MEHMET ÇAVUŞOĞLU

(1936- ) Şâir, edebiyat tarihçisi, yazar. Perşembe’ye bağlı Saray köyünde doğdu. İlköğrenimini köyünde (1945), orta öğreni­mini Ordu Ortaokulu, Afyon Lisesi ve Haydarpaşa Lisesi’nde (1956), yükseköğrenimini İstanbul Üniversitesi Edebi­yat Fakültesi’nde yaptı (1962). Aynı fakültenin Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde Prof. Dr. Ali Nihat Tarlan’a asistan oldu. 1966’da doktor, 1973’de doçent, 1982’de profesör un­vanı aldı. Hâlen Mimar Sinan Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fa­kültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü başkanıdır.
Mehmet Çavuşoğlu lise ve üniversite öğrencisi iken şiirle uğraşmış, edebi­yata duyduğu sevgi ve ilgi sebebiyle öğrencisi bulunduğu Hukuk Fakültesi’ni bırakarak Edebiyat Fakültesi’ne geç­miştir. Şiirlerinden bazılarını çeşitli dergilerde yayımladı. Eski Türk edebiyatını yeni ölçülerle yorumlayan, açıkla­yan, eski kültür ve edebiyatımızla günümüzü birleştirici köprüler kuran deneme ve incelemeleri de zaman zaman yayımlanmaktadır.

Eserleri:

 1. Necati Bey Divânı’nın tahlili (Doktora tezi, 1971), 2. Necati Bey Dîvânımdan Seçmeler (1973), 3. Yahya Bey Dîvânı (1977), 4. Amrî Dîvânı (1979), 5. Yahya Bey’in Yû­suf ve Zelîha Mesnevisi (1979), 6. Vasfı Dîvânı (1930), 7. Dî­vanlar Arasında (1981), 8. Hayreti Dîvânı (M. A. Tanyeri ile birlikte, 1981), 9. Helâkî Dîvânı (1982), 10. Ulubattı Hasan Destanı (1956), 11. Şehzade Mustafa Mersiyeleri (Makale, J.Ü. Ed. Fk. Tarih enstitüsü Dergisi, sayı 12,1982), 12. XVI’-inci Yüzyılda Yaşamış Bir Kadın Şair (Makale, aynı dergi, sayı 9, 1978), 13. Zâtî’nin Letâyifi (İnceleme, metin, I.Ü. Ed. Fk. Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi içinde), vb.

Düşüncelerinizi Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir