Tanzimat Dönemi Romanı

Tanzimat Dönemi Romanı Nedir Hakkında Kısaca Bilgi

Tanzimat edebiyatı dönemi, 1860’tan 1805’e kadar süren bir dönemdir. Bu dönemde ve daha öncesinde Osmanlı İmparatorluğu’nda modernleşme hareketleri başlamıştı. Edebiyat da bu modernleşme sürecinden etkilendi ve yeni bir edebiyat anlayışı ortaya çıktı. Tanzimat dönemi, Türk edebiyatının tarihinde önemli bir yere sahiptir. Bu dönemde edebiyatımız, Avrupa edebiyatıyla birleşerek yeni bir çizgiye girdi. Bu yazımızda, Tanzimat dönemi romanı hakkında detaylı bilgi verilecektir.

Tanzimat dönemi romanı, Türk edebiyatında roman türünün gelişmesine önemli bir katkı sağlamıştır. Bu dönemde, roman türü Avrupa’da gelişmişti ve Türk edebiyatı bu gelişmelerden etkilendi. Tanzimat romanı, Türk edebiyatında modern roman anlayışının oluşmasına zemin hazırlamıştır.

Tanzimat romanı, gerçekçilik anlayışını benimser. Romancılar, toplumun gerçeklerini yansıtmaya çalışırlar. Bu gerçekçilik anlayışı, Türk edebiyatında bir dönüm noktası olarak kabul edilir. Gerçekçilik, edebiyatın sanatsal yönünü daha az önemseyen, toplumsal gerçeklere daha fazla odaklanan bir anlayıştır. Tanzimat edebiyatı dönemi romanı, gerçekçilik anlayışının ilk örneklerini vermiştir.

Tanzimat romanı, Batı’dan etkilenmiştir. Bu dönemde, Türk edebiyatı Avrupa edebiyatıyla birleşerek yeni bir çizgiye girmiştir. Tanzimat edebiyatı dönemi romancıları, Batı edebiyatını takip etmişlerdir. Özellikle Fransız edebiyatından etkilenmişlerdir. Romancılar, gerçekçilik anlayışını, dil ve anlatım tekniklerini Fransız edebiyatından almışlardır.

Tanzimat edebiyatı roman yazarları sosyal eleştiri yapar. Romancılar, toplumsal sorunları ele alırlar. Bu dönemde Osmanlı İmparatorluğu, siyasi, ekonomik ve sosyal açıdan birçok sorunla karşı karşıyaydı. Bu sorunların edebiyata yansıması da kaçınılmazdı. Romanlar, toplumdaki eşitsizlikleri, yoksulluğu, ahlaki çöküntüyü eleştirirler. Tanzimat edebiyatı dönemi romanları, toplumun gerçeklerine ayna tutarlar. Bu romanlar, toplumsal sorunları ele alarak, okuyucuları düşünmeye ve tartışmaya teşvik ederler.

Tanzimat edebiyatı dönemi romanında dil ve anlatım teknikleri, önceki dönemlere göre daha sade ve anlaşılır hale gelmiştir. Romancılar, okuyucuların anlayabileceği bir dil kullanmayı tercih etmişlerdir. Anlatım teknikleri de daha doğal ve gerçekçi hale gelmiştir. Tanzimat edebiyatı dönemi romanlarında, olaylar doğal bir sırayla anlatılır. Anlatılan olayların gerçekçi olması, okuyucunun romanı daha iyi anlamasını sağlar.

Bu dönemde kadın karakterlerin yeri ve önemi artmıştır. Önceki dönemlerde, kadınlar ikinci plana atılmışlardır. Ancak Tanzimat edebiyatı dönemi romanlarında, kadın karakterlerin hayatlarına daha fazla yer verilir. Bu romanlarda, kadınların toplumdaki konumları ele alınır. Kadınların eğitim seviyeleri ve sosyal yaşamları anlatılır. Bu dönemde, kadınların eşitliği ve özgürlüğü konusunda farkındalık yaratmak amacıyla yazılmış romanlar da vardır.

Tanzimat edebiyatı dönemi romanı, Türk edebiyatının gelişiminde önemli bir yere sahiptir. Bu dönemde Türk edebiyatı, Batı edebiyatıyla birleşerek yeni bir çizgiye girmiştir. Tanzimat edebiyatı dönemindeki roman anlayışı, gerçekçilik anlayışının oluşmasına zemin hazırlamıştır. Tanzimat döneminde yazılan romanlar, toplumsal sorunları ele alarak, okuyucuları düşünmeye ve tartışmaya teşvik etmiştir. Tanzimat edebiyatı dönemi romanları, Türk edebiyatının modernleşmesinde ve gelişmesinde önemli bir rol oynamıştır.

Tanzimat Edebiyatında İlk Romanlar Nelerdir

Türk edebiyatına roman, Tanzimat Edebiyatı Dönemi’nde Yusuf Kâmil Paşa’nın Fransız yazar Fénelon’dan çevirdiği Télémaque (Telemak) adlı eserle girmiştir. Bu dönem yazarlarından Şemsettin Sami’nin Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat adlı eseri ilk Türk romanı olarak kabul edilir. Servetifünun Edebiyatı Dönemi yazarlarından Halit Ziya Uşaklıgil ise roman türünün Türk edebiyatında Batı tekniğine uygun ilk örneklerini vermiştir.

Edebiyatımızda roman türüne ait ilk örnekler 1860’tan sonra ortaya çıkmıştır. Fransız romanından çevrilen romanları kısa bir süre sonra yerli romanlar izlemiştir. Edebiyatımızdaki ilk çeviri roman Tercüme-i Telemak’tır. Bu eseri Yusuf Kamil Paşa Fransızcadan çevirmiştir. İlk yerli roman örnekleri 1870’ten sonra ortaya çıkmıştır. Ahlâki bir anlayışla yazılan ve romantizm akımının etkisinde kalan bu eserler dil, anlatım ve teknik bakımından yetersizdir. Şemsettin Sami’nin Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat eseri ilk yerli romanımız sayılır. Bu dönemin diğer bir önemli yazarı Ahmet Mithat Efendi’dir. Ahmet Mithat Efendi roman, hikâye ve tiyatro türlerinde iki yüze yakın eser vermiştir. Bu eserlerinde halka bir şeyler öğretmek ve okumayı sevdirmek amacını gütmüştür.

Tanzimat Dönemi Roman Yazarları ve Romanların Adları

Tanzimat Dönemi’nde Namık Kemal’in İntibah, Cezmi; Ahmet Mithat Efendi’nin Felatun Bey ile Rakım Efendi, Henüz On Yedi Yaşında; Sami Paşazade Sezai’nin Sergüzeşt, Recaizade Mahmut Ekrem’in Araba Sevdası; Servetifünun Dönemi’nde Halit Ziya Uşaklıgil’in Mai ve Siyah, Aşk-ı Memnu; Mehmet Rauf’un Eylül romanı; bu dönemde bağımsız çizgide eser veren Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın Şıpsevdi, Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç; Milli Edebiyat Dönemi’nde Halide Edip Adıvar’ın Ateşten Gömlek, Sinekli Bakkal adlı eserleri türün tanınmış örneklerindendir.
Destanlar, mesneviler ve halk hikâyeleri edebiyatımızda roman türünün oluşumuna zemin hazırlamıştır.

İntibah, Namık Kemal’in Batılı anlamda yazdığı ilk eser olarak karşımıza çıkar. Asıl adı Son Pişmanlık olan bu eser 1874’te yazılmış, 1876’da İntibah yahut Sergüzeşt-i Ali Bey adı altında yayımlanmıştır. Namık Kemal’in 1880’de yazdığı Cezmi, ilk tarihî roman özelliğini taşır. Recaizade Mahmut Ekrem’in Araba Sevdası adlı romanı (1898) dönemin önemli romanlarındandır. Nabizade Nazım köy hayatını, köy insanını konu edinen gerçekçi bir roman örneği olan Karabibik’i yazmıştır. Bu dönemin en dikkate değer eseri Sami Paşazade Sezai’nin Sergüzeşt adlı romanıdır. Realist anlayışla yazılan eser, üslup ve teknik bakımından mükemmele yakındır.

Tanzimat Dönemi Romanının Genel Özellikleri Nelerdir

Tanzimat dönemi, Türk edebiyatının modernleşme sürecine girdiği bir dönemdir. Bu dönemde roman türü de gelişme göstermiştir. Tanzimat dönemi romanının 20 özelliği şunlardır:

 • Gerçekçilik akımı doğrultusunda yazılmıştır.
 • Milli bir kimlik oluşturma çabası içinde yazılmıştır.
 • Önceki dönemlere göre daha sade bir dil kullanılmaya çalışılmıştır.
 • Okuyucunun anlayabileceği bir anlatım tekniği kullanılmıştır.
 • Doğal bir anlatım tekniği kullanılmıştır.
 • Toplumsal sorunlar ele alarak okuyucuları düşünmeye teşvik etmiştir.
 • Anlatılan olaylar gerçekçi bir şekilde anlatılmıştır.
 • İnsan psikolojisi detaylı bir şekilde ele alınmıştır.
 • Kadın karakterlere daha fazla yer verilmiştir.
 • Kadın eğitimine dikkat çekilmiştir.
 • Batılılaşma sürecindeki Türkiye’yi yansıtmıştır.
 • Eski ve yeni arasındaki çatışmayı ele almıştır.
 • Dil ve edebiyatın modernleştirilmesine katkı sağlamıştır.
 • Yurtseverlik yurtseverlik duygusunu işlemiştir.
 • Batı kültürüne ilgi duyan bir toplumun yansımalarını göstermiştir.
 • Batı’daki  romantizm ve realizm akımının etkisi altında yazılmıştır.
 • Toplumdaki sosyal sorunları ele almıştır.
 • Dilin yenilenmesi sürecinde önemli bir rol oynamıştır.
 • Aydınlanma felsefesi: Tanzimat dönemi romanları, aydınlanma felsefesi doğrultusunda yazılmıştır. Bu felsefe, insanların düşünce ve özgürlüklerinin önemini vurgulamıştır.
 • Tanzimat dönemi romanları, Türk edebiyatının modernleşme sürecinde önemli bir rol oynamıştır. Bu özellikleriyle, Türk edebiyatının gelişmesine katkıda bulunmuştur.

Tanzimat Dönemi Romanında İşlenen Temalar ve Ele Alınan Konular Nelerdir

Batılılaşma: Batılılaşma sürecindeki Türkiye’yi yansıtmıştır. Bu dönemde, Osmanlı İmparatorluğu’nun gerilemesi nedeniyle batılılaşma gerekliliği tartışılmaktaydı.

Toplumsal sorunlar: Sosyal yaşamdaki sorunları ele alarak okuyucuları düşünmeye teşvik etmiştir. Bu dönemde toplumsal sorunlar arasında yoksulluk, cehalet, eşitsizlik, ayrıcalıklı sınıfların varlığı gibi konular önemliydi.

Kadın eğitimi: Tanzimat romanlarının yazarları, kadın eğitimine dikkatleri çekmiştir. Kadınların eğitim ve kültür düzeyinin yükseltilmesi, toplumun gelişmesi için önemli bir konu olarak ele alınmıştır.

Aile yapısı: Aile yapısı ve aile içi ilişkileri ele almıştır. Özellikle, ailenin toplumsal hayatta önemini vurgulamıştır.

Eski-yeni çatışması: Eski ve yeni arasındaki çatışmayı ele almıştır. Bu çatışma, Osmanlı İmparatorluğu’nun modernleşme sürecinde yaşanan bir süreçti.

Batı kültürü: Batı kültürüne ilgi duyan bir toplumun yansımalarını göstermiştir. Bu dönemde, batı kültürüne duyulan ilgi artmış ve batılılaşma çabaları hız kazanmıştı.

Aşk ve sevgi: Aşk ve sevgi temalarını ele almıştır. Bu dönemde, aşk ve sevgi kavramlarına farklı bir bakış açısı getirilmiş ve bu konular daha detaylı işlenmiştir.

İslam ve Batı kültürü: İslam kültürü ile batı kültürü arasındaki çatışmayı ele almıştır. Bu çatışma, batılılaşma sürecinde ortaya çıkmıştır.

Düşüncelerinizi Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir