt alırız ve aldığımız bu yanıt, yazarın üslubunu ortaya koyar. Ve bu cümleye "üslup cümlesi" adı verilir. Üslup Cümleleri ile ilgili Örnekler * Son eserinde Halk edebiyatı tarzıyla yazdığı kısa kısa şiirler bulunuyordu. * Şair edebi sanatlara çok fazla ......

Varsayım Cümleleri

Varsayım İçeren Cümleler : Varsayım, gerçekte olup olmadığına, olmayacağına bakılmaksızın bir olay ya da durumu bir süre için var kabul etmektir. Varsayım anlamı taşıyan yargılarda genellikle "tutalım ki, diyelim ki, farz edelim, düşün ki" gibi ifadelere yer verilir. Varsayım Cümlelerine Örnekler Büyük ikramiye sana çıktı diyelim, bana ne alırsın? Tut ki puanın yetmedi ve üniversiteye giremedin. Şu anda kapının çalındığını ve oğlunun geldiğini farz edelim. Gözlerini kapa ve sımsıcak bir odada dışarıda yağan karı seyrederek çay içtiğimizi düşün. ...

Değerlendirme Cümleleri

Değerlendirme Cümlesi Eleştirme niteliği taşıyan tümcelerde kişi; bir eser, bir sanatçı veya bir durumla ilgili olumlu veya olumsuz anlatımlatın bulunduğu cümlelere değerlendirme cümlesi adı verilir. Başka bir deyişle; Herhangi bir sanatçı, yazar, şair veya yapıt ile ilgili olumlu veya olumsuz gördüğü taraflarının ele alındığı cümlelerdir. Değerlendirme cümleleri bir bakıma eleştiri cümlesidir de diyebiliriz. Değerlendirme Cümlelerine Örnekler ● Ömer Seyfettin, bu hikayesinde içten bir anlatım ve çok sade bir dil kullanmıştır. ● Yazar, sürekli gerilimler yaratarak okurun ilgisini hep canlı tutuyor. ● Yazarın bu romanında çok ......

Genel ve Özel Anlamlı Cümleler

Genel ve Özel Anlamlı Cümleler : Aralarındaki ortak özelliklere göre, daha çok varlığı kapsayan, aynı kavramları topluca düşündüren sözcüklere genel; anlamları sınırlı olan, kavramları teke tek düşündüren sözcüklere özel anlamlı sözcükler denir. Buradan hareketle genel anlamlı sözcüklerin kullanıldığı cümleler, genel, özel anlamlı sözcüklerin kullanıldığı cümleler ise özel anlamlı yargı içerir. Örnek : * Geri kalmış ülkelerde spora hiç önem verilmez. (Genel Anlamlı) * Hindistan, futbola hiç önem vermeyen bir ülkedir. (Özel Anlamlı) * Dünyada en çok satan kitaplar, romanlardır. (Genel Anlamlı) * Ülkemizde en çok ......

Soyutlama ve Somutlama

SOMUTLAMA ve SOYUTLAMA Soyut kavramların anlatılması ve kavranması zordur. Soyut kavramları anlaşılır duruma getirmek için somut anlamlı sözcüklerden yararlanılır. Buna somutlaştırma denir.   Örneğin, "güç, hüner" soyut anlamlıdır. Bu kavramları somutlaştırmak için somut anlamlı "bilek" sözcüğün­den yararlanabiliriz. "O bileğine çok güveniyor." dedi­ğimiz zaman "güç, hüner" kavramlarını somut bir biçimde anlatmış oluruz. Bunun tersi de mümkündür. Ona da soyutlama denir.   Örnek Soru   Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "renkli" sözcüğü soyut bir kavramı nitelemektedir?   A) Gezide renkli simalarla tanıştık. B) Toplantıda çok renkli düşünceler ileri sürüldü. C) Gökyüzünü havaî fişeklerin renkli ışıkları dol­durdu. D) Tablosunu ......

Yansıma Sözcükler

YANSIMA SÖZCÜKLER Doğadaki sesler taklit edilerek oluşturulan söz­cüklere yansıma sözcükler denir. Bu tür sözcükler, anlatımı güzelleştirir, anlatıma güç katar. Yansıma sözcüklerin kökleri: a. İnsan sesi (konuşma dışında): fıs fısıldaşmak, fısıltı hor horlamak hapşu hapşırmak b. hayvan sesi miyav miyavlamak hav havlamak c. Eşyanın birbirine çarpmasıyla çıkan sesler: pat => patırtı zır => zırıltı uğ- => uğultu şır => şırıltı güm => gümbürtü tak => takırtı çat => çatırtı ...

İkilemeler

İkilemeler Cümlede anlamı pekiştirmek amacıyla kurulan söz öbekleridir. İkilemelerin Anlam Bakımından Kuruluşları 1. Aynı sözcüğün yinelenmesiyle oluşanlar: Çocuklar uslu uslu oturuyorlar. Başından geçenleri uzun uzun anlattı. Çıktı ve demet demet çiçeklerle geri döndü. .,. Dağ yolunda vavaş vavaş ilerledik. İri iri güller, sarı sarı ayvalar, çeşit çeşit tatlılar... 2. Eş anlamlı sözcükler ya da yakın anlamlı sözcüklerle oluşanlar: Kimseden ses seda çıkmıyor. ..._.. Az buçuk yabancı dili de var. Bugüne dek doğru dürüst idman yapmadınız. Bu olay hakkında akıl fikir yürütmek biraz zor. Adam, ezile büzüle odayı ......

Deyimler

Deyimler, bir kavramı belirtmek için bulunmuş özel anlatımlı ifadelerdir, genel özellikler taşıyıp ders vermezler. Bu nokta deyim ve atasözünün en önemli farkıdır. Genellikle gerçek anlamından az çok sıyrılarak ilgi çekici anlam taşıyan söz öbeklerine deyim denir. Deyimler anlatıma güzellik, çekicilik, canlılık katar. Türkçe, deyimler bakımından zengin bir dildir. Deyimlerin Özellikleri: 1. Kalıplaşmış söz Öbekleridir. Cümle hâlinde olanları da vardır. a. Kalıplaşmış söz öbekleri biçiminde olan­lar: Dört elle sarılmak, göz kulak olmak, çorbada tu­zu bulunmak, tere yağından kıl çeker gibi, gün gör­müş, dört gözle beklemek.. b. Cümle ......
Yandex.Metrica